Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Складні випадки перекладу


бег семенящий біг дріботливий
безналичньїй расчет безготівковий розрахунок
бесшажньїй безкроковий
благотворительньїй вечер благодійний (доброчинний) вечір
в адрес на адресу
ввести в состав ввести до складу
ввиду вьішеизложенного зважаючи на викладене вище; з огляду на викла­дене вище
ввидутого, что... через те що; зважаючи на те, що; з огляду на те, що
в двух шагах за два кроки
в его пользу на його користь
в защиту на захист
видавший видьі бувалий
в клетку (тетрадь) у клітинку (зошит)
в клетку (ткань) картата (тканина)
войти в комнату зайти до кімнати
вовлекать в работу залучати до роботи
в рассрочку на виплату
в семь часов о сьомій годині
в строгом смьісле слова у точному значенні слова
в тот же момент тої (тієї) ж миті
вьі нести благодарность скласти подяку
дальнейшее использование подальше використання
движения круговьіе рухи колові
дельньїй совет слушна порада
для видимости для годиться
дорожньїе происшествия дорожні пригоди
железнодорожньїй путь колія; залізнична колія
задевать самолюбне ображати самолюбство
заказное письмо рекомендований лист
заслуживать виймання заслуговувати на увагу; бути вартим уваги
изощренньїй ум витончений розум
изьісканная одежда вишуканий одяг
изьісканньїе манерьі вишукані (витончені) манери
изьісканньїй вкус витончений смак
испьітательньїй срок випробний термін
каждьіе полчаса щопівгодини
канцелярские принадлежности канцелярське приладдя
капризная погода примхлива погода
капризньїй ребенок вередлива дитина
косвенная причина посередня (непряма) причина
косвенньїе результати побічні результати
кувырок перекид, переверт
К центру шагом марш! До центру кроком руш!
лестница гимнастическая драбина гімнастична
лицевой счет особовий рахунок
ЛИЧНЬІЙ ЛИСТОК особовий листок
материально ответственное лицо матеріально відповідальна особа
на должном уровне на належному рівні
наличньїе деньги готівка
налогообложениє оподаткування
на протяжении дня протягом дня
на следующий день наступного дня
невежда невіглас
негодность непридатність
не глядя на... не дивлячись на...
неотложное дело нагальна справа
неотложная помощь невідкладна допомога
не по силам не під силу
несмотря на... незважаючи на...
низменньїе интересьі ниці інтереси
ни под каким видом нізащо; ні в якому разі
оборот оборот; обіг
обратиться по адресу звернутися на адресу
обставлять квартиру меблювати; умебльовувати квартиру
общественное мнение громадська думка
общественньїе отношения суспільні відносини
оказьівать сопротивление чинити опір
оплата наличньїми или по безналичному расчету оплата готівкою або безготівковим розрахунком
оприходование оприбуткування
осквернять память паплюжити пам'ять
отпуск по болезни відпустка через хворобу (у зв'язку з хворобою)
отчисления відрахування
письмо с уведомлением лист з повідомленням про вручення
повредить механизм зіпсувати (пошкодити) механізм
повредить палец ушкодити палець
подписка на газетьі передплата на газети
поезд дальнего следования поїзд далекого прямування
по заказу на замовлення
по закону згідно із законом
положить в карман покласти до кишені
по моим сведениям за моїми відомостями
понести потери зазнати втрат
по понедельникам щопонеділка; кожного понеділка
по поручению за дорученням
по приказу за наказом
по просьбо на прохання
по собственной воле з власної волі
по собственному желанию за власним бажанням
послать по почте послати поштою, надіслати поштою
постельнью принадлежности постільні речі
поступать в университєт вступати до університету
по требованию на вимогу
по указанию за вказівкою
прийти по делу прийти у справі
при любой погоде за всякої (будь-якої) погоди
принести вред завдати шкоди
принимать участив брати участь
приносить нєприятности завдавати прикростей
принять во внимание взяти до уваги
приняться за работу взятися за роботу
принять к сведению взяти до відома
приходование прибуткування
пришли в негодность зробилися непридатними
пришлось по вкусу припало до смаку
пути следования шлях, дорога
пуги сообщения шляхи сполучення
работать по схеме працювати за схемою
расписка в получении розписка про одержання
расходная накладная видаткова накладна
расходьі по бюджету видатки по бюджету
рельсьі рейки
согласно приказу згідно з наказом
списать в расход списати на видаток
спрос й предложение попит і пропозиція
текучесть кадров плинність кадрів
текущий (счет, ремонт) поточний (рахунок, ремонт)
точно известно достеменно відомо
точно изьясняться точно висловлюватись
угловая комната наріжна кімната
удельньїй вес питома вага
учредительное собрание установчі збори
уязвимое место уразливе місце
ход собьітий перебіг подій; хід подій
хозяин положення господар становища
хозяин слова хазяїн слова
хорошеє отношение добре ставлення
хорошие отношения гарні стосунки
читать на украинском язьіке читати українською мовою
щекотливое обстоятельство делікатна (тонка) обставина
язвительное замечание ущипливе зауваження

 


 

ЗМІСТ

Український алфавіт......................................................................................................................З

Слова з літерою ґ..........................................................................................................................З

Розділ І. Правопис основи слова................................................................................................4

Правопис ненаголошених голосних............................................................................................4

Уживання апострофа....................................................................................................................5

Чергування голосних о, е з і.........................................................................................................5

Відхилення в чергуванні о, е з і....................................................................................................6

Чергування е - о після шиплячих та й..........................................................................................6

Чергування голосних у дієслівних коренях................................................................................7

Чергування прийменників і префіксів у-в, у-- в-........................................................................7

Чергування сполучників і - й........................................................................................................8

Чергування з - із - зі{зо).................................................................................................................8

Уживання м'якого знака..............................................................................................................9

Зміни приголосних при словотворенні та словозміні..............................................................10

Спрощення груп приголосних....................................................................................................11

Подвоєння приголосних.............................................................................................................11

Подовження приголосних..........................................................................................................12

Правопис префіксів.....................................................................................................................12

Правопис іменникових суфіксів.................................................................................................13

Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів....................................................14

Правопис складних іменників..........................................................................................….…...15

Правопис прикладок..................................................................................................................16

Правопис складних числівників та займенників......................................................................16

Правопис складних прикметників............................................................................................17

Правопис складних прислівників..............................................................................................18

Прислівники і прислівникові сполучення..................................................................................19

Додаток........................................................................................................................................19

Правопис складних прийменників............................................................................................20

Правопис складних сполучників................................................................................................20

Правопис складних часток........................................................................................................21

Правопис частки ні.....................................................................................................................21

Правопис частки не....................................................................................................................22

Правила вживання великої літери (букви)...............................................................................22

Правила переносу.......................................................................................................................26

Додаток 1. Технічні правила переносу......................................................................................26

Розділ II. Правопис слів іншомовного походження.................................................................27

Подвоєння приголосних……………...............................................................................................27

Й та і в словах Іншомовного походження.................................................................................27

У — ю, е — є в іншомовних словах............................................................................................28

Апостроф у словах іншомовного походження.........................................................................28

М'який знак в іншомовних словах............................................................................................28

Відмінювання слів іншомовного походження..........................................................................29

 

 

Розділ III. Правопис власних назв.............................................................................ЗО

Відмінювання прізвищ та імен.....................................................................................ЗО

Правопис російських прізвищ.......................................................................................31

Апостроф і м'який знак в прізвищах............................................................................32

Правопис складних і складених особових Імен та прізвищ.......................................32

Правопис і відмінювання географічних назв..............................................................33

Правопис складних і складених географічних назв...................................................34

Розділ IV. Правопис закінчень відмінюваних слів.....................................................35

Іменник..........................................................................................................................35

Поділ іменників на відміни...........................................................................................35

Поділ іменників на групи..............................................................................................35

Поділ на групи іменників з основою на -р...................................................................35

Відмінювання іменників І відміни................................................................................36

Примітки до правопису деяких відмінкових закінчень...............................................36

Відмінювання іменників II відміни...............................................................................37

Закінчення іменників II відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини….....38

Примітки до деяких відмінкових закінчень іменників II відміни.................................39

Відмінювання іменників III відміни..............................................................................39

Відмінювання іменників IV відміни..............................................................................40

Прикметник...................................................................................................................40

Поділ прикметників на групи.......................................................................................40

Відмінювання прикметників.........................................................................................41

Ступені порівняння прикметників...............................................................................41

Числівник......................................................................................................................42

Відмінювання кількісних числівників..........................................................................42

Додаток ........................................................................................................................42

Займенник....................................................................................................................43

Відмінювання особових і зворотного займенників....................................................43

Відмінювання присвійних займенників.......................................................................43

Відмінювання вказівних займенників..........................................................................44

Відмінювання означальних займенників....................................................................44

Відмінювання питальних! відносних займенників......................................................44

Відмінювання складних займенників (неозначених і заперечних)............................45

Дієслово........................................................................................................................45

Поділ дієслів на дієвідміни...........................................................................................45

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу...............................................................45

Дієвідмінювання дієслів минулого часу......................................................................45

Дієвідмінювання дієслів майбутнього часу................................................................46

Відмінювання дієслів їсти, дати, вісти (розповісти й под.), бути.......................46

Чергування приголосних при дієвідмінюванні............................................................46

Особові закінчення дієслів у наказовому способі......................................................47

Дієприкметник...............................................................................................................47

Творення дієприкметників............................................................................................47

Творення дієприслівників.............................................................................................47

 


 

Розділ V. Основні правила пунктуації.......................................................................................................................48

Крапка............................................................................................................................48

Знак питання.................................................................................................................48

Знак оклику....................................................................................................................48

Розділові знаки при однорідних членах речення......................................................49

Узагальнюючі слова і розділові знаки при них...........................................................50

Звертання......................................................................................................................50

Додаток. Вживання кличного відмінка у звертаннях..................................................51

Розділові знаки при вигуках, стверджувальних і заперечних словах.......................51

Вставні слова, словосполучення і речення................................................................52

Порівняльні звороти.....................................................................................................52

Відокремлення уточнюючих членів речення і додатків..............................................53

Відокремлення обставин..............................................................................................53

Відокремлення означень..............................................................................................54

Відокремлення прикладок............................................................................................54

Тире у простому реченні..............................................................................................55

Розділові знаки в складносурядних реченнях............................................................55

Розділові знаки в складнопідрядних реченнях...........................................................56

Розділові знаки в безсполучникових реченнях……………………………………….....57

Пряма мова...................................................................................................................57

Цитати............................................................................................................................58

Додаток. Складні випадки перекладу..........................................................................59

 

 


 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.053 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал