:


ВСТУП


ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

1 МЕТОДИЧНІ ЕКОМЕНДАЦІЇЇ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.. 5

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕОЕТИЧНОГО МАТЕІАЛУ.. 9

3 САМОСТІЙНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.. 17

3.1 Вимоги до оформлення самостійного домашнього завдання. 17

3.2 Варіанти СДЗ. 19

3.3 Завдання для СДЗ. 21

4 ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ.. 23

СПИСОК ЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕЕЛ.. 25


ВСТУП

 

Однією з передумов успіху підприємства, досягнення ним своїх цілей на висококонкурентних ринках є орієнтація на задоволення потреб і запитів споживачів та побудова всієї діяльності підприємства на принципах маркетингу як сучасної філософії бізнесу. Застосування маркетингового підходу дозволяє ефективно адаптувати діяльність підприємства до умов зовнішнього середовища, насамперед до вимог ринку. Незважаючи на особливості маркетингової діяльності в різних галузях економіки, на різних товарних ринках, за різних ринкових умов, основні теоретичні положення та інструментарій маркетингу мають загальний характер, і можуть, з певною адаптацією, застосовуватись підприємствами будь-якої форми власності, будь-яких масштабів господарської діяльності та в будь-якій сфері бізнесу.

Головною метою навчальної науки «Маркетинг» є формування у студентів системи теоретичних знань про маркетинг як науку та практичних навичок використання маркетингового підходу, інструментарію, методів і рішень для забезпечення успіху підприємства на цільовому ринку.Основними завданнями науки є:

- засвоєння основних понят­ь, категорій, системам та алгоритмів марке­тингу;

- опанування сучасних методів, інструментів, технологій маркетингу для ефективного прийняття рішень;

- набуття практичних вмінь та навичок розв'язування марке­тингових завдань та виконання відповідних функцій;

- розвиток здатності до творчого пошуку напрям­ків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підпиємств

Вирішенню завдань науки підпорядкована логіка його вивчення, яка наведена у навчально-тематичному плані.

В процесі вивчення науки «Маркетинг» студенти повинні отримати:

- знання в галузі: теоретичних основ маркетингу; маркетингових аспектів управління підприємством; планування і проведення маркетингових досліджень; розробки маркетингової стратегії і тактики; формування товарної, цінової, комунікаційної, збутової політик; організації і контролю маркетингової діяльності на підприємстві;- уміння в галузі: системного і цілеспрямованого аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, кон’юнктури ринку; планування і проведення маркетингових досліджень; розробки плану маркетингу; розробки комплексу маркетингу; обґрунтування маркетингових рішень для нових та існуючих товарів/послуг;

- навички в галузі: аналізу маркетингової інформації; вибору найбільш відповідної до конкретної ринкової ситуації маркетингової стратегії; аналізу товарної, цінової, комунікаційної, збутової політик підприємства та розробки шляхів їх удосконалення; аналізу маркетингових показників.

У курсі викладені теоретичні, методичні й практичні питання маркетингу. Вивчення науки передбачає поєднання аудиторної роботи під керівництвом викладача та самостійної роботи студента, використання різних форм активізації навчального процесу.

Наука «Маркетинг» тісно пов'язана з такими науками, як «Маркетингові дослідження», «Про­мисловий маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та ін. У циклі маркетингових дисциплін вона є головною, базовою.

Перевірка знань студента здійснюється за допомогою здачі іспиту. Оцінюючи знання студентів, викладач виходить, перш за все, з розуміння вивченого матеріалу, засвоєння основних тенденцій розвитку економічних процесів, уміння застосувати їх на практиці.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин (4 кредити ЄКТС). При цьому денна форма навчання: аудиторне навантаження (лекцій – 36 годин, практичних (семінарських) – 18 годин), поза аудиторне навантаження (самостійна робота студента – 90 годин), заочна та прискорена форма навчання: аудиторне навантаження (лекцій – 6 годин, практичних (семінарських) – 2 годин), поза аудиторне навантаження (самостійна робота студента – 136 годин).

 

1 МЕТОДИЧНІ ЕКОМЕНДАЦІЇЇ ДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Метою самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» є вивчення і дослідження проблем формування раціонального, організованого забезпечення виробництва знаряддями й предметами праці, та їх ефективному управлінні.

Самостійна робота студента є важливою складовою навчального процесу і має на меті закріплення шляхом практичного використання здобутих під час аудиторної роботи знань, умінь і навичок, їх доповнення і поглиблення, опрацювання і засвоєння додаткового навчального матеріалу без участі викладача у вільний від обов’язкових навчальних занять час. Досягнення цих цілей можливе через вдале поєднання теоретичного та практичного матеріалу. Під час самостійної роботи студент також навчається планомірно і систематично працювати, критично і незалежно мислити, проводити науковий пошук, досліджувати, аналізувати, синтезувати наукову і практичну інформацію, формувати власні оцінки на основі співставлення різних ідей, підходів, фактичних даних, контролювати власну діяльність, а також письмово та/або усно правильно і на належному рівні представляти результати проведеної роботи. Таким чином, самостійна та індивідуальна робота активізують засвоєння студентом знань, набуття ним умінь і навичок та їх застосування при виконанні практичних завдань і наукових робіт, формує самостійність як особистісну рису та важливу професійну характеристику, сприяє інтелектуальному і професійному розвитку студента, готує його до успішної роботи у динамічному, складному, мінливому середовищі, яке вимагає від сучасного висококваліфікованого фахівця схильності і здатності до “навчання протягом всього життя” через постійне оновлення, актуалізацію, поглиблення і розширення набутих знань та їх творче застосування.

Самостійна робота над навчальною дисципліною включає: опрацювання лекційного матеріалу; самостійне вивчення окремих тем або питань дисципліни; поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової інформації; підготовку до виступу на семінарських заняттях та підготовку до практичних (лабораторних) занять; систематизацію вивченого матеріалу перед написанням контрольних робіт та екзаменом; пошук, опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та інших наукових і науково-практичних виданнях статей; підготовку та оформлення схем, таблиць, графіків, діаграм тощо.

Самостійну роботу над вивченням кожної теми навчального курсу студенту рекомендується завершувати діагностикою засвоєння нового матеріалу. Засобами самоконтролю можуть виступати тести, задачі, практичні завдання, пакети питань та завдань для самоконтролю, які містяться у методичних рекомендаціях, а також у рекомендованій фаховій навчальній літературі (підручниках, навчальних посібниках тощо).

Перевірка знань студента здійснюється за допомогою здачі ними іспиту. Оцінюючи знання студентів, викладач виходить, перш за все, з розуміння вивченого матеріалу, засвоєння основних аспектів щодо матеріально – технічного постачання промислового підприємства, уміння застосувати їх на практиці.

На самостійну роботу студента денної форми навчання відводиться 90 годин, яка враховує підготовку до практичних(семінарських) занять та виконання самостійного домашнього завдання.


На підготовку до кожної теми відводиться наступна кількість годин:

№ з/п Підготовка до практичних занять та виконання самостійного домашнього завдання за темами: Кількість годин (денна форма) Кількість годин (заочна форма)
Сутність маркетингу та його сучасна концепція.
Системи і характеристики сучасного маркетингу.
Маркетингові дослідження.
Маркетингова товарна політика.
Планування нових товарів.
Маркетингова цінова політика.
Методі маркетингового ціноутворення.
Маркетингова політика комунікацій.
Комплекс маркетингових комунікацій.
Маркетингова політика розподілення.
Управління каналами розподілу.
Організація та контроль маркетингової діяльності.
  азом

озрахунок часу для самостійної роботи студента за видами

№ з/п Вид роботи Кількість годин (денна форма) Кількість годин (заочна форма)
Опрацювання програмного матеріалу, що викладається на лекціях
Підготовка до лабораторних робіт - -
Підготовка до практичних (семінарських) занять -
Виконання індивідуальних завдань (рефератів, творчих, розрахунково-графічних робіт, презентацій тощо) - -
Підготовка до контрольних заходів (модульна контрольна робота) -
Курсове проектування - -
Підготовка самостійного домашнього завдання
  азом

 

Завдання для самостійної роботи по курсу «Маркетинг» складаються з двох питань та аналітичного завдання.

Для виконання самостійного домашнього завдання необхідно спочатку ознайомитись з коротким викладенням основних аспектів курсу «Маркетинг», що наведено на стор. 9 – 17, та звернутись до опорного конспекту лекцій.

На сторінках 17 – 19 викладено варіанти самостійного домашнього завдання. При виконані СДЗ необхідно спочатку відповісти на два теоретичні питання користуючись підручниками та навчальними посібниками з курсу. Далі потрібно виконати завдання за структурою, яку наведено на стор 18 - 19.

Краще зрозуміти теоретичні набуття в галузі економіки допомагають досить поширені підручники з маркетингу і монографії відомих учених. Для студента при вивченні даного курсу труднощі виникають при використанні літератури. Зверніть увагу на список рекомендованої літератури що наведений в кінці методичних вказівок, підбір якої здійснювався виходячи з її наявності в бібліотеці ПДТУ та наявності в інтернет-ресурсах. адимо не обмежуватися тільки однією навчальною літературою. Глибоке знання даної дисципліни передбачає вивчення першоджерел, монографій і періодичних видань. Періодичні видання зосереджують свою увагу в основному на аналізі сучасних тенденцій розвитку економіки. Пошук матеріалів у періодичних виданнях з проблем маркетингу можна суттєво полегшити. Для цього потрібно звернутися до 12-го номера журналів економічного спрямування за даний рік, який містить список опублікованих за рік статей. Для більш чіткого усвідомлення змісту економічних категорій, які використовуються в маркетингу, радимо скористатися економічними словниками та економічними енциклопедіями, а також збірниками наукових праць які розміщено на сайті Інституційного репозитарію ПДТУ (Electronic Institutional Repository Pryazovskyi State Technical University) http://eir.pstu.edu .

Для самостійної підготовки студенту потрібно вивчити теоретичний матеріал, що викладено у опорному конспекті лекцій який надається викладачем. Або керуючись робочою програмою та методичними вказівками до практичних занять і рекомендованою літературою самостійно оволодіти знаннями з дисципліни маркетинг.

Для студентів денної форми навчання самостійне домашнє завдання оцінюється у 25 балів. Самостійне домашнє завдання враховується в підсумку балів що отримує студент на при кінці семестру, і є обов’язковим до виконання.

Для студентів заочної або прискореної форми навчання виконання самостійного домашнього завдання є допуском до здачі іспиту.
mylektsii.su - - 2015-2021 . (0.01 .)