Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зертханалық жұмыс.

Тақырыбы:Сызықты құрылымды алгоритмді зерттеу. Визуалды компоненттер.

Жұмыстың мақсаты: «Standard» және «Win32» қосымша парақтың визуалды компоненттерін зерттеу. Сызықты құрылымды алгоритмді орындау үшін терезелі интерфейсті қосымшаны жасау.

Берілгендер:

а) Тұйықталған тізбек үшін ток күшінің мәнін есептеп табу: .

мұндағы: ; мәндерін пернетақтадан енгізу керек.

 

 

ә) Алгоритмнің құрылымды схемасын және функцияны есептеу программасының жобасын құру. Бір параметрді пернетақтадан енгізу, басқасын тұрақты шама ретінде беру, барлық есептелетін мәндерді экранға шығару.

; ;

 

b=6 және k=3,4

 

 

б) Алгоритмнің құрылымды схемасын және функцияны есептеу программасының жобасын құру.Бастапқы берілгендерді пернетақтадан енгізу, нәтижесін экранға шығару.

Шеңбер ауданы берілген квадратқа іштей сызылған. Осы шеңберге іштей сызылған квадрат ауданын табу керек. Іштей сызылған квалрат ауданы ауданы берілген квадрат ауданынан неше есе кіші?

Бірінші квадраттың ауданы S=144 м2;

Бірінші квадраттың қабырғасы немесе шеңбер диаметрі D=12 м.

 

 

unit PktLb02U;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ComCtrls;

type

TFpktLb02 = class(TForm)

PageCtrl: TPageControl;

TabSheet1: TTabSheet;

TabSheet2: TTabSheet;

TabSheet3: TTabSheet;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Edit4: TEdit;

Edit5: TEdit;

Button3: TButton;

Button4: TButton;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Edit6: TEdit;

Edit7: TEdit;

Edit8: TEdit;

Button5: TButton;

Button6: TButton;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure Button5Click(Sender: TObject);

procedure Button6Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 var

FpktLb02: TFpktLb02;

implementation

{$R *.dfm}

 

procedure TFpktLb02.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:=''; Edit2.Text:='';

Edit3.Text:='';

Edit1.SetFocus;

end;

 

procedure TFpktLb02.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin

if not(Key in ['0'..'9']) then Key:=#27;

end;

 

procedure TFpktLb02.Button2Click(Sender: TObject);

VarR,a,I: real;

begin

R:=StrToFloat(Edit1.Text);

a:=StrToFloat(Edit2.Text);

I:=285/(R+a);

Edit3.Text:=('I='+FloatToStr(I));

end;

 

procedure TFpktLb02.Button3Click(Sender: TObject);

begin

Edit4.Text:='';

Edit5.Text:='';

end;

 

procedure TFpktLb02.Button4Click(Sender: TObject);

Const k=3.4;

Varb,f, t, a, y: real;

begin

t:=sqr(b)+exp(3*ln(k));

a:=sqr(b+t);

y:=sin(sqr(a)+sqr(b));

f:=sqr(y);

f:=Sqr(f);

Edit5.Text:=FloatToStr(f);

end;

 

procedure TFpktLb02.Button5Click(Sender: TObject);

begin

Edit6.Text:=''; Edit8.Text:='';

Edit7.Text:='';

end;

 

procedure TFpktLb02.Button6Click(Sender: TObject);

Var S,D,X: real;

begin

S:=StrToFloat(Edit6.Text);

D:=StrToFloat(Edit7.Text);

X:=S/(Exp(2*ln(D))/2);

Edit8.Text:=FloatToStr(X);

end;

 

end.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зертханалық жұмыс. Тақырыбы: Delphi бағдарламалау ортасымен танысу | Зертханалық жұмыс. Тақырыбы:Тармақталған құрылымды операторлар

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал