Ñòóäîïåäèÿ

Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà Ñëó÷àéíàÿ ñòðàíèöà

ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ:

ÀâòîìîáèëèÀñòðîíîìèÿÁèîëîãèÿÃåîãðàôèÿÄîì è ñàäÄðóãèå ÿçûêèÄðóãîåÈíôîðìàòèêàÈñòîðèÿÊóëüòóðàËèòåðàòóðàËîãèêàÌàòåìàòèêàÌåäèöèíàÌåòàëëóðãèÿÌåõàíèêàÎáðàçîâàíèåÎõðàíà òðóäàÏåäàãîãèêàÏîëèòèêàÏðàâîÏñèõîëîãèÿÐåëèãèÿÐèòîðèêàÑîöèîëîãèÿÑïîðòÑòðîèòåëüñòâîÒåõíîëîãèÿÒóðèçìÔèçèêàÔèëîñîôèÿÔèíàíñûÕèìèÿ×åð÷åíèåÝêîëîãèÿÝêîíîìèêàÝëåêòðîíèêà


Iuml;îñëåäíèå øàãè óïàäêà


è Ó Ò Î Â 1936 „Ó ‰‡ ˆ   Í Ó ‚¸ ‚Ò  ·Ó Î Â Â Ú Â  fl Î ‡ Ì ‡‰Â Ê -

‰Û, Ô   ·˚ ‚‡fl ‚ Î ‡‚Ë Ì Â Ó Ú ˜ ‡fl Ì Ë fl. ä Ó „‰‡ Û Ò Ë Î Ë Î Ó Ò ¸ „Ó - Ì Â Ì Ë Â, Ï Ì Ó „Ë Â Ô Ó Í Ó Î Â ·‡Î Ë Ò ¸ ‚ Ò ‚Ó Â Ï Ô Ó Ò ‚fl ˘ Â Ì Ë Ë

ï  Ë Ò Ú Û. é ‰Ì ‡Í Ó Ì Â Í Ó Ú Ó  ˚  ˜ Î Â Ì ˚ à Ò Ô Ó ‚ ‰Û ˛ ˘  È

ˆ   Í ‚Ë Ô  Ó ‰Ó Î Ê ‡Î Ë ‚˚  ‡Ê ‡Ú ¸ Ô  Ó Ú Â Ò Ú ‚Ò Â Ï Ë ‚Ó Á Ï Ó Ê - Ì ˚ Ï Ë Ò Ô Ó Ò Ó ·‡Ï Ë.


 

å Â Ï Ó  ‡Ì ‰Û Ï É Ë Ú Î Â  Û

 

Ç Ï ‡Â 1936 „Ó ‰‡ Î Ë ‰Â  ˚ à Ò Ô Ó ‚ ‰Û ˛ ˘ Â È ˆ   Í ‚Ë Ó Ú - Ô  ‡‚Ë Î Ë É Ë Ú Î Â  Û Ï Â Ï Ó  ‡Ì ‰Û Ï, ‚ Í Ó Ú Ó  Ó Ï Ô  Ó Ò Ë Î Ë Â „Ó Ô  fl Ï Ó Ó Ú ‚Â Ú Ë Ú ¸, «Ì  fl ‚Î fl Â Ú Ò fl Î Ë Ô Ó Ô ˚ Ú Í ‡ ‰Â ı  Ë Ò Ú Ë ‡Ì Ë - Á ‡ˆ Ë Ë Ì Â Ï Â ˆ Í Ó „Ó Ì ‡ Ó ‰‡ Ó Ù Ë ˆ Ë ‡Î ¸ Ì Ó È Ô Ó Î Ë Ú Ë Í Ó È Ô  ‡-

‚Ë Ú Â Î ¸ Ò Ú ‚‡». ù Ú Ó Ú Ï Â Ï Ó  ‡Ì ‰Û Ï Ò Ï Â Î Ó Á ‡fl ‚Î fl Î: «Ç Ú Ó

‚ Â Ï fl, Í ‡Í Ô  Ó Ò Î ‡‚Î fl ˛ Ú Ò fl ‡ Ë È ˆ ˚, ë Î Ó ‚Ó Å Ó Ê ¸ Â Ò ‚Ë ‰Â - Ú Â Î ¸ Ò Ú ‚Û Â Ú Ó Ú Ó Ï, ˜ Ú Ó ‚Ò  Π˛ ‰Ë fl ‚Î fl ˛ Ú Ò fl Ô ‡‰¯ Ë Ï Ë.

Ç Ú Ó ‚ Â Ï fl, Í ‡Í ı  Ë Ò Ú Ë ‡Ì Ë Ì Ô Ó ‰‚  „‡Â Ú Ò fl ‰‡‚Î Â Ì Ë ˛

‡Ì Ú Ë Ò Â Ï Ë Ú Ë Á Ï ‡ ‚ Ì ‡Ú Ë Ò Í Â Ï Ë  Ó ‚Ó Á Á  Â Ì Ë fl Ì ‡ˆ Ë Ó Ì ‡Î -Ò Ó -

ˆ Ë ‡Î Ë Ò Ú Ó ‚, Ô  Ë Ì Û Ê ‰‡˛ ˘ Â Ï Ì Â Ì ‡‚Ë ‰Â Ú ¸  ‚   ‚, ı  Ë Ò Ú Ë -

‡Ì Ò Í ‡fl Á ‡Ô Ó ‚ ‰¸ Î ˛ ·Ë Ú ¸ ·Î Ë Ê Ì Â „Ó Ò ‚Ó  „Ó Û Í ‡Á ˚ ‚‡Â Ú Ì ‡ Ô  Ó Ú Ë ‚Ó Ô Ó Î Ó Ê Ì Ó Â.» Ç ˝ Ú Ó Ï Ï Â Ï Ó  ‡Ì ‰Û Ï Â ·˚ Î Ë Ô Â   -

˜ Ë Ò Î Â Ì ˚ Ò Î Û ˜ ‡Ë, Í Ó „‰‡ „Ó Ò Û ‰‡ Ò Ú ‚Ó ‚Ú Ó  „‡Î Ó Ò ¸ ‚ Ê Ë Á Ì ¸

ˆ   Í ‚Ë, Ô ˚ Ú ‡fl Ò ¸ Ô Ó ‰Ï Â Ì Ë Ú ¸ ı  Ë Ò Ú Ë ‡Ì Ò Ú ‚Ó Ë ‰Â Ó Î Ó „Ë  È

Ì ‡ˆ Ë Á Ï ‡. å Â Ï Ó  ‡Ì ‰Û Ï Á ‡Í ‡Ì ˜ Ë ‚‡Î Ò fl Ô  Ë Á ˚ ‚Ó Ï, Í Ó Ú Ó -

 ˚ È É Ë Ú Î Â  Ì Â Ï Ó „ Ì Â Ô Ó Ì fl Ú ¸:

 

Ñ ‡Ê  ‚Ó Á ‚˚ ¯ Â Ì Ì ˚ Â Ï Ó Ú Ë ‚˚ ‚ Í Ó Ì ˆ Â Í Ó Ì ˆ Ó ‚ Ô  Ë -

‚ ‰Û Ú Ì ‡ Ó ‰ Í  ‡Á  Û ¯ Â Ì Ë ˛, Â Ò Î Ë Ó Ì Ë Ô  Ó Ú Ë ‚Ó Ô Ó Ò Ú ‡‚- Î fl ˛ Ú Ò Â ·fl fl ‚Î Â Ì Ì Ó È ‚Ó Î Â Å Ó Ê ¸  È. ñ   Í Ó ‚¸ Å Ó Ê ¸ fl

‚˚ ‰Â  Ê Ë Ú, ‰‡Ê Â Â Ò Î Ë ‚ Ô Ó Ô ˚ Ú Í Â ‰Â ı  Ë Ò Ú Ë ‡Ì Ë Á ‡ˆ Ë Ë Ì Â Ï Â ˆ Í Ó „Ó Ì ‡ Ó ‰‡ Ï Ë Î Î Ë Ó Ì ‡Ï  ‚‡Ì „ Π¸ Ò Í Ë ı ı  Ë Ò Ú Ë ‡Ì Ô  Ë ‰Â Ú Ò fl Ô Ó Ô Î ‡Ú Ë Ú ¸ Ò fl Ò ‚Ó Ë Ï Ò Ô ‡Ò Â Ì Ë Â Ï... ç ‡¯ Â Ï Û Ì ‡-

 Ó ‰Û Û „ Ó Ê ‡Â Ú Ô  Â Ò Ú Û Ô Î Â Ì Ë Â „ ‡Ì Ë ˆ, Û Ò Ú ‡Ì Ó ‚Î Â Ì Ì ˚ ı Å Ó „Ó Ï. ç ‡ˆ Ë Á Ï Ô ˚ Ú ‡Â Ú Ò fl Ò ‰Â Î ‡Ú ¸ Ò Â ·fl Ï Â  Ë Î Ó Ï ‚Ò  „Ó Ò Û ˘  „Ó. ù Ú Ó — ˜ Â Î Ó ‚ ˜ Â Ò Í Ó Â ‚˚ Ò Ó Í Ó Ï Â  Ë Â, ˝ Ú Ó — ˜  - Î Ó ‚ ˜ Â Ò Í ‡fl Ì ‡‰Ï Â Ì Ì Ó Ò Ú ¸, ‚Ó Ò Ò Ú ‡˛ ˘ ‡fl Ô  Ó Ú Ë ‚ Å Ó „‡.3

 

É Ë Ú Î Â  Ô  Ó Ë „Ì Ó  Ë  Ó ‚‡Î Ï Â Ï Ó  ‡Ì ‰Û Ï, Ó ‰Ì ‡Í Ó Ô Ó Á - Ê Â, Í Ó „‰‡ Ú Ó Ú «Ô  Ó Ò Ó ˜ Ë Î Ò fl » ‚ Ë Ì Ó Ò Ú  ‡Ì Ì Û ˛ Ô  Â Ò Ò Û, Ó Ì

  ¯ Ë Î Ó Ú   ‡„Ë  Ó ‚‡Ú ¸. É Â Ò Ú ‡Ô Ó Ò ‚Ë  Â Ô Ó ‚˚ Ô Ó Î Ì Ë Î Ó Â „Ó Ô Ó  Û ˜ Â Ì Ë Â, Ô  Ó Ë Á ‚ ‰fl Ó ·Î ‡‚Û Ì ‡ Ô ‡Ò Ú Ó  Ó ‚ à Ò Ô Ó ‚ ‰Û ˛ -

˘ Â È ˆ   Í ‚Ë. Ç   Á Û Î ¸ Ú ‡Ú  ·Ó Î Â Â ‚Ó Ò ¸ Ï Ë Ò Ó Ú Ô ‡Ò Ú Ó  Ó ‚

·˚ Î Ë ‡ Â Ò Ú Ó ‚‡Ì ˚, Ë Ì Â Í Ó Ú Ó  ˚ Â Ë Á Ì Ë ı ‚ Í Ó Ì ˆ Â Í Ó Ì ˆ Ó ‚

Û Ï Â  Î Ë ‚ Í Ó Ì ˆ Â Ì Ú  ‡ˆ Ë Ó Ì Ì ˚ ı Î ‡„  fl ı. ç Ó Ì Ë Í Ú Ó Ë Á Ì Ë ı Ì Â ‰Ó Ô Û Ò Í ‡Î Ï ˚ Ò Î Ë, ˜ Ú Ó Í Ó Ï Ô  Ó Ï Ë Ò Ò ‚Ò   ˘  ‚Ó Á Ï Ó Ê Â Ì. Ñ  Û „ É Ë Ú Î Â  ‡, ‰Ó Í Ú Ó  ä    Î, Ò Ú ‡‚¯ Ë È Ô  Â Â Ï Ì Ë Í Ó Ï

ã ˛ ‰‚Ë „‡ å ˛ Î Î Â  ‡ Ì ‡ Ô Ó Ò Ú Û Â Ô Ë Ò Í Ó Ô ‡ ê Â È ı ‡, ‚ Í Ó Ì ˆ Â


 

Í Ó Ì ˆ Ó ‚ Ò Ó „Î ‡Ò Ë Î Ò fl Ò Ú Â Ï, ˜ Ú Ó «Ô Ó Á Ë Ú Ë ‚Ì Ó Â ı  Ë Ò Ú Ë ‡Ì Ò Ú ‚Ó » É Ë Ú Î Â  ‡ ‰Ó Ò Ú ‡Ú Ó ˜ Ì Ó Ò Ë Î ¸ Ì Ó Ó Ú Î Ë ˜ ‡Î Ó Ò ¸ Ó Ú Ú Ó „Ó, ˜ Ú Ó ·˚ Î Ó Ë Ò Ú Ó  Ë ˜ Â Ò Í Ó È ‚  Ó È. «ç  Ú, ı  Ë Ò Ú Ë ‡Ì Ò Ú ‚Ó Ì Â Á ‡‚Ë Ò Ë Ú Ó Ú

‡Ô Ó Ò Ú Ó Î ¸ Ò Í Ó „Ó Ò Ë Ï ‚Ó Î ‡ ‚  ˚... à Ò Ú Ë Ì Ì Ó Â ı  Ë Ò Ú Ë ‡Ì Ò Ú ‚Ó Ô   ‰Ò Ú ‡‚Î fl Â Ú Ô ‡ Ú Ë fl, Ë Ò Â È ˜ ‡Ò Ô ‡ Ú Ë fl, Ë ‚ Ó Ò Ó ·Â Ì Ì Ó Ò Ú Ë

î ˛   , Ô  Ë Á ˚ ‚‡Â Ú Ì Â Ï Â ˆ Í Ë È Ì ‡ Ó ‰ Í Ì ‡Ò Ú Ó fl ˘ Â Ï Û ı  Ë Ò -

Ú Ë ‡Ì Ò Ú ‚Û... î ˛    — „Î ‡¯ ‡Ú ‡È Ì Ó ‚Ó „Ó Ó Ú Í  Ó ‚Â Ì Ë fl.»4ù Ú Ó «Ì Ó ‚Ó Â Ó Ú Í  Ó ‚Â Ì Ë Â » ı Ó Ú Â Î Ó Û Ì Ë ˜ Ú Ó Ê Ë Ú ¸ Ò Ú ‡ Ó Â.

É Ë Ú Î Â  ı Ó Ú Â Î Á ‡Ì fl Ú ¸ Ï Â Ò Ú Ó ï  Ë Ò Ú ‡. ç Ó ‚˚ È «Ï Â Ò Ò Ë fl » Ì Â

Ò Ï Ó „ ·˚ Ò Ú Â  Ô Â Ú ¸ Ì Ë Í ‡Í Ë ı ‰ Û „Ë ı ·Ó „Ó ‚ ‚˚ ¯ Â Ò Â ·fl.

 

Ä  Â Ò Ú Ë Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ë Â ç Ë Ï fi Î Î Â  ‡

 

è Ó Ò Î Â ‰Ì fl fl Ô  Ó Ô Ó ‚ ‰¸ ‰Ó Í Ú Ó  ‡ ç Ë Ï fi Î Î Â  ‡ ‚ Ô Â  Ë Ó ‰ Ô  ‡‚Î Â Ì Ë fl í  Â Ú ¸  „Ó ê Â È ı ‡ Ô  Ó Á ‚Û ˜ ‡Î ‡ ‚ Ë ˛ Ì Â 1937 „Ó -

‰‡. Ç ˜ ‡Ò Ú Ì Ó Ò Ú Ë, Ó Ì Ò Í ‡Á ‡Î: «ì Ì ‡Ò Ì Â ·Ó Î ¸ ¯ Â Ô   ‰Ò Ú ‡‚- Î Â Ì Ë fl Ó Ú Ó Ï, Í ‡Í Ë Á ·Â Ê ‡Ú ¸  Û Í ‚Î ‡Ò Ú Â È Ò ‚Ó Ë Ï Ë Ò Ó ·Ò Ú ‚Â Ì Ì ˚ Ï Ë Ò Ë Î ‡Ï Ë, ˜ Â Ï Û ‡Ô Ó Ò Ú Ó Î Ó ‚ ‚ ‰  ‚Ì Ë Â ‚  -

Ï Â Ì ‡. à Ï ˚ Ú ‡Í Ê Â Ì Â ‚ ·Ó Î ¸ ¯ Â È Ï Â  Â Ò Ó „Î ‡Ò Ì ˚ ı  ‡Ì Ë Ú ¸ Ï Ó Î ˜ ‡Ì Ë Â Ô Ó ‚Ó Î Â ˜ Â Î Ó ‚ ˜ Â Ò Í Ó È, ‚ Ú Ó ‚ Â Ï fl Í ‡Í Å Ó „ Ô Ó -

‚ Π ‚‡Â Ú Ì ‡Ï „Ó ‚Ó  Ë Ú ¸. à ·Ó ˝ Ú Ó — Ú Ó Ú Ò Î Û ˜ ‡È, Í Ó „‰‡ Ï ˚ ‰Ó Î Ê Ì ˚ Ô Ó ‚Ë Ì Ó ‚‡Ú ¸ Ò fl Å Ó „Û, ‡ Ì Â ˜ Â Î Ó ‚Â Í Û. í ‡Í Â Ò Ú ¸, Ë Ú ‡Í ·Û ‰Â Ú ». ó    Á Ì Â Ò Í Ó Î ¸ Í Ó ‰Ì Â È Ó Ì ·˚ Î ‡ Â Ò -

Ú Ó ‚‡Ì Ë Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì ‚ Ú ˛  ¸ Ï Û.

é ·˘ Ë Ì ‡ Ô Ó ‰‰Â  Ê Ë ‚‡Î ‡  „Ó Ï Ó Î Ë Ú ‚Â Ì Ì Ó Ë Ô Ó Á ‡·Ó Ú Ë -

Î ‡Ò ¸ Ó Â „Ó Ê Â Ì Â, Ù  ‡Û ç Ë Ï fi Î Î Â . ë Ó ‰Ì fl  „Ó ‡ Â Ò Ú ‡

‚Ô Î Ó Ú ¸ ‰Ó Ó Í Ó Ì ˜ ‡Ì Ë fl ‚Ó È Ì ˚ Â Ê Â ‰Ì  ‚Ì ˚ Â Ï Ó Î Ë Ú ‚Â Ì Ì ˚ Â

Ò Ó · ‡Ì Ë fl Ì Â Ô  Â Í  ‡˘ ‡Î Ë Ò ¸. é ‰Ì ‡Ê ‰˚, Í Ó „‰‡ ·˚ Î Ó Ì ‡- Ï Â ˜ Â Ì Ó ·Ó Î ¸ ¯ Ó Â Ò Ó · ‡Ì Ë Â, É Â Ò Ú ‡Ô Ó Á ‡·Î Ó Í Ë  Ó ‚‡Î Ó ‰‚ -

 Ë ˆ   Í ‚Ë. í Ó Î Ô ‡ Ó  „‡Ì Ë Á Ó ‚‡Ì Ì Ó ‚˚ Ò Ú  Ó Ë Î ‡Ò ¸ Ô Â   ‰

ˆ   Í Ó ‚¸ ˛ Ë, Ô Ó Ò Î Â Ú Ó „Ó Í ‡Í ·˚ Î ‡ Ò Ù Ó  Ï Ë  Ó ‚‡Ì ‡ ‰Î Ë Ì - Ì ‡fl Í Ó Î Ó Ì Ì ‡, Á ‡Ô  Π‡ Ò Ú ‡ ˚ È „Ë Ï Ì ã ˛ Ú Â  ‡ «Ein feste Burg ist unser Gott» («ç ‡¯ Å Ó „ — Í  Â Ô Í ‡fl ·‡¯ Ì fl »).

ë Î Û ¯ ‡Ì Ë fl Ô Ó ‰Â Î Û ç Ë Ï fi Î Î Â  ‡ Ì ‡˜ ‡Î Ë Ò ¸ 7 Ù Â ‚ ‡Î fl 1938 „Ó ‰‡. Ç Ú Â ˜ Â Ì Ë Â Ô   ‰˚ ‰Û ˘ Ë ı Ò Â Ï Ë Ï Â Ò fl ˆ  ‚ Ó Ì Ì ‡- ı Ó ‰Ë Î Ò fl ‚ Ó ‰Ë Ì Ó ˜ Ì Ó È Í ‡Ï   Â. é ·‚Ë Ì Â Ì Ë fl Ô  Ó Ú Ë ‚ Ì Â „Ó

·˚ Î Ë Ë Á Î Ó Ê Â Ì ˚ Ì ‡ ˜ Â Ú ˚  Ì ‡‰ˆ ‡Ú Ë Ò Ú  ‡Ì Ë ˆ ‡ı Ô Â ˜ ‡Ú Ì Ó „Ó Ú Â Í Ò Ú ‡. é Ì ·˚ Î Ó Ô Ë Ò ‡Ì Í ‡Í «Ó ‰Ë Ì Ë Á Ò ‡Ï ˚ ı Ì Â Ú Â  Ô Ë Ï ˚ ı

˜ Î Â Ì Ó ‚ à Ò Ô Ó ‚Â ‰Û ˛ ˘ Â È ˆ   Í ‚Ë ». Ö „Ó Ó ·‚Ë Ì fl Î Ë ‚ ‚˚ Ò Í ‡-

Á ˚ ‚‡Ì Ë fl ı Ô  Ó Ú Ë ‚ ê Â È ı ‡ «Ò Ó Á Î Ó ·Ì Ó È Ë ‚˚ Á ˚ ‚‡˛ ˘  È


 

Í  Ë Ú Ë Í Ó È...  ‡Ò Ò ˜ Ë Ú ‡Ì Ì Ó È Ì ‡ Ú Ó, ˜ Ú Ó ·˚ Ô Ó ‰Ó  ‚‡Ú ¸ ‰Ó -

‚  Ë Â Ì ‡ Ó ‰‡ Í Ò ‚Ó Ë Ï Ô Ó Î Ë Ú Ë ˜ Â Ò Í Ë Ï Î Ë ‰Â  ‡Ï ». é Ì

Ì ‡ Û ¯ Ë Î á ‡Í Ó Ì Ó Ô   ‰Ó Ú ‚ ‡˘ Â Ì Ë Ë Ô Ó Ò fl „‡Ì Ë È Ì ‡ „Ó Ò Û -

‰‡ Ò Ú ‚Ó Ë Ô ‡ Ú Ë ˛. í ‡Í Ë Ï Ó · ‡Á Ó Ï,  „Ó Ó ·‚Ë Ì fl Î Ë

‚ «Á Î Ó Û Ô Ó Ú   ·Î Â Ì Ë Ë Í ‡Ù  ‰ Ó È ». ù Ú Ó ·˚ Î Ó ·˚ ˜ Ì ˚ È Ò Î Û -

˜ ‡È «Ô Ó Î Ë Ú Ë ˜ Â Ò Í Ó È » Ë Á Ï Â Ì ˚.

Ç ·Ë Ó „ ‡Ù Ë ˜ Â Ò Í Ó È Í Ì Ë „Â «è ‡Ò Ú Ó  ç Ë Ï fi Î Î Â  » Ñ Ë Ú Ï ‡-

 ‡ ò Ï Ë ‰Ú ‡ Ó Ô Ë Ò ‡Ì ˝ Ô Ë Á Ó ‰, Í Ó „‰‡ ç Ë Ï fi Î Î Â  ¯ Â Î Ë Á Ú ˛ -

 Â Ï Ì Ó È Í ‡Ï   ˚ ‚ Á ‡Î Ò Û ‰‡ ‚ Ò Ó Ô  Ó ‚Ó Ê ‰Â Ì Ë Ë Ó ı  ‡Ì Ì Ë Í ‡

‚ Á Â Î Â Ì Ó È Û Ì Ë Ù Ó  Ï Â. à ‰fl ‚‰‚Ó Â Ï Ò Ó Ò ‚Ó Ë Ï Í Ó Ì ‚Ó Ë  Ó Ï, Ó Ì

·˚ Î Ô Â  Â Ô Ó Î Ì Â Ì ˜ Û ‚Ò Ú ‚Ó Ï Ò Ú  ‡ı ‡ Ë Ó ‰Ë Ì Ó ˜ Â Ò Ú ‚‡. ç Ë Ï fi Î -

Î Â  Á Ì ‡Î, ˜ Ú Ó   Á Û Î ¸ Ú ‡Ú Ô   ‰Ò Ú Ó fl ˘  „Ó Á ‡Ò  ‰‡Ì Ë fl Á ‡ ‡Ì Â Â Ô   ‰  ¯  Ì. É ‰Â Ò Â È ˜ ‡Ò  „Ó Ò Â Ï ¸ fl Ë ‰ Û Á ¸ fl? É ‰Â ˜ Î Â Ì ˚  „Ó à Ò Ô Ó ‚ ‰Û ˛ ˘ Â È ˆ   Í ‚Ë, Í Ó Ú Ó  ˚ Â Ò Ú Ó fl Î Ë ‚Ï Â Ò Ú Â Ò Ì Ë Ï?

 

 

Ä î ê î í ö à ñ â î å é æ è ç í è î í á î ð î ë ñ ÿ, ê à ê â û ð à ç è ë ñ ÿ å ã î ä ð ó ã Ä è ò ð è õ Á î í õ ¸ ô ô å ð,

«ç à ò î, ÷ ò î á û ö å ð ê î â ü á û ë à ö å ð ê î â ü þ »

 

 

Ç ˝ Ú Ó Ú Ï Ó Ï Â Ì Ú Ô  Ó Ë Á Ó ¯ Î Ó Ó ‰Ì Ó Ë Á Ò ‡Ï ˚ ı Ó ·Ó ‰ fl ˛ -

˘ Ë ı Ò Ó ·˚ Ú Ë È ‚  „Ó Ê Ë Á Ì Ë. Ö „Ó Í Ó Ì ‚Ó Ë  ‰Ó ˝ Ú Ó „Ó Ì Â Ô  Ó Ë Á Ì Â Ò Ì Ë Ò Î Ó ‚‡, Ë ‰fl  ‡Á Ï Â  Â Ì Ì ˚ Ï ¯ ‡„Ó Ï Ò ·Â Á Û ˜ ‡Ò Ú -

Ì ˚ Ï ‚˚  ‡Ê Â Ì Ë Â Ï Î Ë ˆ ‡. ä Ó „‰‡ Ó Ì Ë ¯ Î Ë ˜    Á Ô Ó ‰Á Â Ï - Ì ˚ È Ú Û Ì Ì Â Î ¸ Ë Û Ê Â Ô Ó ‰ı Ó ‰Ë Î Ë Í Ô Ó Ò Î Â ‰Ì Â Ï Û Ô  Ó Î Â Ú Û Î Â Ò Ú Ì Ë ˆ ˚, ç Ë Ï fi Î Î Â  Û Ò Î ˚ ¯ ‡Î „Ó Î Ó Ò, Í Ó Ú Ó  ˚ È, Ô Ó ı Ó Ê Â, Ô Ó ‚Ú Ó  fl Î Ó ‰Ì Ë Ë Ú Â Ê Â Ò Î Ó ‚‡, Ó ‰Ì ‡Í Ó Ó Ì ·˚ Î Ì ‡Ò Ú Ó Î ¸ Í Ó

Ú Ë ı Ë Ï, ˜ Ú Ó Ë Á -Á ‡ ˝ ı ‡ ¯ ‡„Ó ‚ ·˚ Î Ó Ú fl Ê Â Î Ó Ó Ô   ‰Â Î Ë Ú ¸, Ó Ú Í Û ‰‡ Ó Ì Ë Ò ı Ó ‰Ë Ú. è Ó Ú Ó Ï ç Ë Ï fi Î Î Â  Ô Ó Ì fl Î, ˜ Ú Ó ˝ Ú Ó

·˚ Î „Ó Î Ó Ò Í Ó Ì ‚Ó Ë  ‡, Ô Ó ‚Ú Ó  fl ‚¯  „Ó Ò Ú Ë ı Ë Á Í Ì Ë „Ë

è  Ë Ú ˜ (18: 10): «à Ï fl É Ó Ò Ô Ó ‰‡ — Í  Â Ô Í ‡fl ·‡¯ Ì fl: Û ·Â -

„‡Â Ú ‚ Ì Â Â Ô  ‡‚ ‰Ì Ë Í Ë ·Â Á Ó Ô ‡Ò Â Ì ».

Ç ˝ Ú Ó ‚ Â Ï fl ç Ë Ï fi Î Î Â  Û Ê Â Ô Ó ‰Ì Ë Ï ‡Î Ò fl Ô Ó Î Â Ò Ú Ì Ë -

ˆ Â, Ì Â Ô Ó ‰‡‚‡fl ‚Ë ‰‡, ˜ Ú Ó Ó Ì Û Ò Î ˚ ¯ ‡Î ˝ Ú Ë Ò Î Ó ‚‡, Ó ‰Ì ‡Í Ó Â „Ó Ò Ú  ‡ı Û Î Â Ú Û ˜ Ë Î Ò fl Ë, Í ‡Í ‚˚  ‡Á Ë Î Ò fl ò Ï Ë ‰Ú, «‚Ï Â Ò - Ú Ó Ì Â „Ó Ô  Ë ¯ Î Ó Ï Ë  Ì Ó Â ‚Â Î Ë Í Ó Î Â Ô Ë Â ‡·Ò Ó Î ˛ Ú Ì Ó „Ó Û Ô Ó -

‚‡Ì Ë fl Ì ‡ Å Ó „‡». è   ‚Ó Â, ˜ Ú Ó Û ‚Ë ‰Â Î ç Ë Ï fi Î Î Â , ‚Ó È ‰fl


 

‚ Á ‡Î Ò Û ‰‡, — ˝ Ú Ó Ô Ó  Ú  Â Ú Ä ‰Ó Î ¸ Ù ‡ É Ë Ú Î Â  ‡, ‚Ë Ò fl ˘ Ë È Ì ‡ Ò Ú Â Ì Â Ô Ó Á ‡‰Ë Ú  Ë ·Û Ì ˚ Ò Û ‰¸ Ë. Ç Ú Â ˜ Â Ì Ë Â Ô Ó Ò Î Â ‰Û ˛ -

˘ Ë ı Ì Â Ò Í Ó Î ¸ Í Ë ı ‰Ì Â È Ó Ì  ‡Á Ë Î Ë ‰‚‡ Î Ó ‚Ë Î Ì ‡ Ò Â ·Â ·˚ - Ò Ú  ˚ È ‚Á „Î fl ‰ Ó ı  ‡Ì Ì Ë Í ‡ ‚ Á Â Î Â Ì Ó È Û Ì Ë Ù Ó  Ï Â, Ì Ó Ì Â Ò Ï Ó „  ‡Ò Ò Ï Ó Ú  Â Ú ¸  „Ó Î Ë ˆ ‡. ù Ú Ó Ú ˜ Â Î Ó ‚Â Í Ú ‡Í Ì Ë Í Ó „‰‡ Ë Ì Â Û Á Ì ‡Î, Í ‡Í Ó Â ·Ó Î ¸ ¯ Ó Â Á Ì ‡˜ Â Ì Ë Â Ë Ï Â Î Ë Â „Ó Ò Î Ó ‚‡

‰Î fl Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ì Ó „Ó ‚ Ô Ó Ò Î Â ‰Û ˛ ˘ Ë Â ‰Ì Ë.5ç Ë Ï fi Î Î Â  ·˚ Î Ô  Ë „Ó ‚Ó  Â Ì Í Ú ˛  Â Ï Ì Ó Ï Û Á ‡Í Î ˛ ˜ Â Ì Ë ˛ Ë Á ‡Ú Â Ï Ó Ú Ô  ‡‚- Î Â Ì ‚ Í Ó Ì ˆ Â Ì Ú  ‡ˆ Ë Ó Ì Ì ˚ È Î ‡„  ¸. Ç Í Ó Ì ˆ Â Í Ó Ì ˆ Ó ‚, Ó Ì

Ó Í ‡Á ‡Î Ò fl ‚ Ñ ‡ı ‡Û, „‰Â Ó Ò Ú ‡‚‡Î Ò fl ‚Ô Î Ó Ú ¸ ‰Ó Ó Ò ‚Ó ·Ó Ê ‰Â - Ì Ë fl Ò Ó ˛ Á Ì ˚ Ï Ë ‚Ó È Ò Í ‡Ï Ë. ñ Â Ì Ó È Â „Ó ‚  Ì Ó Ò Ú Ë Ò Ú ‡Î Ë Ò Â Ï ¸ Î Â Ú Ò Ú  ‡‰‡Ì Ë È ‚ Í Ó Ì ˆ Â Ì Ú  ‡ˆ Ë Ó Ì Ì Ó Ï Î ‡„  Â. Ö ˘ Â

·Ó Î Â Â Û ‰Ë ‚Ë Ú Â Î ¸ Ì ˚ Ï ·˚ Î Ó Ú Ó, ˜ Ú Ó Â „Ó Ò Ú  ‡‰‡Ì Ë fl Ì Â Á ‡-

‚  ¯ Ë Î Ë Ò ¸ Ô Ó Ò Î Â Ó Ò ‚Ó ·Ó Ê ‰Â Ì Ë fl Ô Ó Ó Í Ó Ì ˜ ‡Ì Ë Ë ‚Ó È Ì ˚.

Ñ Ó Î Ê Ì ‡ ·˚ Î ‡ ·˚ Ú ¸ Ì ‡Ô Ë Ò ‡Ì ‡  ˘ Â Ó ‰Ì ‡ „Î ‡‚‡  „Ó Ê Ë Á Ì Ë. Ç Á Ì ‡Ï Â Ì Ë Ú Ó È «ò Ú Û Ú Ú „‡ Ú Ò Í Ó È ‰Â Í Î ‡ ‡ˆ Ë Ë ‚Ë Ì ˚ »

1945 „Ó ‰‡ ç Ë Ï fi Î Î Â  Ô  Ë ‚ Πà Ò Ô Ó ‚ ‰Û ˛ ˘ Û ˛ ˆ   Í Ó ‚¸ Í Ú Ó Ï Û, ˜ Ú Ó ·˚ Ó Ì ‡ Ò Ó ‚Ï Â Ò Ú Ì Ó Ò Ì Â Ï Â ˆ Í Ë Ï Ì ‡ Ó ‰Ó Ï Ô  Ë - Á Ì ‡Î ‡ Ò ‚Ó ˛ ‚Ë Ì Û ‚ Û Ê ‡Ò ‡ı Ç Ú Ó  Ó È Ï Ë  Ó ‚Ó È ‚Ó È Ì ˚. ù Ú Ó

‰‡Î Ó ‚Ó Á Ï Ó Ê Ì Ó Ò Ú ¸ ‚Ò Â Ï Ë  Ì Ó È ñ   Í ‚Ë Ô  Ë Ï Ë  Ë Ú ¸ Ò fl Ò ˆ   Í Ó ‚¸ ˛ É Â  Ï ‡Ì Ë Ë. í Â Ï Ì Â Ï Â Ì Â Â, Á ‡ ˝ Ú Ó Ú Ô Ó Ò Ú Û Ô Ó Í ç Ë Ï fi Î Î Â  ·˚ Î Ó ·‚Ë Ì Â Ì Ò Ó Ó Ú Â ˜ Â Ò Ú ‚Â Ì Ì Ë Í ‡Ï Ë ‚ Ë Á Ï Â Ì Â. å Ì Ó „Ë Â Ì Â Ï ˆ ˚ ‚Ò   ˘  ‚  Ë Î Ë Ô  Ó Ô ‡„‡Ì ‰Â É Ë Ú Î Â  ‡,

Ó Ò Û Ê ‰‡˛ ˘ Â È ‚ Ì ‡Ô  ‡Ò Ì Ó È „Ë ·Â Î Ë Î Û ˜ ¯ Â È ˜ ‡Ò Ú Ë Ë ı Ï Ó - Î Ó ‰Â Ê Ë Å  Ë Ú ‡Ì Ë ˛, ë Ó Â ‰Ë Ì Â Ì Ì ˚  ò Ú ‡Ú ˚ Ë Ó Ò Ó ·Â Ì Ì Ó ê Ó Ò Ò Ë ˛. í Ó Î ¸ Í Ó Ô Ó Á Ê Â Ó Ì Ë Ò Ï Ó „Î Ë Ó Ò Ó Á Ì ‡Ú ¸ ‚Ò ˛ Á Ì ‡˜ Ë - Ï Ó Ò Ú ¸ ï Ó Î Ó Í Ó Ò Ú ‡ Ë Ë Ò Ú Ë Ì Ì Ó È  Ó Î Ë Ë ı Ò Ú  ‡Ì ˚ ‚ ‚Ó È Ì Â.

å Â Ê ‰Û Ú Â Ï Â ‚ Â È Ò Í Ë Â Î Ë ‰Â  ˚ ‚ ë Ó Â ‰Ë Ì Â Ì Ì ˚ ı ò Ú ‡- Ú ‡ı Ì ‡Ò Ú ‡Ë ‚‡Î Ë Ì ‡ Ú Ó Ï, ˜ Ú Ó ç Ë Ï fi Î Î Â  Ì Ë Í Ó „‰‡ Ì Â Ô Ó  Ë ˆ ‡Î Ò ‡Ï Ì ‡ˆ Ë Á Ï, ‡ Ú Ó Î ¸ Í Ó —  „Ó ‚Ú Ó  Ê Â Ì Ë Â ‚ ñ   Í Ó ‚¸. Ö „Ó Í Î Â È Ï Ë Î Ë Í ‡Í Ú Ó „Ó, Í Ú Ó ·˚ Î «Ì Â Ï Ì Ó „Ë Ï Î Û ˜ ¯ Â Ì ‡ˆ Ë Ò Ú ‡».

í Â Ï Ì Â Ï Â Ì Â Â, Ò „Ó ‰‡Ï Ë ç Ë Ï fi Î Î Â  ‡ ‚Ò  ·Ó Î ¸ ¯ Â Ë ·Ó Î ¸ ¯ Â Ô  Ë Á Ì ‡‚‡Î Ë Í ‡Í Ò Ï Â Î Ó „Ó ı  Ë Ò Ú Ë ‡Ì Ò Í Ó „Ó Î Ë ‰Â  ‡. Ñ Ó Í Ó Ì ˆ ‡ Ò ‚Ó Â È Ê Ë Á Ì Ë Ó Ì ·Ó  Ó Î Ò fl, Í ‡Í ‚˚  ‡Á Ë Î Ò fl  „Ó ‰ Û „ Ñ Ë Ú  Ë ı

Å Ó Ì ı fi Ù Ù Â , «Á ‡ Ú Ó, ˜ Ú Ó ·˚ ˆ   Í Ó ‚¸ ·˚ Î ‡ ˆ   Í Ó ‚¸ ˛ ». ï Ó Ú fl Ó Ì Ë Û Ï Â  ‚ 1984 „Ó ‰Û,  „Ó Ò Î Ó ‚‡ Á ‚Û ˜ ‡Ú Ë Ò Â „Ó ‰Ì fl:

 

Ç Ì ‡˜ ‡Î Â Ó Ì Ë ‚Á fl Î Ë Ò ¸ Á ‡ Ò Ó ˆ Ë ‡Î Ë Ò Ú Ó ‚, Ë fl Ì Â Ô Ó ‰- Ì Ë Ï ‡Î „Ó Î Ó Ò, Ô Ó Ú Ó Ï Û ˜ Ú Ó Ì Â ·˚ Î Ò Ó ˆ Ë ‡Î Ë Ò Ú Ó Ï. á ‡Ú Â Ï Ó Ì Ë ‚Á fl Î Ë Ò ¸ Á ‡ ˜ Î Â Ì Ó ‚ Ô  Ó Ù Ò Ó ˛ Á ‡, Ë fl Ì Â Ô Ó ‰Ì Ë Ï ‡Î


 

„Ó Î Ó Ò, Ô Ó Ú Ó Ï Û ˜ Ú Ó Ì Â ·˚ Î ˜ Î Â Ì Ó Ï Ô  Ó Ù Ò Ó ˛ Á ‡. á ‡Ú Â Ï Ó Ì Ë ‚Á fl Î Ë Ò ¸ Á ‡  ‚   ‚, Ë fl Ì Â Ô Ó ‰Ì Ë Ï ‡Î „Ó Î Ó Ò, Ô Ó Ú Ó - Ï Û ˜ Ú Ó Ì Â ·˚ Î Â ‚   Ï. á ‡Ú Â Ï Ó Ì Ë ‚Á fl Î Ë Ò ¸ Á ‡ Ï Â Ì fl, Ë Ì Â Ó Ò Ú ‡Î Ó Ò ¸ Ì Ë Í Ó „Ó, Í Ú Ó Ô Ó ‰Ì fl Î ·˚ „Ó Î Ó Ò Á ‡ Ï Â Ì fl.6