:


Вимоги до оформлення самостійного домашнього завдання


 

Приступаючи до написання роботи, особливу увагу необхідно приділити з'ясуванню змісту понять і категорій, звернувшись до довідкової літератури по темі. обота з довідковою літературою представляється найбільш раціональним способом ознайомлення з проблемами, що підлягають вивченню.

Перш, ніж приступити до виконання самостійного домашнього завдання (контрольної роботи), слід проконсультуватися з викладачем, який допоможе з'ясувати зміст роботи і структуру понятійного апарату, що розкриває проблематику. Засвоївши основні поняття, необхідно приступити до вивчення літератури, що рекомендується. Хочеться застерегти від спроб некритичного викладу або простого переписування того або іншого джерела, оскільки журнальна стаття, розділ монографічного дослідження або навчального посібника мають різну логіку викладу матеріалу. Бажано приводити різні точки зору на аналізовані проблеми, що свідчитиме про самостійність роботи з літературою

Виконання і захист самостійного домашнього завдання (контрольної роботи) передбачає вирішення наступних завдань:

· формування і закріплення знань основних категорій, принципів, законів, механізму бюджетної системи;

· розвиток навиків самостійної роботи з літературою і іншими джерелами наукової інформації;

· формування наукового, творчого, індивідуального поглядів на актуальні проблеми економіки.

При виконанні контрольної роботи необхідно враховувати наступні особливості:1. Самостійне домашнє завдання (контрольна робота) оформляється відповідно до вимог стандартів ПДТУ, ННІЕіМ. Об'єм контрольної роботи складає 20 – 25 сторінок формату А–4. Шрифт: Times New Roman, 14 кегель. На першому (титульному) листі вказується: «Міністерство освіти і науки України», назва університету (інституту), кафедри; предмет, що вивчається; курс і група студента; номер варіанту. У контрольній роботі повинні бути розглянуто 2 теоретичних питання, індивідуальне завдання (аналітичний звіт за матеріалами реального підприємства, ринку або галузі). В кінці роботи додається список використаних джерел.

2. Структура контрольної роботи:

ЗМІСТ (ПЛАН)

ВСТУП

Відповіді на питання ( кожне починається з нового аркуша).

Індивідуальне завдання

ЗАКЛЮЧЕННЯ

СПИСОК ВИКОИСТАНИХ ДЖЕЕЛ

3. При підготовці самостійного домашнього завдання (контрольної роботи) спочатку наводяться завдання, а потім дається відповідь і його обґрунтування. Використання статистичного матеріалу в контрольній роботі припускає обов'язкове оформлення бібліографічних посилань на першоджерела.4. Не допускаються однозначні бездоказові відповіді на питання. Всі відповіді на завдання повинні бути аргументовані і доведені (наприклад з використанням графіків, законів, формул і економічних прикладів).

5. Для ефективної підготовки контрольної роботи в методичних вказівках присутній список літератури, що рекомендується.

6. В роботі не допускається використання сканованих рисунків, таблиць, діаграм.


3.2 Варіанти СДЗ

 

Варіант Номер питання теоретичної частини
1, 31
2, 32
3, 33
4, 34
5, 35
6, 36
7, 37
8, 38
9, 39
10, 40
11, 41
12, 42
13, 43
14, 44
15, 45
16, 46
17, 47
18, 48
19, 49
20, 50
21, 51
22, 52
23, 53
24, 54
25, 55
26, 56
27, 57
28, 58
29, 59
30, 60

3.3 Завдання для СДЗ

 

1. Маркетингові дослідження в Україні (з досвіду роботи провідних вітчизняних підприємств).

2. Маркетинг відносин.

3. Промисловий маркетинг в Україні (з досвіду роботи провідних вітчизняних підприємств).

4. Конкурентна розвідка та бенчмаркинг.

5. Персоналізація маркетингу.

6. Масова кастомізація.

7. Маркетинг та етика.

8. Маркетинг в некомерційному секторі.

9. Інноваційний маркетинг.

10. Маркетинг у сфері послуг (з досвіду роботи вітчизняних підприємств).

11. Екологічний маркетинг та екологічні інновації.

12. Маркетинг в період економічної кризи в світі і в Україні.

13. Інтерактивний маркетинг.

14. Бренд і брендинг в сучасному маркетингу.

15. Утримання клієнтів у сучасному маркетингу.

16. Ціноутворення в сфері послуг.

17. Ціноутворення в Інтернеті.

18. Динамічне ціноутворення.

19. Партизанський маркетинг.

20. еклама в Інтернеті.

21. PR в Інтернеті.

22. Прихована реклама (product placement).

23. Найпотужніші бренди України та секрети їхнього успіху.

24. Інноваційні маркетингові комунікації.

25. Мобільний маркетинг.

26. Вірусний маркетинг.

27. Комплекс маркетингу в електронній торгівлі.

28. Мерчандайзинг.

29. Прямий маркетинг.

30. Франчайзинг (комерційна концесія): стан і перспективи розвитку в Україні.

31. Оцінка ефективності маркетингової діяльності.

32. Маркетинговий комплекс в сфері послуг (модель 7 «»).

33. Виставково-ярмаркова діяльність.

34. Спонсорство та меценатство в системі маркетингових комунікацій підприємства.

35. Глобальний маркетинг.

36. Правове забезпечення маркетингу в Україні.

37. Холістичний маркетинг.

38. оль маркетингу в системі прийняття управлінських рішень.

39. Маркетинг глобальних корпорацій (з досвіду роботи провідних корпорацій світу).

40. Передумови застосування та інструментарій демаркетингу.

41. Передумови застосування та інструментарій конверсійного маркетингу.

42. Передумови застосування та інструментарій ремаркетингу.

43. Передумови застосування та інструментарій синхромаркетингу.

44. Передумови застосування та інструментарій стимулюючого маркетингу.

45. Персональний продаж в системі маркетингових комунікацій підприємства.

46. Товарно-інноваційна діяльність (з досвіду провідних вітчизняних та закордонних підприємств).

47. Організація рекламної кампанії (з досвіду провідних вітчизняних та закордонних підприємств).

48. Вплив факторів макросередовища на маркетингову діяльність вітчизняних підприємств.

49. Захист прав споживачів в Україні.

50. Основні сучасні тенденції в розвитку маркетингу.

51. озробка комплексу маркетингових заходів з формування цінової стратегії підприємства.

52. Модель життєвого циклу товару.

53. Система заходів для проникнення підприємства на новий ринок.

54. Основні елементи фірмового стилю підприємства.

55. Переваги та недоліки різних організаційних структур служб маркетингу.

56. Програма проведення маркетингових досліджень.

57. Підходи до дослідження конкурентів підприємства.

58. Основні етапи розробки маркетингової збутової стратегії.

59. Критерії вибору посередників зі збуту для різних видів розподілу.

60. озробка комплексу маркетингових заходів з формування комунікаційної стратегії підприємства.

3.3.1. Порядок виконання аналітичного звіту за матеріалами реального підприємства, ринку або галузі

екомендації до підготовки аналітичного звіту:

- обсяг: 12-15 стор.;

- джерела: аналіз проводиться на матеріалах реального підприємства, ринку, галузі. Якщо немає можливості отримати необхідні для аналізу дані безпосередньо з підприємства, основні показники діяльності, тенденції розвитку та інші дані студент може знайти у вільному доступі (джерела: сайт підприємства, публікації в пресі, галузеві огляди, власний досвід споживання товарів / користування товарами даного виробника / продавця тощо);

- завдання: проаналізувати ступінь і особливості використання концепції маркетингу певним підприємством і організацію маркетингу на даному підприємстві. Студент може запропонувати власну тему для дослідження і узгодити її з викладачем курсу.

При цьому, обов’язково проаналізувати/дослідити:

1) основні показники діяльності підприємства (галузі) за останні 3 роки, дослідити причини змін (необхідно надати характеристику підприємства, вказати його повну назву, вид діяльності, форму власності, місце розташування, основні особливості його господарської діяльності. Бажано навести організаційну структуру управління та основні економічні показники діяльності);

2) цілі підприємства і цілі маркетингу;

3) структуру товарної номенклатури, її зміни та причини за останні 3 роки (аналізуючи маркетингову товарну політику, оцінити ширину, насиченість та гармойність номенклатури, глибину асортиментних груп, вивчити способи забезпечення якості товарів, особливості упаковки, маркування та умови надання гарантій споживачам. Доцільно також визначити інші особливості товарної політики).

4) цінова політика підприємства (при дослідженні маркетингової цінової політики потрібно звернути увагу на основні фактори ціноутворення, стратегії та методи ціноутворення, які використовуються підприємством, рівні надбавок та знижок, передбачених у обслуговуванні тощо);

5) політика розподілу (при вивченні політики розподілу необхідно визначити структуру збутових каналів підприємства, типи його торгівельних посередників, особливості логістичної системи та інше);

6) політики комунікацій (аналіз маркетингової політики комунікацій передбачає вивчення особливостей реклами, стимулювання збуту, паблік рілейшинз та інших засобів просування, які використовуються підприємством);

7) конкурентну позицію підприємства на ринку, на якому воно працює (частка ринку, динаміка її зміни за останні 3 роки і причини змін), обов’язковим є аналіз зваженої та незваженої конкурентної позиції підприємства;

8) стисло охарактеризувати бізнес-середовище підприємства:

– фактори зовнішнього макросередовища, що мають найбільший вплив на діяльність даного підриємства;

– фактори зовнішнього мікросередовища – ринок, на якому діє підприємство (для підприємств, які діють в кількох різних сферах, обрати для аналізу одну товарну групу): основні конкуренти; цільовий ринок підприємства, основні групи споживачів; постачальники; посередники; стан і тенденції розвитку ринку;

9) на основі проведеного аналізу розробити та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення маркетингового комплексу підприємства.

 
mylektsii.su - - 2015-2021 . (0.012 .)