Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Раціоналізм в новоєвропейській філософії. Основні ідеї вчень Р. Декарта і Б. Спінози.


Раціоналі́ зм (від лат. ratio — розум) — філософська точка зору, яка наголошує на пріоритетності розуму, тобто логічного ходу міркування в пошуках істини. Видатними представниками раціоналізму були Бенедикт Спіноза, Рене Декарт, Готфрід Лейбніц.

Однією із ключових фігур Нового часу є Рене Декарт (1596-1650), французький філософ, математик, фізіолог, психолог. Його латинизоване ім’я – Картезій, тому вчення Р. Декарта отримало назву «картезіанство».

Найважливішими творами Р. Декарта є «Розміркування про метод», «Начала філософії», «Пристрасті душі».

Характерні риси філософії Р.Декарта:

- органічне поєднання праці вченого-природознавця і філософа;

- дуалізм духа та матерії, Бога і світу;

- десакралізація зовнішнього світу;

- раціоналістичний оптимізм;

- віра в консолідуючу силу індивідуального розуму та науки;

- редукціонізм, тобто зведення всієї множиності дійсності до обмеженого числа простих елементів та принципів їх поєднання;

- сильний вплив філософії стоїцизму та філософії Августина (354-430).

Онтологія Декарта. Філософ в основі всього існуючого вбачає дві субстанції: матеріальну і духовну. Обидві ці субстанції створені абсолюно-духовним началом (початком) – Богом. В цьому контексті очевидно, що Декарта не можна вважати безумовним дуалістом.

Духовна субстанція (мисляча) універсуму зосереджена в душі людини, визначає її здібність мислити. Тіло людини, як і все, що існує в межах створеного, матеріальне. Декарт вважає, що реально існує лише одиничне.

В філософії Р.Декарта ідея Бога трактується з позицій деїзма. Бог побудував універсум – складний механізм, дав йому початковий імпульс – першопоштовх. Рослини, тварини, людське тіло, за Декартом, суть механізми. Р.Декарт створив механістично-геометричну картину світу.

В розумінні природи філософ відмовився від принципу телеологізму на користь принципу причинності. В самій природи цілі немає, тому питання: «Для чого?» треба замінити питанням «Чому?»

Гносеологія Декарта. Пізнання, за Декартом, - це пошук розумом істини. Шлях до істини відкриває науковий метод. Істина – всезагальна,

Та необхідна, тобто абсолютна. Всезагальне і необхідне знання не можна вивести із досвіду. Основа такого знання знаходиться в розумі. Р.Декарт вважає, що існують вроджені судження та поняття, але це не готові ідеї, а зачатки ідей. Для іх просвітлення потрібний розум. В розумі полягає вищий критерій істинності – очевидність, ясність, чіткість того, що бачить інтелектуальна інтуїція.

Декарт пропонує великий дослід, експеримент, який відкриває в індивідуальному розумі основи пізнання. Це його методологічний сумнів: Cogito ergo sum – мислю, отже, існую. Сутність його в наступному: можливо засумніватися у всьому, але безсумнівним є акт сумніву. Мислить суб’єкт – «Я мисляще», тобто душа, що мислить – непросторова, неподільна, безсмертна. Отже, я сумніваюсь, отже, мислю, отже, існую як безсмертна душа. Подальше розміркування відновлює аргумент на користь Бога. Бог не може обманювати, тому покладені їм в душу ідеї вірні, справдні. Недосконала людина, яка знайде правильний метод пізнання, може за допомогою розуму, підкорити собі світ.

В праці «Роздуми про метод» Р. Декарт формулює 4 основні правила свого метода істинної дедукції:

1. Приймати за істинне тільки те, що пізнається інтелектуальною інтуїцією безумнівно, ясно.

2. Розкладати кожну складну проблему або завдання на простіші.

3. Методично переходити від відомого і дослідженого до невідомого й недослідженого (від простого до складного).

4. Не робити жодних пропусків у логічних ланках дослідження.

Антропологія Р. Декарта. Людина складається з нематеріальної непротяжної душі, яка мислить, має волю, безсмертна, і тіла – матеріального, протяжного, яке діє рефлекторно, як механізм, що зумовлює потяг людини до задоволення та користі. Душа – сутність людини. Людина відрізняється від автомата цілеспрямованою діяльністю та мовою. Проблему узгодженої дії душі і тіла Р. Декарт пояснює Божественим дивом.

Безпосередніми продовжувачами Р.Декарта стають Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677) та Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646-1716).

Б. Спіноза вважає, що декартівська проблема субстанції не має рішення, тому що вона невірно пставлена. Не існує окремо двох декартівських половинок – матерії та духу, душі і тіла, які спочатку розєднані, а потім якимось чином поєднуються і співпадають.

Субстанція єдина і всеооплююча, включає в свій зміст всі можливі явища дійсності. Мислення і протяжність постають не окремими субстанціями, а атрибутами, тобто найпершими невід’ємними якостями єдиної субстанції.

Всі речі та явища – лише модуси, різні міри поєднання – мислення та протяжності.

Людина найбільш яскраве та виразне поєднання модусу-тіла та модусу-душі. Від універсальності діяльності людини залежить ступінь розвиненості її інтелекту.

Людина має волю. Воля – це активна властивість людини, яка перевершує розум, а тому пристрасті та бажання збивають людину із шляху істини, вводять у рабство бажань та пристрастей.

 

Таблиця 2.

Відкриття XVIII ст. Епоха Просвітництва

 

Дата Подія, відкриття Наслідки для історії та культури людства
  Праця Ліннея «Systema naturae» Праця, ідеї викладені в ній, стали основою ботаніки
  Вінкельман надрукував «Історію мистецтва античності»   Праця – фундамент для історії мистецтва
  Франклін сконструював громовідвід Винахід сприяв сбереженню життя людини
  Прістлі виділив кисень Винайден засадничий факт для розвитку хімії
1776 р. Адам Сміт опублікував свою працю «Багатство народів» Ідеї, викладені в цій праці стали основою для «Політичної економії»
  Гершель відкрив планету Уран Відкриття започаткувало зоряну астрономію
  Монгольф’є піднявся на кулі в повітря Ця подія – початок аеронавтики
  Вернер сформулював ідею нептунізму, Хатттон сформулював ідею плутонізму   Ці ідеї лежать в основі історії геології
1784-1791 Гердер написав працю «Ідеї до філософії історії людства» Праця суттєво вплинула на розвиток культурології та осмислення феномену культури
  Кондорсе написав свою працю «Ескіз історичної картини прогресу людського розуму» Закладені основи «теорії прогресу», праця стала своєрідним фундаментом для історіософії (філософії історії)  
1789-1791 Гальвані - засновник сучасних гінекології та акушерства. Першим відкрив те, що ніжка мертвої жаби смикається, якщо через неї пропустити іскру. Продемонстрував, що клітини м'язів і нервів можуть генерувати електрику. Написа трактат про сили електрики при м'язовому русі (De Viribus Electricatitis in Motu Musculari Commentarius). Алессандро Вольта назвав електричні явища в біологічних об'єктах гальванізмомна честь Гальвані. Надалі ім'я Гальвані отримали гальванічні явища, гальванічний елемент, гальванопластика тощо.   Досліди розвинули теорію електрики
  Дженер започаткував щеплення від хвороб. Англійський лікар першим застосував щеплення від віспи. В його часи від віспи вмирали тисячі людей. Він відкрив, що щеплення коров'ячої віспи дає людині імунітет від справжньої віспи. Він запропонував термін вакцинації (лат. Vaccina — коров'яча віспа).   Сприяли збереженню життя людини
  Мальтус, англійський економіст і священник, у його роботі «Есе про принципи населення» 1798 (переробленої в 1803) наводить доводи необхідності контролю за приростом населення, оскільки населення росте за геометричною прогресією, а кількість продуктів харчування — за арифметичною. Вплинув на формування в Чарльза Дарвіна концепції природного відбору як рушійної сили еволюції. Мальтус розглядав війну, хвороби і голод як необхідні процеси для коректування чисельності населення.   Закладені основи для розвитку демографії, ідеї Томаса Мальтуса стали вихідним пунктом для пізнішої дискусії з питань демографії
  Лаплас публікує класичн працю «Небесна механіка» (до речі, саме Лаплас ввів цей термін). У монографії викладаються рух планет, їх форми обертання, приливи. Глибина аналізу і багатство вмісту зробили цю працю настільною книгою астрономів XIX століття. У «Небесній механіці» Лаплас підвів підсумки як власним дослідженням в цій області, так і працям своїх попередників, починаючи з Ньютона. Він дав всесторонній аналіз відомих рухів тіл Сонячної системи на основі закону усесвітнього тяжіння і довів її стійкість в сенсі практичної незмінності середніх відстаней планет від Сонця і незначності коливань останніх елементів їх орбіт. Разом з масою спеціальних результатів, що стосуються рухів окремих планет, супутників і комет, фігури планет, теорії приливів і т. д., важливе значення мало загальний висновок, що спростовував думку (яке розділяв і Ньютон), що підтримка справжнього вигляду Сонячної системи вимагає втручання якихось сторонніх надприродних сил. В одній з приміток до цієї книги Лаплас мимохідь виклав знамениту гіпотезу про походження Сонячної системи з газової туманності, раніше висловлену Кантом.   Праці сприяли розвитку астрономії, математики, теорії імовірності
  Йоганн Фрідріх Бетгер, німецький алхімік і фальшивомонетник, відкрив власну формулу твердого фарфору. Став першим керівником порцелянового заводу в місті Мейсен (Саксонія), заснованому незабаром після блискучого відкриття. Порцеляна має невелику пористість, через що вона непроникна для газу та води, має доволі високу механічну міцність термостійкість, електроізоляційні властивості. Сприяло підвищенню культури вживання іжі, розвивало смак, естетичні здібності людини.
  Аркрайт винайшов ткацьку машину Розвиток ткацтва, підвищення якості та швидкості забезпечення людства необхідними тканинами для пошиття одягу та ін.  

 

5. Розвиток медичних знань в епоху Середньовіччя та Відродження. Ф. Бекон: філософські погляди в медицині

Врачебное искусство может бить приобретено только

в течение очень долгого времени. Только тогда

оно может принести пользу людям.

Гиппократ


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал