Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


С т а н д а р т п і д п р и є м с т в а


Загальні вимоги до виконання та оформлення текстових документів

 

 

1 Сфера застосування

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до виконання та оформлення усіх видів текстових документів (звітів, пояснювальних записок, специфікацій, комплектів технологічної документації тощо), виконуваних студентами, а також усіляких методичних, довідкових і керівних вказівок, які видають студентам.

 

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Основні вимоги до структури, викладу, оформлення, змісту.

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

ГОСТ 2. 104-68 ЕСКД. Основные надписи

ГОСТ 2. 105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2. 108-68 ЕСКД. Спецификация

ГОСТ 2. 109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2. 304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежи надписей, технических требований и таблиц

ГОСТ 2. 321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений

ГОСТ 6.38-90 УСД. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов

ГОСТ 7.32-91. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

ГОСТ 3.1104-81 ЕСТД. Общие требования к формам, бланкам и документам

ГОСТ 3. 1201-85 ЕСТД. Система обозначения технической документации

ГОСТ 3.417-81 ГСП. Единицы физических величин

ГОСТ 13.1.002-80. Репрография. Микрография. Документы для съёмки. Общие требования и нормы

ГОСТ 21.1101-92 СПДС. Основные требования к рабочей документации

ГОСТ 28388-89 Система обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения

 

3 Загальні положення

3.1 Текстові документи поділяють на документи, які містять, в основному, суцільний текст (технічні умови, паспорти, звіти, розрахунки, пояснювальні записки, інструкції тощо), і документи, які містять текст, розбитий на графи (специфікації, відомості, таблиці тощо)

3.2 Текстові документи виконують на формах, встановлених відповідними стандартами Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), ДСТУ-3008 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки» (для спеціальностей 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», 5.03050901 «Бухгалтерський облік»), і формах Міністерства освіти і науки України.

3.3 Оригінали текстових документів виконують в один з таких способів:

- машинописним, при цьому необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 13.1.002. Шрифт має бути чітким, заввишки не менш як 2, 5 мм, стрічка лише чорного кольору (напівжирна);

- рукописним - креслярським шрифтом за ГОСТ 2.304 з висотою літер і цифр не менш як 2, 5 мм. Цифри і літери необхідно писати чітко чорною тушшю або чорною пастою;

- з використанням друкарських і графічних пристроїв виводу ЕОМ (ГОСТ 2.004) шрифт Times New Roman, розмір шрифта 14, міжрядковий інтервал
1-1, 5. Заповнення основного надпису рукописним шрифтом не дозволяється.

3.4 Вписувати в текстові документи виготовлені машинописним способом окремі слова, формули, умовні позначки (рукописним способом), а також виконувати ілюстрації необхідно чорними чорнилами: пастою чи тушшю.

3.5 Відстань від рамки форми до границь тексту на початку і в кінці рядків від 3 до 5 мм.

Відстань від верхнього чи нижнього рядка тексту до верхньої чи нижньої рамки має бути не менше як 10 мм.

Абзаци у тексті починають відступом, що дорівнює п’ятьом ударам друкарської машинки(15-17 мм).

Зразок виконання текстового документа наведено в додатку К.

3.6 Друкарські помилки, описки і графічні неточності, знайдені у процесі виконання документа, допускається виправляти підчищенням чи зафарбовуванням «коректором»і нанесенням на те саме місце виправленого тексту машинним способом або чорними чорнилами, пастою чи тушшю від руки.

Пошкодження аркушів текстових документів, помарки і сліди не цілком видаленого попереднього тексту не допускаються.

Після внесення виправлень документ повинен задовольняти вимогам мікрофільмування, встановленим ГОСТ 13.1.002.

3.7 Для розміщення затверджувальних і погоджувальних підписів до текстових документів рекомендовано складати титульний лист.

Зразки виконання титульних аркушів наведено в додатку Б.

 

4 Вимоги до текстових документів, які містять,

в основному, суцільний текст

4.1 Побудова документа

4.1.1 Текст документа у разі необхідності поділяють на розділи і підрозділи. Структурні елементи «Зміст», «Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів», «Вступ», «Перелік використаних джерел» не нумерують, а їхні назви служать заголовками структурних елементів.

4.1.2 Розділи повинні мати порядкові номери у межах всього документа, позначені арабськими цифрами без крапки і записані посеред рядка. Підрозділи повинні мати нумерацію, розділену крапкою, у межах кожного розділу і записані з абзацного відступу.

Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з одного чи кількох пунктів.

4.1.3 Якщо документ не має підрозділів, то нумерація в ньому повинна складатися з номерів розділу і пункту, розділених крапкою. Наприкінці номера пункту крапку не ставлять, наприклад:

1 Типи і основні розділи:

1.1

1.2 Нумерація пунктів першого розділу документа

1.3

 

2 Технічні вимоги

2.1

2.2 Нумерація пунктів другого розділу документа

2.3

Якщо документ має підрозділи, то нумерація пунктів повинна бути у межах підрозділу і номер пункту повинен складатися з номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками, наприклад:

3 Методи випробувань

3.1 Апарати, матеріали і реактиви

3.1.1

3.1.2 Нумерація пунктів першого підрозділу третього розділу

3.1.3

 

3.2 Підготовка до випробування

3.2.1

3.2.2 Нумерація пунктів другого підрозділу третього розділу

3.2.3

4.1.4 Якщо розділ або підрозділ складається лише з одного підпункту, його також нумерують.

4.1.5 Якщо текст документа поділяють лише на пункти, його нумерують порядковими номерами у межах документа.

4.1.6 Пункти, у разі необхідності, можна розбити на підпункти, які повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного пункту, наприклад: 4.2.1.1; 4.2.1.2; 4.2.1.3 тощо.

4.1.7 В середині пунктів або підпунктів можуть бути наведені переліки.

Перед кожною позицією переліку необхідно ставити дефіс або, у разі необхідності, посилання в тексті документа на один з переліків, малу літеру, після якої ставлять дужку, а запис починають з абзацного відступу, як показано на прикладі:

 

-________________; а)_________________;

-________________; б)_________________;

1)___________; 1)_____________;

2)___________; 2)_____________;

-________________. в)________________.

4.1.8 Кожен пункт, підпункт і переліки записують з абзацного відступу.

4.1.9 Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, зазвичай, заголовків на мають.

Заголовки повинні чітко і стисло відображати зміст розділів, підрозділів.

Заголовки необхідно писати з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовках не допускається. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Заголовки структурних елементів і розділів необхідно розміщувати в середині рядка, заголовки підрозділів з абзацного відступу. Не допускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині розділу, якщо після нього розміщено лише один рядок тексту.

Відстань між заголовком і текстом при виконанні документа машинописним способом має дорівнювати 3-4 інтервалам, при виконанні рукописним текстом – 15мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу – 2 інтервали, при виконанні рукописним способом – 8мм.

4.1.10 Кожен розділ текстового документа рекомендовано починати з нового аркуша, сторінки. Допускається наявність підрозділів з нового аркуша.

4.1.11 Наприкінці текстового документа, починаючи з нової сторінки, наводять перелік джерел, на які посилаються в його основній частині. Заголовок «Перелік використаних джерел» записують посередині рядка з великої літери.

Бібліографічні описи у переліку посилань наводять у такому порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями у тексті (номерні посилання), їх виконують відповідно до ГОСТ 7.32. Наприклад, [8, c.32].

Бібліографічні описи у переліку посилань наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої діяльності.

Слово «Зміст» записують у вигляді заголовка (симетрично до тексту) з великої літери. Найменування, які увійшли до змісту, записують малими літерами, починаючи з великої.

4.1.12 Наприкінці текстового документа дозволяється наводити список літератури та інших джерел, які були використані під час його складання.

Список літератури включають до змісту документа.

Приклади виконання змісту і переліку посилань подано в додатках В і Д.

Нумерація сторінок документа і додатків, що входять до його складу, повинна бути наскрізною.

4.2 Викладення тексту документів

4.2.1 Повне найменування виробу на титульній сторінці, в основному надписі та при першому згадуванні у тексті документа повинне бути однаковим з найменуванням його в основному конструкторському документі.

У подальшому тексті порядок слів у найменуванні повинен бути прямим, тобто на першому місці має бути визначення (чи прикметник), а далі – назва виробу (іменник); при цьому допускається вживати найменування виробу.

Найменування, наведені у тексті документа і на ілюстраціях, повинні бути однаковими.

4.2.2 Текст документа повинен бути стислим, чітким і не допускати різних тлумачень.

При викладенні обов’язкових вимог у тексті повинні бути застосовані слова «повинен», «слід», «необхідно», «вимагається, щоб», «дозволяється тільки», «не дозволяється», «забороняється», «не слід». При викладенні інших положень слід застосовувати такі слова: «можуть бути», «як правило», «за необхідності», «може бути», «у випадку» і таке інше».

При цьому допускається використовувати розповідну форму викладу тексту документа, наприклад, «застосовують», «зазначають» тощо.

У документі повинні застосовуватися науково-технічні терміни, позначення і визначення, встановлені відповідними стандартами, а у разі їх відсутності – загальноприйняті в науково-технічній літературі.

Якщо в документі прийнята специфічна термінологія, то в кінці його (перед переліком посилань) повинен бути перелік прийнятих термінів з відповідними роз’ясненнями. Перелік включають до змісту документа.

4.2.3 У тексті документа не дозволяється:

- застосовувати розмовні звороти, техніцизми, професіоналізми;

- застосовувати для одного й того ж поняття різні науково-технічні терміни, близькі за смислом (синоніми), а також іншомовні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові;

- застосовувати довільні словотворення;

- застосовувати скорочення слів, крім встановлених правилами української орфографії, відповідними державними стандартами;

- скорочувати позначення фізичних величин, якщо вони використовуються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин у головках і боковинах таблиць і у розшифруваннях буквених позначень, які входять до формул та рисунків.

4.2.4 У тексті документа, за виключенням формул, таблиць і рисунків, не допускається:

- застосовувати математичний знак мінус (-) перед негативними значеннями величин (слід писати слово «мінус»);

- застосовувати знак «ø» для позначення діаметра (слід писати слово «діаметр»). При зазначенні розміру або граничних відхиленнях діаметра на кресленнях, розміщених у тексті документа, перед розмірним числом треба писати знак ø;

- застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад,
> (більше), < (менше), = (дорівнює), ≥ (більше або дорівнює), ≤ (менше або дорівнює), ≠ (не дорівнює), а також знаки № (номер), % (процент);

- застосовувати індекси стандартів, технічних умов та інших документів без реєстраційного номера.

4.2.5 Перелік скорочень слів, що допускаються, встановлений ГОСТом 2.316-68.

Якщо в документі прийнята особлива система скорочень слів або найменувань, то в ній повинен бути наведений перелік прийнятих скорочень, який розташовують наприкінці документа перед переліком термінів.

4.2.6 Умовні буквені позначення, зображення або знаки повинні відповідати чинному законодавству і державним стандартам. У тексті документа перед позначенням параметра дають його пояснення, наприклад: «розрахунковий струм установки теплового розчіплювача автоматичного вимикача Ір.т.».

У разі необхідності застосування умовних позначень, зображень або знаків, не встановлених діючими стандартами, їх треба пояснювати в тексті або в переліку позначень.

4.2.7 У документі треба застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин, їх найменування і позначення відповідно до ГОСТу 8.417-81.

Поряд з одиницями СІ, за необхідності, у дужках зазначають одиниці, що застосовувались раніше. Застосування в документі різних систем позначення фізичних величин не допускається.

4.2.8 У тексті документа числові значення величин з позначенням одиниць фізичних величин і одиниць рахунку треба писати цифрами, а числа без позначення одиниць фізичних величин і одиниць рахунку до дев’яти – словами.

Приклад:

- «Провести випробування трьох труб, завдовжки 5 м кожна»;

- «Відібрати 15 труб для випробування на тиск»

4.2.9 Одиниця фізичної величини одного й того ж параметра в межах документа повинна бути постійною. Якщо в тексті наводиться ряд числових позначень, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її зазначають тільки після останнього числового значення, наприклад: 1, 50; 1, 75; 2, 00 м.

4.2.10 Якщо в тексті документа наводять діапазон числових значень фізичної величини, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то

позначення одиниці фізичної величини зазначають після останнього числового значення діапазону.

Приклади:

-«Від 1 до 5 мм»;

-«Від 10 до 100кг»;

-«Від плюс 10 до мінус 40».

Неприпустимо відокремлювати одиницю фізичної величини від
числового значення (переносити її на різні рядки або сторінки), крім
одиниць фізичних величин, розміщених у таблицях, що виконані машинописним способом.

4.2.11 Наводячи найбільші або найменші значення величин,
треба застосовувати словосполучення «повинно бути не більше (не менше)»

Наводячи граничні значення відхилень від зазначених норм,
треба застосовувати словосполучення «не повинно бути більше (менше)»

Наприклад, питома витрата пального повинна бути не більше,
ніж 320 г/кВт.год.

4.2.12 Числові значення величин у тексті слід зазначати зі
ступенем точності, який необхідний для забезпечення вимог
властивостей виробу, при цьому в ряді величин здійснюється
вирівнювання числа знаків після коми.

Округлення числових значень величин до першого, другого,
третього і т.д. десяткового знаку для різних типорозмірів, марок
тощо виробів одного найменування повинно бути однаковим.
Наприклад, якщо градація товщини сталевої гарячекатаної штаби 0, 25 мм,
то весь ряд товщин штаби необхідно зазначити з такою ж кількістю десяткових знаків, наприклад: 1, 50; 1, 75; 2, 00 мм.

4.2.13 Числа, що мають дробове значення, необхідно наводити у
вигляді десяткових дробів, за винятком розмірів у дюймах, які слід записувати ¼; ½ (але не , ).

У разі неможливості показати числове значення у вигляді десяткового дробу, допускається записувати у вигляді простого дробу в один рядок через навскісну риску, наприклад: 5/32; (50А – 4С) / (40В – 2).

Найменування команд, сигналів і тому подібного у тексті слід виділяти лапками, наприклад, «Сигнал +21ввімк.».

4.2.14 Формули розміщують безпосередньо після тексту, де їх
згадано, посередині рядка. Вище і нижче кожної формули або рівняння
треба залишати не менше одного вільного рядка.

4.2.15 У формулах та рівняннях як символи слід використовувати позначення, встановлені відповідними державними стандартами.
Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули,
якщо вони не пояснені раніше у тексті, необхідно наводити
безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу необхідно
давати з нового рядка в тій послідовності, у якій символи наведені
у формулі або рівнянні. Перший рядок пояснення повинен починатися словом «де» без двокрапки після нього.

 

Приклад: Густину кожного зразка р, кг 3 обчислюють за формулою:

 

, кг/м3 (1)

 

де т – маса зразка, кг;

V – об’єм зразка, м3.

Формули, які йдуть одна за однією, і не розділені текстом, розділяють комою.

4.2.16 Переносити формули на наступний рядок допускається лише на знаках виконуваних операцій, при чому знак на початку наступного рядка повторюють. У разі переносу формули для знаку множення застосовують знак «х».

4.2.17 У документах, які видаються не типографським способом, формули можуть бути виконані машинописним, машинним або креслярським шрифтом заввишки не менш, як 2, 5 мм. Використання машинописних і ручних символів у одній формулі не дозволяється.

4.2.18 Формули в тексті основного документа у разі необхідності нумерують на рівні формули у крайньому правому положенні у круглих дужках. Одну формулу позначають –(1).

Посилання у тексті на порядкові номери формул дають у дужках, наприклад: «…у формулі (1)».

Формули, розміщені у додатках, повинні бути пронумеровані окремою нумерацією арабськими цифрами у межах кожного додатку з додаванням перед кожною цифрою позначення додатку, наприклад: «…формула(В.І)».

Допускається нумерація формул у межах розділу. У цьому разі номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад: (3.1).

4.2.19 Порядок викладу в документах математичних рівнянь такий самий, як і формул.

4.2.20 Примітки у документах наводять при необхідності пояснень або довідкових даних до змісту тексту, таблиць чи графічного матеріалу.

Примітки не повинні містити вимог.

4.2.21 Примітки слід розміщувати безпосередньо після текстового, графічного матеріалу або в таблиці, до якої належать ці зауваження, і друкувати з великої літери з абзацу. Якщо примітка одна, то після слова «Зауваження» ставлять тире і примітку друкують теж з великої літери. Одну примітку не нумерують. Декілька приміток нумерують по порядку арабськими цифрами. Примітки до таблиці розміщують в кінці таблиці над лінією, яка позначає закінчення таблиці.

Примітка - _________________

_________________

Примітки

1_________________

2_________________

4.2.22 У текстовому документі допускаються посилання на цей документ, стандарти, технічні умови та інші документи за умови, що вони повністю і однозначно визначають відповідні вимоги і не викликають ускладнень у користуванні документом.

Посилання можна робити на документ в цілому або його розділи і додатки. Посилання на підрозділи, пункти, таблиці та ілюстрації не дозволяються, за винятком підрозділів, пунктів, таблиць та ілюстрацій цього документа.

У разі посилання на стандарти і технічні умови зазначають тільки їхнє позначення, при цьому допускається не зазначати рік їхнього затвердження за умови запису позначення з роком затвердження в кінці текстового документа під рубрикою «Посилкові нормативні документи» за формою:

 

Позначення документа, на який дано посилання Номер розділу, підрозділу, пункту, підпункту, переліку документа, який розробляється і в якому дано посилання

 

При посиланнях на інші документи у графі «Позначення документа» зазначають також і назву документа. При посиланні на розділ його позначають номером, а при посиланні на додаток - літерою.

4.3 Оформлення ілюстрацій і додатків

4.3.1 Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту, що викладається. Ілюстрації можуть бути розміщені як по тексту документа (якомога ближче до відповідних частин тексту), так і в кінці його. Ілюстрації повинні бути виконані відповідно до вимог стандартів ЄСКД. Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, необхідно нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то його позначають
«Рисунок 1».

Ілюстрації кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку. Наприклад, Рисунок А.3.

Допускається нумерувати ілюстрації у межах розділу. У цьому випадку номер ілюстрації складається з номерів розділу і порядкового номеру ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад: Рисунок 1.1.

На всі ілюстрації повинні бути дані посилання, слід писати так: «…відповідно до рисунку 2» при наскрізній нумерації, «…відповідно до рисунку 1.2» при нумерації у межах розділу.

Ілюстрації, у разі необхідності, можуть мати назви і пояснювальні дані (підрисунковий текст). Слово «Рисунок» і назву розміщують після пояснювальних даних і розміщують таким чином: «Рисунок 1 – Деталі приладу».

4.3.2 Якщо в тексті документа є ілюстрація, де зображено складові частини виробу, то на цій ілюстрації повинні бути зазначені номери позицій цих складових частин у межах даної ілюстрації, їх розташовують у порядку наростання, за винятком повторюваних позицій, а для електро- і радіоелементів – позиційні позначення, встановлені у схемах цього розділу.

Виняток становлять електро- і радіоелементи, що є органами регулювання чи наладки, для них (крім номера позиції) додатково зазначають у підрисунковому тексті призначення кожного регулювання і наладки, позиційне позначення і надписи на відповідній планці чи панелі.

Допускається, у разі необхідності, номер, присвоєний складовій частині виробу чи ілюстрації, зберігати у межах документа.

Для схем розміщення елементів конструкцій та архітектурно-будівельних креслень будівель (споруд) зазначають марки елементів.

При посиланні в тексті на окремі елементи деталей (отвори, пази, рівчачки тощо) їх позначають великими літерами українського алфавіту.

Зазначені дані наносять в ілюстраціях згідно з ГОСТом – 2.109.

4.3.3 На наведених у документах електричних схемах біля кожного елемента зазначають його позиційне позначення, встановлене відповідними стандартами, і, у разі необхідності, номінальне значення величини.

4.3.4 Матеріал, що доповнює текст документа, допускається розміщувати у додатках. Додатками можуть бути, наприклад, графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи апаратури і приладу, описи алгоритмів і програм задач, розв’язуваних на ЕОМ тощо.

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані на кожній сторінці, і під ними зазначають: «Рисунок___, лист___».

Додатки оформлюють як продовження цього документа на подальших його аркушах або випускають у вигляді самостійного документа.

4.3.5 Додатки можуть бути обов’язковими та інформаційними. Інформаційні додатки можуть мати рекомендований або довідковий характер.

4.3.6 У тексті документа на всі додатки повинні бути посилання. Розміщують додатки в порядку посилань на них у тексті, за винятком інформаційного додатку «Бібліографія», який розміщують останнім.

4.3.7 Кожний додаток необхідно починати з нової сторінки, із зазначенням зверху, посередині сторінки слова «Додаток» та його позначення, а під ним у дужках для обов’язкового додатку пишуть слово «обов’язковий», а для інформаційного – «рекомендований» або «довідковий».

Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично до тексту, з великої літери окремим рядком.

4.3.8 Додаток позначають великими літерами українського алфавіту, починаючи з літери А, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Х, Ь, Б, наприклад: додаток А, додаток Б тощо.

Допускається позначення додатків літерами латинського алфавіту, за винятком літер І, О.

У разі повного використання літер українського і латинського алфавіту допускається позначати додаток арабськими цифрами

Якщо в документі є лише один додаток, то його позначають «Додаток А».

4.3.9 Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4. Допускається оформлювати додатки на аркушах формату А3, А4х3, А4х4, А2 та А1 за ГОСТом 2.301- 68 (машинним способом і олівцем).

4.3.10 Текст кожного додатка, у разі необхідності, може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують у межах кожного додатка. Перед номером ставлять позначення цього додатка.

Додатки повинні мати спільну з іншою частиною документа наскрізну нумерацію сторінок.

4.3.11 Всі додатки повинні бути згадані у змісті документа (за наявності) із зазначенням їхніх номерів і заголовків.

Допускається як додаток до документа використовувати інші самостійно випущені конструктивні документи (габаритні креслення, схеми тощо).

Документи, включаючи ті, до яких випущено додатки, комплектують в альбом зі складанням до нього опису альбому. Опису присвоюють позначення виробу, для якого розроблено основний документ, і код ОП.

4.4 Побудова таблиць

4.4.1 Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Назва таблиці, за її наявності, повинна відображати її зміст, бути точною, стислою. Назву слід розміщувати безпосередньо над таблицею. У разі переносу частини таблиці на ту саму або інші сторінки, назву розміщують лише на першій частині таблиці.

Цифровий матеріал зазвичай оформлюють у вигляді таблиць відповідно до рисунку 1.

 

Таблиця__________ -________________

номер (цифра) назва таблиці

     
       
         
         
         

 

Рисунок 1

 

4.4.2 Таблиці, за винятком додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Таблиці кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку. Якщо в документі одна таблиця, її треба позначити «Таблиця 1» або «Таблиця В.1»

Допускається нумерувати таблиці у межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою: «Таблиця 3.2».

4.4.3 На всі таблиці документа повинні бути наведені посилання у тексті документа, при посиланні слід писати слово «таблиця» із зазначенням її номера.

4.4.4 Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з великої літери, а підзаголовки граф – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф зазначаються в однині.

4.4.5 Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, зазвичай, обмежують лініями. Розділяти заголовки і підзаголовки боковини і граф діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не проводить, якщо їхня відсутність не ускладнить користування таблицею.

Заголовки граф, зазвичай, записують паралельно до рядків таблиці. У разі необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків граф. Голівка таблиці повинна бути відокремлена лінією від іншої частини таблиці.

Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8мм.

4.4.6 Таблицю, залежно від її розміру, розміщують під текстом, у якому подано перше посилання на нього, або на наступній сторінці, а, у разі необхідності, у додатку до документа.

Допускається розміщувати таблицю вздовж довгого боку аркуша документа.

4.4.7 Якщо рядки чи графи таблиці виходять за межі формату аркуша, її розбивають на частини, розміщуючи одну під іншою або поруч і повторюючи в кожній частині голівку таблиці та її боковину. При розподілі таблиці на частини допускається її голівку чи боковину замінити відповідно номером граф і рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами в першій частині таблиці.

Слово «Таблиця» зазначають один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» із зазначенням номера (позначення) таблиці відповідно до рисунку 2.

 

Таблиця 3 У міліметрах

 

Номінальний діаметр різьби болта, гвинта, шпильки Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
легкої нормальної важкої
а б а б а б
2, 0 2, 1 0, 5 0, 8 0, 5 0, 5 - -
2, 5 2, 6            
3, 0 3, 1            
               

Продовження табл. 3 У міліметрах

 

Номінальний діаметр різьби болта, гвинта, шпильки Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
легкої нормальної важкої
а б а б а б
4, 0 4, 1 1, 0 1, 2 1, 0 1, 2 1, 2 1, 6

 

Рисунок 2

Примітка – Тут (і далі за текстом) таблиці наведено умовно для ілюстрації відповідних вимог чинного стандарту.

Якщо наприкінці сторінки таблицю переривають і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині нижню горизонтальну лінію, яка обмежує таблицю, не проводять.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається ділити на частини і розміщувати одну частину поруч з іншою на одній сторінці, при цьому другу головку таблиці відповідно до рисунку 3. Рекомендовано розмежовувати частини таблиці подвійною лінією або лінією завтовшки 2S.

 

Таблиця…

 

Діаметр стрижня кріпильної деталі, мм Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг. Діаметр стрижня кріпильної деталі, мм Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг.
1, 1 0, 045 2, 0 0, 192
1, 2 0, 043 2, 5 0, 350
1, 4 0, 111 3, 0 0, 553

 

Рисунок 3

 

4.4.8 Графу «Номер за порядком» до таблиці включати не допускається. Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається у тих випадках, коли на ці графи є посилання у тексті документа, при розподілі таблиці на частини, а також у разі перенесення частини таблиці на велику кількість сторінок відповідно до рисунку 4.

 

Таблиця… У міліметрах

 

Умовний прохід Ду D L L1 L2 Маса кг, не більш
           
           
           

 

Рисунок 4

У разі необхідності нумерацію показників, параметрів або інших даних слід зазначати у першій графі таблиці безпосередньо перед їхньою назвою відповідно до рисунку 5. Перед числовими значенням величини та позначенням типів, марок тощо порядкові номери не проставляють.

 

Таблиця…

 

Найменування показника Значення
в режимі 1 у режимі 2
1 Струм колектора, А 5, не менше 7, не більше
2 Напруга на колекторі, В - -
3 Опір навантаження колектора, Ом - -

 

Рисунок 5

 

4.4.9 Якщо всі показники, наведені у графах таблиці, виражені в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її позначення необхідно розміщувати над таблицею праворуч, у разі поділу таблиці на частини – над кожною її частиною відповідно до рисунку 2.

Якщо у більшості граф таблиці наведено показники, виражені в одних і тих же одиницях фізичних величин (наприклад, в міліметрах, вольтах), але є графи з показниками, що виражені в інших одиницях фізичних величин, то над таблицею слід писати найменування переважного показника або позначення його фізичної величини, наприклад, «Розміри в міліметрах», «Напруга у вольтах», а в підзаголовках інших граф наводити найменування показників і (або) позначень інших одиниць фізичних величин відповідно до рисунку 4.

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття замінити буквеними позначеннями, встановленими ГОСТом 2.321, або іншими позначеннями, якщо наведено їхнє пояснення в тексті або наведено в ілюстраціях, наприклад, D – діаметр, H – висота, L – довжина.

Показники з одними і тими самими літерами групують послідовно за зростанням індексів відповідно до рисунку 4.

4.4.10 Обмежувальні слова «більше», «менше», «не більше», «не менше» тощо слід розміщувати в одному рядку або графі таблиці з найменуванням відповідного показника після позначення його одиниці фізичної величини, якщо вони належать всьому рядку чи графі. При цьому після найменування показника перед обмежувальними словами ставлять кому відповідно до рисунків 5 і 4.

4.4.11 Позначення одиниці фізичної величини, спільної для всіх даних у рядку, слід зазначати після її найменування відповідно до рисунку 5. Допускається, у разі необхідності, виносити в окремий рядок (графу) позначення одиниці фізичної величини.

4.4.12 Якщо у графі таблиці розміщено значення однієї й тієї ж фізичної величини, то позначення одиниці фізичної величини зазначають у заголовку (підзаголовку) цієї графи відповідно до рисунків 4 і 6.

 

Таблиця…

 

Тип ізолятора Номінальна напруга, В Номінальний струм,
ПНР – 6/400    
ПНР – 6/800  
ПНР – 6/900  

 

Рисунок 6

 

Якщо числові значення величини у графах таблиці виражені в різних одиницях фізичної величини, їхні позначення зазначають у підзаголовку цієї графи.

Позначення, наведені у заголовках граф таблиці, необхідно пояснити в тексті або графічному матеріалі документа.

4.4.13 Позначення одиниць плоского кута слід зазначати не у заголовках граф, а у кожному рядку таблиці, як за наявності горизонтальних ліній, що розділяють рядки, так і за їхньої відсутності – відповідно до рисунків 7 і 8.

 

Таблиця… Таблиця…

L β
305' 30'' 6030'
4023'50'' 8026' 8''
5030'20'' 10030'
L β
305' 30'' 6030'
4023'50'' 8026' 8''
5030'20'' 10030'

 

Рисунок 7 Рисунок 8

 

4.4.14 Граничні відхилення, які стосуються всіх числових значень величин, розміщених в одній графі, зазначають в головці таблиці під найменуванням або позначенням показника відповідно до рисунку 9.

 

Таблиця… У міліметрах

 

Діаметр різьби S Η h b Умовний діаметр шплінта d1
  7, 0 5, 0 5, 2 1, 2 1, 0
  8, 0 6, 0 4, 0 1, 4 1, 2
  10, 0 7, 5 5, 0 2, 0 1, 6

 

Рисунок 9

 

4.4.15 Граничні відхилення, які стосуються кількох числових
значень величин або певного числового значення величини, зазначають
в окремій графі відповідно до рисунку10.

4.4.16 Текст, який повторюється в рядках однієї й тієї ж графи і складається з поодиноких слів, що чергуються з цифрами,
замінюють на лапки відповідно до рисунку 11. Якщо повторюваний
текст складається з двох або більше слів, при першому
повторенні його замінюють словами «Те ж», а надалі лапками
відповідно до рисунку 12. Якщо попередня фраза є частиною
наступної, то допускається замінити її словами «Те ж» і додати
додаткові відомості.

За наявності горизонтальних ліній текст необхідно повторювати.

 

Таблиця… У міліметрах

 

Зовніш-ній діаметр підшип-ника Канавка Д2 Установче кільце
D1 А В Г1 Н С Р Г2
Номін. Гран відх. Номін. Гран відх.            
  23, 2 0, 25 2, 05 - 0, 15 1, 3 0, 4 34, 6 3, 2 - 0, 15 1, 1 0, 6 0, 4 - 0, 1
  30, 2 34, 6
  33, 2 39, 6
  34, 3 41, 2
  36, 1 44, 5
  39, 6 45, 2

 

Рисунок 10

 

 

Таблиця… У міліметрах

 

Діаметр зенкера С С1 R h h1 S S1
Від 10 до 11 включ. 3, 17 - - 3, 00 0, 25 1, 00 -
Св. 11 «12» 4, 85 0, 14 0, 14 3, 84 - 1, 60 6, 75
«12» «14» 5, 50 4, 20 4, 20 7, 45 1, 45 2, 00 6, 90

 

Рисунок 11

 


Таблиця…

 

Марка сталі і сплаву Призначення  
Нове позначення Старе позначення
08Х18Н10   0Х8Н10 Труби, деталі пічної арматури, теплообмінники, патрубки, муфелі, реторти і колектори вихлопних систем, електроди іскрових запальних свічок. Для виробів, які працюють в атмосферних умовах
08Х18Н10Т 0Х18Х10Т  
08Х15Н810 Х18Х10Т  
09Х15Н810   Х15Н910  
07Х6Н6   Х16Н6 Те ж. Не має дельтиферриту

 

Рисунок 12

4.4.17 Замінювати лапками повторювані в таблиці цифри, математичні знаки, знаки відсотка і номера, позначення марок матеріалів і типорозмірів виробів, позначення нормативних документів не допускається.

За відсутністю окремих даних у таблиці слід ставити тире.

4.4.18 При зазначенні у таблицях послідовних матеріалів чисел, що охоплюють усі числа ряду, їх слід записувати: «Від… до …включ.», «Св… до … включ.» відповідно до рисунку 11.

 

Таблиця…

 

Найменування матеріалу Температура плавлення
Латунь 131 - 173 (850 - 900)
Сталь 573 - 673 (1300 – 1400)
Чавун 373 - 473 (1100 - 1200)

 

Рисунок 13

 

Інтервали чисел у тексті записують зі словами «від» і «до», (маючи на увазі «Від…. до … включно), якщо після чисел зазначено одиницю фізичної величини або числа представляють безрозмірні коефіцієнти; через дефіс, якщо числа представляють порядкові номери.

 

Приклади:

1 товщина повинна бути від 0, 5 до 200 мм.

2 7 – 12, рисунок 1 – 14

4.4.19 У таблицях за необхідності використовують ступінчасті напівжирні лінії для виділення діапазону, віднесеного до певного значення, об’єднання позицій у групи та зазначення бажаних числових значень показників, які зазвичай розміщені всередині ступінчастої лінії, або для зазначення, до яких значень граф і рядків належать певні відхилення відповідно до рисунку 14.

При цьому у тексті необхідно навести пояснення цих ліній.

 

Таблиця…

 

Зовнішній діаметр мм Маса І м труби, кг, при товщині стінки, мм
3, 0 3, 5 4, 0 4, 5 5, 0 5, 5 6, 0 6, 5
  2, 146 2, 460 2, 762 3, 052 3, 329 3, 594 3, 947 4, 316
  2, 589 2, 978 3, 354 3, 718 4, 069 4, 408 4, 735 5, 049
  2, 885 3, 323 3, 749 4, 162 4, 652 4, 951 5, 327 5, 690
  3, 072 3, 582 4, 044 4, 495 4, 932 4, 358 5, 771 6, 171
  3, 474 4, 004 4, 538 5, 049 5, 049 6, 036 6, 511 8, 972
  3, 773 4, 359 4, 938 5, 493 6, 042 6, 578 7, 104 7, 613

 

Рисунок 14

 

4.4.20 Числові значення показника поставляють на рівні останнього рядка найменування показника відповідно до рисунку 15.

 

Таблиця … В метрах

 

Найменування показника   Значення для екскаватора типу
ЭКЛ –1, 2 ЭКЛ –1, 7 ЭКЛ –1, 2 ЭКЛ –2, 0 ЭКЛ –3, 0
Глибина копання, не менш Ширина копання     1, 29   0, 25 1, 70   - 1, 2*   0, 4 0, 6 0, 8 2, 0*   0, 6** 0, 9 1, 0 3, 0*   1, 5 2, 0 2, 5
*При найменшому коефіцієнті заповнення **Для екскаваторів на транспорті Т -130

 

Рисунок 15

 

Значення показника, наведене у вигляді тексту, записують на рівні першого рядка найменування показника відповідно до рисунку 16.

 

Таблиця…

 

Найменування показника Значення Метод випробувань
1 Зовнішній вигляд поліетиленової плівки Гладка, однорідна з різноманітними краями По 5.2
     

Продовження табл…

 

2 Руйнівна напруга при розтягуванні МПА (кгс/мм2) 12, 8 (1, 3)  

 

Рисунок 16

 

4.4.21 Цифри у графах таблиць слід проставляти так, щоб розряди чисел за всією графою були розташовані один під одним, якщо вони стосуються одного показника. Числові значення величин в одній графі повинні мати, як правило, однакову кількість знаків після коми.

4.4.22 Для виділення переважної номенклатури чи обмеження застосовуваних числових значень величин або типів (марок тощо) виробів допускається вносити до дужок ті значення, які не рекомендовано до використання або мають обмежене використання, зазначаючи у примітках значення дужок відповідно до рисунку 17.

 

Таблиця… У міліметрах

 

Довжина гвинта
Номін. Гран. відх.
(18) ± 0, 43
  ± 0, 52
(21)
 
Примітка - Розміри, укладені в дужки, застосовувати не рекомендується

 

Рисунок 17

 

4.4.24 Для виробів масою до 100 г допускається наводити масу певної кількості виробів, а для виробів, виготовлених з різних матеріалів, можна зазначити масу для основних матеріалів відповідно до рисунків 18-20.

 

Таблиця… Таблиця… Таблиця…

 

Довжина, мм Маса, кг не більше   Довжина, мм Маса, кг не більше   Довжина, мм Маса, кг не більше
    сталі латуні
  1, 25 1, 50     0, 780 1, 275     1, 20 1, 50 1, 30 1, 64

 

Рисунок 18 Рисунок 19 Рисунок 20

 

Замість зазначення в таблиці маси виробів, виготовлених з різних матеріалів, допускається давати у примітки до таблиці посилання на виправні коефіцієнти.

Приклад: Для визначення маси гвинтів, виготовлюваних з інших матеріалів, зазначені в таблиці значення маси необхідно помножити на коефіцієнт:

- 1, 060 – для латуні;

- 0, 356 – для алюмінієвого сплаву.

4.4.25 Якщо документ містить невеликий обсяг цифрового матеріалу, його недоцільно оформлювати таблицею, а слід подавати текстом, розміщуючи цифрові дані у вигляді колонок.

 

Приклад:

Граничні відхилення розмірів профілів усіх номерів:

- за висотою……………………………..±2, 5%

- за шириною полиці…………………....± 1, 5%

- за товщиною стінки…………………...± 03%

- за товщиною полиці…………………...± 0, 3%

 

4.5 Примітки.

4.5.1 Якщо необхідно пояснити окремі дані, наведені в документі, то ці дані слід позначати надрядковими символами примітки.

Примітки в тексті розміщують з абзацного відступу наприкінці сторінки, де їх зазначено, і відокремлюють від тексту ліворуч короткою тонкою горизонтальною лінією, а примітки до даних таблиці розміщують наприкінці таблиці над лінією, яка позначає закінчення таблиці.

4.5.2 Знак примітки ставлять безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дається пояснення, і перед текстом пояснення

4.5.3 Знак примітки позначають арабськими цифрами з дужкою і розміщують на рівні верхнього обрізу шрифту.

 

Приклад: «…друкарський пристрій…»

 

Нумерація приміток є окремою для кожної сторінки.

Допускається замість цифр робити примітки зірочками: застосовувати більше як чотири зірочки не рекомендовано.

4.6. Приклади

4.6.1 Приклади можна наводити у тому разі, якщо вони пояснюють вимоги документа або сприяють більш стислому його викладу.

4.6.2 Приклади розміщують, нумерують і оформлюють у такий же спосіб, як і додатки (за 4.4.20).

 


5 Вимоги до текстових документів, які містять текст,
розбитий на графи

5.1 Текстові документи, які містять розбитий на графи тест, у разі необхідності, розподіляють на розділи і підрозділи і не нумерують їх.

5.2 Найменування розділів і підрозділів записують у вигляді заголовків маленькими буквами (окрім першої великої) і підкреслюють.

Розташування заголовків для відомостей встановлено відповідними стандартами ЕСКД і СПДС.

Нижче кожного розділу і підрозділу необхідно залишати один вільний рядок, вище – не менше одного вільного рядка.

5.3. Примітки до розділів, підрозділів або до всього документа нумерують відповідно до п.4.2.21

5.4 У текстових документах, де є рядки, всі записи проводять на кожному рядку в один ряд.

Для полегшення внесення змін:

- ведуть запис у нижній частині поля рядка. Записи не повинні зливатися з лініями, які розмежовують рядки і графи;

- вставляють вільні рядки між розділами і підрозділами, а в документах великого обсягу – також всередині розділів і підрозділів.

При складанні документів на дослідницькі зразки додатково передбачають вільні рядки для запису документів та інших даних, які можуть бути введені в документацію.

5.5 Якщо у графі документа записано текст в декілька рядків, то у подальших графах записи починають на рівні першого рядка. Якщо у подальших графах запис розміщено на одному рядку, то при машинописному способі виконання його дозволяється розміщувати на рівні останнього рядка.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

(ПРАКТИЧНІ)

з дисципліни «Основи екології»

Звіти

ЛР.090409*.7.036.ПП.000.ТЗ

 

Студент (П.І.Б.)

 
 

 


Викладач (П.І.Б.)

 
 

 

 


 

* хххххх – для студентів IV курсу

хххххххх – для студентів I -III курсу


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

Реконструкція здвоєного рейкового штовхача

методичної печі

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Пояснювальна записка

 

 

КП.090242*.7.015.00.000.ПЗ

 

Розробив (П.І.Б.)

 
 

 


Керівник проекту (П.І.Б.)

 
 

 


 

* хххххх – для студентів IV курсу

хххххххх – для студентів I -III курсу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

 

Звіт з технологічної

практики у крупносортному

прокатному цеху ВАТ «МК «Азовсталь»

 

ЗП.090409*.7.036.00.000.ТЗ

 

Керівник практики

від підприємства (П.І.Б.)

       
   
 

 


Керівник практики

від коледжу (П.І.Б.)

       
   
 

 

 


Студент (П.І.Б.)

       
   
 

 


 

* хххххх – для студентів IV курсу

хххххххх – для студентів I -III курсу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

 

Реконструкція основних технологічних дільниць ЦМК в умовах ХСПКЗ

для виготовлення сталевого латунованого дроту діаметром 0, 265 мм

річним обсягом виробництва 17000 т

 

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Пояснювальна записка

 

ДП.090404.7.121.00.000.ПЗ

 

Розробив І.А. Іванов

 

Керівник проекту О.В. Пасічник

 

Консультанти

 

Н.Н.Розвалова

 

О.М.Шичева

 

Л.С. Гостєва

 

Шифри спеціальностей для студентів I-III курсів

 

 

1) БО – Бухгалтерський облік     5.03050901
2) ОПЗТ – Організація перевезень і управління на залізничному транспорті     5.07010103
3) ТОЛ – Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу     5.07010501
4) ОК – Розробка програмного забезпечення     5.05010301
5) РОМП – Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств     5.05050205
6) ОМТ – Обробка металів тиском     5.05040106
7) ВС – Виробництво сталі і феросплавів     5.05040103
8) ЕЗА – Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем     5.05070107
9) ДВ – Доменне виробництво     5.05040102

 


Шифри спеціальностей для студентів IV курсу

 

 

1) БО – Бухгалтерський облік     5.050111
2) ОПЗТ – Організація перевезень і управління на залізничному транспорті     5.100405
3) ОРС – Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту     5.100503
4) ОК – Програмування для ЕОТ і автоматизованих систем     5.080405
5) РОМП – Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств     5.090242
6) ОМТ – Обробка металів тиском     5.090404
7) ВС – Виробництво сталі у конверторах і мартенівських печах     5.090409
8) ЕЗА – Монтаж і експлуатація засобів автоматики і релейного захисту електричних систем     5.090612
9) ДВ – Доменне виробництво     5.090408

Шифри робіт студентів

ХХ. ХХХХХХ*. Х. ХХХ. ХХ. ХХХ. ХХ.

 

Вид роботи

Шифр спеціальності

Рік вступу (остання цифра)

Номер залікової книжки

Шифр предметного циклу

Додаткові відомості про роботу

Тип документа

 

Види робіт Типи документів
ГР – графічна робота ГК – графічне креслення
ЛР – лабораторна робота ТЗ – технічний звіт
ПР – практична робота ПЗ – пояснювальна записка
ОП – ознайомча практика СК – складальне креслення
УП – учбова практика ЕЗ (К, Г, С, О) – тип схеми
ТП – технологічна практика  
ПД – переддипломна практика  
КР – курсова робота  
КП – курсовий проект  
ДП – дипломний проект  

 

Шифр предметного циклу

ГС – гуманітарні і соціально-економічні дисципліни

ПН – природничо-наукові дисципліни

ПП – професійно-практична підготовка

Наприклад:

ПР.080405*.7.015.ГС.000.ТЗ

ГР.090242*.7.020.ПН.000.ГК

ЛР.090409*.7.006.ПП.000.ТЗ

КП.090404*.7.018.00.000.ПЗ

ДП.090612*.7.034.00.000.ПЗ

 

 

* хххххх – для студентів IV курсу

хххххххх – для студентів I -III курсу

Додаток А

(обов’язковий)

 

 

Приклад оформлення титульного знаку

 

 

 
 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ

МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

 
 

 


ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

ДП.090242.7.111.00.000.ПЗ

 

Студент Іванов І.І.

 

Група РОМП-65/07

 

 

 

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.136 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал