Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За модульною системою


Кафедра менеджменту

Інформаційний пакет з дисципліни

" Охорона праці на підприємстві"

 

 

Викладач ____________ ст. викл. Хотькін О.Н

Завідувач кафедри ____________ к.е.н. доц. Шпильова В. О.

 

Черкаси 2007

Опис дисципліни " Охорона праці на підприємстві "

Предмет: охорона праці на підприємстві

Мета: формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці на підприємтстві, складових і функціонування систем управління охороною праці та шляхів, засобів та заходів забезпечення умов виробничого середовища та трудового процесу згідно з вимогами законодавства та нормативно-правовими актами.

Курс: п’ятий

Семестр: дев’ятий

Кількість кредитів:

- Національних – 1

- ECTS – 1

Модулів: 1

Змістовних модулів: 4

Загальна кількість годин: 27

Галузь: 0804 " комп’ютерні науки"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Характеристика навчальної дисципліни:

Нормативна

Лекції – 8 годин;

Практичні – 4 годин;

Самостійна робота –15 годин;

Форма підсумкового контролю: іспит

 

 

Структура навчальної дисципліни «Охорона праці на підприємстві»

за модульною системою

№ з/п Змістовний модуль   кількість годин
лекції практичні самостійна робота всього
Модуль І. Охорона праці на підприємстві.
ЗМ 1. Система управління охороною праці, її складові та функціонування   -    
ЗМ 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії при використанні комп’ютерних технологій   -    
ЗМ. 3 Профілактика травматизму та профзахворювань при використанні інформаційних технологій        
ЗМ.4 Пожежна безпека при використанні новітніх інформаційних технологій -      
Всього        
Форма модульного контролю – іспит

 

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни " Охорона праці на підприємстві "

№ з/п Модуль, змістовний модуль   Всього балів лекції практичні Самостійна робота студентів Модульний контроль
За відвідування активність відвідування
Модуль 1 Охорона праці на підприємстві  
ЗМ 1. Система управління охороною праці, її складові та функціонування            
ЗМ 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії при використанні комп’ютерних технологій            
ЗМ. 3 Профілактика травматизму та профзахворювань при використанні інформаційних технологій            
ЗМ.4 Пожежна безпека при використанні новітніх інформаційних технологій            
Модульний контроль 1            
Всього по І модулю            
Наукову робота            
Підсумковий контроль-іспит До 40         До 40
Сума            

 

рейтинговий показник оцінка ECTS оцінка у національній шкалі
90 - 100 A (відмінно) зараховано
82 - 89 B (добре)
75 - 81 C (добре)
68 - 74 D (задовільно)
61 - 67 E (задовільно)
35 - 60 FX (незадовільно) з можливістю повторного складання не зараховано
01 - 34 F (незадовільно) з обов'язковим повторним вивченням

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал