Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання


1. Територіальний поділ праці передбачає:

а) формування повного товарного ряду для забезпечення незалежності регіону;

б) спеціалізацію регіонів;

в) якість економічного середовища;

г) переважання певного виду діяльності.

2. Добробут регіону залежить від:

а) максимально одержуваного ефекту;

б) максимального ефекту при мінімальних витратах;

в) мінімізації витрат;

г) розвитку інфраструктури.

3. Основна характеристика якості економічного простору:

а) щільність;

б) протяжнiсть;

в) територiальна пов'язанiсть;

г) кліматичні умови.

4. Пiдйом розвитку за paхунок науково-технiчного прогресу на чергову хвилю зростання базуєтъся на суттєвих досягненнях в сферах:

а) iнформатики;

б) важкого машинобудування;

в) хімії;

г) металургії.

5. Структурно-інвестиційна політика має на меті:

а) вдосконалення територiальної структури економiчних районів;

б) покращенпя iнвестицiйного клiмату у peгiонax країни;

в) забезпечення функціонування національної економіки;

г) оптимальне розміщення продуктивних сил.

6. В Українi найбiльш iнвестицiйно привабливими регiона­ми є такі:

а) м. Київ, Донецька, Днiпропетровська, Одеська і Харкiвсь­ка областi;

б) Донецька, Xapківськa областi та Автономна Республiка Крим;

в) м. Київ, 3акарпатська, Полтавська, Черкаська області, АРК;

г) м. Севастополь, АРК, Волинська і Piвенськa областi.

7. На якому етапі розвитку знаходиться Україна:

а) аграрному;

б) індустріальному;

в) постіндустріальному;

г) завершальному.

8. Розвиток малих підприємств дозволяє:

а) створювати нові робочі місця;

б) перебороти галузевий і регіональний монополізм;

в) загальмувати структурну перебудову господарського комплексу;

г) вирішувати макроекономічні проблеми.

9. Провідні місця Україна посідає за запасами:

а) вугілля, титану, графіту, алюмінію;

б) марганцевих руд, вугілля, бокситів, графіту;

в) марганцевих, залізних руд, вугілля, графіту;

г) золота, алмазів, платини.

10. Кам’яне вугілля видобувають у:

а) Криворізькому, Кременчуцькому басейнах;б) Донбасі, Львівсько-Волинському басейні;

в) Донбасі та Закарпатті;

г) Причорномор’ї та Приазов’ї.

11. Рекреаційні ресурси – це сукупність:

а) природних комплексів;

б) природних та природно-технічних комплексів;

в) природних та антропогенних комплексів;

г) соціально-економічних комплексів

12. Регіони нафтовидобутку в Україні:

а) Придніпровський, Прикарпатський, Причорноморський;

б) Дніпровсько-Донецький, Прикарпатський, Приазовський;

в) Дніпровсько-Донецький, Прикарпатський, Причорноморський;

г) Дніпропетровський, Донбаський, Поліський.

13. Який з регіонів видобутку нафти в Україні є найбільш перспективним щодо подальших розробок:

а) Прикарпатський;

б) Причорноморський;

в) Дніпровсько-Донецький;

г) Закарпатський.

14. «Ринковий» чинник розміщення нафтопереробної промисловості сприяє її орієнтації на:

а) місця нафтовидобутку;

б) місця перевантаження (порти);

в) місця транспортування (трубопроводи);

г) місця реалізації.

15. Найбільша проблема газової галузі:

а) відсутність ресурсів для видобутку;

б) складність видобутку природного газу;

в) відсутність транспортерів природного газу;

г) проблема реалізації.

16. Основним чинником формування і розвитку чорної металургії на певній території є:

а) наявність попиту на продукцію;

б) наявність кваліфікованих кадрів;

в) наявність сировинної бази;

г) наявність трудових ресурсів.

17. Принцип урахування міжнародного територіально поділу праці має на меті:

а) інтеграцію у світовий економічний простір;

б) подолання часового розриву між виробництвом та споживанням товарів;

в) раціональне природокористування;

г) зменшення втручання держави в оперативну діяльність підприємств.

18. Які чинники розміщення виробництва впливають на підприємства точного машинобудування:

а) сировинний та енергетичний;

б) сировинний та споживчий;

в) наукоємний та трудовий;

г) сировинний та водний

19. Які чинники розміщення виробництва впливають на підприємства машинобудування, що випускають трудомістку і фондоємну продукцію:а) сировинний та трудовий;

б) сировинний та споживчий;

в) трудовий та споживчий;

г) паливний та сировинний.

20. Основний чинник розміщення підприємств хімічної промисловості:

а) споживчий;

б) сировинний;

в) водний;

г) трудовий

21. Для підприємств фармацевтики головним чинником розміщення є:

а) технічний прогрес;

б) сировинний;

в) споживчий;

г) водний.

22. Найбільш освоєна і розорена сільськогосподарська зона в Україні:

а) Лісостеп;

б) Степ;

в) Полісся;

г) Лісова зона.

23. До чинника, який стримує розвиток рекреаційного комплексу в Україні, відносять:

а) відсутність сфери обслуговування;

б) обмежену пропускну спроможність комплексу;

в) не розвинуту інфраструктуру;

г) недостатнє державне фінансування.

24. Обмін студентами відносять до:

а) оздоровчого туризму;

б) пізнавального туризму;

в) ділового туризму;

г) комунікаційного туризму.

25. Для яких регіонів України найбільш характерна наявність бальнеологічних ресурсів?

а) АР Крим, Одеської і Закарпатської областей;

б) АР Крим, Луганська область;

в) Південно-Західного району;

г) Херсонської і Вінницької областей.

26. Нафта належить до основного:

а) експортного товару;

б) імпортного товару;

в) входить і до складу експорту, і до складу імпорту;

г) бартерного товару.

27. Кам’яне вугілля видобувають у:

1) Криворізькому, Кременчуцькому басейнах;

2) Донбасі, Львівсько-Волинському басейні;

3) Донбасі та Закарпатті;

4) Поліссі та Поділлі.

28. До структури паливно-енергетичного комплексу входять:

1) видобуток і виробництво палива й енергії;

2) паливна промисловість і електроенергетика;

3) теплоенергетика, гідроенергетика, атомна енергетика;

4) вугільна та нафтова промисловість.

29. З нерудної сировини в Україні є великі запаси:

1) вапняку, марганцевих руд, самоцвітів;

2) залізних руд, фосфоритів, сірки;

3) кухонної солі, вапняку, сірки, мармуру;

4) вугілля, самоцвітів, фосфоритів.

30. Виділіть основні переваги нафти над твердим паливом:

1) відносна дешевизна перевезення;

2) відносно незначна глибина залягання;

3) низька теплотворна здатність;

4) зменшення кількості працюючих у вугільній галузі.

31. Виділіть загальносвітову проблему вугільної галузі:

1) збільшення обсягів споживання вугілля;

2) поглиблення залягання шарів палива;

3) проблеми транспортування вугілля;

4) зменшення кількості працюючих.

32. Галузь – це сукупність підприємств та організацій об’єднаних спільністю:

1) функцій;

2) капіталів;

3) органів управління;

4) територій.

33. Галузі поділяються на:

1) основні та додаткові;

2) основні (профілюючі) та обслуговуючі;

3) залежні та незалежні;

4) віддалені та наближені.

34. Для молочного напряму в розведенні великої рогатої худоби характерне:

1) наявність теплого клімату;

2) залежність від кормової бази;

3) практично відсутня можливість транспортування продукції;

4) залежність від споживчого чинника.

35. Хлібопекарська промисловість в Україні представлена: ) у центральних і східних областях;

2) у західних областях;

3) в усіх регіонах;

4) у південних областях.

36. Паливно-енергетичний баланс – це:

1) співвідношення видобутку, виробництва, транспортування, розподілу і використання палива та енергії;

2) співвідношення виробництва, переробки і використання різних видів енергії;

3) реєстр світових виробників енергоресурсів;

4) співвідношення між використанням палива та енергії у межах країни і кількістю палива, що експортується.

37. Основним центром хiмiчного комплексу Карпатського економічного району є:

1) Калуш;

2) Львів;

3) Фастов;

4) Чернівці.

38. Виділіть галузь спецiалiзації Карпатського району:

1) металургiя;

2) лiсова та деревообробна промисловiсть;

3) промисловiсть будiвельних матерiалiв;

4) морський транспорт.

39. Вiдзначте центр чорної металургiї Донецького району:

1) Марiуполь;

2) Кривий Рir;

3) Луганск;

4) Київ.

40. Принцип розміщення баз чорної металургії:

1) поблизу палива;

2) поблизу населених пунктів;

3) поблизу озер;

4) поблизу річок.

41. До кольорових металів належить:

1) мармур;

2) золото;

3) мідь;

4) платина.

42. До хімії органічного синтезу належить:

1) гумово-технічна промисловість;

2) виробництво труб та прокату;

3) виробництво меблів;

4) виробництво скла.

43. До технічних культур відносять:

1) рис;

2) бавовник;

3) жито;

4) кукурудзу.

44. До зернових культур відносять:

1) соняшник;

2) ріпак;

3) жито;

4) сою.

45. До галузей харчової промисловості відносять:

1) олійну промисловість;

2) фармацевтичну промисловість;

3) меблеву промисловість;

4) лісотехнічну промисловість.

46. До рекреаційних ресурсів відносяться:

1) мінеральні і термальні води;

2) кам’яне і буре вугілля;

3) земельні угіддя;

4) міські території.

47. Виділіть провідні чинники розміщення підприємств електроенергетики:

1) наявність паливно-енергетичних ресурсів;

2) споживання;

3) трудові ресурси;

4) ринкова кон’юнктура.

48. Визначте місце окремих видів транспорту за структурою вантажообігу України:

1) трубопровідний - автомобільний - залізничний;

2) автомобільний - залізничний - морський;

3) морський - автомобільний - трубопровідний;

4) залізничний - трубопровідний - автомобільний.

49. Виділіть характерні особливості паливно-енергетичного комплексу:

1) нерівномірність розміщення;

2) підвищена працемісткість;

3) тяжіння до споживача;

4) експортна орієнтованість.

50. Рослинництво Степу спеціалізується на вирощуванні:

1) картоплі;

2) жита;

3) гречки;

4) соняшнику.

51. Для підприємств чорної металургії характерне:

1) комбінування і концентрація;

2) кооперація і матеріалоємність виробництва;

3) залежність від кваліфікованих трудових ресурсів і концентрація;

4) деконцентрація, диверсифікація.

52. Виділіть центри чорної металургії в Україні:

1) Наддніпрянщина, Донбас, Приазов’я,

2) Наддніпрянщина, Донбас, Причорномор’я;

3) Наддніпрянщина, Причорномор’я, Волинь;

4) Волинь, Причорномор’я, Поділля.

53. Припортова металургія орієнтована:

1) на поклади руд або палива;

2) на водні ресурси;

3) на технічне паливо для плавлення чавуну;

4) на вирощування зернових культур.

54. До важкого машинобудування відноситься:

1) залізничне машинобудування;

2) приладобудування;

3) енергетичне машинобудування;

4) електротехнічне машинобудування.

55. Легка промисловість України представлена наступними галузями:

1) текстильною та швейною;

2) текстильною та шкіряно-взуттєвою;

3) текстильною, швейною та шкіряно-взуттєвою;

4) текстильною, швейною, шкіряно-взуттєвою, а також хутряним і галантерейним виробництвами.

56. Вкажіть, до чого тяжіє виробництво сірчаної кислоти:

1) до районів видобутку сірки;

2) до центрів випуску фосфатних добрив;

3) до центрів енергетики;

4) до місць концентрації трудових ресурсів.

57. До чорної металургії відноситься:

1) виробництво меблів;

2) виробництво алюмінієвих сплавів;

3) виплавка сталі і чавуну;

4) виробництво ртуті.

58. До паливомістких галузей виробництва відносяться:

1) виробництво глинозему;

2) електротехнічна промисловість;

3) меблева промисловість;

4) мукомольно-круп’яна промисловість.

59. Основний чинник розміщення підприємств хімічної промисловості:

1) споживчий;

2) сировинний;

3) водний;

4) трудовий.

60. До особливостей легкої промисловості відносять:

1) залежність від паливної бази;

2) орієнтація на великі промислові центри;

3) залежність від споживача;

4) залежність від сировинної бази.

61. Хутряне виробництво відносять до:

1) швейної промисловості;

2) текстильної промисловості;

3) шкіряно-взуттєвої промисловості;

4) легкої промисловості.

62. Які чинники розміщення виробництва впливають на підприємства точного машинобудування:

1) сировинний та енергетичний;

2) сировинний та споживчий;

3) науковий та трудовий;

4) паливний та сировинний.

63. Електроенергетика на основі не поновлюваних ресурсів включає:

1) теплоенергетику;

2) сонячну енергетику;

3) гідроенергетику;

4) вітроенергетику.

64. Спеціалізація тваринництва Лісостепу:

1) каракульське вівчарство;

2) м'ясо-молочне скотарство;

3) виноградарство;

4) оленярство.

65. Рослинництво Полісся спеціалізується на вирощуванні:

1) жита;

2) кукурудзи;

3) соняшника;

4) винограду.

66. Господарський комплекс – це динамічна комплексна система, в якій складовими частинами є:

1) сполучення підприємств приватного сектора;

2) сполучення підприємств резидентів та нерезидентів на території країни;

3) чіткі сполучення галузей у межах територій певного масштабу;

4) пропорційні сполучення обсягу ВВП, ВНП та НД.

67. Найбільшу частку електроенергії в Україні виробляють:

1) ТЕС;

2) ГЕС;

3) АЕС;

4) ВЕС.

68. До електромістких виробництв відносять:

1) виготовлення цегли;

2) виробництво міді;

3) випічку хліба;

4) вирощування пшениці.

69. Яка галузь промисловості виробляє синтетичні смоли, оцтову кислоту, кормові дріжджі, каніфоль, скипидар ?

1) лісопильна;

2) лісохімічна;

3) меблева;

4) целюлозно-паперова.

70. Транспортний комплекс складається з наступних видів:

1) залізничного та автомобільного;

2) морського та річкового;

3) трубопровідного та повітряного;

4) усі відповіді вірні.

71. Які з наведених ресурсів не належать до паливної промисловості?

1) вугілля;

2) нафта;

3) вогнетривкі глини;

4) торф.

72. Україна відіграє роль мосту між:

1) Азією та Африкою;

2) Європою та Африкою;

3) Європою та Північною Америкою;

4) Азією та Європою.

73. Який транспорт сформувався на основі родовищ нафти та газу:

1) трубопровідний;

2) нафтопровідний;

3) річковий;

4) морський.

74. Електростанції, які у вигляді палива використовують збагачений уран або інші радіоактивні елементи називають:

1) ТЕС;

2) ГЕС;

3) АЕС;

4) ВЕС.

75. Вкажіть найбільш повну відповідь: «Видобуток вугілля на території України представлений басейнами…:

1) Донецький та Дніпровський;

2) Донецький, Львівсько-Волинський, Дніпровський;

3) Львівсько-Волинський та Дніпровський;

4) Донецький та Криворізький.

76. Назвіть регіон, який має найбільший рівень загазованості не тільки в Україні, а й у Європі.

1) Донецький;

2) Тернопільський;

3) Львівський;

4) Миколаївський.

77.Головними центрами літакобудування є:
а) Київ і Харків;

б) Донецьк і Сімферополь;

в) Київ і Херсон;

г) Одеса і Херсон.

78. Головними центрами целюлозно-паперової промисловості є :

а) Горлівка, Лубни, Львів, Луганськ;

б) Дніпропетровськ, Донецьк, Мукачеве, Житомир;

в) Жидачів, Рахів, Обухів, Малин;

г) Суми, Вінниця, Одеса, Костянтинівка.

79. Осередком розвитку альтернативних джерел енергії є ЕР:

а) Подільський район;

б) Придніпровський район;

в) Південний район;

г) Центральний район.

80. Найбільш розвинута галузь виноробства у такому ЕР:

а) Придніпровський район;

б) Південний район;

в) Донецький район;

г) Центральний район.

81. Велике значення рекреаційні ресурси мають у такому ЕР:

а) Центральний район;

б) Донецький район;

в) Подільський район:

г) Південний район.

82. Визначте, які види продукції не виготовляє важке машинобудування:

а) морські судна;

б) гірничорудне обладнання;

в) електроенергетичне обладнання;

г) металургійне обладнання

83. Район України, що найбільш віддаленим від основних паливно-сировинних баз країни:

а) Східний;

б) Поліський;

в) Центральний;

г) Придніпровський.

84. Провідна галузь промисловості у Придніпровському економічному районі:

а) електроенергетика;

б) хімічна промисловість;

в) чорна металургія;

г) деревообробна промисловість.

85. У якому місті Придніпровського економічного району здійснюється видобуток залізних руд ?

а ) Дніпропетровськ;

б) Кривий Ріг;

в) Дніпродзержинськ;

г) Запоріжжя.

86. В якій області Придніпровського району, на одному з найбільших у світі ракетобудівних заводів випускається космічна техніка?

а) Дніпропетровська;

б) Запорізька;

в) Кіровоградська;

г ) Немає правильного варіанту відповіді.

87. Визначте міста, в яких є заводи автомобілебудування:

а) Київ, Одеса, Кілія, Рівне;

б) Запоріжжя, Львів, Кременчук, Луцьк;

в) Суми, Теплодар, Севастополь, Донецьк;

г) Дніпропетровськ, Арциз, Дніпродзержинськ, Винниця.

88. До Центрального економічного району входять :

а) Кіровоградська та Черкаська області;

б) Київська, Черкаська області, м. Київ;

в) Кіровоградська, Черкаська області та м. Київ;

г) Кіровоградська, Житомирська і Черкаська області.

89. Єдиний район, який займає повністю внутрішнє положення в державі:

а) Центральний;

б) Північно-Східний;

в) Донецький;

г) Карпатський.

90. У якому місті Донецького району розташований Міжнародний аеропорт?

а) Маріуполь;

б) Донецьк;

в) Дебальцеве;

г) Алчевськ.

91. В якому районі України найбільший рівень урбанізації?

а) Карпатський;

б) Придніпровський;

в) Донецький;

г) Центральний.

92. Галузі машинобудування високого технологічного рівня потребують:

а) джерел сировини;

б) районів високої технологічної та інтелектуальної культур;

в) районів збуту готової продукції;

г) джерел сировини та районів збуту.

93. Укажіть, в якому економічному районі розвинені усі види транспорту: автомобільний, залізничний, водний, авіаційний, трубопровідний:

а) Донецький;

б) Поліський;

в) Центральний;

г) Карпатський.

94. В якому становищі знаходиться трудовий потенціал Закарпаття?

а) повна зайнятість;

б) безробіття;

в) залежить від сезону;

г) активна трудова міграція.

95. Укажіть варіант, у якому правильно зазначене поєднання економічного району і його спеціалізації.

а) Центральний - чорна металургія;

б) Придніпровський – машинобудування;

в) Донецький - видобуток газу й нафти;

г) Подільський - видобуток сірки.

96. До чорної металургії відноситься:

а) виробництво цинку;

б) виробництво алюмінієвих сплавів;

в) виплавка сталі і чавуну;

г) виробництво ртуті.

97. Де зосереджені великі металургійні комбінати України?

а) у Східному ЕР;

б) у Донецькому ЕР;

в) у Південному ЕР;

г) у Карпатському ЕР.

98. Флюси і вогнетривкі глини є складовою частиною:
а) паливно-енергетичного комплексу;

б) рекреаційного комплексу;

в) металургійного комплексу;

г) хіміко-лісового комплексу.

99. Вкажіть неправильну відповідь: «До основних металургійних районів України належить...:

а) Придніпров’я;

б) Прикарпаття;

в) Придністров’я;

г) Приазов’я.

100. «Припортовий» тип чорної металургії в:
а) Одесі;

б) Маріуполі;

в) Ізмаїлі;

г) Севастополі.

101. Які основні складові частини собівартості виробництва продукції чорної металургії?

а) витрати на сировину, обладнання та енергетичні витрати;

б) витрати на сировину, заробітну плату та енергетичні витрати:

в) витрати на сировину, заробітну плату, утримання соціальної сфери;

г) витрати на сировину, обладнання та заробітну плату.

102. Який з наведених кольорових металів є найбільш поширеним в Україні?

а) алюміній;

б) мідь;

в) нікель:

г) олово.

103. Вкажіть найбільш повну відповідь: «Видобуток вугілля на території України представлений басейнами…:

а) Донецьким та Дніпровським;

б) Донецьким, Львівсько-Волинським, Дніпровським;

в) Львівсько-Волинським та Дніпровським;

г) Донецьким та Криворізьким.

104. Який з наведених ресурсів не належить до паливних?

а) вугілля;

б) нафта;

в) вогнетривкі глини;

г) торф.

105. Нафтопереробна промисловість України представлена такими нафтопереробними заводами:

а) Лисичанським, Дрогобицьким, Кременчуцьким;

б) Одеським, Харківським, Херсонським;

в) Київським, Севастопольським, Надвірнянським;

г) Черкаським, Херсонським, Лисичанським.

106. Газова промисловість орієнтується на:

а) споживача та інфраструктуру;

б) кваліфіковані кадри і споживача;

в) інфраструктуру і сировину;

г) кваліфіковані кадри і сировину.

107. Щорічна кількість видобутої в Україні нафти:

а) задовольняє потреби економіки;

б) не задовольняє потреби економіки;

в) перевищує потреби економіки;

г) не впливає на економіку.

108. Яка з цих волокнистих культур вирощується в Україні?

а) довговолокнистий бавовник;

б) кенаф;

в) джут;

г) льон-довгунець.

109. Скотарство м'ясо-молочного напряму найбiльш розвинене у:

а) Лiсостепу, на Полiссi, в окремих районах Карпат;

б) пiвденних районах;

в) Донбасi, на Подiллi;

г) Карпатах, у Степу.

110. Головні чинники розміщення важкого машинобудування :

а) енергетичний та сировинній;

б) сировинний та споживчий;

в) споживчий та трудовий;

г) сировинний та водний.

111. Оберіть вірне твердження: «найбільша концентрація цукрової промисловості в таких областях:

а) Одеська, Київська, Житомирська;

б) Дніпропетровська, Житомирська, Луганська;

в) Запорізька, Черкаська, Полтавська;

г) Вінницька, Хмельницька, Тернопільська.

112. Від наявності яких ресурсів залежить розміщення виробництва хімічних волокон?

в) трудових, сировинних, матеріальних;

б) фінансових, водних, лісових;

в) паливно-енергетичних, водних, трудових;

г) кліматичних, матеріальних, трудових.

113. Який з перелічених видів туризму має на меті участь в різних конгресах, симпозіумах, нарадах, займає все більше місце в міжнародному туризмі?

а) діловий;

б) етнічний;

в) науковий;

г) екскурсійний.

114. Транспортна система України включає такі види транспорту:

а) залізничний та автомобільний;

б) повітряний та автомобільний;

в) морський, залізничний, автомобільний;

г) всі види транспорту.

115. Рекреаційний туризм поділяється на три групи:

а) пізнавальний, соціальний, економічний;

б) лікувальний, пізнавальний, економічний;

в) лікувально-оздоровчий, пізнавальний, економічний;

г) оздоровчий, лікувальний, пізнавальний.

116. Який транспорт сформувався на основі родовищ нафти та газу:

а) трубопровідний;

б) нафтопровідний;

в) річковий;

г) морський.

117. По території України проходить нафтопровід:

а) «Братство»;

б) «Дружба»;

в) «Прогрес»;

г) «Набукко».

118. Унаслідок чого виникає депопуляція населення в державі?

а) переважання іммігрантів над емігрантами;

б) однакова кількість іммігрантів та емігрантів;

в) смертність більша за народжуваність і від’ємне сальдо міграції;

г) незначний природний приріст і додатне сальдо міграції;

119. Установіть відповідність між назвою виду міграції та переміщенням населення в Україні: повернення в Україну киян, які виїжджали до Польщі на постійне проживання - це:

а) внутрішня міграція;

б) еміграція;

в) імміграція;

г) рееміграція.

120. Установіть відповідність між назвою виду міграції та переміщенням населення в Україні: в’їзд жителя Молдови в Україну на постійне проживання – це:

а) внутрішня міграція;

б) еміграція;

в) імміграція;

г) рееміграція.

121. Легка промисловість України представлена наступними галузями:

а) текстильною та швейною;

б) текстильною та шкіряно-взуттєвою;

в) текстильною, швейною та шкіряно-взуттєвою;

г) текстильною, швейною, шкіряно-взуттєвою, а також хутряним і галантерейним виробництвами.

122. Вкажіть найбільшу галузь легкої промисловості України:

а) швейна;

б) текстильна;

в) шкіряно-взуттєва;

г) хутряне виробництво.

123. Визначальними у розміщенні підприємств гірничо – хімічної промисловості є:

а) сировинні ресурси;

б) трудові ресурси;

в) соціально-демографічні ресурси;

г) споживчий ресурс.

124. Родовище калійних солей зосереджене у:

а) Донбасі (Єнакієве);

б) Стебник (Львівська обл.);

в) Дніпропетровську;

г) Миколаєві.

125. Донбас районом територіальної концентрації підприємств:

а) коксохімічної промисловості;

б) гірничо-хімічної промисловості;

в) лісохімічної промисловості;

г) хіміко-фармацевтичної промисловості.

126. Визначте основні центри з виробництва фосфатних добрив:

а) Вінниця, Суми, Черкаси;

б) Запоріжжя, Калуш, Стебник;

в) Калуш, Новий Роздол, Харків;

г) Суми, Вінниця, Одеса.

127. Укажіть назву центру виплавки цинку:

а) Артемівськ;

б) Донецьк;

в) Костянтинівна;

г) Новомосковськ.

128. Укажіть назву найбільшого в Україні родовища кам`яної солі:

а) Артемівське;

б) Дашавське;

в) Калуське;

г) Нікопольське.

129. Визначте основні райони виробництва соди в Україні:

а) Донбас і Полісся;

б) Донбас і Крим;

в) Закарпаття і Поділля;

г) Крим і Полісся.

130. Укажіть до чого тяжіє виробництво сірчаної кислоти:

а) до районів видобутку сірки;

б) до центрів випуску фосфатних добрив і чорних металів;

в) до центрів енергетики;

г) до місць концентрації трудових ресурсів.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.069 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал