Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тәжірибелік сабаққа арналған әдістемелік өңдеу

Пә ні: Коммуникативті дағ дылар-2 KN 23221

Мамандығ ы: Жалпы медицина - 5В130100

Тақ ырыбы: Науқ аспен комплайенс. Аурудың емді алуғ а ынтасын кө теру жолдары жә не оғ ан дә рігердің жауапкершілігінің ролі. Діннің, ә леуметтік жағ дайдың, мә дениетінің, физикалық кө мек кө рсетуге ә сері.

Сағ ат саны: 4

Курсы: 2

 

Қ ұ растырғ ан: Кадирова Б.Е

 

 

Астана 2013 ж

 

Кафедра мә жілісінде талқ ыланып бекітілген

№ 2 хаттамасы «03» 09. 2013 ж.

Кафедра мең герушісі __________ Қ арқ абаева А.Д.

 

 

Кафедра мә жілісінде талқ ыланып бекітілген

№ хаттамасы «___» ____ 20____ ж.

Кафедра мең герушісі __________ Қ арқ абаева А.Д.

Кафедра мә жілісінде талқ ыланып бекітілген

№ хаттамасы «___» ____ 20____ ж.

Кафедра мең герушісі __________ Қ арқ абаева А.Д.

 

 

1.Тақ ырыбы: Науқ аспен комплайенс. Аурудың емді алуғ а ынтасын кө теру жолдары жә не оғ ан дә рігердің жауапкершілігінің ролі. Діннің, ә леуметтік жағ дайдың, мә дениетінің, физикалық кө мек кө рсетуге ә сері.

2.Мақ саты: Науқ астың емді алуғ а ынтасын арттырудың жолдарымен қ ағ идаларын оқ ыту жә не осы міндетті шешу кезіндегі дә рігердің ролі. Кө ру, есту, сө йлеу қ абілеттерінің кемістігі бар мә дениет, тіл айырмашылығ ы бар науқ астардың психологиялық ерекшеліктерін ашу.

3.Оқ ыту мақ саты:

· Науқ астың емді алуғ а ынтасын арттыру жолдарын ү йрету

· Науқ астың комплайнес дә режесін анық тау

· Науқ астың емге ынтасын арттырудағ ы дә рігердің жауапкершілігімен ролін тү сіндіру.

· Діні, тілі жә не мә дениеті бө лек науқ астардың психология ерекшеліктерін ашу.

· Сезім мү шелеріндегі кемістігі бар (кө рмейтін, естімейтін, сө йлеу қ абілеттілігі бұ зылғ ан) науқ астардың психологиялық ерекшкеліктерін ашу.

· Ойлау қ абілетті бұ зылғ ан науқ астардың психологиялық ерекшеліктерін ашу.

· Қ абілеті нашар науқ астармен дұ рыс тіл табысуды ү йрету.

 

4.Тақ ырыптың негізгі сұ рақ тары:

A. Науқ ас комплайнесінің анық тамасы.

B. Науқ астың емге ынтасын арттырудың жолдары.

C. Науқ астың емге ынтасын арттырудағ ы дә рігердің жауапкершілігі мен ролі.

D. Діні, тілі жә не мә дениеті бө лек науқ астардың психологиялық ерекшеліктерін.

E. Кө ру, есту, сө йлеу қ абілеттерінің кемістігі бар науқ астардың (кө рмейтіндер, нашар еститіндер, естімейтін мылқ ау) психологиялық ерекшеліктері.

F. Ойлау қ абілеті бұ зылғ ан науқ астардың психологиялық ерекшеліктері.

G. Кемістігі бар науқ астармен тіл табысудың ерекшеліктері.

5.Білім берудің жә не оқ ытудың ә дістері:

· Ауызша сұ рау жү ргізетін оқ у топтарындағ ы тә жірибелік сабақ тар, тесттік сұ рақ тарғ а жауап, пә ннің тақ ырыбы бойынша негізгі сұ рақ тарын талқ ылау, талқ ылау ү шін медициналық сұ хбаттардың аудио жә не видео таспаларын кө рсету, дә рігер мен емделуші арсындағ ы ә р тү рлі сұ хбаттарды жү йелеу жә не бағ алау (науқ аспен сұ хбаттың дұ рыс жә не бұ рыс мысалдары)

· Оқ ытудың бағ ытталғ ан –мә селелі тү рі-ролдік ойындар (психикалық жә не психологиялық ауытқ улары бар науқ астармен ә ң гіме жү ргізу).

6. Ә дебиет:

Негізгі ә дебиет:

Теляева Н.Н Коммуникативные навыки. Астана 2013г.

Асимова М.А., Нурмаганбеиова С.А., Игнатьев Ю.В. Коммуникативтік дағ дылар. Алматы, 2009

Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для вузов, СПб. Питер, 2001г

Қ осымша ә дебиет:

Соложенкин В.В. Психологические аспекты врачебгой деятельности. М., 1997.

Рогов Е.И. Психология общения, Гуманитарный издательский центр «Владос», М., 2004.

Б.Д.Карвасарский. Клиническая психология. Национальная медицинская библиотека. Питер, 2004.

 

7. Бақ ылау:

1. Пациенттердің діни, мә дини жә не ә леуметтік ерекшеліктері неге маң ызды?

2. Мә дени таптаурын (стереотиптер) дегеніміз не?

3. Мә дени айырмашылық тары бар пациенттерді қ алай емдеу керек?

4. Пациентпен жұ мыс барысында дә рігер ө зінің дү ниеге кө зқ арасын кө рсетуі керек пе?

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал