Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Балалар хирургиялық стоматологиясы

 

1. Тө менде кө рсетілген рентгенограммада тө менгі жақ тағ ы ө згерістердің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ 8.4 тістен дамығ ан жедел одонтогенді периоститтің кө рінісіне сә йкес келеді?

1. +тү бір ұ шының аймағ ындағ ы ошақ

 1. сү йек тінінің деструкциясы
 2. остеопороз
 3. секвестрация
 4. периодонт қ уысының біркелкі емес кең еюі

 

2.Тө менде кө рсетілген этиологиялық факторлардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ 6 жастағ ы баланың жедел одонтогенді периоститін тудырады.

 1. Уақ ытша тістердің асқ ынбағ ан тісжегісі
 2. +Уақ ытша тістердің асқ ынғ ан тісжегісі
 3. Тістердің жедел жарақ аты
 4. Лимфа тү йіндерінің қ абынуы
 5. Ауыз қ уысының шырышты қ абатының ірің деген жарасы

 

3.Тө мендекө рсетілген клиникалық белгілердің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ жедел одонтогенді периоститке сә йкес келеді?

 1. + «Флюктуация» симптомының оң болуы
 2. Муфта тә різді инфильтрат
 3. Тері жамылғ ысының қ ызаруы
 4. Тістердің патологиялық қ озғ алғ ыштығ ы
 5. Тісте жылан кө зінің болуының

 

4. Емхананаың хирургиялық кабинетіне 9 жастағ ы бала тө менгі сол жағ ындағ ы ісінгеніне шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: тө менгі сол жақ аймағ ындағ ы жұ мсақ тіндердің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 7.5 тісінің 2/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ тпарлы сипап тексергенде ауырады, «флюктуация» симптомы оң.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

 1. +Тө менгі жақ тың жедел ірің ді периоститі
 2. Жедел одонтогенді остеомиелит
 3. Біріншілік созылмалы периостит
 4. Созылмалы периодонтиттің ө ршуі
 5. Радикулярлы киста

5. 7 жастағ ы бала жоғ арғ ы оң жақ аймағ ындағ ы ісінуге байланысты шағ ымдарымен бет-жақ бө лімшесіне жіберілген. Қ арап тексергенде: жұ мсақ тіндердің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы, терінің қ ызаруы.Ауыз қ уысында: 5.4 тісі бұ зылғ ан, шырышты қ абық тың ісінуі мен қ ызаруы, «флюктуация» симптомы оң.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Жоғ арғ ы жақ тың жедел серозды периоститі

2.+ Жоғ арғ ы жақ тың жедел ірің ді периоститі

3. Біріншілік созылмалы периостит

4. Ұ рт аймағ ының абсцессі.

5. Кү рек тіс каналының ірің деген кистасы

6. Мектепке дейінгі жастағ ы балалардың жедел одонтогенді қ абыну ү рдістерінде қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ инфекция кө зі болып табылады?

1. Бірінші тұ рақ ты азу тіс

2.+Бірінші уақ ытша азу тіс

3. Бірінші тұ рақ ты кү рек тіс

4. Уақ ытша кү рек тіс

5. Уақ ытша сү йір тіс

7. 6 жастағ ы бала анысымен бірге дә рігер-стоматологқ а тө менгі сол жағ ындағ ы ісінуге, дене температурасының 38 0 жоғ арылағ анына шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: сол жағ ындағ ы жұ мсақ тіндердің ісінуіне байланысты айқ ын кө рініп тұ рғ ан беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 7.4 тісі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық ө ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Созылмалы периодонт қ абынуының ө ршуі

2.+Жедел ірің ді периостит

3. Жедел ірің ді периодонт қ абынуы

4. Жедел гангренозды ұ лпа қ абынуы

5. Жедел ұ яшық тық остеомиелит

8. 5 жастағ ы баласымен анасы балалар стоматологиялық емханасына жоғ арғ ы оі жақ аймағ ындағ ы ісінуге шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: 5.4 тістің шайнау бетінде тісжегі қ уысы бар, қ ағ ып тексергенде ауырады, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпарды сипап тексергенде ауыратын инфилтрат анық талды.

Тө менде кө рсетілген емдеу ә дістерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1.+ Периостотомия

2. Қ абынуғ а қ арсы терапия

3. Тіс арқ ылы ірің ді шығ ару

4. Тісті жұ лу

5. Физиоем

 

9. Амбулаторлыемхананың жағ дайында балаларда жақ тың жедел одонтогенді периоститі қ андай уақ ытында НЕҒ Ұ РЛЫМ оң динамикасы пайда болады?

1.+ 1 тә улік

2 2 тә улік

3 3 тә улік

4. 4 тә улік

5 5 тә улік

 

10. 7 жастағ ы бала дә рігер-стоматологқ а тө менгі оң жақ аймағ ындағ ы ісінуден ауыратынына шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: 8.4 тістің сауыт бө лігі толық бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. 8.4 тістен ұ рттың абсцессі.

2. 8.4 тістен жедел гангренозды ұ лпа қ абынуы

3. 8.4 тістің созылмалы периодонтының ө ршуі

4.+ тө менгі жақ тың 8.4 тістен жедел ірің ді периоститі

5. Тө менгі жақ тың жедел ошақ ты остеомиелиті

 

11. 9 жастағ ы бала балалардың жақ -бет аймағ ының бө лімшесіне денесінің температурасының жоғ арылауына, тө менгі сол жағ ының ісінуіне шағ ымданып жатқ ызылды. Анамнезінде: емханада бір тә улік бұ рын тісін жұ лғ ан жә не ө тпелі қ атпарынан тілік жасалғ ан.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

 1. Ауыз қ уысын шайқ ау
 2. Жалпы ә лдендіруші терапия
 3. +Жараның жиектерін ашу
 4. Ұ яшық ты тексеру
 5. Қ абынуғ а қ арсы терапия

12. Жақ -бет бө лімшесінің қ абылдау бө ліміне 8 жастағ ы бала ата-анасымен жоғ арғ ы оң жақ аймағ ының ісінуіне шағ ымданы келді. Анамнезінде: емханада бір тә улік бұ рын жоғ арғ ы оң жақ тың жедел ірің ді периоститіне байланысты 5.4 тісі жұ лынғ ан.

Тө менде кө рсетілген ә рі қ арай жасалатын емнің тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Қ абынуғ а қ арсы терапия

2. Физиоем

3. Ауыз қ уысын шайқ ау

4. +Периостотомия

5. Ұ яшық ты тексеру

 

13. 9 жастағ ы балада нақ тыланды: «7.5 тістен дамығ ан жедел ірің ді периоститі». Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1.+ Периостотомия

2. Физиоем

3. Тү бір ө зектері арқ ылы ірің ді шығ ару

4. Қ абынуғ а қ арсы терапия

5. Шайқ ау

 

14. Емхананың хирургиялық кабинетіне 8 жастағ ы баласымен анасы тө менгі сол жағ ының ісініп тұ рғ анына шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: тө менгі сол жақ аймағ ының жұ мсақ тіндерінің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 7.5 тісінің 2/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

 1. + Периостотомия
 2. Тіс арзылы ірің ді шығ ару
 3. Қ абынуғ а қ арсы терапия
 4. Ауыз қ уысының шайқ ау
 5. Физиоем

 

15. Емхананың хирургиялық кабинетінде 8 жастағ ы баласымен анасымен жоғ арғ ы оң жағ ындағ ы ісінгеніне шағ ымданып келді. Қ арап тексеру: жоғ арғ ы оң жағ ындағ ы жұ мсақ тіндерінің ісінгеніне байланысты беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 6.5 тістің 2/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абаты қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Ұ рт аймағ ының абсцессі

2. 6.5 тістің жедел гангренозды ұ лпа қ абынуы

3. 6.5 тістің созылмалы периодонт қ абынуының ө ршуі

4.+ Жоғ арғ ы жақ тың 6.5 тісінің жедел ірің ді периоститі

5. Жоғ арғ ы жақ тың жедел ошақ ты остеомиелиті.

 

16. Жақ -бет бө лімшесінің қ абылдау бө ліміне анасы 4 жастағ ы баласымен жоғ арғ ы оң жағ ының аймағ ындағ ы ісінуге шағ ымданып келді. Анамнезінде: бір тә улік бұ рын емханада 6.4 тісте созылмалы периодонттың ө ршуіне байланысты ірің ді шығ аратын жол ашылғ ан.

Емдеуді жалғ астыруғ а арналғ ан жолдың қ ай тә сілі НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Қ абынуғ а қ арсы терапия

2. Физиоем

3. Ауыз қ уысын шайқ ау

4. +Периостотомия

5. Тү бір ө зектерін шаю

17. Емхананың хирургиялық кабинетіне 3.5 жастағ ы баласымен анасы жоғ арғ ы оң жағ ындағ ы ісінуге шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: жоғ арғ ы оң жақ аймағ ындағ ы ісінуге байланысты беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 5.4 тістің 1/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Ұ рт аймағ ының абсцессі

2. Жоғ арғ ы жақ тың жедел одонтогенді остеомиелиті

3. 5.4 тістің созылмалы периодонт қ абынуының ө ршуі

4.+Жоғ арғ ы жақ тың 5.4 тісінің жедел ірің ді периоститі

5. Жоғ арғ ы жақ тың жедел ірің ді остеомиелиті

 

18. Емхананың хирургиялық кабинетіне 3.5 жастағ ы баласымен анасы жоғ арғ ы оң жағ ының ісінгеніне шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: жоғ арғ ы оң жағ ының жұ мсақ тіндерінің ісінгеніне байланысты беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 5.4 тістің 1/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық ө ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Қ абынуғ а қ арсы терапия

2. Тісті жұ лу

3. Ауыз қ уысын шайқ ау

4. + тіс арқ ылы ірің ді шығ ару жә не периостотомия

5. Тү бір ө зектерін жуу

6.

 

19. Жақ -бет бө лімшесінің қ абылдау бө ліміне 4 жастағ ы баласымен анасы жоғ арғ ы сол жақ аймағ ындағ ы ісінуге шағ ымданып келді. Анамнезінде: бір тә улік бұ рын 6.4 тісінің созылмалы периодонт қ абынуының ө ршуіне байланысты жалқ ық тың шығ уына жол жасалғ ан.

Тө менде кө рсетілген рентгенограммалардағ ы ө згерістердің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

 1. Сү йек тінінің бұ зылуы
 2. Периодонт саң ылауының кең еюі
 3. +Сү йек тінінің деструкциясы
 4. Уақ ытша тістердің тү бірлерінің сорылуы
 5. Фолликуланың ү рдіске қ осылуы

 

20. Емхананың хирургиялық кабинетіне 3.5 жастағ ы баласымен анасы жоғ арғ ы оң жағ ындағ ы ісінуге шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: жоғ арғ ы оң жағ ындағ ы жұ мсақ тіндердің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 5.4 тісінің 1/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тө менде кө рсетілген рентгенологиялық зерттеулердің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

 1. +Сү йек тінінің бұ зылуы
 2. Остеопороз
 3. Сү йек тінінің деструкциясы
 4. Уақ ытша тістердің тү бірлерінің резорбциясы
 5. Фолликулдың ү рдіске қ осылуы

 

21. Емхананың хирургиялыө кабинетіне анасы 9 жастағ ы баласын жоғ арғ ы оң жағ ындағ ы ісінуге шағ ымданып келді.Қ арап тексергенде: жоғ арғ ы оң жақ аймағ ының жұ мсақ тіндерінің ісінуінен беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 5.5 тістің 2/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Тістің тү бір ө зегі арқ ылы жалқ ық ты шығ ару жолын ашу

2. + «Себепші» тісті жұ лу

3. Ауыз қ уысын шайқ ау

4. Қ абынуғ а қ арсы терапия

5. Физиоем

22. Жақ -бет бө лімінің қ абылдау бө лімшесіне анасы 4 жастағ ы баласын жоғ арғ ы оң жағ ындағ ы ісінуге шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: жоғ арғ ы оң жағ ындағ ы жұ мсақ тіндердің ісінуінен беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 5.4 тісінің 1/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абаты қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тө менде кө рсетілген жансыздандыру ә дістерінің қ айсысын осы жағ дайда қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Инфильтрациялық

2. Аппликациялық

3. Инфраорбитальды

4. Сү йек ішілік

5.+Жалпы жансыздандыру

 

23. Емхананың хирургиялық бө лімшесіне 6 жастағ ы баласымен анасы жоғ арғ ы оң жағ ындағ ы ісінуге шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: жоғ арғ ы оң жағ ындағ ы жұ мсақ тіндердің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 5.5 тісінің 2/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абаты қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тө менде кө рсетілген жансыздандыру ә дістерінің қ айсысы периостотомияны жү ргізгенде қ олдануғ а НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. +Инфильтрациялық

2. Аппликациялық

3. Ө ткізгіштік

4. Сү йек ішілік

5. Жалпы жансыздандыру

 

24. Емхананың хирургиялық кабинетіне анасы 7 жастағ ы баласын тө менгі оң жағ ындағ ы ісінуге шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: тө менгі сол жағ ындағ ы жұ мсақ тіндердің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 8.5 тістің 2/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Периостотомия жасау ү шін қ андай жансыздандыруды қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Инфильтрациялық жансыздандыру

2. Аппликациялық жансыздандыру

3. +Мандибулярлы жансыздандыру

4. Сү йек ішілік жансыздандыру

5. Жалпы жансыздандыру

 

 

25.Емхананың хирургиялық кабинетіне анасы 4 жастағ ы баласын тө менгі оң жағ ындағ ы ісінуге шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: тө менгі сол жағ ындағ ы жұ мсақ тіндердің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы. Ауыз қ уысында: 5.5 тістің 1/3 бө лігі бұ зылғ ан, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ісінген, ө тпелі қ атпар тегістелген, ауырады.

Тісті сақ тап қ алу ү шін тө менде кө рсетілген нақ тамалау ә дістерінің қ айсысын қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді болып келеді?

1. Жақ тардың рентгенограммасы

2. Қ анды лабороторлы зерттеу ә дісі

3. Қ анды биохимиялық зерттеу ә дістері

4.+ 5.5 тістің ауыз ішілік рентгенограммасы

5. 5.5 тістің электроодонтометриясы

 

 

26. Тө менде кө рсетілген клиникалық белгілердің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ жедел одонтогенді периоститке сә йкес келеді?

1. Тістің қ озғ алғ ыштығ ы

2. Муфта тә різді инфильтрат

3. Тері жамылғ ысының қ ызаруы

4. +Ө тпелі қ атпардың тегістелуі

5. Тамырлардың суреті

 

 

27. Жедел одонтогенді периостит кезінде қ андай анатомиялық (қ ұ рылымы) тү зіліс қ абыну ү рдісіне ұ шырайды?

1. +Сү йек қ абы (надкостница)

2. Сү йек

3. Губка тә різді зат

4. Пародонт

5. Шырышты қ абық

28. Тө менде кө рсетілген тө менгі жақ тың тістерінің қ айсысы уақ ытша тістем кезінде сү йек қ абында (надкостница) НЕҒ Ұ РЛЫМ жиі қ абынуды тудырады?

1.+8.5

2. 8.4

3. 8.3

4. 8.1

5. 8.2

 

29.Тө менде кө рсетілген жоғ арғ ы жақ тың тістерінің қ айсысы уақ ытша тістем кезінде сү йек қ абында НЕҒ Ұ РЛЫМ жиі қ абынуды тудырады?

1.+ 5.5

2. 5.4

3. 5.3

4. 5.1

5. 5.2

30. Тө менде кө рсетілген жоғ арғ ы жақ тың тістерінің қ айсысы тұ рақ ты тістем кезінде сү йек қ абында НЕҒ Ұ РЛЫМ жиі қ абынуды тудырады?

1.+ 1.6

2. 1.4

3. 1.3

4. 1.1

5. 1.5

31. Тө менде кө рсетілген тө менгі жақ тың тістерінің қ айсысы тұ рақ ты тістем кезінде сү йек қ абында НЕҒ Ұ РЛЫМ жиі қ абынуды тудырады?

1.+ 4.6

2. 4.5

3. 4.4

4. 4.3

5. 4.2

32.Кіші жастағ ы балаларда қ андай тіс жоғ арғ ы сол жақ тың жедел одонтогенді периоститінде инфекция жә не сенсибилизация кө зі болып табылады?

1. 6.1

2. 6.2

3. 6.3

4. 6.4

5.+ 6.5

 

33. Жедел одонтогенді периостит кезінде тө менде кө рсетілген микроорганизмдердің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ жиі анық талады?

1. + Алтын стафилококк

2. Анаэробтар

3. Стрептококктар

4. Пептострептококктар

5. Бактероидтар

 

34. «Жедел ірің ді однтогенді периоститке» қ андай анық тама НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Жақ тың губка тә різді затының жедел серозды қ абынуы

2. Сү йек тіндерінің барлық элементтерінің қ абыну ү рдісі

3. Жақ тың альвеола ө сіндісінің дистрофиялық ү рдісі

4. Сү йектің барлық элементтерінің жедел серозды қ абынуы

5.+ Жақ тың сү йек қ абының жедел ірің ді қ абынуы

 

35.Тө менде кө рсетілген балалар организмінің қ андай ерекшелігі балалардың жақ сү йектерінің біріншілік-созылмалы патогенезінде НЕҒ Ұ РЛЫМ маң ызды болып келеді?

1. Жақ тың бай васкуляризациясы

2. Жақ тың бай иннервациясы

3. Жоғ ары репаративті қ асиеті

4. Сү йек қ абығ ының қ атпарларының қ анмен қ амтамасыздануы

5. +Сү йек қ абығ ының жаң а қ атпарларының тү зілісіне маң ызы

36.Периоститтің қ андай тү рімен ағ засының реактивтілігі тө мен балалар НЕҒ Ұ РЛЫМ жиі ауырады?

1. Жедел жалқ ық ты

2. Жедел ірің ді

3.+Біріншілік-созылмалы

4. Рарифицикациялық

5. Гиперпластикалық

37. Лимфа тү йіндері негізгі қ ызметі жағ ынан не:

1. Қ анды шығ аратын орталық ағ за жә не иммунды қ орғ ау

2. +Қ анды шығ аратын перифериялық ағ залар жә не иммунды қ орғ ау

3. Ретикуло-эндотелиальды жү йесімен шығ арылады

4. Эндокринді жү йенің ағ залары

5. Гистиоцитарлы жү йеден шығ ады

 

38.Тө менде кө рсетілгеннақ тамдардың қ айсысылимфа тамырларының қ абынуына НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. +Лимфангоит

2. Лимфаденит

3. Периаденит

4. Аденома

5. Лимфангиома

39. Тө менде кө рсетілген қ ызметтердің барлығ ы лимфа тамырларына сә йкес келеді, ТЕК Қ АНА біреуінен басқ асы:

1. Қ анды шығ аратын

2. Қ орғ аушы

3. Тосқ ауылды

4. + Эндокринді

5. Иммунологиялық

 

 

40. 2 жастағ ы баланың мойнының жоғ арғ ы бө лігінде бірнеше кү н бұ рын пайда болғ ан «шарик» тә різді тү зіліс сипап анық талды. Анамнезінде – респираторлы аурумен ауырғ ан.

Қ арап тексергенде: мойынның оң жақ шетінде диаметрі 2 см тү зіліс бар, терімен жә не жанындағ ы тіндермен қ осылмағ ан, оның ү стіндегі терінің тү сі ө згермеген, қ атпарғ а жиналады. Қ андай болжам нақ там НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Мойынның бү йір кистасы

2. Созылмалы гиперпластикалық одонтогенді лимфаденит

3.+Жедел серозды одонтогенді емес лимфаденит

4. Жедел ірің ді одонтогенді емес лимфаденит

5. Мойынның созылмалы спецификалық лимфадениті

 

41. Балалардың жақ -бет бө лімшесіне 2 жастағ ы баласымен анасы оң жағ ынан мойнының ісінуіне шағ ымданып келді. Анамнезінде: бір апта бұ рын жедел респираторлы аурумен ауырғ ан.Қ арап тексергенде: мойынның оң бү йір бетін сипап тексергенде кө лемі 1, 5х2, 0, ауырмайтын, айналасындағ ы тіндермен байланыспағ ан, тері жамылғ ысының тү сі ө згермеген, қ атпарғ а жиналатын тү зіліс анық талды.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Мойынның бү йір кистасы

2. Созылмалы гиперпластикалық одонтогенді лимфаденит

3.+Жедел серозды одонтогенді емес лимфаденит

4. Жедел ірің ді одонтогенді емес лимфаденит

5. Мойынның созылмалы спецификалық лимфадениті

 

42. 9 жастағ ы қ ыз балағ а: «3.6 тістен дамығ ан сол жақ жақ асты аймақ тың жедел ірің ді одонтогенді емес лимфадениті» деген нақ там қ ойылды. Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. 36 тісті жұ лу

2. Антибактериальды терапия

3. Ауыз қ уысын ас содасымен шайқ ау

4. Қ абынуғ а қ арсы терапия

5.+ 36 тісті емдеу, абсцессті ашу

 

43. Балалар жақ -бет аймағ ының бө лімшесіне 7 жастағ ы баласымен анасы оң жағ ындағ ы жақ асты аймағ ының ісінуіне, жоғ ары температурағ а шағ ымданып келді.Қ арап тексергенде: оң жағ ындағ ы жақ асты аймағ ының жұ мсақ тіндерінің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы, сипап тексергенде ауырады, ісінудің ү стіндегі тері жамылғ ысы қ ызарғ ан, тартыып тұ р. Ауыз қ уысында: 3.6 тістің сауыт аймағ ының ½ бө лігі бұ зылғ ан, қ ағ ып тексергенде ауырады.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

 1. қ абынуғ а қ арсы терапия
 2. ауыз қ уысын шайқ ау
 3. +асбцессті ашу
 4. тү бір ө зегі арқ ылы ірің ді шығ ару
 5. тісті жұ лу

 

44. Балалар жақ -бет аймағ ының бө лімшесіне 7 жастағ ы баласымен анасы оң жағ ындағ ы жақ асты аймағ ының ісінуіне, жоғ ары температурағ а шағ ымданып келді.Қ арап тексергенде: оң жағ ындағ ы жақ асты аймағ ының жұ мсақ тіндерінің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы, сипап тексергенде ауырады, ісінудің ү стіндегі тері жамылғ ысы қ ызарғ ан, тартыып тұ р. Ауыз қ уысында: 3.6 тістің сауыт аймағ ының ½ бө лігі бұ зылғ ан, қ ағ ып тексергенде ауырады.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Мойынның бү йір аймағ ының ірің деген кистасы

2. +Жедел ірің ді одонтогенді лимфаденит

3. Жедел жалқ ық ты одонтогенді емес лимфаденит

4. Жедел ірің ді одонтогенді емес лимфаденит

5. Мойынның созымалы спецификалық лимфадениті

 

45. Балалар жақ -бет аймағ ының бө лімшесіне 4 жастағ ы баласымен анасы оң жағ ындағ ы жақ асты аймағ ының ісінуіне, жоғ ары температурағ а шағ ымданып келді.Қ арап тексергенде: оң жағ ындағ ы жақ асты аймағ ының жұ мсақ тіндерінің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы, сипап тексергенде ауырады, ісінудің ү стіндегі тері жамылғ ысы қ ызарғ ан, тартыып тұ р. Ауыз қ уысында: 8.5 тістің сауыт аймағ ының ½ бө лігі бұ зылғ ан, қ ағ ып тексергенде ауырады.

Тө менде кө рсетілген жансыздандырулардың қ ай тү рін оперативті шараларды жү ргізу ү шін қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Инфильтрациялық

2. Аппликациялық

3. мандибулярлы

4. Сү йек ішілік

5.+Жалпы жансыздандыру

 

46. Балалардың жақ -бет бө лімшесіне анасы 9 жастағ ы баласын сол жағ ында жақ асты аймағ ының ісінуіне шағ ымданып келді.Қ арап тексергенде: сол жақ жақ асты аймағ ында сипап тексергенде тығ ыз тү зіліс анық талады, кө лемі 1, 5х1, 0 см, айналасындағ ы тіндермен байланыспағ ан, ісінудің ү стіндегі тері жамылғ ысының тү сі ө згермеген.Ауыз қ уысында: 8.5 тісі толық бұ зылғ ан, тү бірінің аймағ ында жылан кө з бар.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы неұ рлым сә йекс келеді?

1. +Жедел жалқ ық ты одонтогенді лимфаденит

2. Жедел ірің ді одонтогенді лимфаденит

3. Созылмалы гиперпластикалық одонтогенді емес лимфаденит

4. Жедел жалқ ық ты одонтонтогенді емес лимфаденит

5. Жедел ірің ді одонтогенді емес лимфаденит

 

47. Балалардың жақ -бет бө лімшесіне анасы 9 жастағ ы баласын сол жағ ында жақ асты аймағ ының ісінуіне шағ ымданып келді.Қ арап тексергенде: сол жақ жақ асты аймағ ында сипап тексергенде тығ ыз тү зіліс анық талады, кө лемі 1, 5х1, 0 см, айналасындағ ы тіндермен байланыспағ ан, ісінудің ү стіндегі тері жамылғ ысының тү сі ө згермеген.Ауыз қ уысында: 8.5 тісі толық бұ зылғ ан, тү бірінің аймағ ында жылан кө з бар.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

 1. қ абынуғ а қ арсы терапия
 2. Ауыз қ уысын шайқ ау
 3. ашу
 4. тү бір ө зегі арқ ылы ірің ді шығ ару
 5. +тісті жұ лу

 

48. Тө менде кө рсетілген қ осымша зерттеу ә дістерінің қ айсысын жедел эпидемиологиялық емес жә не жедел жалқ ық ты қ ұ лақ маң ы-шайнау аймағ ының лимфаденитін слаыстырмалы нақ тамалау жү ргізу ү шін қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Ультрадыбыстық

2. Радиоизотопты

3.+ Контрастты сиалография

4. Рентгенологиялық

5. Пункциялық биопсия

 

49.Балалардың жақ -бет бө лімшесіне анасы 2 жастағ ы баласын жақ астының ісінуіне, температурасының жоғ арылауына шағ ымданып келді. Анамнезінде: бір апта бұ рын ірің ді баспамен ауырғ ан.Қ арап тексергенде: дене температурасы 38, 5 С, жақ астының аймағ ының жұ мсақ тіндерінің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы, сипап тексергенде ауырады, тері жамылғ ысы қ ызарғ ан, созылың қ ы.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Жедел жалқ ық ты одонтогенді лимфаденит

2. Жедел ірің ді одонтогенді лимфаденит

3. Созылмалы перидонт қ ыбануының ө ршуі

4. Жедел жалқ ық ты одонтогенді емес лимфаденит

5. + Жедел ірің ді одонтогенді емес

 

50. Балалардың жақ -бет бө лімшесіне анасы 2 жастағ ы баласын жақ астының ісінуіне, температурасының жоғ арылауына шағ ымданып келді. Анамнезінде: бір апта бұ рын ірің ді баспамен ауырғ ан.Қ арап тексергенде: дене температурасы 38, 5 С, жақ астының аймағ ының жұ мсақ тіндерінің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы, сипап тексергенде ауырады, тері жамылғ ысы қ ызарғ ан, созылың қ ы.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

 1. қ абынуғ а қ арсы терапия
 2. ауыз қ уысын шайқ ау
 3. +абсцессті ашу
 4. тү бір ө зектері арқ ылы ірің ді шығ ару
 5. физиоем

 

51. Балалардың жақ -бет бө лімшесіне анасы 2 жастағ ы баласын жақ астының ісінуіне, температурасының жоғ арылауына шағ ымданып келді. Анамнезінде: бір апта бұ рын ірің ді баспамен ауырғ ан.Қ арап тексергенде: дене температурасы 38, 5 С, жақ астының аймағ ының жұ мсақ тіндерінің ісінуіне байланысты беттің асимметриясы, сипап тексергенде ауырады, тері жамылғ ысы қ ызарғ ан, созылың қ ы.

Тө менде кө рсетілген жансыздандырулардың қ ай тү рін оперативті шараларды жасау ү шін қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Инфильтрациялық

2. Аппликациялық

3. мандибулярлы

4. Сү йек ішілік

5.+Жалпы жансыздандыру

 

52.Балалар жақ -бет бө лімшесіне 13 жастағ ы жасө спірім мойнында тү зілістің пайда болғ анына шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: m. sternocleidomasteideus бойына мойынның аймағ ында екі жақ тан да лимфа тү йіндерінің ұ лғ аюы байқ алады.Қ ан анализінде лейкоцитарлы формуланың солғ а жылжығ аны,, эозино- жә не лимфопения, нейтрофилез анық талады.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысын НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Цитомегаловирусты инфекция

2.+Лимфогрануломатоз

3. Лимфосаркома

4. Аденовирусты инфекция

5. Созылмалы лимфаденит

 

53. Тө менде кө рсетілген лимфадениттердің қ айсысы этиологиялық белгілері бойынша кіші жастағ ы балалардың НЕҒ Ұ РЛЫМ жиі кездеседі?

1. Одонтогенді

2.+ Неодонтогенді

3. Туберкулезді

4. Сифилитикалық

5. Актиномикотикалық

 

54. Лимфа тү йіндерін қ алыптасуы қ андай жаста аяқ талады?

1. 2-3 жаста

2. 4-6 жас

3. 6-8 жас

4. 8 -10 жас

5. + 11-12 жас

 

55. Тө менде кө рсетілген асқ ынулардың қ айсысы жедел ірің ді лимфаденит кезінде болуы НЕҒ Ұ РЛЫМ мү мкін?

1. Созылмалы гиперпластикалық

2. Созылмалы лимфаденит

3.+Аденофлегмона

4. Лимфангоит

5. Целлюлит

56. Жақ -бет бө лімінің қ абылдау бө лімшесіне анасы 3 жастағ ы баласымен мойнының оң жағ ының ісінуіне шағ ымданып келді. Анамнезінде: анасы туылғ ан кезінде аталғ ан мойынның аймағ ында тү зілістің бар екенін айтады.Қ арап тексергенде: мойынның бү йір бө лігінде тығ ыз ауыратын инфильтрат анық талды, ісінудің ү стіндегі тері жамылғ ысы қ ызарғ ан, ісінген.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1.+Мойынның бү йір бө лігінің ірің деген кистасы

2. Созылмалы лимфаденит

3. Жедел лимфаденит

4. Лимфогранулематоз

5. Мойынның лимфангиомасы

 

57. 7 жастағ ы баланы ауруханағ а жатқ ызғ анда: 8.4 тістен дамығ ан жақ асты аймағ ының одонтогенді аденофлегмонасы деген нақ там қ ойылды. Жалпы жансыздандырумен тісті жұ лу жә не ірің ді ошақ ты дренаждау отасы жү ргізілді, антибактериальды терапия тағ айындалды. Бірақ науқ астың дене температурасы жоғ арылай берді, жалпы жағ дайы нашарлады жә не ү шінші кү ні оғ ан қ айтадан ота жасалды.

Науқ астың жалпы жағ дайына нашарлауының себебіне қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Ауруханағ а жатқ ызылғ ан кү ні периостотомия жасалмағ ан.

2. Бірінші ота жасағ ан кезде тері астылық фасция бө лінбеген

3.+Бірінші ота кезінде лимфа тү йінінің капсуласы ашылмағ ан.

4. Бірінші ота кезінде жақ -тіл астылық бұ лшық ет ажыратылмағ ан

5. Бірінші ота кезінде лимфа тү йіндеріне антибиотиктер енгізілмеген

 

58. Балалар жақ -бет бө ліміне 14 жастағ ы жасө спірім тістеген кезінде ауыратынына жә не оң жақ жақ асты аймағ ында ісік тә різді тү зілістің пайда болуына шағ ымданып келді. Ауыз қ уысында: 4.6 тістің шайнау бетінде терең тісжегі қ уысы бар, қ ағ ып тексергенде ауырады, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ө тпелі қ атпарда ө згерістер жоқ. Сипап тексергенде лимфа тү йіндері 0, 5х0, 8 см кө лемге дейін ұ лғ айғ ан, ұ лғ айғ ан, айналасындағ ы тері жамылғ ысымен байланыспағ ан, тері жамылғ ысының тү сі қ алыпты.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. гипосенсибилизациялық терапия

2.+ «себепші» тісті емдеу

3. қ абынуғ а қ арсы терапия

4. иммунотерапия

5. физиотерапия

 

59. Балалар жақ -бет бө ліміне 14 жастағ ы жасө спірім тістеген кезінде ауыратынына жә не оң жақ жақ асты аймағ ында ісік тә різді тү зілістің пайда болуына шағ ымданып келді. Ауыз қ уысында: 4.6 тістің шайнау бетінде терең тісжегі қ уысы бар, қ ағ ып тексергенде ауырады, тістің айналасындағ ы шырышты қ абық қ ызарғ ан, ө тпелі қ атпарда ө згерістер жоқ. Сипап тексергенде лимфа тү йіндері 0, 5х0, 8 см кө лемге дейін ұ лғ айғ ан, ұ лғ айғ ан, айналасындағ ы тері жамылғ ысымен байланыспағ ан, тері жамылғ ысының тү сі қ алыпты.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

 1. +Одонтогенді лимфаденит
 2. Жедел ірің ді периостит
 3. Аденофлегмона
 4. Радикулярлы киста
 5. Фолликулярлы киста

 

60. Тө менде кө рсетілген жедел ірің ді лимфадентті емдеудің қ андай шаралары аденофлегмонаны алдын алуғ а НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Шектелген ірің ді-қ абыну ү рдістеріне антибиотикотерапия

2. Спецификалық иммунотерапияны уақ ыты тағ айындау

3. Гипосенсибилазицялық терапияны уақ ытында тағ айындау

4.+Шектелген ірің ді ошақ ты адекватты дренаждау

5. Иммуномодуляциялық терапия

 

61. Балаларжақ -бет бө ліміне 8 айлық бала мойнының оң жағ ының ісінуіне, дене температурасының жоғ арылауына шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: дене температурасы 38.5°, мойнының бү йір бетінде ауыратын инфильтрат анық талды, оның ү стіндегі терісі қ ызарғ ан, созылың қ ы.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. физиоем

2. ауыз қ уысының ирригациясы

3. антибактериальды терапия

4.+жалпы жансыздандырумен ашу

5. гипосенсибилизациялық терапия

62. Балаларжақ -бет бө ліміне 8 айлық бала мойнының оң жағ ының ісінуіне, дене температурасының жоғ арылауына шағ ымданып келді. Қ арап тексергенде: дене температурасы 38.5°, мойнының бү йір бетінде ауыратын инфильтрат анық талды, оның ү стіндегі терісі қ ызарғ ан, созылың қ ы.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. +Аденофлегмона

2. Жедел лимфаденит

3. Жедел ірің ді периостит

4. Гематогенді остеомиелит

5. Қ абыну киста

 

63. Балалар жақ -бет бө лімінде 7 жастағ ы баланы тексеріп қ арағ аннан кейін: 7.5 тістің созылмалы периодонтының ө ршуі, оң жақ асты аймағ ының жедел ірің ді лимфадениті деген нақ там қ ойылды.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. 7.5 тісті жұ лу, жылытатын компресстер

2.+7.5 тісті жұ лу, ірің ді ошақ ты дренаждау

3. Антибиотиктерді интранодулярлы енгізу

4. Қ абынуғ а қ арсы терапия

5. Физиотерапиялық ем

 

64. Тө менде кө рсетілген нақ тамалау ә дістерінің қ айсысы созылмалы паренхиматозды сиалоденитті жә не созылмалы лимфаденитті салыстырмалы нақ тамалау ү шін қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

 1. Ультрадыбысты зерттеу
 2. Термовизиография
 3. Жақ тың панорамды рентгенографиясы
 4. Компьютерлі томография
 5. + Контрастты сиалография

 

 

65.Кең еске анасы 9 жастағ ы баласын оң жағ ындағ ы қ ұ лақ маң ы –шайнау аймағ ының ісік тә різді тү зілістің пайда болуына байланысты келді.Анамнезінде: анасының айтуы бойынша тү зіліс екі жыл бұ рын суық тағ аннан кейін пайда болғ ан, ол уақ ыт ө те келе ұ лғ айып келеді.Ауыз қ уысында: қ ұ лақ маң ының сілекей бө лінетін безінің ө зегі қ алыпты, сипап тексергенде мө лдір тү сті сілекей бө лінеді.

Тө менде кө рсетілген болжам нақ тамдардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йекс келеді?

1. Қ ұ лақ маң ы аймағ ының фибромасы

2. Қ ұ лақ маң ы аймағ ының меланомасы

3. Сілекей безінің аралас ісігі

4. Қ ұ лақ маң ы-шайнау аймағ ының гемангиомасы

5.+Қ ұ лақ маң ы-шайнау аймағ ының созылмалы лимфадениті

 


66. Жедел лимфадениттердің қ ай тү рі этиологиялық факторы бойынша мектеп жасындағ ы балаларғ а НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1.+Одонтогенді

2. Спецификалық

3. Цитомегаловирусты

4. Жарақ аттан кейінгі

5. Бактериальды

 

67. Одонтогенді лимфаденит қ ай жаста НЕҒ Ұ РЛЫМ жиі кездеседі?

1. 0-12 айда

2. 1-2 жаста

3. 2-3 жаста

4. 3-4 жаста

5.+6-8 жас

 

68.Тө менде кө рсетілген лимфа тү йіндерінің қ айсысы жастық инволюцияғ а ұ шырайды?

1. Иек астылық

2. Тө менгі жақ астылық

3. +Ұ рттық

4. Қ ұ лақ маң ы

5. Тө менгі жақ тық

 

69. Тө менде кө рсетілген лимфа тү йіндерінің топтарының қ айсысы Герценбергтің лимфадениті кезінде зақ ымдалады?

1. Иек астылық

2. Тө менгі жақ астылық

3. Ұ рттық

4. +Қ ұ лақ маң ы

5. Тө менгі жақ тық

 

70. 5 жастағ ы баланы қ арап тексерген кезде тө менгі жақ астылық аймақ тың оң жағ ында ауыратын тү зіліс анық талды, сипап тексергенде шектеліп қ озғ алмалы, оның ү стіндегі терінің тү сі ө згермеген. Ауыз қ уысында: тістердің жанасу сызығ ы бойынша фиброзды қ ақ пен жабылғ ан жара бар.

Тө менде кө рсетілген емдеу тә сілдерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Гипосенсибилизациялық препараттарды тағ айындау

2. Антибактериальды препараттарды тағ айындау

3. Бақ ылау

4. Физиоем

5.+Ауыз қ уысын ө ң деу, жылытатын компресстер

71. 12 жастағ ы балада бірнеше жыл бойы мойын лимфа тү йіндерінің ұ лғ аюы байқ алады.Қ арап тексергенде: ө зара байланысқ ан кө птеген ұ лғ айғ ан мойын лимфа тү йіндері.

Осы клиникалық жағ дайда қ андай дә рігердің кең есі НЕҒ Ұ РЛЫМ қ ажет?

1. Гематологтың кең есі

2. Пульмонологтың кең есі

3. Иммунологтың кең есі

4.+Фтизиатрдың кең есі

5. Педиатрдың кең есі

 

72.Тө менде кө рсетілген тұ рақ ты тістердің қ айсысы однтогенді лимфаденттердің пайда болуының себебіне НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. кіші азу тіс

2. кү рек тіс

3. сү йір тіс

4. екінші ү лкен азу тіс

5.+бірінші ү лкен азу тіс

 

73. 8 жастағ ы бала балалар стоматологиялық емханасына ауыз қ уысын сауық тыру мақ сатында келді.Дә рігер 6.5 тісін емдеу туралы шешім қ абылдап инфильтрациялық жансыздандыруды 2% лидокаин ерітіндісімен-2, 0 жасады. Анестетикті енгізіп болғ аннан соң кенеттен науқ астың тү рі бозырап, ол ә лсіздікті сезінде, есі анық, «ө лім» сезімі бар. Пульсі жіп тә різді, артериальды қ ысымы 75/45 мм.рт.ст.

Науқ аста қ андай асқ ыну НЕҒ Ұ РЛЫМ дамуы мү мкін?

1.+Анафилактикалық шок
2. Квинке ісігі

3. Асфиксия

4. Коллапс
5. Талу

 

74. 3 жастағ ы баланың жү йке жү йесі лабыилтді, тісті емдетуге айқ ын қ арсылық білдіреді, невропатологта эпилепсияғ а байланысты диспансерлі бақ ылауда тіркелген, кп= 12.

Сауық тырудың қ андай ә дісін қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Ө зін ө зі ұ стауды фармакологиялық дұ рыстау, жергілікті жансыздандыру;

2.+Жалпы жансыздандырудың кө мегімен ауыз қ уысын бір уақ ытта сауық тыру;

3. Невропатологта емделгеннен кейін сауық тыру;

4. Жергілікті жансыздандырудың кө мегімен тістерді емдеу;

5. Реминерализациялық терапия.

 

75. Баланың жоғ арғ ы уақ ытша ү лкен азу тістерін емдеу кезінде жансыздандырудың қ андай ә дісін қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Таң дай

2. Кү рек тістік

3. Туберальды

4. Инфраорбитальдыная

5.+Инфильтрациялық

 

76.Балалар стоматологиялық емханасына анасы 3 жастағ ы баласымен келді. Тістерінің тү нде ауыратынына шағ ымданады. Анамнезінен қ ыздың невропатологта эпелиепсияғ а байланысты диспансерлік бақ ылауда тіркелгені анық талды. Қ арап тексергенде: Ауыз қ уысында кө птеген тісжегі қ уыстары бар. Қ ыз бала жылап жатыр, креслоғ а отырмайды, дә рігерді итереді. Индекс кп= 8.

Тө менде кө рсетілген сауық тыру ә дістерінің қ айсысын қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Невропатологта емделу, одан кейін ауыз қ уысын сауық тыру

2. Жергілікті жансыздандырумен тістерді емдеу

3.+Жалпы жансыздандырумен тістерді емдеу

4. Фармакологиялық коррекция

5. Тісті жұ лу

 

77. Балалар стоматологиялық емханасына анасы 3 жастағ ы баласымен ауыз қ уысын сауық тыру мақ сатымен келді. Қ арап тексергенде: 6.2 тістің 1\3 бө лігі бұ зылғ ан, экскаватормен зақ ымдалғ ан дентинді тазалағ анда ұ лпаның сағ асы ашылды, зондпен шұ қ ып тексергенде ауырады. Тістің айналасындағ ы шырышты қ абық ө згеріссіз.

Осы тісті емдеу ү шін инъекциялық жансыздандыруды НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келетін ә дісін атаң ыз?

1.+Инфильтрациялық

2. Аппликациялық

3. Туберальды

4. Кү рек тістік

5. Таң дайлық

 

78. Емхана жағ дайында балаларғ а стоматологиялық шараларды қ олданғ ан кезде жалпы жансыздандыруды жасаудың абсолютті кө рсеткішін атаң ыз:

1. Орталық жү йке жү йесінің аурулары жә не олардың дамуы;

2. Бірнеше тістерді бір уақ ытта емдеу жә не жұ лу;

3.+Жергілікті жансыздандыратын анестетиктерді қ абылдай алмауы;

4. Жү рек-қ ан тамыр ауруларының болуы;

5. Жедел ірің ді-қ абыну аурулары

 

79. 6 жастағ ы бала балалар стоматологиялық емханасына тү нде тісінің ауыратынына шағ ымданып келді. Анасының айтуынша бала тү нде нашар ұ йық тады. Ауыз қ уысын қ арап тексергенде: 8.5 тісінде тісжегі қ уысы бар, зондпен шұ қ ып тексергенде бала қ атты ауру сезімін сезінді жә не бозарып кетті, есінен танды.

Тө менде кө рсетілген жалпы асқ ынулардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ болды?

1. анафилактикалық шок

2. коллапс

3. +есінен тану

4. тырысу (судорожная) реакция

5. жү рек- қ ан тамыр жетіспеулішігі

 

80. Балалар стоматологиялық емханағ а анасы 3 жастағ ы баласын тісінің тү нде ауыратынына шағ ымданып келді. Аурудың анамнезінен қ ыз баланың невропатологта эпилепсияғ а байланысты диспансерлі бақ ылауда тіркелгені анық талды. Қ арап тексергенде: ауыз қ уысында кө птеген тісжегі қ уыстары бар. Қ ыз бала жылап отыр, креслоғ а отырмайды, дә рігерді итереді. Индекс кп= 8.

Тамыр ішілік жалпы жансызданыдур ү шін тө менде кө рсетілген препараттардың қ айсысын қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. димедрол

2. +калипсол

3. артикаин

4. дроперидол

5. анальгин

 

81. Туберальды жансыздандыру жасағ ан кезде қ андай асқ ынулар НЕҒ Ұ РЛЫМ жиі кездеседі?

1. +гематома

2. коллапс

3. есінен тану

4. анафилактикалық шок

5. улану

 

82. Тө менде кө рсетілген препараттардың қ айсысын премедикация ү шін қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ дұ рыс?

1. калипсол

2. +седуксен

3. димедрол

4. лидокаин

5. новокаин.

 

83. Анасы 5 жастағ ы баласымен қ алалық балалар стоматологиялық емханасына ауыз қ уысын сауық тыру мақ сатымен келді. Ұ л баланың ө зін ө зі ұ стауы дұ рыс, дә рігердің айтқ анын істеп, қ оршағ ан ортағ а қ ызығ ушылық танытып отыр.

Тө менде кө рсетілген психоэмоциональды жағ дайдың қ андай типіне осы баланың тә ртібі НЕҒ Ұ РЛЫМ жатады?

1.+Позитивті

2.Бейтарап

3. Негативті қ арым-қ атынастың бастапқ ы кө рінісі

4. Басылатын негативті тү рі

5. Басылмайтын негативті тү рі

 

84. Анасы 3 жастағ ы баласын емханағ а ауыз қ уысын сауық тыру мақ сатында алып келді, ол дә рігердің айтуынша тың дамайды, белсенді қ арсылық кө рсетіп жатыр, жылайды, дә рігердің айтқ анын тың дамайды. Қ арап тексергенде тісжегі ү рдісінің III дә режесі анық талды.

Тө менде кө рсетілген психоэмоциональды жағ дайдың қ андай типіне осы баланың тә ртібі НЕҒ Ұ РЛЫМ жатады?

1.Позитивті

2.Бейтарап

3. Негативті қ арым-қ атынастың бастапқ ы кө рінісі

4. Басылатын негативті тү рі

5. +Басылмайтын негативті тү рі

 

 

85. Емханағ а 10 жастағ ы бронхиальды астмамен ауыратын бала келді. Дә рігер – стоматолог: «3.6 тістен дамығ ан тө менгі жақ тың жедел ірің ді периоститі» деген нақ там қ ойды.

Балын емдеудің алдында қ андай дә рігер маманның кең есі қ ажет?

1. педиатрдың

2. иммунологтың

3. пульмонологтың

4. + аллергологтың

5. ЛОР- дә рігердің

 

86. Емхананың жақ -бет бө ліміне бір жастағ ы баласымен анасы жоспарлы тү рде жоғ арғ ы еріннің жә не таң дайдың жырығ ы бойынша ота жасатуғ а келді.Тө менде кө рсетілген жансыздандырулардың қ айсысын осы патологияда қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ дұ рыс?

1. атаралгезия

2.+эндотрахеальдынаркоз

3. ө ткізгіштік жансыздандыру

4. вагосимпатикалық блока

5. инфильтрациялық жансыздандыру

 

87. Қ андай дә рілік препараттар ауыр эфирлер тобының жергілікті жансыздандырғ ыш заттарына жатады?

1. тримекаин

2. +дикаин

3. анальгин

4. супрастин

5. реланиум

 

88. Балалар стоматологиялық емханасына 5 жастағ ы бала тү нгі ауруларғ а шағ ымданып келді. Анасының айтуы бойынша бала тү нде нашар ұ йық тады. Ауыз қ уысын қ арап тексергенде: 8.5 тісінде тісжегі қ уысы бар, зондпен шұ қ ып тексергенде қ атты ауру сезімін сезінді жә не бозарып есінен танды.

Тө менде кө рсетілген шаралардың қ айсысы бірінші қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ дұ рыс?

1. супрастинді енгізу

2. жоғ арғ ы тыныс алу жолдарымен тыныс алуды қ амтамасыз ету

3.жү ректің тікелей емес массажы

4.+ горизонтальды жатқ ызу

5. димедролды енгізу

 

89. Негативті қ арым-қ атынасы бар 4 жастағ ы балағ а жалпы жансыздандырудың кө мегімен ауызын сауық тыру деген шешім қ абылданды. Қ анның, зә рдің лабороторлы тексерілуі, қ анның биохимиялық анадизі жү ргізілді.

Қ анның қ андай кө рсеткіші жалпы жансыздандырудың қ арсы кө рсеткіші болып табылады?

1. лейкоемия

2.+лейкоцитоз

3. эритроцитоз

4. нейтропения

5. эозинофилез

 

90. 3 жастағ ы балада жү йке жү йесі лабильді, тістерін емдетуге қ арсылық кө рсетеді, эпилепсияғ а байланысты невропотологтың диспансерлі бақ ылауында тіркелген, индекс кп= 10.

Сауық тырудың қ андай ә дісін қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1. Ө зін ө зі ұ стауды фармакологиялық дұ рыстау, жергілікті жансыздандыру;

2.+жалпы жансыздандырумен бір уақ ытта ауыз қ уысын сауық тыру;

3.невропатологта емделіп болғ аннан кейін сауық тыру;

4. жергілікті жансыздандырумен тістерді емдеу;

5 реминерализациялық терапия.

 

91. Қ андай тө менде кө рсетілген затты анестетиктің қ ұ рамына қ осқ ан кезінде оның ә серін кү шейтеді жә не пролонгируют?

1. Қ оздырушы заттар

2. Резерпин

3+Адреномиметиктер

4. Антидепресанттар

5. Аминазин

 

92.Беткей жансыздандыру жасау ү шін қ андай дә рілік препарат НЕҒ Ұ РЛЫМ сә йкес келеді?

1. Мепивакаин.

2. +Дикаин

3 новокаин

4. ультракаин

5. Лидокаин

 

91. Тө менде кө рсетілген дә рілік препараттардың қ айсысын премедикация жасау ү шін қ олданғ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ дұ рыс?

1. Ұ йқ ы шақ ыратын

2.+Транквилизаторлар

3. Наркотикалық

4. Жансыздандырғ ыш

5. Иммуномодуляциялық

 

92. Балалар стоматологиялық емханағ а анасы 3 жастағ ы баласымен ауыз қ уысын сауық тыру мақ сатымен келді.Қ арап тексергенде: 6.2 тістің сауыттың 1\3 бө лігі бұ зылғ ан, зақ ымдалғ ан дентинді экскавация жасағ анда ұ лпаның сағ асы ашылды, зондпен шұ қ ып тексергенде ауырады. Тістің айналасындағ ы шырышты қ абық ө згеріссіз.

Инъекциялық жансыздандырудың қ андай ә дісі осы тісті емдеу ү шін қ олдануғ а НЕҒ Ұ РЛЫМ тиімді?

1.+Инфильтрациялық

2. Кү рек тістік

3. Таң дайлық

4. Туберальды

5. Аппликациялық

 

93. Жоғ арғ ы уақ ытша ү лкен азу тістерді емдеу ү шін балағ а қ андай жансыздандырудың тү

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
USA. National Symbols and traditions. National buildings and holidays. | Бетасерк и Бетагистин
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.156 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал