Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Күрделі кемістігі бар балалармен коррекциялық-педагогикалық жұмыстардың принциптері

Бағ дарламаны қ ұ растыру барысында жалпыдидактикалық жә не басқ а да арнайы принциптер есепке алынуы қ ажет.

1. «Қ алыптандыру» принципі педагогикалық іс-ә рекеттің бірқ атар қ азіргі ағ ымдарының, реформалары мен тұ жырымдамаларының, соның ішінде мү мкіндігі шектеулі адамдардың ө зінің ө мірін тү зуге қ атысуының негізі болып табылады. Қ алыптандыру идеясы: «Мү мкіндігі шектеулі адамдардың ө мірі бар мү мкіндігінше қ алыпты ұ йымдастырылуы тиіс» делінген ойлардан анық кө рінеді Бұ л адамның ең маң ызды салаларының (тұ рғ ын ү й, оқ ыту, демалыс жә не т.б.) барынша табиғ и тұ рғ ыда ұ йымдастырылуы тиістігін білдіреді.

2. Тұ тас жә не кешенді ық пал ету принципі мү мкіндігі шектеулі балалар мен олардың отбасына педагогикалық, психологиялық жә не медициналық кө мектесуді қ амтамасыздандыратын дамуында кү рделі кемістігі бар балалардың диагностикасы мен коррекциясының бірлігін, ғ ылыми-практикалық қ ызметтерінің бірегей біріктірілген жү йесін қ ұ руды білдіреді. Кешенді кө мек ө зара мә нділігі бірдей ү ш бағ ыттан тұ рады:

1) Медициналық бағ ыттың мақ саты болып балалардың денсаулығ ын, емдерінің уақ тылы жә не сапалы алынуын бақ ылау, коррекция кабинетінің материалдық -техникалық жабдық талуы аясында медициналық кө мектің қ ажетті тү рлерін кө рсету табылады.

2) Ә леуметтік-психологиялық бағ ыттың мақ саты болып мү мкіндігі шектеулі балалар мен олардың отбасына ә леуметтік-педагогикалық жә не психологиялық тү зету кө мегін кө рсету, оның ә леуметтік, медициналық жә не білім беру қ ажеттілігінің кө лемін анық тау жә не оларды қ анағ аттандыру тиімділігін бақ ылау табылады.

3) Білім беру бағ ытының мақ саты болып дамуында кү рделі кемістіктері бар балаларғ а коррекциялық -дамыту кө мегін кө рсету жә не ү й жағ дайында бағ алау мен бақ ылау, дамыту мә селелері бойынша ата-аналарғ а кең естер беру табылады.

3. Эгоцентризм принципі дамуында кү рделі кемістіктері бар балалардың ө зі туралы адекваттық тү сініктерді қ алыптастыруды білдіреді. Ол дү ниедегі заттар мен адамдар арасында ө зінің «Менін» аша алады; жеке жадысын ояту мен қ алыптастыру арқ ылы, ө зінің ө мірлік тә жірибесінің пайда болуы арқ ылы ө зінің «Менін» жете тү сіне алады.

4. Кө руі мен есітуін қ арқ ынды дамыту барысындағ ы сенсорлық (сезімдік) тә жірибені қ алыптастыру мен кең ейту принципі. Балаларда осындай паталогия олардың танымдың сезімдерінің шектеулілігіне байланысты болады. Бұ л балалардың сенсорлық жә не практикалық тә жірибесін тү зетуге, сенсорлық қ орларын кең ейтуге жә не кө ру мен есіту қ ызметтерін дамытуғ а бағ ытталғ ан ұ йымдастыру жұ мыстарын жү ргізуді қ арастырады. Осы принципті жү зеге асыру барыснда қ азіргі тифлосурдотехниканы кең інен пайдалану қ ажет.

5. Баланың жеке даму темпімен жү ру принципі. Балаларды оқ ыту мен тә рбиелеу барысында олардың жеке ерекшеліктерінің айтарлық тай тү рлері арасынан ә рбір баланың бө лек даму мү мкіндіктерін қ амтамасыздандыратын айрық шалық тарын ескеру қ ажет.

6. Педагогикалық кө мекті қ атаң ө лшеу принципі. Берілетін кө мек бала ештең емен айналыспайтындай шексіз болмауы қ ажет, сондай-ақ кө мек баланың белгілі бір нә тижеге қ ол жеткізе алатындай дең гейде берілуі тиіс.

7. Кү рделі кемістігі бар балалардың ата-аналарымен белсенді серіктестікте болу принципі ата-аналарды коррекциялық -педагогикалық процеске тең қ ұ қ ық тағ ы серіктестер жә не оның тиімділігін жоспарлау, жү зеге асыру мен бағ алауғ а қ атысушылар тұ рғ ысынан қ атыстыруды қ арастырады.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Словарь терминов | Голландия. Шет мемлекеттерде соқыр-керең балалрды оқытуды ұйымдастыру
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал