Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основна. Тема 3. Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження


Тема 3. Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження

План заняття:

1.Соціально-історичні та культурні передумови виникнення християнської філософії

2. Періоди розвитку середньовічної європейської християнської філософії: патристика і схоластика. Загальна характеристика

3. Проблема щодо існування універсалій: номіналізм і реалізм

4. Видадтні мислителі середньовічної європейської християнської філософії: Августин (354-430) і Фома(Томазо) Аквінський (1224-1274)

5. Філософія Відродження: передумови розвитку, періоди, представники і ідеї (М. Кузанський, М. Макіавеллі, Дж. Бруно)

6. Розвиток медицини в еопху Середньовіччя та Відродження. Вчення К. Галена. К. Цельс про медицину.

Ключові поняття: Бог, Логос, Христос, теоцентризм, релігія, патристика, апологетика, схоластика, универсалія(ї), докази буття Бога, віра, розум, людина, любовь, креаціонізм, провіденціалізм, ревеляціонізм, релятивізм, персоналізм, Одкровення, есхатологія, катарсис, містика, догма, догматизм, ідеалізм, номіналізм, реалізм, концептуалізм, церква, душа, дух, тіло

Форми роботи на семінарі: понятійний диктант, усні відповіді на питання плану семінару, диспут на тему: «Філософія і релігія: за чи проти співіснування?»; диспут між «реалістами» і «номіналістами» (за власним вибором)

Завдання для самостійної роботи

Питання для самоконтролю

1. Яка головна особливість європейської середньовічної філософії?

2. Які проблеми є центральними у філософії Середньовіччя?

3. Відмінність між східним і західним варіантами патристики.

4. В чому суть проблеми універсалій?

5. Основні ідеї філософії епохи Відродження.

Реферати для самостійної роботи студентів

1.Основні принципи релігійно-філософського мислення та світогляду Середньовіччя

2. Пізнання як богоуподіблення

3. Життя і діяльність отців церкви. Августин А. (354-430)

4. Ф. Аквінський: життя і система філософських ідей

5. Колізії в житті і творчості П. Абеляра

6. М. Монтень та його праця «Досвіди»: основні ідеї та наслідки для сучасників.

7. Парацельс про завдання лікаря та причини хвороб.

8. Тріумф та трагедія Г. Галілея.

9. Шляхи до земного раю (основні ідеї твору Т. Кампанелли «Місто сонця»).

Рекомендована література

Основна

1. Алєксандрова О. В. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – С. 16-81, 94-142.

2. Колпстон Ф. История средневековой философии / Пер. с англ. И. Борисовой: Послесл. М. Гарнцева. – М.: Энигма, 1997. – С.72-103, 210-238, 253-333.

3. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – С. 79-117, 198-258.

4. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Новий світ -2000, Магнолія плюс, 2003. – С. 79-112.

5. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 46-61.

6. Філософія: Навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. – С. 39-46.

7. https://pravo.biz.ua/content/017/0105.htm

8. https://www.newacropolis.org.ua/ua/philosof.php/kuzanskiy.htm

9. https://www.renaissance.rchgi.spb.ru/Cusanus/bio.rus.htm

10. М. А. Можеєнко https://velicanov.ru/philosophy/nikolaj_kuzanskij.asp

11. https://www.newacropolis.org.ua/ua/philosof.php/kuzanskiy.htm.

12. https://www.pravmir.ru/za-chto-sozhgli-dzhordano-bruno-1/


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал