Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дін туралы ғылым және діндер тарихы


Дін тарихи-философиялық процестің бір компоненті ретінде. Фольклорды зерттеуші ағ айынды Гриммдер, Мифология жә не салыстырмалы лингвистика Ф.М. Мюллера, Дінді тарихи феномен ретінде зерттеу. И.Я. Баховен. Ағ артушылар дін туралы. Дін туралы ғ ылым пә ні. Дін туралы ғ ылымның негізгі тараулары. Ұ ғ ымдар мен терминдер классы: болмыс, сана, таным, кө рініс, символ, ақ иқ ат, мә дениет, жә не басқ алар. Дінтану методикасындағ ы теориялық материалдар мен фактыларды мазмұ ндаудың принципері. Курстың мақ саты мен міндеттері..

Діндерді топтамалау принциптері

Діни феномендер мен формаларды топтамалау проблемалары. Топтамалаудың нормативті, философиялық, феноменологиялық, неолингвистік жә не морфологиялық принциптері. Діннің тарихи топтамасы.

Теологиялық тү сіндірме

Исламдық, христиандық, буддалық зерттеушілердің дінге берген тү сініктері. Діни гипотезалар: пантеистік, деистік, теистік; олардың мазмұ ны жә не айырмашылық тары. Кө рінбейтін дін.

Философиялық концепциялар

Діни емес гипотезалар; олардың топтамасы. Ойлап табу теориясы. Келісімшарт теориясы. Эвгемеризм теориясы. Натуралистік гипотезалар; оның тү рлері. «Гносеологиялық» теория. Қ орқ ыныш теориясы (Демокрит, Спиноза, Юм).

Социологиялық концепциялар

Саяси гипотезалардың мә ні. Социологиялық теориялар (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель). Дінге қ атысты жү йелі-функциональдық бағ ыт.

Биологиялық жә не психологиялық тү сініктемелер

Дінді психологиялық тұ рғ ыдан тү сіндіру негіздері. У. Джеймстің психологиялық теориясы. В. Дильтейдің тү сінетін психологиясы. Психоанализдегі діннің тү сіндірмесі.

Этнологиялық теории

Тайлордың анимистік теориясы жә не оны фальсификациялау. Магия мен дінді қ арысы қ ою (Дж. Фрэзер). Бейімделу теориясы (Маретт, Робертсон-Смит, Малиновский, Радклифф-Браун, Леви-Брюль).

Мифологиялық – лингвистік концепциялар

Дінді салыстырмалы зерттеудің мә ні. Мифологиялық концепция. Дінді белгілер арқ ылы зерттеу. «Жабайы» ойлау логикасы. Бинарлық оппозиция жә не оның шешілімі.

Феноменологиялық концепция

Дін феноменологиясының қ алыптасуы. Р. Отто теориясы. Дін феноменологиясымен басқ а дінтанулық пә ндердің қ атынасы. Г. Ван дер Леув. М. Элиаденің дінтанулық ең бектері.

Дінді герменевтикалық бағ ытта зерттеудің қ алыптасуы

Герменевтика ғ ылым ретінде. Герменевтика жә не антикалық дә стү р. Герменевтиканың қ асиетті мә тіндерді тү сіндіруші ретіндегі анық тамасы. Герменевтика діни сенім догматтарын тү сіндіру жә не талқ ылау тә сілі. Филон Александрийский; Аврелий Августин; Фома Аквинский; Мартин Лютер. Ө ркендеу ғ асыры: Эразм Ротердамский; Джаноццо Манетти.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал