Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тапсырма №11


Ұ лпаның жедел ірің дей қ абынуын периодонттың жедел қ абынуының жалқ ық тану сатысымен салыстырмалы диагностика жү ргізу ү шін, тө менде берілген зерттеу ә дістерінің қ айсысын таң дағ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ дұ рысырақ болады?

А) Рентгенография

В) Трансиллюминация ә дісі

С) +Температуралық тітіркендіргіштерге реакция

Д) Ауру тарихын жинау

Е) Қ ағ ып тексеру

Тапсырма №12

35 жасар ер адам жоғ арғ ы сол жақ қ ұ лағ ы мен самайына берілетін, ұ зақ қ а созылатын, ұ стама тә різді, солқ ылдағ ан ауыру сезіміне шағ ымданады. Ауыру сезімі суық тан басылады, ыстық тан кү шейеді. Қ арап тексергенде: 24 тісінің шайнау бетінде тіс қ уысымен байланыспағ ан терең тісжегі қ уысы анық талды, тісжегі қ уысының табанын шұ қ ып тексергенде қ атты ауырады, перкуссияда жең іл ауыру сезімі бар.

Тө менде аталғ ан емдеу ә дістерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ дұ рысырақ болады?

А) Девитальді экстирпация ә дісі

В) Девитальді аралас (комбинированный) ә діс

С) Девитальді ампутация ә дісі

Д)+Витальді экстирпация ә дісі

Е) Консервативтік ә діс

Тапсырма №13

18 жасар жігіт жоғ арғ ы оң жақ аймағ ында ө здігінен пайда болатын, ұ зақ қ а созылатын ауыру сезіміне шағ ымданады. Қ арап тексергенде: 14 тістің медиальді бетінде тіс қ уысымен байланыспағ ан терең тісжегі қ уысы кө рінеді. Шұ қ ып тексергенде тісжегі қ уысының табаны тү гел ауырады.

Диагноз қ ою ү шін тө менде берілген тексеру ә дістерінің қ айсысын таң дағ ан НЕҒ Ұ РЛЫМ дұ рысырақ болады?

А)Ауыру тарихын жинау

В) Сипап тексеру

С) Қ ағ ып тексеру

Д) Рентгенография

Е) +Температуралық тітіркендіргіштерге реакция

Тапсырма №14

18 жасар жігіт жоғ арғ ы оң жақ аймағ ында ө здігінен пайда болатын, ұ зақ қ а созылатын ауыру сезіміне шағ ымданады. Қ арап тексергенде: 14тістің медиальді бетінде тіс қ уысымен байланыспағ ан терең тісжегі қ уысы кө рінеді. Шұ қ ып тексергенде тісжегі қ уысының табаны тү гел ауырады, суық қ а ұ зақ қ а созылатын реакциясы бар.

Тө менде кө рсетілген алғ ашқ ы диагноздардың қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ дұ рысырақ болады?

А) +Ұ лпаның жедел толық қ абынуы

В) Ұ лпаның жедел жартылай қ абынуы

С) Периодонттың жедел қ абынуының уыттану сатысы

Д) Ұ лпаның созылмалы жай қ абынуының ө ршуі

Е) Жедел дамығ ан терең тісжегі

Тапсырма №15

16 жасар жігіт жоғ арғ ы оң жақ аймағ ында ө здігінен пайда болатын, ұ зақ қ а созылатын ауыру сезіміне шағ ымданады. Қ арап тексергенде: 14тістің медиальді бетінде тіс қ уысымен байланыспағ ан терең тісжегі қ уысы кө рінеді. Шұ қ ып тексергенде тісжегі қ уысының табаны ауырады, ө тпелі қ атпардағ ы кілегей қ абық ө згермеген, сипап тексерегенде ауырмайды.

Тө менде аталғ ан емдеу ә дістерінің қ айсысы НЕҒ Ұ РЛЫМ дұ рысырақ болады?

А) Девитальді экстирпация ә дісі

В) Девитальді аралас (комбинированный) ә діс

С) Девитальді ампутация ә дісі

Д) +Витальді экстирпация ә дісі

Е) Консервативтік ә діс