Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Титульний аркуш


Факультет романо-германських мов

Кафедра ЛІНГВІСТИКИ

Л.М. Коцюк

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по написанню курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку „філологія”

Острог, 2008

Рекомендовано до друку Радою факультету романо-германських мов Національного університету „Острозька академія” (протокол № 1 від 16 вересня 2004 року)

Рецензенти:

Худолій А.О. – канд. філолог. наук, доц. кафедри лінгвістики НаУОА.

 


ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.. 6

1.1 Вибір теми, визначення наукового керівника та затвердження на кафедрі 6

1.2 Складання плану дослідження та узгодження його з науковим керівником, добір і опрацювання наукової літератури з теми наукової роботи. 6

1.3 Написання чорнового варіанту окремих розділів і подання його науковому керівнику. 8

1.4 Написання вступу та висновків. 9

1.5 Повне завершення наукової роботи, оформлення і подання на рецензію науковому керівнику. 9

1.6 Захист наукової роботи. 10

РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ НАУКОВОЇ РОБОТИ.. 14

2.1 Титульний аркуш.. 14

2.2 Зміст. 14

2.3 Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів. 14

2.4 Вступ. 15

2.5 Основна частина. 17

2.6 Висновки. 18

2.7 Список використаної літератури. 18

2.8 Додаток. 18

РОЗДІЛ 3 ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ.. 20

3.1 Загальні вимоги. 20

3.2 Нумерація сторінок роботи. 21

3.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. 22

3.4 Наведення переліків. 22

3.5 Формулювання приміток. 23

3.6 Загальні правила цитування та посилання на різні елементи. 23

3.7 Розміщення ілюстрацій. 25

3.8 Оформлення таблиць. 25

3.9 Написання формул та рівнянь. 27

3.10 Розташування додатків. 28

ДОДАТКИ.. 29

 


 

ВСТУП

 

Виконання курсової (кваліфікаційної, дипломної, магістерської) роботи – один із складових елементів підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі. Разом із лекціями, семінарськими, практичними та лабораторними заняттями, спецкурсами тощо проведення наукового дослідження сприяє поглибленому самостійному вивченню окремої проблеми, виявляє наукові зацікавлення студентів, виробляє в них уміння працювати з літературою, формує і вдосконалює дослідницькі навички, допомагає закріпити і практично використати вміння із кола пройдених дисциплін.

Найпростішою формою самостійного наукового дослідження студента-філолога є курсова робота, яка передбачає детальне вивчення досліджуваного питання на рівні, достатньому для проведення самостійного аналітичного узагальнення відповідних поглядів та підходів. Виконуючи курсову роботу студенти вчаться критично користуватися літературою, оцінювати її наукову вартість, поглиблено висвітлювати певні питання, зіставляти висловлювання різних учених, коментувати їх, з’ясовувати правильність або хибність окремих суджень, робити теоретичні узагальнення. Якість виконання цих робіт залежить передусім від глибокого й уважного вивчення літератури, що стосується обраної теми. Особливо важливо вміти виділити головні питання і, відокремивши їх від другорядних, подати стрункий, цілеспрямований і систематичний виклад матеріалу.

Кваліфікаційна і дипломна робота – важливі форми підсумкової атестації студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст відповідно. Вони є дослідженнями проблемного питання, яке має елементи наукового пошуку та новизни. Роботи цього рівня можуть бути продовженням дослідження попередніх років, які, зазвичай, складають їх реферативну частину або, як її ще називають, історію питання. Крім цього, кваліфікаційна (дипломна) робота повинна містити практичну частину, де, в залежності від теми дослідження, вимагаються уміння спостерігати за мовними фактами, аналізувати і певним чином тлумачити їх, робити необхідні висновки й узагальнення.

Найскладнішим видом студентських наукових робіт є магістерська робота – цілком самостійне дослідження наукової проблеми, проведене студентом для публічного захисту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр філології.


РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Підготовка і написання наукової роботи здійснюється у кілька етапів, які відображені у календарному графіку, затвердженому на засіданні кафедри. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати письмове пояснення своєму науковому керівникові або завідуючому кафедри. У разі значного порушення графіка виконання або його невиконання за рішенням кафедри студент може бути недопущений до захисту. Передбачаються такі етапи роботи над темою:

 

1.1 Вибір теми, визначення наукового керівника та затвердження на кафедрі

Тематика наукових робіт щорічно розробляється і оновлюється викладачами кафедри. Теми, запропоновані студентам, обговорюються на засіданні кафедри з точки зору їх актуальності, рівня висвітлення в спеціальній літературі та можливостей забезпечення кваліфікованого керівництва викладачами. Кожен студент повинен обрати одну із запропонованих тем або запропонувати власну тему, що відповідає його науковим зацікавленням, та написати заяву на ім’я завідуючого кафедри (див. ДОДАТОК А). У процесі вибору теми дослідження слід враховувати, що конкретна тема закріплюється тільки за одним виконавцем і її дублювання іншими авторами не допускається.

1.2 Складання плану дослідження та узгодження його з науковим керівником, добір і опрацювання наукової літератури з теми наукової роботи

Ознайомлення з опублікованими за темою наукового дослідження науковими працями починається відразу після затвердження теми. Роботу над дослідженням необхідно починати із засвоєння теоретичного матеріалу. Необхідно переглянути всі види джерел, зміст яких пов’язаний із темою дослідження. До них належать матеріали, надруковані у вітчизняних і зарубіжних виданнях. При підбірці теоретичного матеріалу, необхідного для розкриття теми, виписують основні положення наукових робіт, мовні факти, на які спираються, докази й висновки. Наступним етапом роботи є опрацювання зібраного матеріалу. Воно полягає у класифікації всього виписаного, у виділенні стрижневих питань, у виявленні головного, суттєвого, найбільш типового, відокремленні його від другорядного, менш істотного для розкриття теми дослідження. Таким чином створюється попередня схема роботи. Після цього доцільно скласти детальний, тобто розгорнутий план. Науковий керівник допомагає при складанні плану дослідження.

Специфіка дослідницьких робіт з філології вимагає від студента спеціальних умінь і навичок, пов’язаних з роботою над фактичним матеріалом. Накопичення конкретного мовного матеріалу полягає у виборі його з певних джерел і складання картотеки. Цю роботу доцільно починати лише після вступної консультації у наукового керівника та попереднього загального ознайомлення із науковою літературою з обраної теми. На цьому етапі визначається обсяг мовних фактів, необхідних для аналізу, характер і кількість джерел, із яких вони вибиратимуться. Такими джерелами можуть слугувати твори різних стилів (художні, публіцистичні, наукові тощо), різноманітні словники (тлумачні, етимологічні, синонімічні, фразеологічні, термінологічні та ін.), а також конкретні носії мови, якщо досліджуються особливості усного мовлення. Залежно від теми й завдань роботи це може бути: а) один твір якогось письменника; б) декілька творів одного автора; в) декілька творів різних авторів; г) твори різних жанрів. Систематизація фактичного матеріалу – основна частина дослідницької роботи. Цей матеріал має бути добре підібраний, старанно проаналізований. Його систематизація випливає з тих завдань, які ставить перед собою автор наукової роботи. Ретельне вивчення фактичного матеріалу дозволить зробити обґрунтовані висновки.

1.3 Написання чорнового варіанту окремих розділів і подання його науковому керівнику

Для повноти розкриття теми необхідно стисло подати історію досліджуваного питання. Матеріал можна викласти по-різному: за формально-хронологічним принципом або, враховуючи хронологічну послідовність, подати висвітлення досліджуваних мовних фактів у минулому під певним кутом зору. Кожна наукова робота повинна містити узагальнення. Кожен розділ, підрозділ і робота в цілому повинні закінчуватися висновками, які є результатом власних міркувань і спостережень. Слід також висловити окремі зауваги щодо викладу зібраного матеріалу в тексті наукової роботи.

1. Обов’язково потрібно відмежовувати загальновідоме від власних суджень, результатів самостійної дослідницької роботи.

2. Неприпустимо подавати чужі думки без посилань. У тексті роботи можливі такі застереження: за твердженням... (назвати ім’я та прізвище, якщо можливо, то й наукове звання); за словами...; на думку...; як відзначає, наголошує...; у такі-то роботі висловлюється думка про те, що…; у загальних курсах із сучасної англійської мови відзначається, що...; відомо, що... і под.

3. Цитування має бути точним і повним (не можна вилучати ту частину висловлювання, без якої думка спотворюється або стає незрозумілою).

4. Треба знати міру у використанні цитат. Їх надмір у роботі свідчить про те, що автор роботи не здатен самостійно викласти суть питання.

5. Недостатньо розроблені та дискусійні питання варто оцінювати обережно. Неприпустимим є категоричне і беззастережне засудження поглядів опонента. Щодо положень, із якими автор дослідження не погоджується, більш прийнятними є такі висловлювання: важко погодитися з думкою... (назвати ім’я та прізвище, якщо можливо, то й наукове звання); не можна погодитися із поглядами...; це твердження викликає заперечення, тому що...; із цим не можна погодитися, тому що...; це положення видається не зовсім точним, тому що... і под.

Висвітлення у тексті дослідницької роботи зібраного мовного матеріалу зумовлюється тим, що теми філологічного характеру потребують вичерпно повної характеристики прикладів. Кожне теоретичне узагальнення має бути підтверджене ілюстративним матеріалом. При цьому треба добирати речення, у яких яскраво представлене досліджуване явище. Така ілюстрація завжди виділяється похилим шрифтом. Наявне у реченні мовне явище підкреслюється, а після речення в дужках подається посилання за єдиною системою. Якщо прикладів на окремі положення виявляється надто багато, то воно ілюструється 10-15 одиницями, а решту прикладів підраховують і в роботі вказують їх кількість. Картотека додається до наукової роботи (Приклад оформлення картотеки – див. Додаток Ж).

1.4 Написання вступу та висновків

ВСТУПрозкриває сутність досліджуваної проблеми, значущість дослідження, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. У вступі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій нижче послідовності: актуальність теми, мета і завдання дослідження, об’єкт дослідження, предмет дослідження, методи дослідження, практичне значення дослідження, структура роботи (про зміст кожного з пунктів див. нижче).

У ВИСНОВКАХ викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. Структуру висновків слід побудувати на основі відповіді на ступінь вирішення завдань, які ставилися у вступі, на початку написання роботи, тобто результати вирішення всіх поставлених завдань дослідження обов’язково мають бути відображені у висновках. Слід дати обґрунтовану відповідь, чи досягнуто мету дослідження.

 

1.5 Повне завершення наукової роботи, оформлення і подання на рецензію науковому керівнику

Коли макет чорнового рукопису готовий, всі необхідні матеріали зібрано, зроблено необхідні узагальнення, є схвалення наукового керівника, починається детальне шліфування тексту рукопису. Перевіряються і критично оцінюються кожен висновок, формула, таблиця, кожне речення, кожне слово. Студент ще раз перевіряє, наскільки назва його роботи та назви розділів і підрозділів відповідають їх змісту, уточнює композицію наукового твору, розміщення матеріалу та їх рубрикацію.

Оформляти текст наукової роботи потрібно згідно вимогам щодо оформлення (див. далі).

1.6 Захист наукової роботи

Допуском роботи до захисту є позитивний відгук на неї наукового керівника. Отримавши позитивний відгук наукового керівника, студент не пізніше, ніж за два тижні до захисту (для курсових – у відповідності до розкладу заліково-екзаменаційної сесії та графіку написання курсових робіт; для кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт - у відповідності з затвердженим ректором графікам засідань Державної комісії) виготовляє один примірник роботи у твердій палітурці, пише анотацію до роботи (форма анотації подається у Додатку Б), передає їх на кафедру, де науковий керівник пише відгук. Далі роботу віддають на рецензування. Письмова рецензія подається на кафедру не пізніше ніж за п’ять днів до захисту. Після ознайомлення з нею автора разом із роботою та відгуком наукового керівника, а також інших фахівців передається до комісії для захисту.

Виступ студента на відкритому засіданні комісії має бути старанно підготовленим, стислим і містким. У ньому мають бути:

- чітке визначення проблеми;

- обґрунтування її актуальності;

- розкриття ступеня її наукової розробки;

- визначення мети і завдань дослідження, експерименту, засобів її досягнення;

- відомості про структуру роботи;

- і головне – викладення зроблених автором узагальнень, висновків, конкретних рекомендацій.

Захисту роботи проводиться на відкритому засіданні спеціалізованої комісії. Комісія заслуховує автора роботи. Після цього секретарем комісії оголошується відгук та рецензії на неї. Для виступу студентові надається 10-15 хвилин, що відповідає 5-6 сторінкам машинописного тексту. Студент зобов’язаний також по суті відповісти на запитання, які виникли в ході захисту у членів комісії та присутніх, дати аргументовані роз’яснення щодо критичних зауважень відгуку та рецензії.

Рішення про оцінку роботи за 4-бальною („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно”) і рейтинговою (0-100) системами ухвалюються на закритому засіданні комісії. Визначальними критеріями при цьому виступають самостійність, теоретичний рівень, новизна, практична значимість рекомендацій, уміння студента вести дискусію, аргументовано захищати свою концепцію та висновки. До уваги також береться дотримання графіку виконання роботи та відповідність вимогам щодо технічного оформлення роботи.

Захист дипломних і магістерських робіт проводиться основною іноземною мовою.

Важливо пам'ятати, що стиль мовлення захисту повинен бути науковим. Далі див. декілька корисних фраз для захисту англійською мовою.

Current scientific value.

Useful Phrases:

1. A central issue in … is …;

2. It is now generally accepted/recognized that …;

3. In recent years researchers have become increasingly interested in …;

4. Recently there has been an increase of interest in …;

5. Many recent studies have focused on …;

6. Recently, a great deal of emphasis has been placed on …;

7. One of the most important/promising aspects/tasks of … is …;

8. One of the characteristic/important features of … is …;

9. Over the last decade, research on … has increasingly demonstrated that …;

10. The development of … has led to …;

11. The relationship between … has been investigated/explored by many researchers;

12. The … has been extensively studied in recent years.

Or:

1. Although considerable amount of research has been devoted to …, few attempts have been made to investigate …;

2. Despite the importance/significance of …, little attention has been paid to …;

3. However, few investigations have focused on …;

4. However, little research has been undertaken to study the problem of …;

5. However, little known about the …;

6. No studies support the….

Goal and tasks that are to lead the goal:

1. In this paper I discuss …;

2. In this study we present the results of …;

3. In this paper we report on …;

4. The major task of this study is to provide …;

5. The paper examines …;

6. The present study analyzes …;

7. The purpose of this study is to give …;

8. This paper focuses on …;

9. The paper addresses the above questions from the perspective of …;

10. This study seeks to understand …;

11. This study seeks out to identify …;

12. Using the described approach, this study explores…

Results.

Useful Phrases:

1. As can be seen from the data…;

2. As can be seen in/from Table 1, …;

3. As it has been proved in Chapter 1, …;

4. As shown by the data, …;

5. … are shown/given/provided/summarized/demonstrated in Table 1.;

6. Table 1 demonstrates/indicates/shows/suggests (that) …;

7. Table 1 gives/illustrates/presents/reveals/summarizes, (e.g. According to the results of the survey, 70 per cent of students experienced serious problems with listening comprehension in English).

Or:

1. The data clarify the relationship between…;

2. The data indicate/suggest that there is a connection between…;

3. There is some evidence in the data to support our hypothesis, which proposed that…;

4. This particular result may be attributed to the influence of…;

5. The results have failed to explain…;

6. The findings of this study need to be treated with certain caution, since…

Conclusions:

1. In general, this analysis/research/investigation/description shows…;

2. This paper focused on/investigated/explored/showed…;

3. These results are consistent with…;

4. The question remains as to…;

5. We are not yet in a position to offer explanations as to…;

6. This research provides implications for…;

7. Further research is needed to verify…;

8. Further research is suggested to determine…;

9. We advocate further research on….

 


РОЗДІЛ 2

ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ НАУКОВОЇ РОБОТИ

 

Кожна наукова робота повинна містити:

- титульний аркуш,

- зміст,

- перелік умовних позначень (за необхідності),

- вступ,

- основну частину,

- висновки,

- список використаної літератури,

- додатки (за необхідності).

Титульний аркуш

Титульний аркуш(Додаток В, Г) містить найменування вищого навчального закладу, де виконана робота, прізвище, ім’я, по батькові автора, назву роботи, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, місто і рік.

2.2 Зміст

Зміст(Додаток Д) подають на початку роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

2.3 Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів

Якщо у роботі вжито специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може буде поданий в роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку. Наприклад:

ЛСГ – лексико-семантична група

ЛСП – лексико-семантичне поле

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Вступ

Вступрозкриває сутність досліджуваної проблеми, значущість дослідження, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. У вступі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій нижче послідовності:

Актуальність теми дослідження. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність написання роботи для розвитку відповідної галузі філології. При написанні дослідницької роботи актуальність визначається через вказівку на важливість поглибленого вивчення даної теми для професійного вдосконалення майбутнього філолога. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання, ступінь наукової розробки теми.

Від формулювання наукової проблеми і доведення, що та частина проблеми, яка є темою даного дослідження, ще не розроблена і не висвітлена у спеціальній літературі, логічно перейти до формулювання мети дослідження, а також зазначення конкретних завдань, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети. Це звичайно роблять у формі перерахунку (вивчити..., описати..., встановити..., виявити..., вивести залежність... і т. ін.). Формулювати завдання необхідно якомога ретельніше, оскільки описання їхнього вирішення становить зміст розділів наукового дослідження. Це важливо також і тому, що заголовки таких розділів народжуються саме з формулювання завдань дослідження.

Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта і предмета дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Крім об’єкта дослідження виділяють також і предмет, чи ті найбільш значимі з практичної та теоретичної точки зору властивості, сторони, особливості об’єкта, які підлягають безпосередньому вивченню. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему наукової роботи, яка позначається на титульному аркушу як її назва.

Методи дослідження, як інструмент добування фактичного матеріалу, - також обов’язкові елементи вступу і необхідна умова досягнення поставленої мети. Перераховувати методи дослідження потрібно не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, який аспект роботи досліджувався із застосуванням того чи іншого наукового методу. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні:

1) емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів;

2) теоретичний — досягнення синтезу знань (у формі наукової теорії).

Згідно з названими рівнями загальні методи пізнання можна поділити на три групи, грані між якими визначені приблизно:

методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент);

методи, використовувані на емпіричному та теоретичному рівнях (абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, моделювання);

методи теоретичного дослідження (ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, гіпотеза та припущення, історичний метод, системний підхід).

Наукова новизна дослідження є обов’язковим елементом вступу до дипломних та магістерських робіт. У цьому пункті коротко викладають нові наукові положення (рішення), запропоновані студентом особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (уперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Практичне значення дослідження для подальшої роботи за спеціальністю – відзначається практична цінність одержаних результатів, сфери їх можливого застосування.

У дипломній та магістерській роботі необхідно коротко повідомити про апробацію результатів дослідження. Тут зазначається, на яких наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах висвітлено результати досліджень, включених у роботу. Копії статей або тез додаються до роботи і представляються комісії при захисті роботи.

У кінці вступу коротко наводиться структура роботи.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.023 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал