Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Эскизде қолданылмайтын өлшем сандардың биіктігі?3


1502 Берілген нә рсенің шекті шамасын анық тайтын ең ү лкен ө лшемдер дегеніміз Габариттік ө лшемдер

1503 Ө ндірісте тек бір рет қ ана пайдалануғ а арналғ ан конструкторлық қ ұ жатты қ алай атайды? Эскиз

1504 Эскиздерді жасағ анда қ ай стандарт қ олданылмайды? Масштабтар

1505 Эскиздің орындалуы неден басталады? Тетікбө лшектің пішінін талдаудан

1506Эскиздіқ алайорындайды? Пропорцияларын сақ тап, кө з мө лшерімен

1507 Қ андай бұ йымдарғ а эскиз орындалады: Бө лшектерге

1508 Материалдың дұ рыс белгіленуін кө рсетің із? Бт3 МЕСТ 380-88

1509 Аталуы жә не маркасы біртипті материалдан жә не қ ұ растыру операцияларынсыз жасалынғ ан бұ йым қ алай аталады? Тетікбө лшек

1510 Эскизде МЕСТ 2.307-68 бойынша шығ ару элементі қ алай белгіленеді?

А (ү лкейтілген)

1511«Білік» бө лшегіне неше кө рініс орындау қ ажет 1

1512 Материалдың дұ рыс белгіленуін кө рсетің із? Болат 15 МЕСТ 1050-88

1513 Қ ұ растыру сызбасы қ алай орындалады? МСТ 2.302-68-ге сә йкес масштабта

1514 Эскиздерді орындағ анда қ андай инструменттер қ олданылады? қ арындаш, штангенциркуль

1515 Ө лшем инструменттеріне не жатпайды? Циркуль

1601 Жұ мыс сызбасында МЕСТ 2.307-68 сә йкес шығ ару элементі қ алай белгіленеді? А (2: 1)

1602 Жұ мыс сызбасы қ андай бұ йымдарғ а орындалады? Бө лшектерге

1603 Қ ұ растырылғ ан сызбада шектескен бө лшектердің қ осылғ ан жерлері қ алай сызылады? Бір сызық пен

1604 Тетікбө лшек кескінінің сыртқ ы шектерін анық тайтын ө лшем қ алай аталады? Габариттік

1605 Тетікбө лшек ү шін негізгі конструкторлық қ ұ жат? Жұ мыс сызбасы

1606 Жалпы тү рдегі сызба қ алай орындалады? МЕСТ 2.302-68-ге сә йкес масштабта

1607 Жалпы тү рдегі сызба бойынша орындалғ ан бө лшектің сызбасы қ алай аталады? Жұ мыстық сызба

1608 Спецификация бө лімдерінің толтырылу ретін аяқ та - Қ ұ жаттама-Қ ұ растырылғ ан бірлік-......- Стандарттық бұ йымдар-Материалдар: Тетікбө лшектер

1609 Бұ йымдардың кескіндері (кө ріністері, тіліктері, қ ималары) жә не оларды қ ұ растыруғ а, тексеруге қ ажетті мә ліметтер кө рсетілген конструкторлық қ ұ жаттарды қ алай атайды? Қ ұ растыру сызбасы

1610 Бұ йымның қ ұ рамына енетін бө лшектер, қ ұ растырылғ ан бұ йымдар жә не материалдар туралы негізгі мә ліметтер кө рсетілген кестені қ алай атайды? С пецификация

1611 Бекітпе бө лшектер спецификацияның қ ай бө ліміне жазылады? Стандарттық бұ йымдар

1612Берілген конструкторлық қ ұ жат қ алай аталады? Спецификация

1613 Тетікбө лшектің жұ мыс сызбасы- Тетікбө лшек кескінінен жә не оны даярлау, бақ ылау ү шін қ ажетті мә ліметтерден қ ұ ралғ ан қ ұ жат

1614 Спецификация бө лімдерінің толтырылу ретін аяқ та Қ ұ жаттама-Қ ұ растырылғ ан бірлік-Бө лшектер-.....-Материалдар: Стандарттық бұ йымдар

1615 Қ ұ растырылғ ан сызбада позиция нө мірлері қ ойылатын шығ ару сызығ ының сө релері қ алай орналасады? Негізгі жазуғ а параллель

1701 МЕСТ 2.311-68 бойынша бұ ранданың дұ рыс белгіленбеген сызбасынкө рсетің із

Сурет 2

1702 МЕСТ 2.311-68 бойынша бұ ранданың дұ рыс белгіленбеген сызбасын кө рсетің із

Сурет 5

1703 МЕСТ 2.311-68 бойынша бұ ранданың дұ рыс белгіленбеген сызбасын кө рсетің із

Сурет 1

1704МЕСТ 2.311-68 бойынша бұ ранданың дұ рыс белгіленбеген сызбасын кө рсетің із

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал