Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


халық шаруашылығын макроэкономиалық дөңгейін жоғарлату


ЭМР

" Монополия" ұ ғ ымының мә ні қ анда? " моно" - біреу, " полео" -сатамын

" Тауар кү йіне мү лдем реттелмейтін нарық ешбір елде жоқ жә не ешқ ашан болғ ан емес" деген тұ жырымды айтқ ан кім? Класс Эклунд

2001ж халық тың орташа табыс дең гейі қ анша соманы кө рсетті? 34024

80 жылдары

ААААААААААА

АҚ Ш-та салааралық бағ дарламалар саныф қ анша болды? 1200-ге жуық

80 жылдары АҚ Ш-та салааралық бағ дарламалар саны қ анша болды? 1200-ге жуық

Агро-ө неркә сіп кешенінің мемлекет тарапынан реттеудің мұ ны неде- агрорлық секторды кө теру, қ олдағ ы игіліктерді тиімді пайдалануда

Агро-ө неркә сіп салаларда ә лі-де шешілмей отырғ ан ең басты қ ай мә селе - жер реформасы

Агрорлық секторының дамуында орын алатын негізгі мә селелердің бірі- ауыл ішінде несие беру механизімінің жасалынбағ андығ ы

Акциз ставкасын кім белгілейді? Қ азақ стан Ү кіметі

АҚ Ш пен Жапонияда мемлекеттік бюджетарқ ылы бө лінетін ұ лттық табыстың ү лесі қ анша? 30%

АҚ Ш пен Жапонияда мемлекеттік бюджетарқ ылы бө лінетін ұ лттық табыстың ү лесі қ анша? 30%

Ақ ша-несие саясатын мемлекет тарапынан реттеудің басты мақ саты неде- макроэкономикалық жә не қ аржылық тұ рақ тылық қ а жету

АҚ Ш-та ең бек заң ына сә кес ең бек ақ ы дең гейі айына қ анша рет тө ленеді? 2

АҚ Ш-та тұ рғ ындардың қ аншасы табысы орташа ә леуметтік топты қ ұ райды? 70

АҚ Ш-тағ ы " жұ мыспен қ амтамасыз ету туралы" заң ы қ ай жылы қ ұ рылғ ан? 1946ж.

АҚ Ш-тағ ы " жұ мыспен қ амтамасыз ету туралы" заң ы қ ай жылы қ ұ рылғ ан? 1946ж.

АҚ Ш-тың монополияғ а қ арсы заң дарына қ ай заң жатады? Шерман заң ы

АҚ Ш-тың монополияғ а қ арсы заң дарына қ ай заң кіреді? Клейтон заң ы

Алдың ғ ы қ атарлы елдерде экономианы мемлекеттік реттеудің негізгі қ ұ ралы- халық шаруашылығ ы дамуының мақ саттарын анық тау, болжау, жоспарлау

Алдың ғ ы қ атарлы елдерде экономианы мемлекеттік реттеудің негізгі қ ұ ралы- халық шаруашылығ ы дамуының мақ саттарын анық тау, болжау, жоспарлау

Алдың ғ ы қ атарлы елдерде экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі қ ұ ралы- халық шаруашылығ ы дамуының мақ саттарын анық тау, болжау, жоспарлау

Алдың ғ ы қ атарлы елдерде экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі қ ұ ралы- халық шаруашылығ ы дамуының мақ саттарын анық тау, болжау, жоспарлау

Америкадағ ы " ұ лы дағ дарыс" жылдары деп қ ай кезең ді атайды? 20ж. аяғ ы мен 30ж. басы

Америкадағ ы " ұ лы дағ дарыс" жылдары деп қ ай кезең ді атайды? 20ж. аяғ ы мен 30ж. басы

Аннуитетті инвестиция – бұ л- белгілі бір аралық тарда салушығ а пайда ә келетін инвестиция

Ауыл шаруашылығ ымен ө неркә сіп ө німдерінің айырбасындағ ы бағ а қ айшылығ ы неден болып отыр- ерікті бағ а белгілеудің қ ағ идасын дұ рыс пайдаланбау

Ауыл шаруашылық ө німдері бойынша сыртқ а шығ атыны қ айсысы- жү н қ ой терілері

Ауыл шаруашылық ты мемлекеттік реттеусіз қ алдырсақ қ андай қ иыншылық тармен кездесеміз- еліміздің зор табиғ ат байлығ ы пайдасыз болып талам-таражғ а тү седі

Ә Ә Ә Ә Ә Ә Ә Ә Ә Ә

Ә кімшілік реттеуді қ алай тү сінесіз? қ оғ амдық пайдалану салаларына бақ ылау шаралары

Ә леметтік саясаттың нә тижелік кө рсеткіштерін не сипаттайды? халық тың ө мір сү ру дең гейі

Ә леуметтік қ атынастарды реттеу- мемлекеттік негізгі міндеті

Ә леуметтік қ ұ рылым бұ л - ә леуметтік элементтердің тұ рақ ты байланысы

Ә леуметтік нормативтер жү йесі неше салағ а бө лінеді? 3

Ә леуметтік салық қ ай уақ ытта тө ленеді? ай сайын

Ә леуметтік саясаттың ө ткір проблемаларының бірі- халық ты жұ мыспен қ амтамасыз ету

Ә леуметтік тең дік дең гейі неге байланысты? табыстар жү йесіне

Ә р елдегі мемлекетгік реттеудің тә жірибесін ретроспективалық талдау неше аспө ктіден тұ рады? 2

Ә р елдегі мемлекеттік реттеудің тә жірибесін ретроспективалық талдау неше аспектіден тұ рады? 2

Ә р кә сіпкер нарық та белгілі бір дә режедегі жағ дайғ а шығ уғ а тырысады. Негізінде бұ л дә режедегі жағ дай ең ірі кә сіпкерлер ғ ана жете алад- монополиялық

ББББББББББББББ

Бағ аның шамадан тыс ө суімен кү ресу қ алай аталады? дефляциялық саясат

Бә секе жә не монополистік қ ызметгі шектеу туралы заң ның міндеті- бә секелестікгі қ олдау, монополияны реттеу

Бә секе жә не монополистік қ ызметті шектеу туралы заң ның міндетіне не кірмейді? валюта курсын тағ айындау

Болжам деген не? - белгілі бір объектінің болашақ тағ ы жай-кү йі, даму жолдары туралы ғ ылыми дә лелді пікір

Болжау формаларың - гипотеза, болжам, жоспар

ВВВВВВВВВВ

Валюталық қ атынастар қ андай қ ұ жатта кө рініс табады- мемлекеттің тө лем балансында

ДДДДДДДДДДД

Д. Мидтің теориясы- ә леуметтік интеракция

Дамығ ан елдерде ә леуметтік саясат жү ргізу тә жірибесі қ андай бағ ытта қ алыптасады? ә леуметтік сақ тандыру, ең бек ақ ы саясаты

Дамығ ан ө неркә сіптік елдерде " экономикалық ө судің " интенсивті моделінің икемді қ ұ ралы болып не табылады? экономиканы реттеудің ақ ша-несие механизмі

Дамығ ан ө неркә сіптік елдерде " экономикалық ө судің " интенсивті моделінің икемді қ ұ ралы болып не табылады? экономиканы реттеудің ақ ша-несие механизмі

Декларация дегеніміз не? табыс кө лемі туралы арыз

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Егер ең бек ө німділігі тө мендеп, жұ мыс кү шінің сапасы кемісе бұ л қ андай проблемағ а жатады -ә леуметтік тұ рақ сыздық

Егер жиынтық шығ ындардың абсолюттік кө рсеткіштері жиынтық табыс бойынша кө рсеткіштер дең гейінен жоғ ары болса, онда - бұ л шешімнің тиімділігі кү мә нді болады

Егер келісім барысында екі жақ ты табыс ө зінің абсолюттік мө лшерлері бойынша трансакциялық шығ ындар кө лемінен аз болса, онда бұ л келісім ө зінің экономикалық мағ ынасын жояды

Егерде кә сіпкерлікпен айналысатын болсам, мен, міндетті тү рде келесі заң дарды білу керекпін- аталғ ан заң дардың барлығ ын білуге тиістімін

Еліміздегі салық жү йесінің дамуы қ анша кезең ге бө лінеді? 4

Еліміздегі салық жү йө сінің дамуы қ анша кезең ге бө лінеді- 4

Ең бек қ атынастарын реттеу - ә леуметтік топ ө кілдерінің қ атынастарды ретту

Еркін бә секе нарығ ына қ андай сипаттама кірмейді? мемлекет бағ аны қ алыптастыру

Еркін бә секелес нарық тың сипаттамасы- фирманың кө п болуы

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жалпы агрорлық секторды басқ ару жү йесіндегі міндет- олардың стихиялы тү рде дамуына, тә ртіпсіздік жайлағ ан, басқ аруғ а келмейтін жағ дайларғ а мә н бермеу

Жалпы ө ркениетті елдердің қ ай қ айсысын алсақ та ө здерінің ең маң ызды қ андай мә селелерін шешуде кә сіпкерлікке арқ а сү йейді- экономикалық жә не ә леуметтік

Жанама реттеу ә дісіне не жатады? несиелік саясат

Жанама салық тарғ а қ андай салық тар кіреді? қ қ с, акциздер

Жанама салық тарғ а қ андай салық тар кіреді? қ қ с, акциздер

Жаң а салық кодексі қ ашан енгізілді? 2002ж. 1 қ аң тар

Жаң а салық кодексі қ ашан енгізілді? 2002ж. 1 қ аң тар

Жеке реттелетін монополияның тү сінігі қ андай? мемлекет кейбір тауарғ а бағ аны орнату арқ ылы пайда табуды, қ ажеттілікті ө теуге жол ашады

Жер қ атынастарын реттеудің негізгі бағ ыттарының бірі- ауыл шаруашылығ ына қ олайлы жерді қ орғ ау, тиімді пайдалану ү шін іс-шаралар жү ргізу

Жер салығ ы қ андай факторғ а байланысты белгіленеді- жер сапасына қ арай

Жер салығ ында салық бірлігі ретінде не салынады? 1га

Жер салығ ында салық бірлігі ретінде нө салынады? 1 га

Жоспар кө рсеткіштерін тығ ыз байланыстыру ү шін қ олданылатын ә дісі- баланстық

Жоспар кө рсеткіші деген не? басқ ару шешімінің нақ тылы бір тапсырмасын санмен кө рсету

Жоспарлаудың негізігі мақ саты- экономикада баланстық ү йлесіммен макроэкономикалық тұ рақ тылық ты қ амтамасыз ету

Жұ мыспен қ амту тө лем балансы, инвестиция қ андай параметрге жатады? макроэкономиклық

Жұ мыспен қ амту тө лем балансы, инвестиция қ андай параметрге жатады? макроэкономиклық

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Заемдық қ аражатқ а келесілер кіреді- банктік несиелер, мемлекеттік нө сиелер

ИИИИИИИИИИИ

Инвестиция бұ л - негізгі капиталды қ ұ руғ а, кө бейтуге, қ айта қ ұ руғ а, тежникалық қ айта қ аруландыруғ а кеткен шығ ын

Инвестиция келесі тү рлерде боладың - ақ шалай, техника-технология, ноу-хау, қ ұ рал-жабдық тар

Инвестиция кө здері келесің - ішкі қ айнар кө здер, заемды қ аражат, сырттан алып келінген қ аражат

Инвестициялар бойынша Қ Р мемлекеттк комитетін қ ұ ру жө ніндегі Қ Р Президентінің жарлығ ы қ ашан шық ты? 1996ж қ арашада

Инвестициялық жекешелендіру қ орлары жө ніндегі Ереже қ ай жылы қ абылданды? 1993ж.

Инвестициялық қ олданушы объектісіне келесілер жатадың - заң ды жә не жеке тұ лғ алар, мемлекеттік жә не муниципалдық орган, инвесторлар

Инвестициялық қ ызмет дегеніміз не? заң ды тұ лғ алардың, азаматтардьің жә не мемлекеттің инвестицияларды жү зеге асыру жө ніндегі практикалық іс-ә рекеттерінің жиынтығ ы

Инвестициялық қ ызмет қ андай инвестициялық сфераларды жү зеге асырады? кү рделі қ ұ рылыс, инновациялык, сфера, қ аржы капиталын пайдалану, қ озғ алатын жә не қ озғ алмайтын мү лік, нарығ ында мү ліктік қ ұ қ ық тарды жү зеге асыру сферасында

Инвестициялық қ ызметтің негізгі нысаны ол- инвестициялық жобаларды жү зеге асыру

Инвестициялық қ ызметтің субъектілер болып келесілер табылады- заң ды жә не жеке тү лғ а, шетелдік жә не мемлекттік ұ йымдар, халық аралық ұ йымдар

Инвестициялық саясат қ анша бағ ытта жү ргізіледі? 3

Инвестициялық саясаттың маң ызды бағ ыттары қ алай жү ргізіледі? мемлекеттік бюджеттік қ орларды пайдалану арқ ылы, ішкі несие қ орлары мен жеке заң ды тұ лғ алардың ө зіндік қ аражаттарын тиімді қ олдануды ынталандыру арқ ылы, шетелдік инвестициялар тарту мен тиімді пайдалану механизмі арқ ылы

Инвестициялық сұ раныстың қ анша тү рі бар? 2

Инвестициялық сұ раныстың тү рлері- потенциялды жә не нақ ты

Инвестицияның келесі тү рлерін ажыратамыз- Тікелей, портфельдік, аннуитетті

Инвестицияның қ анша тү рі бар? 3

Инвестицияның маң ызды бағ ыттары келесілерң - қ айта қ ұ ру, техникалық қ айта қ аруландыру, кә сіпорынды кө бейту, жаң а қ ұ рылыс

Индикативті жоспарлау - жоспарлы кезең дегі мемлекеттік экономиканың саясаттың негізгі мақ саттары мен бағ ыттарына сай мемлекеттік шараларды анық тау

КККККККККК

Канадада мемлекеттік дотацияның ү лес салмағ ы қ анша? 40%

Канадада мемлекеттік дотацияның ү лес салмағ ы қ анша? 40%

Капиталистік елдерде экономиканы басқ арудың салааралық қ ағ идасы қ ай кезде қ олданылды? бағ дарламалаудың алғ ашқ ы кезө ң інде

Капиталистік елдерде экономиканы басқ арудың салааралық қ ағ идасы қ ай кезде қ олданылды? бағ дарламалаудың алғ ашқ ы кезө ң інде

Кә сіпкер қ абылданғ ан заң ғ а қ айшы келмейтін қ ызметтің қ андай тү рімен айналыса алады- қ ызметтің қ андайда болмасын тү рімен

Кә сіпкердікті дамыту процесіндегі мемлекеттік реттеудің ең маң ызды функциялары нелер- кә сіпкерлік қ ұ рылымды қ орғ ау

Кә сіпкердің басты кө ң іл бө летіні - ө з тауарларына сұ ранысты қ анағ аттандыру

Кә сіпкерлік қ ызметтің ең бірінші орын алар жері- кә сіпорын

Кә сіпкерлік қ ызметінің қ андай тү рлерін білесіз- Ө ндірістік, коммерциялық, қ аржылық кә сіпкерлік қ ызметі

Кә сіпкерлік нарық та қ андай қ олданбалы зерттеу жұ мыстары бойынша қ ызмет кө рсетуімен қ амтамасыз етіліп, ең белсенді роль атқ арады- консалтингтік

Кә сіпкерліктегі мемлекеттік реттеудің ең маң ызды функциясы не - жасаң ды кә сіпкерлердің туындап келе жатқ ан қ олдану потенциалындағ ы тә ртібін қ алыптастыру.

Кә сіпкерліктегі мемлекеттік реттеудің ең негізгі жү йесін атаң ыз.- қ азіргі кә сіпкерлікті дамыту жү йесі

Кә сіпкерлікті дамыту қ анша дең гейдегі басқ аруды жетілдіру ү шін қ ажет- кез келген

Кә сіпкерлікті дамыту ү шін субъектінің белгілі бір дә режеде тә уекелдіктің қ андай тү рлері болуы қ ажет- еркіндігі мен қ ұ қ ығ ы

Кә сіпкерлікті ұ йымдастырудың ең қ арапайым формасы не- жеке іскерлік

Кә сіпкерліктің кү рделі мә селелерінің бірі - несиелік ресурстады алудың қ иындығ ы. Себебі, несие алу ушін кепілгө қ оятын мү лік, бизнес-жоспар болу тиіс. Осы себептен банктерде кә сіпкрліктің қ андай тү рлерін қ аржыландыруғ а асық пайды- шағ ын жә не орта кә сіпкерлікті

Кә сіпкерліктің тиімділігіне байланысты қ андай прогресс арқ ылы болады- техникалық

Кез келген экономикалық жү йеде нарық қ а бағ ынбайтын мемлекеттің араласуын қ ажет ететін қ андай сферасында мемлекеттік реттеу проблемалары бар- бюджеттік, несиө лік, салық тық, инвестициялық

Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ Қ

Қ азақ стан заң дары бойынша валюталық реттеудің объектісі болып тө мендегілердің қ айсысы есептелінеді- шетел валютасы

Қ азақ станда ең бек туралы заң қ ашан қ абылданды? 1998ж.

Қ азақ станда жұ мыскерлерді қ анша пайызғ а қ осымша табыс табу мақ сатында қ осымша ең бек етуге мә жбү р? 50

Қ азақ станның ауыл шаруашылық секторының қ ұ лдырауына не себеп болды- АӨ К-ң ө ң деуші кә сіп орындардың жекешелендіру жеткілікті экономикалық негіздеусіз жү ргізілді

Қ азіргі кездегі Қ Р-ң ішкі ө німіндегі салық тың ү лесі қ анша? 40%

Қ азіргі кездегі Қ Р-ң ішкі ө німіндегі салық тың ү лесі қ анша? 40%

Қ андай нарық бір біріне қ арама -қ айшы нарық? монополия жә не монопсония

Қ қ с-ң ставкалары- 0, 16

Қ қ с-ң ставкалары- 0, 16

Қ оғ амдық қ ызмет кө рсетулерге нені жатқ ызуғ а болады? азаматтардың заң ды қ ұ қ ын қ орғ ау, кү рделі зерттеулер жү ргізу, тө тенше жағ дайларды алдын-ала ескерту

Қ оғ амдық қ ызмет кө рсетулерге нені жатқ ызуғ а болады? азаматтардың заң ды қ ұ қ ын қ орғ ау, кү рделі зерттеулер жү ргізу, тө тенше жағ дайларды алдын-ала ескерту

Қ олайсыз жағ дайларда ү здіксіз тө ленген болмашы сомалар орнына қ аржылық ө тем тө леу жү йесі- ә леуметтік сақ тандыру

Қ Р Конституциясында кә сіпкерлік туралы не деп жазылғ ан- Ә ркімнің кә сіпкерлік қ ызметі еркіндігінде, ө з мү лкін кез келген заң ды кә сіпкерлік қ ызметі ү шін еркін пайдалануғ а қ ұ қ ығ ы бар

Қ Р мемлекеттік бюджетіне салық тардың уақ тылы жә не толық тө ленуін кім тексереді? салық органдары тексереді

Қ Р Президенті қ ай жылы ө ндіріс саласындағ ы шағ ын жә не орта кә сіпкерлікті қ олдау туралы заң дарғ а қ ол қ ойды? 1992ж

Қ Р Президенті қ ай жылы ө ндіріс саласындағ ы шағ ын жә не орта кә сіпкерлікті қ олдау туралы заң дарғ а қ ол қ ойды? 1992ж

Қ Р Президентінің Қ азақ стан-2030 жолдауы қ андай жоспарлауғ а жатады? стратегиялық

Қ Р Республикасы қ андай ел болып табылады? нарық тық экономикағ а кө шкен ел

Қ Р Республикасы қ андай ел болып табылады? нарық тық экономикағ а кө шкен ел

Қ Р-да жердің мемлекеттік меншікте болуының мазмұ ны неде- Жердің талам-таражғ а тү спеуін қ амтамасыз ету, Ұ лттық байлық ты сақ тап қ алуда

Қ Р-да инвестициялык, қ орлар туралы Қ Р-ның заң ы қ ашан қ абылданды? 1997ж. Наурыз

Қ Р-да кә сіпкерлік қ ызметтің субъектілері кімдер бола алады- Қ азақ стан азаматтары, шетел мемлекеттің азаматтары, кә сіпкерлік ұ жымы

Қ Р-да кә сіпкерлікті дамытуғ а ү лкен ден қ ойылып, бірқ атар заң дар мен жарлық тар, қ аулылар қ абылданғ ан. Ең алғ ашқ ы қ ұ жаттардың бірі ретінде қ андай заң қ абылданды- жеке кә сіпкерлікті қ орғ ау мен қ олдау туралы заң ды 1993 жылы 4 шілдеде қ абылданды

Қ Р-да қ ай жылы мемлекеттің нарық тық қ арым қ атынастарғ а ә серін тигіздіретін бұ л кә сіпкердіктің дамуы болды- 1997

Қ Р-да монополияғ а қ арсы орган қ андай шараны жү зеге асырмайды? Ұ лттық валютағ а курс тағ айындайда

Қ Р-да шағ ын кә сіпкерліктің ү лесі қ азіргі кезде қ анша пайызғ а жетті- 90

Қ Р-ң «жер туралы заң ы бойынша жер пайдалану қ ұ қ ығ ын кім береді- мемлекет

Қ Р-ң «Жер туралы заң ының " ережелері бойынша жер кімнің меншігінде болуы тиіс - мемлекеттің

Қ Р-ң Валюталық органдары қ айсысы- Ұ лттық банк жә не Қ Р-ң ү кіметі

Қ Р-ң заң дары бойынша валюталық қ атынастардың субъектілері болып тө мендегілердің қ айсысы табылады- резиденттері жә не резидент еместері

Қ Р-ң шетел инвестициялары бойынша ұ лттық агенттік қ ұ ру туралы Қ Р Президентінің жарлығ ы қ ашан жариялаң ды? 1992ж маусымда

Қ Р-сы 1992 жылдың шілдесінде ХВҚ -ғ а мү ше болып кіргеннен кейін, ө зінің валюта қ атынастарын Ұ йымдастырып реттеу ү шін 1993 ж. Сә уір айында қ андай заң қ абылданды- " Валюталық реттеу туралы" заң

Қ Р-сы Президентінің 2001 жылғ ы 7 мамырдағ ы жарлығ ымен Қ Р-да «Шағ ын кә сіпкерлікті дамыту мен қ олдаудың мемлекеттік бағ дарламасы" бекітілді. Мемлекеттік бағ дарламаның маң ызды міндеттері нелер- халық тың жұ мыспен қ амтылуын қ амтамасыз ету

Қ ысқ а мерзімді реттеулердің мақ саты - бірнеше айдың ішінде нә тиже алуғ а есептелген ұ дайы ө ндіріс процесіне ә сер ету

Қ ытай халық Республикасында экономикалық реформалар қ ашан басталды? 70ж. соң ында

Қ ытай халық Республикасында экономикалық реформалар қ ашан басталды? 70ж. соң ында

Қ ытайдағ ы шаруашылық жү ргізудің жоғ арғ ы дең гейі нені қ амтиды? негізгі ө ндірістік кө рсеткіштерің директивті жоспарлауды

Қ ытайдағ ы шаруашылық жү ргізудің жоғ арғ ы дең гейі нені қ амтиды? негізгі ө ндірістік кө рсеткіштерің директивті жоспарлауды

ММММММММ

Макроэкономикалық жоспардың формалары- индикативті, директивті, стратегиялық, бюджеттік

Макроэкономикалық тұ рақ тылық нені сипаттайды? макрокө рсеткіштер жү йесі экономиканың ө ткен кезең іне қ арағ анда ілгерілеуін

Мақ саттар мен қ ұ ралдар ө згерісінің ө зара байланыстарын сипаттайтын кө рсеткіш қ алай аталады? мультипликатор

Мал шаруашылығ ының негізгі ө німдерінің ө ндірісінің тө мендеуіне негізгі себеп болғ ан факторлар- мал мен қ ұ с санының азаюы

Материалдық ең бек ресурстары қ ұ ндық қ ай ө ндірістің қ ұ рамына кө рсетеді? баланстық

Мемлекет тарапынан ең бек ақ ыны реттеу қ ай саясатқ а жатады? ә леуметтік

Мемлекет тарапынан қ андай іс-ә рекетке материалды-техникалық жә не интеллектуалды қ орлар мә жбірлі тү рде бө лінеді? қ орғ аныс

Мемлекет тө мендегілердің қ айсысына ақ ша шығ аруғ а (эмиссия) ерекше монополистік қ ұ қ ық берді- ұ лттық банк

Мемлекетгік бағ аны реттеудің басты объектісі - ауыл шаруашылық ө ндірісі

Мемлекеттік бағ аны ретгеудің басты объектісі - ауыл шаруашылық ө ндірісі

Мемлекеттік бюджеттің кірісін топтастырып, ә леуметтік, ә скери, қ орғ аныс шараларын реттеу салық салудың қ андай қ ызметі атқ арады? фискалдық

Мемлекеттік бюджеттің кірісін топтастырып, ә леуметтік, ә скери, қ орғ аныс шараларын рө ттө у салық салудың қ андай қ ызметі атқ арады? фискалдық

Мемлекеттік инвестицияларды басқ ару келесі кезең дерде жү зеге асырылуы қ ажет- жоспарлау, бағ дарламалау, бюджетті дайындау, орындау

Мемлекеттік инвестицияларды басқ ару қ анша кезең нен тұ рады? 4

Мемлекеттік салааралық аймақ тық бағ дарламалар жасағ анда қ ай ә діс қ олданылады? бағ дарламалық - мақ саттық

Мемлекеттің ең басты кә сіпкерлікті қ олдауы не болып саналады. Бұ л қ олдау арқ ылы ә р азамат кә сікепкерлікпен айналыса алады- заң бойынша микро жә не макро кредиттерді мемлекет тарапынан уақ ытылы бө лініп отыр

Мемлекеттің инвестициялық қ ызметінің маң ызды қ ағ идаларының бірі – ол- елдердің инвестициялық келісімдері мен инвестициялық жобалардың ашық, жариялылық негізде болуы

Мемлекеттің экономиалық саясатына не жатады? қ орларды тиімді пайдалану саясаты, ішкі шаруашылық жә не ә леуметтік саясат, сыртқ ы экономикалық саясат

Мемлекеттің экономиалық саясатына не жатады? қ орларды тиімді пайдалану саясаты, ішкі шаруашылық жә не ә леуметтік саясат, сыртқ ы эк ономикалық саясат

Мемлекеттің экономиканы реттеудегі кү шті тетікгердің бірі не болып табылады? қ аржы бюджет ресурстарын пайдалану жә не салық жинау механизмі

Мемлекеттің экономиканы реттеудегі кү шті тетіктердің бірі не болып табылады? қ аржы бюджет ресурстарын пайдалану жә не салық жинау механизмі

Мемлекеттің экономиканы реттеудегі кү шті тетіктерінің бірі не болып табылады? қ аржы бюджет ресурстарын пайдалану жә не салық жинау мө ханизмі

Мемлекеттің экономиканы реттеудегі кү шті тө тіктө рінің бірі не болып табылады? қ аржы бюджет ресурстарын пайдалану жә не салық жинау механизмі

Монополистік қ ызмет дегеніміз бұ л - рынок субьектілерінің, мемлекеттік органдардың бә секеге жол бермеуге, оны шектеуге немесе жоюғ а бағ ытталғ ан жә не тү тынушылардың заң ды мү дделө ріне қ ысым жасайтын заң ғ а қ айшы кө летік іс-ә рекө ттері

Монополистік қ ызмет дө геніміз - рынок субьектілерінің, мемлекеттік органдардың бә секеге жол бермеуге, оны шектеуге немесе жоюғ а бағ ытталғ ан жә не тұ тынушылардың заң ды мү дделеріне қ ысым жасайтын заң ғ а қ айшы келетін іс-ә рекет

Монополия деген ұ ғ ым нені білдіреді? " жалғ ыз сатушы"

Монополияғ а қ арсы органның атқ аратын жұ мыстары- рыноксубьектілерінің орындалуы ү шін міндө тті нормативтік қ ұ қ ық тық актілерді ә зірлеп бекітеді

Монополияғ а қ арсы органның атқ аратын жү мысы- рынок субьетілерінің монополияғ а қ арсы заң дарды сақ тауын мемлекеттік бақ ылауды жү зеге асыру

Монополияғ а қ арсы органның қ ызметі- қ осарлас қ ұ рылымдар қ ұ ру, сондай-ақ тауар рыногында ү стем жағ дайғ а ие заң ды тұ лғ аларды бө лу жө нінде шаралар ә зірлейді

Монополияғ а қ арсы органның қ ызметі- мемлекеттік органдарғ а тауар рыногын жә не ондағ ы бә секені дамытуғ а бағ ытталғ ан аралар ө ткізу женінде ү сыныстар беру

Монополияғ а қ арсы органның міндеттері- кә сіпкерлікті қ олдау, тауарлар рыногында бә секені дамыту, табиғ и монополияның субьектілерінің қ ызметін реттеу, мемлекеттік органдардың тұ тынушылардың мү дделерін қ орғ ау жө ніндегі қ ызметтерді ү йлестіру

Монополияғ а қ арсы органның міндеттері- мемлө кеттік органдардың тұ тынушылардың міндеттерін қ орғ ау жө ніндегі қ ызметті ү йлестіру

Монополиялық бә секе нарығ ы бұ л қ андай нарық? Бұ л нарық та сатушы саны бірнеше жә не ә р қ айсысы ұ сынылып отырғ ан тауар мен қ ызметке жә не ұ сынымның жалпы кө леміне ә сер ете алатын нарық

Монополиялық табыс дегенімізді қ алай тү сінуге болады? бұ л рынок субьетісінің монополистік қ ызметті жү зеге асыру нә тижесінде алғ ан табыс

Монополиялық табыс дегеніміз- монополистік қ ызметті жү зеге асыру кезінде алынғ ан табыс

Монопсония деген ұ ғ ым нені білдіреді? " жалғ ыз сатып алушы"

Монопсонияның монополиядан айырмашылы неде? " жалғ ыз сатып алушы"

Монопсонияның монополиядан айырмашылығ ы- 1 ғ ана сатып алушысы бар нарық тү рі

ННННННННН

Нақ ты салық қ а не жатады? мү лік салығ ы

Нарық инфрақ ұ рылымының ең басты элементтері нелер болып саналады- банктер

Нарық қ а кө шу кезінде ауыл шаруашылық дақ ылдардың тү сімінің тө мендеуіне қ андай жағ дайлар ә сер еткен болатын- егістік кө лемінің азаюы. Шығ ымдылығ ының кемуі

Нарық ты реттеу ә дістері қ алай бө лінеді? тікелей жә не жанама

Нарық ты экономикасының субъектісі ретінде шағ ын бизнестің артық шылық тары бар. Осы артық шылық ты тап.- салыстырмалы тү рдегі аз шығ ындар, Ә сіресе басқ аруғ а жұ мсалатын

Нарық тық қ атынастар механизмдерінің ә серін қ абылдамайтын тауарларды басқ аша қ алай айтуғ а болады? таза қ оғ амдық тауарлар

Нарық тық экономиканың қ алыптасу кезінде салық саясатының негізгі мақ саты- салық жү йесін қ ұ ру жә не оның тиімді қ ызмет етуіне мү мкіншілік беру

Нарық тық экономиканың қ алыптасу кезінде салық саясатының негізгі мақ саты- салық жү йесін қ ұ ру жә нө оның тиімді қ ызмет етуіне мү мкіншілік беру

Нарық тың мемлекетаралық реттеу механизмі дегеніміз не? бір мемлекет басқ а мемлекеттермен бірігө отырып экономикалық қ оғ амдастық қ ұ ру арқ ылы

Нарық тың ө зін-ө зі реттеу механизмі, ол - " нарық тың кө рінбейтін қ олы" - бә секелестік

Негізгі ауылшаруашылығ ы ө німдеріне қ андай саясат қ олданылады? бағ а қ ұ ру саясаты

Негізгі ауылшаруашылығ ы ө німдеріне қ андай саясат қ олданылады? бағ а қ ұ ру саясаты

Негізгі табыстан тыс тү сетін ақ шалай немесе материалдық кіріс қ алай аталады? қ осымша табыс

Несие жү йесінің резервтік орталығ ы болып тө мендегілердің қ айсысы есептелінеді- коммерциялық банктер

Несиелік жү йеде қ андай 3 негізігі буын бар- Орталық банк, коммерциялық банк, маманданғ ан ақ ша-несие институттары

Нобель сыйлығ ының лауреаты Ф.Холяктың тұ жырымы бойынша ақ ша саясатының басты мақ саты ол- ақ шаның тұ рақ сыздағ ын қ амтамасыз ету

Нобель сыйлығ ының лауреаты Ф.Холяктың тұ жырымы бойынша ақ ша саясатының басты мақ саты ол- ақ шаның тұ рақ сыздағ ын қ амтамасыз ө ту

ОООООООООО

Олигополистік жағ дайдың типтерін кө рсетің із- қ ұ пия ологополия

Олигополия деген ұ ғ ым нені білдіреді? " аздағ ан сатушылар"

Олигополиялық бә сө ке нарық та бағ а қ алыптастырудың ортақ сипаттамасы- бағ а жиі-жиі ө згереді

Олигополиялық нарық кезінде бағ а - жиі-жиі ө згереді

Олигополияның монополиядан айырмашылығ ы- бұ л нарық та бірнеше фирма стандартталғ ан немесе дифференциаланғ ан тауар сатады

Отандық нарық та кә сіпкерліктегі бә сікені дамытуғ а қ андай жолдар қ олдануымыз керек - тұ тынушылардың сұ раныстары бойынша тауарлардың сапасы ерекше болуы

ПППППППППП

П.Самуэльсон жә не В.Нордхаус олигополистік жағ дайдың типтерін кө рсетті. Олардың саны неше? 3

Поляк халық Республикасында қ андай шаралар " естен тандыру терапиясы" деп аталады? нарық тық қ атынастар саласын кең ейту жә не инфрақ урылымын қ алыптастыру

Поляк халық Республикасында қ андай шаралар " естен тандыру терапиясы" дө п аталады? нарық тық қ атынастар саласын кең ейту жә не инфрақ ұ рылымын қ алыптастыру

Портфелвдік инвестиция – бұ л- қ ұ нды қ ағ аздарды жә не басқ ада активтерді сатып алу

Проценттік ставкаларғ а нелер жатады? прогрессивті, рефессивті, пропорционалды

Республикамыздың Ата заң ында жерді пайдалану жө нінде айтылғ ан бө лім бойынша тө мендегілердін қ айсысы дұ рыс- жерді ұ зақ мерзімге жалғ а беру

РРРРРРРРРРР

Реттелмейтін жеке монополия- монополист ө зі бағ а тағ айындайды, бірақ ол мемлекеттің ық палынан жекө басқ а бә секелестерді ескере отырып жү ргізіледі

ССССССССССС

Салық дегеніміз не? міндетті тө лемдер

Салық дегеніміз не? міндетті тө лемдер

Салық жө ң ілдіктері дегеніміз не? салық тан ішінара немесе толық босату

Салық жү йесі деген не? салық тың ө зара байланысты жиыны

Салық жү йесі деген не? салық тың ө зара байланысты жиыны

Салық жү йесінің қ ұ рылымына қ андай жағ дайлар ә сер етеді? саяси-ә леуметтік

Салық жү йесінің қ ұ рылымына қ андай жағ дайлар ә сер етеді? саяси-ә леуметтік

Салық заң ында белгіленген салық, алым жә не басқ а да міндетті тө лемдерді тө леу- мемлекет алдындағ ы борыш

Салық заң ында белгіленген салық, алым жә не басқ а да міндетті тө лемдерді тө леу- мемлекет алдындағ ы борыш

Салық объектісі- табыс, мү лік, ең бек теу, қ ызмет кө рсету тү рі

Салық салу объектісіне байланысты салық тар қ алай жіктеледі? тікелей жә не жанама

Салық салу объектісіне байланысты салық тар қ алай жіктеледі? тікелей жә не жанама

Салық салу элементтерің объекг, субъект, ставка, салық кө зі

Салық салу элементтерің - объект, субъект, ставка, салық кө зі

Салық ставкалары немен белгіленеді? процентпен

Салық ставкалары немен белгіленеді? процентпен

Салық субъектісі- салық тө леушілер

Салық тексерулерінің тү рлері- қ ұ жаттық, рейдтік, хронометраждық

Салық тексерулерінің тү рлері- қ ұ жаттық, рейдтік, хронометраждық

Салық тө леушінің қ ұ қ ығ ы- барлық жауабы дұ рыс

Салық тар бойынша салық декларацясының жә не салық сомасының нысанын кім белгілейді? Қ Р Кіріс министрлігі

Салық тар бойынша салық дө кларацясының жә не салық сомасының нысанын кім белгілейді? Қ Р Кіріс министрлігі

Салық тар кім арқ ылы жиналады? мемлекет

Салық тар кім арқ ылы жиналады? мемлекет

Салық тар қ айда жұ мсалады? жалпы мемлекеттік тұ тынуғ а

Салық тар қ айда жұ мсалады? жалпы мемлекеттік тұ тынуғ а

Салық тарды кімдер тө лейді? з аң ды жә не жеке тұ лғ алар

Салық тарды кімдер тө лө йді? заң ды жә не жеке тұ лғ алар

Салық тарды қ анша ерекшелік белгілері бойынша топтастыруғ а болады? 5

Салық тарды қ анша ерекшелік белгілері бойынша топтастыруғ а болады? 5

Салық тың қ айнар кө зіне нелер жатады? ең бек ақ ы

Салық тың негізгі қ ызметі- фискалдық, реттеушілік, қ айта бө лу

Салық тың негізгі қ ызметі- фискалдық, реттеушілік, қ айта бө лу

Салыстыру принципі дегеніміз не? ставкаларды бекіткенде оларды басқ а елдердің ставкаларымен салыстыру

Салыстыру принципі дегеніміз не? ставкаларды бекіткенде оларды басқ а ө лдердің ставкаларымен салыстыру

Сыртқ ы экономикалық саясатқ а не жатады? мемлекеттің экспорттық потенциалын жоғ арлату

Сыртқ ы экономикалық саясатқ а не жатады? мемлекеттің экспорттық потенциалын жоғ арлату

Сырттан алып келінген қ аржылар келесілер- пайдалы салымдар, шетелдік инвестициялар

ТТТТТТТТТТТ

Табыстар қ алыптастыру кө зіне қ арай қ алай жіктеледі? негізгі жә не қ осымша

Табыстардың дифференциялану дең гейін ө лшерде қ андай графикалық кө рсеткіш қ олданылады? Лоренц қ исығ ы

Таза монополия нарығ ының сипаты- Тек ғ ана бір сатушының болуы

Таза монополияғ а қ айсысы енеді? мемлекеттік монополия

Таза монополияның мағ ынасы қ андай? 1 ғ ана сатушы

тарифі дегеніміз не? ең бек уақ ытының қ ұ ны

Тауардың бағ асы арқ ылы немесе кө рсетілген қ ызмет арқ ылы алынатын салық - жанама

Тауардың бағ асы арқ ылы немесе кө рсетілген қ ызмет арқ ылы алынатын салық жанама

Тө мендегілердің қ айсысы ауыл шаруашылық ынталандырушы функциясын кү шейтер еді- ауыл шаруашылығ ына қ атысты салық тарды жең ілдікпен салу

Тө мендегілердің қ айсысы Қ Р-да негізгі валюталық реттеу органы болып табылады- Ұ лттық банк

Тө мендегілердің қ айсысы Ұ лттық банктің қ ызметтеріне жатпайды- салық салу

Тө мендегілердің қ айсысы экономикалық заң дылық қ а жатпайды? ұ сыныс пен сұ раныс, кемімелі пайдалылық, кемімелі тиімділік

Тө мендегілердің қ айсысы экономикалық заң дьілық қ а жатпайды? ұ сыныс пен сұ раныс, кемімелі пайдалылық, кемімелі тиімділік

Тө мендегілердің қ айсысы, «Валюталық реттеу туралы заң ы бойынша валюталық қ атынастарды реттеуші органдары болып табылады- Қ Р-ң ұ лттық банкі жә не Қ Р-і бағ алы қ ағ аздар жө ніндегі Ұ лттық комиссиясы

Тікелей инвестиция – бұ л- шаруашылық субьектілерінің жарғ ылық капиталғ а салым салу

Тікелей инвестицияларды қ олдауды жү зеге асыратын мемлекеттік орган ол- мемлекеттік комитет

Тікелей реттеу ә дістеріне не жатады? лимидтерді бекіту

ФФФФФФФФФ

Фискалды саясаттың ең маң ызды бө лігі- салық тық реттеу

 

Фискалдық саясат нені қ амтиды? салалық жә не аймақ тық проблемаларды

Франциядағ ы ағ ымдағ ы, орта мерзімдегі жоспарлаудың ғ ылыми-ә дістемелік жә не ұ йымдастырушылық мә селелерін қ ай орган шешеді? жоспарлау бойынша бас комиссариат

Франциядағ ы ағ ымдағ ы, орта мерзімдегі жоспарлаудың ғ ылыми-ә дістемелік жә не ұ йымдастырушылық мә селелерін қ ай орган шешеді? жоспарлау бойынша бас комиссариат

халық шаруашылығ ын макроэкономиалық дө ң гейін жоғ арлату

ХХХХХХХХХХ

Халық шаруашылығ ының алдың ғ ы буындарындағ ы қ ұ қ ық негіздерін жасауда қ ай заң негізгі роль атқ арады? экономикалық ассоциациялар заң ы

Халық шаруашылығ ының алдың ғ ы буындарындағ ы қ ұ қ ық негіздерін жасауда қ ай заң негізгі роль атқ арады? экономикалық ассоциациялар заң ы

ШШШШШШШ

Шаруашылық жү ргізудің нарық тық механизмдө рін іске қ осудың барысын жоғ арыдан ә кімшілік реттеу қ андай нә тижеге алып келеді? дағ дарысты одан ә рі кү рделендіреді

Шетел инвестициялары туралы заң қ ай жылы шық ты? 1991ж.

Шетел инвестицияларын тартудың негізгі қ ағ идаларың - экономикалық жә не ә леуметтік қ ағ идасы, келісілген істің 2 жақ қ а да пайдалы болуы, экологиялық қ ауіпсіздігін сақ тау жә не нығ айту

Шетел капиталы келесі арна бойынша тү седің - Экспорттық несиелер, дамуғ а ресми кө мек, тікелей жә не портфельдік инвестициялар

Шетел капиталы қ анша арна бойынша тү седі? 3

Шетелдік инвестицияларды тарту ісі мемлекеттен нақ ты қ олдау табуы тиіс пе? ия

Шығ ыс Еуропа елдері қ ай кезден бастап нарық тық экономикағ а кө шті? 1949ж. қ аң тар

Шығ ыс Еуропа елдері қ ай кезден бастап нарық тық экономикағ а кө шті? 1949ж. қ аң тар

ІІІІІІІІІІІІІ

Ішкі қ айнар кө зге келесілер жатады- амортизация, пайда, жарғ ылық капитал, сақ тандыру бойынша қ аражат

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Экономианы реттеу, бұ л - мемлекеттің макроэкономикалық тұ рғ ыда қ олданатын іс-ә рекет

Экономикалық болжау объектісің - қ оғ амдық ұ дайы ө ндіріс прцессі

Экономикалық реттегіштер жү йесі қ андай кешендерден тұ рады? натуралдық, қ ұ ндық, нормативтік

Экономиканы мемлекеттік реттеу методологиясына не жатады? концепциясы, қ ағ идалары, механизмдері мен ә дістері

Экономиканы мемлекеттік реттеу методологиясына не жатады? концепциясы, қ ағ идалары, механизмдері мен ә дістері

Экономиканы мемлекеттік реттеудің маң ызды ә лементтері- бә секелестііаі қ олдау жә не кә сіпкерлікке жағ дай жасау, ұ лттық табыстың қ ұ рамын ө згерту

Экономиканы реттеу тү рлерің - нарық тық жә не мемлекеттік

Экономиканың кө рсеткіштер жү йесінің жоғ арғ ы дең гейін қ андай кө рсеткіштер қ ұ райды? макроэкономикалық

Экономиканың мемлекеттік реттеудің маң ызды элементтері- бә секелестікті қ олдау жә не кә сіпкерлікке жағ дай жасау, ұ лттық табыстың қ ұ рамын ө згерту

ЭМР


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.068 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал