Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Getch();


Main ()

{

int ia[10];

Int index;

for (index = 0; index < 10; index ++)

ia[index] = index;

for (index = 9; index > =0; index --)

printf(“ %i”, ia[index]);

Си тілінде жиымды жиымғ а бірден тең естіруге болмайды, мыс., а0, а1, а2,..., а9 жә не с0, с1, с2,..., с9 жиымдары ү шін а = c деп жазуғ а рұ қ сат етілмейді. Олардың элементтерін цикл ішінде бір-біріне біртін­деп тең естіру керек.

Мысалы, мынадай цикл жазылуы тиіс:

int a[9], c[9];

for (int i=0; i< 9; ++i)

a[i]=c[i];

С тілінде кездейсоқ сандарды пайдалану

Си тілінде кездейсоқ сандар беретін функциялар бар.

int rand() – 0..RAND_MAX=32767 аралығ ынан кез келген кездейсоқ бү тін сан береді.

Ал int random(n) 0..n аралығ ынан кез келген кездейсоқ бү тін сан береді.

Бұ л функцияларды пайдалану < stdlib.h> файлы арқ ылы орындалады.

Мысалы:

//a[n] жиымына кездейсоқ сандар енгізу

#include< conio.h>

#include< stdio.h>

#include< stdlib.h>

Void main()

{

int a[100];

Int n;

printf(" \nEnter the size of array: ", n);

scanf(" %i", & n);

for(int I=0; I< n; I++)

{a[I]=rand()%100-50;

printf(" %i ", a[I]); }

Getch();

}

Жиымды ө ң деу есептерінің тү рлері (кластары)

Жиымды ө ң деу есептері кө бінесе бірың ғ айланғ ан тө рт тү рге бө лінеді.

1) Есептердің 1-тү ріне жиым элементтерінің барлығ ын немесе кө рсе­тіл­гендерін бірдей бір тә сілмен ө ң деу есептері жатады.

2) Есептердің 2-тү ріне (класына) жиым элементтерінің орналасу реттілігін ө згерту тә сілдері жатады.

3) Есептердің 3-класына бірнеше жиымдарды қ атар ө ң деу немесе бір жиымның ішкі элементтерін бірнеше топқ а бө ліп жеке-жеке ө ң деу тә сілдері жатады. Жиымдар бір тә сілмен – синхронды ө ң деледі немесе ә р тү рлі тә сілмен – асинхронды тү рде ө ң деледі.

4) Есептердің 4-класына жиымның берілген санғ а тең бірінші элементін табу, яғ ни іздеу есептері жатады.

 

1-тү рдегі есептер

1 есеп. Жиымның ең ү лкен элементін анық тау керек.

// максимум табу

#include< conio.h>

#include< stdio.h>

#include< stdlib.h>

Void main()

{

int a[100];

Int n;

printf(" \nEnter the size of array: ", n);

scanf(" %i", & n);

for(int I=0; I< n; I++)

{ a[I]=rand()%100-50;

printf(" %i ", a[I]);

}

int max=a[0];

for(I=1; I< n; I++)

if (a[I]> max) max=a[I];

printf(" \nMax= %i", max);

Getch();

}

 

2 есеп. Жиымның жұ п индексті элементтері қ осындысын анық тау.

/* 0, 2, 4... индексті элементтер қ осындысын табу */

#include< conio.h>

#include< stdio.h>

#include< stdlib.h>

Void main()

{

int a[100];

Int n;

printf(" \nEnter the size of array: ", n);

scanf(" %i", & n);

for(int I=0; I< n; I++)

{a[I]=rand()%100-50;

printf(" %i ", a[I]);

}

int Sum=0;

for(I=0; I< n; I+=2)

Sum+=a[I];

printf(" \nSum= %i ", Sum);

getch();

}

Соң ғ ы циклді басқ аша да қ ұ растыруғ а болады:

//Екінші тә сіл

for(I=0; I< n; I++)

if(I%2==0) Sum+=a[I];

printf(" \nSum= %i ", Sum);

2-тү рдегі есептер

Жиым ішіндегі екі элементтің бір-бірімен орнын ауыстыру ү шін қ осымша тағ ы бір айнымалы керек болады. Мысалы, a[I] жә не a[J] элементтерінің орнын ауыстыру ү шін қ осымша R айнымалысы керек:
R=a[I]; a[I]=a[J]; a[J]: =R;

3-есеп. Жиым элементтерін кері бағ ытта орналастыру.

for(int i=0, j=n-1; i< j; i++, j--)

{int r=a[i];

a[i]=a[j];

a[j]=r; }

 

4-есеп. Жиымның қ атар тұ рғ ан екі элементін: 1 жә не 2, 3 жә не 4, 5 жә не 6, т.с.с. элементтерін бір-бірімен орын ауыстыру

for(int i=0; i< n-1; i+=2)

{int r=a[i];

a[i]=a[i+1];

a[i+1]=r; }

5 есеп. Жиым элементтерін k орынғ а солғ а (оң ғ а) ығ ыстыру, яғ ни жылжыту.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал