Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Листинг 3.


< HTML>

< BODY background=fon4.bmp> < br>

< br>

< HR SIZE=4 WIDTH=80% ALIGN=CENTER>

< HR SIZE=6 WIDTH=60% ALIGN=CENTER>

< HR SIZE=8 WIDTH=40% ALIGN=CENTER>

< HR SIZE=10 WIDTH=20% ALIGN=CENTER>

< /BODY>

< /HTML>

 

8. Фреймдер, сiлтемелер жә не навигациялау жү йесi.

HTML- қ ұ жаттың негiзгi артық шылығ ы- бұ л гиперсiлтеменiң бар болуы. Гиперсiлтеме басқ а қ ұ жаттарды тез ашуғ а мү мкiндiк бередi.

Гиперсiлтеменi қ ұ ру.

Басқ а қ ұ жатқ а сiлтеменi қ ұ ратын тэг форматы.

< A HREF= файл аты. кенейтiлу> белсендi м„тiн немесе сурет < /A>

Егер файл басқ а бумада жатса, онда оның оғ ан жолын кө рсету керек. Егер Интернет ресурсында сiлтеме қ ұ рылса, онда URL кө рсету қ ажет.

< A HREF= URL адрес> белсендi м„тiн немесе сурет < /A>

Мысалы: < A HREF= https://upm/ipschool.spb.ru> белсендi м„тiн немесе сурет < /A>

Белсендi м„тiн тү спен белгiленiп, асты сызылады, ал белсендi сурет рамкамен белгiленедi. Белсендi м„тiн немесе суреттердiн тү стерiн арнайы атрибуттар арқ ылы анық тауғ а болады: браузер ү нсiз келiсiм бойынша сiлтемеге кө к тү стi орнатады, қ арастырылғ ан сiлтемелерге- малиовый, белсендi сiлтемелерге- қ ызыл.

Сiлтемелерге тү стердi беру ү шiн < BODY> тэгiнiң атрибуттары.

LINK=тү с немесе тү с коды – сiлтеменiң тү сiн орнатады.

ALINK=тү с немесе тү с коды – таң далғ ан сiлтеменiң тү сiн орнатады.

VLINK=тү с немесе тү с коды – қ арастырылғ ан сiлтеменiң тү сiн орнатады.

 

9. Таң бағ а сiлтеме қ ұ ру.

Қ ұ рылғ ан қ ұ жаттың басқ а бiр бө лiгiне сiлтеменi ұ йымдастыруғ а болады, егер де ең алдымен бұ л бө лiктердiң алдарына таң балар қ ойсақ.

< A HREF= #таң ба аты> белсендi м„тiн немесе сурет < /A>

Ағ ымдағ ы HTML-қ ұ жатында таң бағ а сiлтеме қ ұ ру.

< A NAME= таң ба аты> м„тiндiк фрагменттiң басы < /A>

Басқ а қ ұ жаттағ ы таң бағ а сiлтеменi қ ұ руғ а болад, егер онда таң ба болса.

< A HREF= файл аты#таң ба аты> белсендi м„тiн немесе сурет < /A>

Мысалы анық тама бетiн қ ұ рғ анда мұ ндай таң ба қ ұ ру ө те ың ғ айлы. Таң баларды „рбiр анық тамасы бар тiзiмге қ ойып, оларғ а сiлтеме қ ұ руғ а болады.

 

Навигациялау жү йесiн ұ йымдастыруғ а негiзгi талаптар. “юзэбилити” тү сiнiгi.

Web-беттердi қ ұ рғ ан кезiнде гиперсiлтемелер қ олайлы навигацияны қ ұ руғ а мү мкiндiк беретiн- сайт беттерiнен ауысу- жылжу амалы. Қ олайлы деп навигацияны есептеуге болады, егер керек бө лiмге тез кiрiп ж„не сол бө лiмнен тез шығ уғ а болса. …рбiр сайттын қ ажеттi элементi болып “ү йге” деген сiлтеме болып табылады. “веб-юзэбилити” деген тү сiнк бар, сайтты қ олдану ү шiн жарамды дегендi бiлдiредi. Кө ѕп мемлекеттердi “веб-юзэбилити” мамандары бар, олар сайттын жарамдығ ын анық тайды. Кө бiнесе сайттарды оқ ымайды, тек ғ ана кө збен шолып шығ ады, сондық тан сайт қ ұ рушыларғ а қ ажеттi ақ парат байқ алмай қ алмайтындай етiп қ ұ руғ а маң ызды. …рбiр кiтапта ө зiнiң мазмұ ны бар. Веб сайттағ ы бұ ндай мазмұ нды м„зiр деп атаймыз. Бұ л м„зiрдi ашуғ а ж„не жабуғ а болады. Ашсақ „рбiр пунктiнде ө зiнiң м„зiрi бар (екiншi дең гейлi), ж„не т.с.с. Сайтта кө бiнесе м„iр кө з алдымызда тұ рады. Ол экран бетiнен кептеу ү шiн оны бiр жақ бө лiкке орналастырады. Браузер терезесiнiң жұ мыс ө рiстерiн функционалды аймақ тарғ а бө лу ү шiн осындай қ ұ рылымды қ ұ ру амалымен пайдалану керек. Мұ ндай қ ұ рылымды фреймдiк немесе кадрлық дер атаймыз.

 

Фреймдер. Оларды қ олдану кемшiлiктерi мен артық шылық тары.

Кардрлар - браузер терезесiнiң жұ мыс ө рiстерiн т„уелiдi емес бө лiктерге бө луге болатын жә не ә рбр бө лiктi жеке бет ретiнде iске қ осуғ а болады. Мысалы терезенi екi бө лiкке бө лiп, бiр жақ бө лiгiне мазмұ ның iске қ осып, екiншi бө лiгiне мазмұ ннан таң дап отырғ ан беттердi қ арап отырамыз. Бө лiктер бiрнеше болуы мү мкiн.

Фреймдiк қ ұ рылым мынадай тү рде берiледi: < FRAMESET> -басы < /FRAMESET> -аяғ ы.

< FRAME SRC=файл аты. кең ейтiлуi> -жеке кадр ретiнде қ ай қ ұ жат iске қ осу керек екенiн бiлдiредi. Қ ұ рылымды аң ық тай отыра. ү стiнен тө мен ж„не сол жақ тан оң жақ қ а бө лiктерiн кө рсетедi.

< FRAMESET> - тэгiнiң атрибуттары

ROWS=1 бө лiктiн енi, 2 бө лiктiн енi –кө лденен бө лiктердiн саны мен ө лшемiн беруге болады.

Мысалы: < FRAMESET ROWS=100, 300, 100>

COLS=1 бө лiктiн енi, 2 бө лiктiн енi –тiк бө лiктердiн саны мен ө лшемiн беруге болады.

< FRAME> - тэгiнiң атрибуттары

SRC оның мә нi- фрейм қ ұ жаты iске қ осылатын файлдың толық аты

NAME=кадр аты -кадр атын бередi. Бұ л ат сосын < A HREF> тэгiнiң Target атрибутының мә нi ретiнде қ олданады. Ол сiлтеме кө рсетiлiп тұ рғ ан қ ұ жатты керек кадр тү рiнде iске қ осу ү шiн қ ажет. Мысалы: < FRAME SRC=my.htm NAME=right>

NORESIZE-кадрлар арасында шекараларда тышқ анмен аусуына тыйым салады.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал