Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СанитарлыҚ саҚтыҚ ҚадаҒалау барысында экспертизадан Өтетiн. Негiзгi ҚҰжаттар

 

Санитарлық сақ тық қ адағ алау жү ргiзу ү шiн санитарлық дә рiгерге кә сiптiк бiлiм, ә р тү рлi ө ндiрiстiк процестердiң технологиясын, ең бектi қ орғ ау, қ ауiпсiздiк техникасын жә не қ олданылатын негiзгi қ ұ рылыс, реконструкция жұ мыстарын жү ргiзетiн қ ұ жаттарды бiлу қ ажет. Мұ ндай қ ұ жаттарғ а алдын ала жоспарлау (предплановая), алдың ғ ы жоба (предпроектная), жоба материалдары кiредi.

Алдын ала жоспарлау қ ұ жаттар мыналардан тұ рады:

- халық шаруашылығ ының жә не ө неркә сiп салаларының даму жә не орналастыру сызбан нұ сқ аулары;

- ө ндiрiстiк кү штердiң экономикалық район бойынша дамуы жә не орналастыру сызбан нұ сқ асы;

- ө ндiрiстiк кү штердiң дамуы жә не орналастыруының бас (генеральный) сызбан нұ сқ асы;

- тұ рғ ын жердiң жә не қ ала қ ұ рылысының бас жоспары;

Алдың ғ ы жоба қ ұ жаттары:

- кү рделi зерзаттардың (обьект) техника-экономикалық негiзде;

- кiшiгiрiм зерзаттардың жә не жеке ү йлер қ ұ рылыстардың техника-экономикалық есеп айыру (расчетные) қ ұ жаттары;

 

Жоба материалдары мыналар:

- ү лкен, кү рделi ерекше зерзаттарғ а жоба жә не жұ мыс қ ұ жаттары жасалынады, ал жаппай типтi қ ұ рылыс зерзаттарына тек қ ана жұ мыс жоба жасалынады:

 

II. Жобалау жә не қ ұ рылыс кезiнде ССҚ жү ргiзу. тә ртiбi

Санитарлық дә рiгердiң қ атысымен ССҚ жұ мыстары 4 кезең де жү ргiзiледi;

1. Қ ұ рылысқ а жер учаскесiн бө лу

2. Жобалауды бақ ылау

3. Зерзатты қ ұ рылыс барысында қ адағ алау

4. Жаң а салынғ ан зерзатты эксплуатацияғ а қ абылдау.

 

III. Қ ұ рылысқ а жер учаскесiн бө лу жұ мыстарына ССҚ

Қ ұ рылыс қ ажеттерiне жер бө лу жергiлiктi мемлекеттiк санитарлы қ адағ алау қ ызметкерлерiнiң келiсiмiмен жү ргiзiлуi тиiс. Жер бө лу комиссияның қ ұ рамына мiндеттi тү рде санитарлық дә рiгер, ә кiмшiлiктiң, қ ұ рылыс жү ргiзетiн мекеменiң жә не қ ұ рылыс жобалау жұ мыстарын жү ргiзетiн мамандары болу керек.

Қ ұ рылысқ а жер бө лу мә селесiн шешу ү шiн қ ұ рылыс жү ргiзетiн мекеме СЭС-қ а талап бойынша мынандай материалдарды тапсыру керек.

- салынатын мекеменiң жобасы немесе жобағ а тапсырма;

- жердiң бағ ыты белгiленген радиусы 2 км-ден қ ашық емес жердiң ситуациялық жоспары;

- жер бө лiнуiне ә кiмшiлiктiң келiсiмi;

- бө лiнген жердiң жер асты су дең гейi туралы мә лiмет;

- қ ұ рылыс алаң ындағ ы жер-топырақ туралы мә лiмет;

- су шығ атын кө здер туралы мә лiмет;

- ағ ынды судың барысы, кө лемi, сапасы туралы мә лiмет;

- сыртқ ы ортағ а шығ атын зиянды заттардың кө лемi, сапасы туралы мә лiметтер;

- қ ұ рылыс маң ындағ ы ауаның жалпы тазалығ ы туралы мә лiмет;

- белгiленген сыртқ ы ортаны қ орғ ау шаралары;

- салынатын зерзатты басқ а қ ұ рылыс мекемелердiң коммуникациялық, канализация, су жабдық тау, тоқ торабы жү йелерiне жалғ асуына ә р ведомостволардың келiсiмдерi;

- 25 жыл бұ рын осы жер учаскесi қ андай мақ сатта қ олданылғ аны туралы мә лiмет

 

Жоғ арыда айтылғ ан қ ұ жаттар санитарлық қ ызметкер оның комиссиялық қ арауынан 15 кү н бұ рын тапсырылуы керек. Бұ л жұ мыс алдын ала келiсiм ретiнде жү ргiзiледi, оғ ан басқ а қ ызметтердiң мамандары да қ атысады. Онда қ ұ рылыс зерзаттары тоқ қ а қ осу, су коммуникациялармен байланыстыру жә не сыртқ ы ортаны қ орғ ау шараларын ойластыру керек болады. Санитарлық қ ызметтiң басқ а мамандармен шығ арғ ан шешiмi сыртқ ы ортаны қ орғ ау саласында қ ойылғ ан талаптарғ а сә йкес болуы қ ажет. Ол талаптар Министрлер кабинетiнiң қ абылдағ ан заң ында келтiрiлген «Сыртқ ы ортаны қ орғ ау».

Жер учаскесiн қ ұ рылысқ а бө луге рұ қ сат беру ү шiн санитарлы-дә рiгер бiрiншiден тапсырылғ ан қ ұ жаттардың толық жиналғ андығ ын тексеру керек. Қ ұ жаттар жалпы қ аралғ аннан кейiн, ә р мә лiметке жекелеп бағ а бередi:

1. Салынатын мекеменiң жобасы немесе жобағ а тапсырмасын орындау.

Ө ндiрiстiк жә не ауыл шаруашылық жобалары бiр мақ сатта қ аралады, ол салынатын мекеменiң жоба шешiмдерi санитарлық заң дылық тарғ а «СН проектирование промышленных предприятий», «Санитарные правила общественного и страслевого характера, методические рекомендации и указания, СНиП» сә йкес болуы қ ажет.

2. Желдiң бағ ыты белгiленген радиусы 2 км кем емес жердiң ситуациялық жоспарын тексеру. Онда СН 245-71 заң дылық қ ұ жат қ олданылу керек. Қ аралатын бiрiншi мә селе - санитарлық қ орғ ау алаң ы.

Санитарлық қ орғ ау дегенiмiз - ол ө неркә сiп алаң ның шекарасынан тұ рғ ын зонағ а дейiнгi территория.

Санитарлық қ орғ ау алаң ның аудан кө лемi ә р тү рлi болады, ол мекеменiң қ андай қ ауiптiк класқ а жататынына байланысты.

1 класс - 1000 м

2 класс - 500 м

3 класс - 300 м

4 класс - 100 м

5 класс - 50 м

 

Санитарлық қ орғ ау алаң ның кө лемi келесi кә сiпорындарғ а белгiленедi:

а) атмосфералық ауағ а зиянды жә не ұ намсыз иiс шығ аратын жә не қ оршағ ан ортаны ластайтын кө здерiн ө ң дейтiн мекемелер.

б) шу, дiрiл, ЭМӨ -iң т.б. факторлардың зиянды кө здерi бар мекемелер.

в) ТЭС (жылуэлектро станциялар) ө ндiрiстiк жә не жылыту ө ндiрiстердiң тү тiн қ ұ бырлардан зиянды заттар шығ аратындар.

Осы мекемелердi тұ рғ ын зонағ а жел жақ тан орналастыруғ а болмайды. Онда СҚ А кө лемiн 3 есеге дейiн ү лкейтуге болады.

 

СҚ А кө лемiн азайтуғ а да болады:

а) Тұ рғ ын жерлерде атмосфералық ауадағ ы заттардың кө лемi - мө лшерi белгiленген санитарлық нормаларғ а сай болғ анда;

б) тұ рғ ын жерлерде шудың, дiрiлдiң шектелген нормадан аспаса.

в) ЭМӨ -нiң иондауыш сә улелердiң дең гейi шектелген нормадан аспаса.

СҚ А-ның кө лемiн дә лелдейтiн фактор - ол болашақ та болатын атмосфералық ауаның ластануы (ОВД - 86 қ ұ жатта негiзделген), тұ рғ ын жерлерде зиянды заттармен атмосфералық ауа ластану есебi (расчет) белгiленген нормалардан аспау керек.

Санитарлық қ орғ ау алыпты дұ рыс кө галдандыру керек. Ондағ ы кө гал ө ндiрiстен шығ атын газ, бу, аэрозальдарғ а тө зiмдi болуы тиiс. Ө ндiрiстiк алаң инсоляция жә не аэрация жақ тардан санитарлық талаптарғ а қ анағ аттанарлық болу қ ажет. Жобада жел бағ ыты кө рсетiлу керек - роза метро. Жел бағ ытының бiр жыл iшiнде ө згергенiне байланысты, оның негiзгi бағ ытын анық тайды.

3. Бө лiнген жердегi жер асты судың дең гейi туралы мә лiмет. Жер асты судың дең гейi ең тө менгi қ абаттың еденiнен, подвалдан 0, 5 метрден кем болмау керек. Ал жер асты судың дең гейi жоғ ары болса, онда терiс шешiм бермей жобаның қ ұ рылыс бө лiгiнде гидроизоляция шараларын қ арастыруына жә не подвал бө лмелерiн салып беруiн талап ету керек.

4. Қ ұ рылыс алаң ындағ ы жер-топырақ туралы мә лiмет.

Учаскенi таң дау кезiнде оның жер-топырағ ы бақ пақ танғ ан емес, жиналғ ан атмосфералық жауынды суы жоқ жер болу керек. Рельефi (жер бетi) тегiс, тасты емес, жаң быр сулары ө зi ағ атындай жағ дай болу керек.

5. Су шығ атын кө здерi туралы мә лiмет.

Су шығ атын кө здерiнiң дұ рыс орналасуын, тазалығ ы жә не оның су қ оймағ а ағ ынын не ө рiске ағ атынын тексередi. Судың кө зi ретiнде не пайдаланады, водопровод (су қ ұ быры), немесе ашық су кө зi (ө зен) қ андай тазарту қ ондырғ ылар орналастырылады.

6. Ағ ынды судың барлығ ы, кө лемi, сапасы туралы керектi мә лiмет. Осы мә лiмет канализацияны орталық жү йеге қ осу ү шiн керек.

7. Сыртқ ы ортағ а шығ атын зиянды заттардың мө лшерi, сапасы, туралы мә лiмет. Мынау бө лiгi тазарту қ ондырғ ыларды орнату ү шiн керек.

8. Қ ұ рылыс маң ындағ ы ауаның жалпы тазалығ ы туралы мә лiмет.

9. Белгiленген сыртқ ы ортаны қ орғ ау шаралары.

Сыртқ ы ортаны қ орғ ау шаралары: санитарлық - қ орғ ау алаң кө лемiн белгiлеу:

технологиялық шаралары

ұ йымдастыру

санитарлық -техникалық шараларын ұ йымдастыру

қ ұ бырдың биiктiгiн бегiлеу

айналымдағ ы сумен қ амтамасыз ету

Анық су кө здерiн қ орғ ау шаралары:

-санитарное-технические (стист. сооружения)

10. 25 жыл бұ рын осы жер учаскесi қ андай мақ сатпен қ олданғ ан туралы мә лiмет: неше жыл не болғ аны. Санитарлық дә рiгердiң сұ рауы бойынша топырақ тың сан-бак химиялық анализдердiң нә тижелерi.

11. Барлық коммуникацияларғ а қ осуына ә р ведомостволардың келiсiмi. Қ ұ рылыс зерзатты тоқ қ а қ осу, жылу, су топтарына жә не канализация мен коммуникацияғ а (телефон, сигнализация), оларды байланыстыру жә не сыртқ ы ортаны қ орғ ау шараларын ойластыру.

Санитарлық қ ызметтi басқ а да мамандармен бiрге шығ арғ ан шешiмi сыртқ ы ортаны қ орғ ау саласында қ ойылғ ан талаптарғ а сә йкес болуы қ ажет.

Жер учаскесiн қ ұ рылысқ а бө лу туралы шешiм беру ү шiн санитарлық дә рiгер, бiрiншiден - экспертиза тапсырылғ ан қ ажеттi қ ұ жаттардың барлық екенiн тексеру керек.

Барлық материалдардың егжей-тегжейiн тексерiп болғ аннан кейiн комиссия бө лiнетiн учаскенi барып кө руге тиiстi. Жер учаскесi қ ұ рылыс жү ргiзуге лайық ты екенiне тұ жырым шығ арады. Егер талаптар санитарлық ережелеге сә йкес келмесе - онда терiс шешiм шығ аруда мү мкiн. Ең бастысы санитарлық нормамен ережелердiң сақ талуын қ адағ алау керек.

Қ ұ рылысқ а жер учаскесi бө лiнуi туралы шешiм есеп қ алпы N151 бойынша берiледi. СЭС-тiң нұ сқ аулары мiндеттi тү рде атқ арылу керек.

Қ ұ жаттың (берiлген шешiм) бiр экземпляры СЭС-те болу керек.

Жергiлiктi зерзаттарды кең ейту, не болмаса жаң арту, реконструкция жү ргiзу, жаң а технология енгiзу, жаң а шикiзат қ олдану барысында реконструкция жү ргiзу ү шiн жоғ арыда айтылғ ан жұ мыстар сол қ алыпты келiсiм ретiнде жү ргiзiлу керек.

 

 

IҮ. Ө НДIРIСТIК ЖӘ НЕ Ө НДIРIСТIК ЕМЕС МЕКЕМЕЛЕРДI ЖОБАЛАУ БАРЫСЫНДА ЖҮ РГIЗIЛЕТIН САҚ ТЫҚ САНИТАРЛЫҚ Қ АДАҒ АЛАУ ЖҰ МЫСТАРЫ

 

Мемлекеттiк санитарлық қ ызмет мiндеттi тү рде Денсаулық Сақ тау Министрлiгiнiң инструктивтi хатына сә йкес «О порядке рассмотрения проектной документации, представляемой на согласование в органы Государственного санитарного надзора» зарзаттардың жобаларын қ арау керек - келiсiм беру ү шiн жә не iрiктеп тексеру ретiнде.

Санитарлық қ адағ алау осы кезең де жоба қ ұ жаттарымен танысудан басталады, олар жергiлiктi саниталық қ ызметiне қ ұ рылыстың алдынан 15 кү н бұ рын тапсырылуы керек. Кү рделi ү лкен зерзаттардың қ ұ жаттары 30 кү н бұ рын.

Жобаның санитарлық -гигиеналық сараптауына қ ажеттi материалдарды қ ұ рылыс мекеме мiндеттi тү рде қ ұ рылыс алдынан санитарлық қ ызмет органдарына тексерту керек, қ ажеттi материалдардың тiзiмi:

1. Жобаны талқ ылауына - хат-тапсырыс;

2. Жер учаскесi бө лiнуiнiң актiсi, жергiлiктi СЭС-тiң шешiмi;

3. Жоба;

4. Зерзатты коммуникация, канализация талаптарына қ осуына ә р ведомоствалардың рұ қ саты (келiсiмi);

5. Қ ұ рылыстың кү нтiзбелi жоспары, онда қ ұ рылыс жұ мыстарының жү ргiзiлетiн мерзiмi, кезең i кө рсетiледi, оғ ан сү йене отырып, санитарлық дә рiгер қ ұ рылыс барысында жү ргiзiлетiн жұ мысын жоспарлайды.

Осы қ ұ жаттарды қ абылдайтын санитарлық дә рiгер келешекте ө зi осы жобағ а сараптау жү ргiзедi. Жобаның экспертизасы тапсырылғ ан материалдардың толық екенiн тексеруден басталады.

Санитарлық дә рiгер жер учаскесiн бө лу шешiмi қ ай санитарлық қ ызмет мекемемен жә не қ уаттылығ ы қ андай ө ндiрiске берiлгенiн анық тау керек. Жер учаскесi бө лу туралы актысындағ ы мә лiметтердің жоба мә лiметтерiне сә йкестiгiн тексеру керек.

Жоба келесi бө лiмдерден тұ рады:

1. Жалпы тү сiнiктеме;

2. Бас жоспар, кө лiк;

3. Технологиялық шешiмдер;

4. Жұ мысшылардың жә не қ ызметкерлердiң ең бегiн ғ ылыми ұ йымдастыру;

5. Ө ндiрiстi басқ ару;

6. Қ ұ рылыс шешiмдерi (Архитектуралы-қ ұ рылыс бө лiгi, канализация жә не су жабдық тау бө лiгi, электрожарық тандыру бө лiгi).

7. Қ ұ рылыс ұ йымдастыру;

8. Сметалық қ ұ жаттар;

9. Жобаның паспорты;

 

Жобаның ә р бө лiмiне жеке гигиеналық сипаттама беру керек.

1. Жалпы тү сiнiктеме бө лiмi - мұ нда салынатын мекеменiң қ уаттылығ ы, жұ мыс кестесi, жұ мысшылардың саны, олар қ андай жұ мыс iстейтiнi туралы мә лiмет болу керек.

2. Бас жоспары:

Бас жоспарды талқ ылау ү шiн СНиП 11 89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий. Норм проектирования» деген деректi қ олдану керек. Онда тө мендегi мә селелер қ аралады:

а) Қ ұ рылысқ а бө лiнген участоктiң жерiнiң жеткiлiктiлiгi. Оның сә йкестiгi - қ ұ рылыстың тығ ыздылығ ы (СН 11 -89-90-тiң нормаларымен салыстыру керек.

б) Зерзаттың территориясын зоналарғ а бө лу, функциональдық қ олдауына байланысты мекеменiң территориясы былай бө лiнедi:

1. Ө ндiрiстiк

2. Кө лiк

3. Шаруашылық

4. Демалыс

5. Қ ойма

6. Қ осымша зоналар

Қ осымша зонағ а энерго-су жабдық тау, канализация шаруашылық тары кiредi.

в) кө галдандыру, учаскенiң кө галдандыру кө лемi мекеменiң учаскесiнiң жалпы кө лемiнн 15 %-тен кем болмауы керек.

Алаң ды кө галдандыру ү шiн ағ аш, бұ та ө сiмдiктерiн отырғ ызады, олар зиянды заттарғ а тө зiмдi болу керек. Атмосфералық ауағ а зиянды зат шығ аратын мекеменiң учаскелерiн ө сiмдiктермен тығ ыз топпен, сызық пен кө галдандыруғ а болмайды, неге десең iз олар зиян затты кө п уақ ытқ а дейiн сақ тайды жә не олар жинағ ыш болады. Кө галдандыру участогының кө лемiн есептегенде бiр сменадағ ы ә р жұ мысшығ а 3м-ден кем болмау керек.

г) Жабдық таушылық (благоустройство) зерзаттың алаң ы асфальтталынғ ан, таза болу керек. Кiрiс жолдарының саны - участоктiң кө лемiне байланысты, егер участок 5 га болса, онда 2-ден дарбаза болу тиiс. Бiр-бiрiнен 1, 5 м ара қ ашық тық та орналасуын қ адағ алау керек.

д) Мекеме территориясында демалыс зонасы жел жақ тан ұ йымдастырылады. Тротуарлардың енi 1, 5 м кем болмау керек, ал екi бағ ытта жү рiс болса, онда 1-метрден ә р бағ ыт жағ ына.

е) Технологиялық процесс бағ ытын сақ тау.

ж) Кейбiр учаскелерде қ атал санитарлық тә ртiп сақ тау ү шiн мекеменiң алаң ын қ оршауғ а алады. (СН 245-71)

 

3. Технологиялық шешiмдер

 

Технологиялық бө лiгiн сараптау ү шiн санитарлық дә рiгер технологияның негiзгi кезең дерiнiң бағ ытын бiлу керек. Ө ндiрiс барысында қ андай зиянды заттар жә не қ олайсыз факторлар пайда болатыны, олардың мө лшерiн, қ ұ рамын жә не бө лiнетiн жерлерiн анық бiлу керек. Одан басқ а келесi мә селелердi анық тау қ ажет - жұ мысшының организiмiне зиянды заттар, қ олайсыз факторлардың ә сер етпеу ү шiн қ андай технологиялық шаралар қ олдануда, олардың эффективтiлiгi, жеткiлiктiлiгi.

Технологиялық бө лiгiне қ ойылатын жалпы гигиеналық талаптар СН 245-71 де жә не СН 042-73 талаптарына сай келу керек.

Жобаның технологиялық бө лiгiнiң қ ұ рамында «Электроснабжение» деген бө лiм кiредi. Онда осы мә лiметтер болу керек: детальдардың жә не жұ мыс алаң ның бағ асы, қ ұ бырлардың жә не потолоктың шағ ылу коэффициентi, жарық тану жү йесi жә не жарық кө здерiнiң сипаты, олардың орналастыру жү йесi. Кө ру жұ мысының разряды, подрязряды. Экпертиза барысында СНип 11-4-79 «Искусственные освещение. Нормы проектирования» деген қ ұ жатты қ олдану керек.

Жобаның осы бө лiгiнiң тү сiнiктемесiнде пайдаланатын шикiзат жә не аралық заттар туралы мә лiметтер болу керек.

Ө ндiрiстегi мү мкiн болатын зиянды заттардың химиялық қ ұ рамының, технологиялық процестiң аралық жә не соң ғ ы заттардың токсико-гигиеналық сипаттамаларын, жә не олардың организмге тигiзетiн зиянды жерiн бiлу қ ажет, жә не де сан. дә рiгер оларғ а қ арсы арнайы шараларды жү ргiзу жолдарын бiлу керек.

 

4. Жұ мысшылар мен қ ызметкерлердiң ең бегiн ғ ылыми ұ йымдастыру. Жұ мысшылардың қ ұ рамы, жұ мыс орнындағ ы ең бек жағ дайы мен ең бек процестi ұ йымдастыру туралы т.б. мә лiметтер болу керек. СН 245-71.

 

5. Ө ндiрiстi басқ ару. Мынау бө лiкте автоматтандырылғ ан жү йелерiнiң тiзiмi берiледi. Диспетчер, телефон, телеграф байланыстардың жұ мысы туралы мә лiметтер.

 

6. Қ ұ рылыс шешiмдерi Жобаның архитектуралық -қ ұ рылыс бө лiгiнде барлық жобағ а кiретiн мекеменiң бө лмелерi, олардың кө лемi, iшкi ө ң деу жұ мыстары туралы мә лiметтер болу керек. Сонымен қ атар фундаменттi судан оқ шаландыру, кемiргiштерден қ орғ ау шаралары, бө лмелерге табиғ и жарық тың тү суiн жобада келтiредi. Қ ұ рылыс бө лiгiнде ө ндiрiстiк бө лмелердiң технологиялық процестiң ағ ынына сай орналастыру. Архитектура-қ ұ рылыс жобада, этаж бойынша - кесу сызбан нұ сқ аулар жоспары арқ ылы кө рсетiледi, терезе дең гейiнде кө лденең кесу арқ ылы. Жоспарда мекеме тұ рғ ын жердiң кө лемi квадраттарғ а бө лiнедi-кө лденең жә не тiк сызық шалармен (қ ұ рылыс сетка) Тiк сызық шалар солдан оң ғ а қ арай сандармен белгiленедi. (1, 2, 3, 4, 5...).

Кө лденең сызық шалар қ ұ рылыстың оң шет жағ ынан ә рiптермен белгiленедi. (А, В, Г, Д...). Бұ л қ ұ рылыс сеткасы жобаның керектi жерлерiн жылдам тауып алуғ а ө те ың ғ айлы, қ арым-қ атынас, есiк, терезе баспалдақ, т.б. бө лiмдерiнiң қ алай орналасқ аны белгiленедi.

 

7. 0.000 - белгiсiмен - 1 қ абаттың еденi белгiленедi. Жиi кейбiр жобаларда тiк кесiк жоспарлар келтiрiледi. Онда мекеменiң қ абаттың биiктiгiн, (еденнiң) дең гейi, есiк, терезелердiң биiктiгi белгiленедi.

Тiк сызық тың жазық қ а тү скен проекциясы бойынша сызбанұ сқ аулары белгiленедi. Содан соң фасадтарын кө рiп жалпы сипаттама беру керек.

Алдынан фасад - 1, 2, 3, 4

Артынан фасад - 4, 3, 2, 1

Сол жақ тан фасад - в, б, а

Оң жақ тан фасад - а, б, в,

Фасадтарды қ арап болғ аннан кейiн жобаның жалпы терезе, есiк сандарын есептеп кiретiн есiктерiн белгiлейдi.

Жобаның қ ұ рылыс бө лiгiне санитарлық сараптау жү ргiзгенде зерзаттың конструкцияларының жылу сақ тау қ асиеттерi климотологиялық районның жағ дайларына сә йкес екенiн тексеру керек. Онда қ абырғ алардың қ алың дығ ы, терезелердiң ә йнектелуi, табиғ и жарық тандыруы, гигиеналық бақ ылау ү шiн жобада мынау материалдар болуғ а тиiс: барлық бө лмелердiң жоспары жә не кесiктерi табиғ и жарық тың кө здерi бө лiнген (форточка, фонари). Светотехникалық есептерi жә не ТЖК ең аз кө рсеткiштердiң кестесi. Осы бө лiктiң анық тамасында ғ имараттың қ ай жақ қ а орналасуын кө рсетiледi (С, О, В, Ш) Мұ нда СНиП 11-4-78 «Естественное освещение. Нормы проектированная» қ олдану керек.

Ө ндiрiстiк бө лмелермен бiрге қ осымша бө лмелерiн бағ алаймыз: ол админстративтi, тұ рмыстық, тамақ тану, здравпункттер. Санитарлық -гигиеналық талаптар СНиП 2.09.04-87 талаптарына сай болу керек.

Жобаның су жабдық тау канализация бө лiгi коммуналды гигиена маманымен бiрге қ аралуы керек. Онда су кө зiн таң дауда, iшетiн судың сапасына, т.б ГОСТ-арғ а сә йкестiгiн тексеремiз.

- Жылыту-желдету

Ө ндiрiсте желдету ұ йымдастырылады. Сонда мына мә селелердi бақ ылау керек:

- Ауа алмасу қ ажеттiлiгiн дұ рыс анық тауы:

- Алынғ ан сормалы жә не ү рмелi желдету схемалары жергiлiктi климатологиялық ерекшелiктерiне сә йкестiгi жобаланғ ан.

- Жергiлiктi желдету торапының жеткiлiктiлiгi;

- Ү рмелi ауаны алу жә не шығ ару тесiктерi дұ рыс таң далғ анын;

- Қ ажеттi ауа алмасуына байланысты вентиляторлардың калорифердiң дұ рыс алынғ аны;

- желдету қ ондырғ ылардың шығ атын шумен кү ресу шаралары;

Желдету жобалағ анда шешiлетiн кү рделi мә селе - цехтың қ ай жұ мыс орнында зиянды заттар кө п мө лшерде жиналатыны.

Жылыту жобасын сараптау кезiнде келесi мә селелерге назар аудару керек:

- жылу ретiнде не пайдаланылды (газ, бу, су)

Олардың параметорлары

- Қ андай қ ыздырғ ыш қ ұ ралдар алынғ ан, олардың жеткiлiктiлiгi.

- Жоба бойынша бө лмелердiң температурасы жә не олардың ГОСТ-пен сә йкестiгi.

Тағ ы да жылытуғ а келесi гигиеналық жә не конструктивтi талаптарғ а сай болуғ а қ ажеттi:

1. Сыртқ ы ауаны ластайтын тү тiн зиянды газдардың болмау;

2. Сыртқ ы орта факторларғ а байланысты бө лменiң температурасын реттеуге мү мкiншiлiк.

3. Шусыз жұ мыс iстеу.

4. Пайдалануғ а, бақ ылауғ а, тазалауғ а, жө ндеу жақ тарынан қ арапайым болу.

5. Эстетика талаптарына сә йкес болуғ а тиiстi.

 

7. Қ ұ рылысты ұ йымдастыру:

Бұ л бө лiгiнде санитарлық дә рiгер жұ мысшыларғ а қ ауiпсiз, қ олайлы ең бек жағ дайларын ұ йымдастыру жолдарын белгiлеу керек. Мысалы: жұ мыс қ ұ рылыс алаң ында iшетiн су кө зi, жарық тандыру, желдету қ ұ ралдары орнатылуы.

8. Сметалық материалдар

9. Паспорт

Жобаның барлық бө лiктерiне гигиеналық сараптау жү ргiзiп болып, оның гигиеналық нормаларғ а сә йкестiгiне шешiм шығ арады. Егерде ауытқ улар болса, онда терiс шешiм қ абылдап, оны қ айтадан жасауғ а жоба институтына тапсырылады.

 

Ү. ВСН-ССҚ зерзаттар қ ұ рылысына СҚ Қ жү ргiзу

 

Зерзатты салатын мекеме қ ұ рылыс басталуын бiр ай бұ рын СЭС-ке мiндеттi тү рде хабарлау керек. Осы кезең де СЭС қ ызмет жұ мыс календарлы бақ ылау жоспар бойынша жү ргiзiледi.

1. - ғ имараттың фундаментi салынғ анда немесе бiр қ абаттың қ абырғ алары кө терiлгенде;

2. - iшкi ө ң деу жұ мыстары басталғ анда;

3 - сан-техникалық, сан-тұ рмыстық жабдық тарды орнату кезде тазарту қ ондырғ ылардан;

4. - қ ұ рылыс монтажды жұ мыстары аяқ талғ анда;

Зерзаттың қ ұ рылысын сан-дә рiгер техникалық бақ ылау ө кiлдерi жә не қ аржы органдардың ө кiлдерiмен бiрге қ адағ алайды. Тексеру алдынан дә рiгер жоба материалдарымен танысады. Зерзатты тексеру барысында акт қ ұ рылады. Онда негiзгi сұ рақ тарғ а жауабы болу керек.

- қ ұ рылыстың жалпы жағ дайы, жұ мыс комплексiнiң жобаның қ ұ рылыс жә не технологиялық бө лiмдерiнiң орындалғ анының сипаттамасы:

- қ ұ рылыстың календарлы жоспары орындалуы:

- қ ұ рылыс монтажды жұ мыстарының жобағ а сә йкестiгi, кемшiлiктер, ауытқ улар болса кө рсетiледi, себептерi жазылады;

- жұ мысшылардың ең бек жағ дайы.

Егер қ ұ рылыс -монтажды жұ мыстар ауытқ улармен жү ргiзiлсе, онда сан-дә рiгер қ ұ рылыстың бастауына ақ ы тө леуiне протокол жазады.

 

7. ССҚ қ абылдау кезiнде жаң а салынғ ан жә не реконструкцияландырылғ ан зерзаттарды пайдаланудағ ы ССҚ қ адағ алау.

Зерзат салынып болғ аннан кейiн немесе реконструкция жү ргiзiлгеннен кейiн ол пайдалануғ а қ абылданады (СНиП от 3.01.04.87 министерстволармен, ведомостволармен бекiтiлген қ абылдау ережелерi сақ талмаса қ абылдамайды.

Салынғ ан зерзатты немесе реконструкция жү ргiзiлген жақ та осы пайдалану барысында ауаны, суды ластануғ а қ арсы қ олданылатын қ ұ рал- жабдық тары жоқ болса, зиянды ә сер ететiн болса, санитарлық -гигиеналық жағ дайлардың ең бек қ ауiпсiздiк талаптары қ абылданса, сонда санитарлық қ адағ алау органдары ол зерзатты пайдалануғ а тиым салады.

Сонымен қ атар егерде салынғ ан зерзатта бекiтiлген жобадан ауытқ ығ ан жағ дайлары болса, онда да зерзат қ абылданбайды. Зерзаттағ ы қ ұ рал- жабдық тардың жұ мысын тексермей оны қ абылдауғ а болмайды. Ө ндiрiстiк зерзатты iске қ осу барысында санитарлық қ адағ алау қ ызметкерлерi ө кiметтiк комиссияда оны қ абылдау жұ мыстарында бiрге қ атысады. Зерзатты пайдалануғ а қ абылдануы екi кезең нен тұ рады: бiрiншi - жұ мыс комиссиясыны қ абылдау, екiншi - мемлекеттiк комиссияны қ абылдау.

 

ЖҰ МЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ Қ Ұ РАМЫ

 

Жұ мыс комиссияның қ ұ рамына бұ йрық бойынша бiрнеше мекемелердiң ө кiлдерi кiредi. Олар: зерзатты салып жатқ ан мекеменiң ө кiлi, мекеменiң подрядчигi, жобалау ұ йымдарынан, санитарлық қ адағ алау, мемлекеттiң ө рт қ адағ алау ұ йымдарының ө кiлдерi кiредi. Сонымен қ атар тағ ы мемлекеттiк табиғ ат қ орғ ау комитетiнен, кiсiподақ ұ йымдарының ө кiлдерiне қ атысу керек.

Подрядчик хабарлануымен алдын ала 5 кү н бұ рын жұ мыс комиссиясы ұ йымдастырылады, зерзатты қ абылдауғ а дайын екендiгi айтылады. Қ абылдау жұ мыстарының ұ зақ тығ ы мен ережелерi келiсiм ретiнде жү ргiзiледi.

 

МЕМЛЕКЕТТIК КОМИССИЯ

 

Мемлекеттiк комиссияның қ ұ рамына жоғ арыда айтылғ ан мекемелердiң басшылары кiредi. Мемлекеттiк қ абылдау комиссиясының қ ұ рамын, зарзатты қ абылдауғ а 3 ай қ алғ анда бекiтедi.

Мердiгер (подрядчик) жұ мыс комиссиясына мынандай қ ұ жаттарды тапсырады:

- зерзаттың қ ұ рылыс-монтаж жұ мыстарын атқ аратын ұ йымдардың тiзiмiн, олар қ андай жұ мыстар жү ргiздi жә не оны басқ арғ ан жұ мысшылардың аты-жө нi:

- зерзаттың жобалау ұ йымдармен дайындалғ ан сызбанұ сқ алары, атқ арылғ ан жұ мыстардың аттары, қ ұ рылыс-монтаж жұ мыстарына жауапты адамдардың аты-жө ндерi. Бұ л қ ұ жат жұ мыс барысында тиек болатын негiзгi қ ұ жат.

- қ ұ рылыста қ олданылғ ан материалдардың сертификаттары, техникалық паспорттары, оның сапасына сипаттама беретiн т.б. қ ұ жаттар:

- қ ұ рылыста жү ргiзiлген кө рiнбейтiн жұ мыстарғ а кепiлдiк қ ұ жаты жә не ертеректе қ абылданғ ан бө лек конструкциялардың қ ұ жаттары;

- қ ұ рылыста орналастырылғ ан қ ұ рал-жабдық тардың сынаудан ө ткен актiлерi, су, жылу жү йелерi, газ жү йелерi, канализаторларғ а жеке сынақ тан ө ткiзiлген актiлерi;

- iшкi жә не сыртқ а электр тұ ғ ырлардың сынақ тан ө ткен актiлерi;

- телефон, радио, телевидение, т.б. қ ондырғ ылардың сынақ актiлерi;

- жұ мыс жү ргiзу барысында жоба ұ йымдарын бақ ылау, тексеру жә не ө кiметтiк қ адағ алау мекемелердiң тексеру жұ мыстарын тiркейтiн журнал;

Мемлекеттiк қ абылдау комиссиясына жоғ арыда айтылғ аннан басқ а мынандай қ ұ жаттар тапсырылу керек:

- жұ мыс комиссиясымен тексеру барысында табылғ ан, бiтпеген жұ мыстарды атқ арғ анның анық тамасы;

- жұ мыс комиссиясымен жасалғ ан зарзаттағ ы орнатылғ ан қ ұ рылыс жабдық тардың коммуникацияларда қ абылдау актiсi;

- жеке салынғ ан қ осалқ ы қ ұ рылыстарғ а жасалғ ан актiлер;

- жобалау-сметалық қ ұ жаттар;

- жер учаскесi бө лiнген туралы қ ұ жаттар:

- геологиялық жү ргiзiлген зерттеу материалдары (жер-топырақ ты, жер асты судың зерттеу мә лiметтерi);

- орнатылғ ан қ ұ рылыс жабдық тардың паспорттары, т.б. актiлер анық тамалар.

 

Мемлекеттiк-санитарық қ адағ алау мекемелерiнiң қ ызметкерлерi, комиссияның қ ұ рамында су қ ұ бырларын, жылу, жарық тың қ ондырғ ыларғ а жә не ө ндiрiстiк қ ұ рал-жабдық тарды сынақ тан ө ткенi туралы актiлерге аса кө ң iл бө леу керек. Оның iшiнде шу, шаң, дiрiл, шығ аратын - жабдық тардың сынақ актiлерi, ағ ынды суды тазалау, сартқ ы ортағ а шығ атын ө ндiрiстiк зиянды заттарды тазалайтын қ ондырғ ылардың тиiмдiлiгiн тексерген материалдармен, актiлер бар болу керек.

Ондай қ ұ жаттар жоқ болса, онда тiкелей тығ атын затттарды анализ жасауды талап ету керек. Сонда ғ ана орналастырылғ ан тазалау қ ондырғ ылардың тиiмдiлiгiн анық тауғ а болады. Аса кө ң iл бө летiн жай, ө ндiрiстiк мекемелердiң жә не зерзаттарғ а энергиясы, жылу жеткiлiктiгiн жә не сан-гигиеналық жабдық тарды қ амтамасыз етуге жеткiлiктiлiгiн қ адалағ аны дұ рыс. Зерзатты орналастырылғ ан тазалау қ ондырғ ылардың тиiмдiлiгiн жобамен сә йкес екендiгiн тексеру қ ажет.

Ө те маң ызы бар жағ дай, бұ л санитарлық бө лме, жабдық тардың мекемеде жұ мыс iстейтiн адамдардың сынына сә йкестiгi екендiгiн санитарлық ережелер арқ ылы қ адағ алау.

Салынғ ан қ ұ рылыстың санитарлық жағ дайы лайық ты екендiгi белгiленнен кейiн санитар-дә рiгер сын қ абылдауғ а мемлекеттiк қ абылдау комиссиясы ө зiнен шешiм шығ арады. Онда зарзатты санитарлық жағ ынан қ абылдауғ а болады деген шешiм жазылады.

Бұ л шешiм - акт мекеменiң ә кiмшiлiгiне тапсырылады да зерзатты қ абылдауғ а болатындығ ына рұ қ сат етiледi.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Додаткова література | Введение. О компании « МЖБК Гидромаш-Орион»
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.037 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал