Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Т. Парсонс бойынша стратификация белгісі


1. ақыл

2. меншік

3. кәсіби қызмет

4. еңбек

5. адамдарға туа берілген, рөлдерді орындау арқылы және иегерлік сипаттар

173. П. Сорокин бойынша әлеуметтік стратификация өлшемі:

1. жыныс

2. табыс

3. билік

4. кәсіп

5. табыс көлемі, саяси мәртебе, кәсіби рөл

174.Әлеуметтік стратификацияның маңызды өлшемдері:

1. туыстық байланыстар

2. жынысы, білімі

3. жасы, кәсібі

4. ұлты

5. білім, табыс,билік, кәсіп

175. М. Вебер бойынша «әлеуметтік стратификация»:

1. теңсіздік негізі: табыс, билік, мәртебелік жағдай

2. экономикалық қатынастар арқылы қалыптасады

3. қоғамның табиғи жағдайы

4. билік қатынастар тудыратын құбылыс

5. теңсіздікті тұрған тұрақтар тудырады

176.Таптардың біршама сыпайы анықтамасы:

1. «әлеуметтік кеңістікте ұқсас жағдайы бар агенттер жиынтығы» (П. Бурдье)

2. «нарықтық жағдайы мен өмірлік мүмкіндіктері ұқсас мәртебелік топтар жиынтығы»

(М. Вебер)

3. «қоғамдық бөліністегі орынымен анықталатын топ» (Н. Пуланцас)

4. «бедел бөлінісі нәтижесінде пайда болатын қарама - қайшы топтар» (Р.Дарендорф)

5. «ұжымдық әрекет тәсілі» ( Ф. Паркин)

177. Адамдардың қоғамдағы әлеуметтік жылжуларының жиынтығы:

1. стратификация

2. мобильділік

3. әлеуметтену

4. құрылым

5. жіктелу

178. Офицердің шенінен айырылып қалуы:

1. тік жылжу

2. көлденең

3. географиялық

4. ұйымдасқан

5. стихиялық

179. Әлеуметтік мобильділіктің негізгі институты:

1. әскер

2. дін мекемелері

3. отбасы

4. мектеп

5. бұқаралық ақпарат құралдары

180. Таптарды антогонистік қатынастарда тұрған топтар ретінде анықтаған:

1. М. Вебер

2. Конфуций

3. К. Маркс

4. Платон

5.Аристотель

181. Бүгінгі батыс қоғамындағы орта тап үлесі:

1. 10%

2. 60%

3. 30%

4. 20%

5. 90%

182. Орта таптың өсуі:

1. әлеуметтік мобильділікке кедергі келтіреді

2. қызметкерлердің кәсібіне әсер етеді

3. қоғам тұрақтылығын арттырады4. қоғамдағы жоғары топтың жағдайын асырады

5. әлеуметтік шиеленісті күшейтеді

183. Орта тапқа жатады:

1. жұмыссыздар

2. кәсіби біліктілігі жоқ жұмысшылар

3. ірі өндіріс корпорациялар иегерлері

4. материалдық жағынан қамтамасыз етілген зиялылар

5. ұлттық копорациялардың бірінші басшылары

184.Маркстік теориядағы тапқа жатудың негізгі белгісі:

1. қызмет сипаты

2. табыс көлемі

3. алынатын табыс түрі

4. өндіріс құралдарына меншік қатынасы

5. бедел

185. Әлеуметтік мобильділік:

1. қоғамның бар мүшелерінің бірдей мүмкіндіктері

2. ел ішінде және одан тыс жерлерге саяхат жасау мүмк

3. жедел әлеуметтік өзгерісте

4. бір әлеуметтік топтан екіншіге өту

5. бір жастан екінші жасқа келу

186. Индивидтің әлеуметтік топ ішінде мәртебесінің өсуі:

1. тік әлеуметтік мобильділік

2. көлденең мобильділік

3. индивидтің жұмысын,немесе мекенін өзгертуі

4. әлеуметтік мобильділікке қатысы жоқ ұрдіс

5. бір жерден екінші жерге ауысу

187. Тік жылжу каналдарын біршама толық сипаттаған:

1. Т. Парсонс

2. М. Вебер

3. Э. Дюркгейм

4. П. Сорокин

5. К. Маркс

188. Тік мобильділік:

1. бір деңгейде тұрған топтар арасындағы жылжу

2. бір қабаттан екіншіге өту3. орын ауыстыру

4. мемлекет басшылығымен жылжу

5. стихиялық жылжу

189. Көлденең мобильділік:

1. бір деңгейдегі әлеуметтік топтар ішіндегі жылжу

2. бір қабаттан екіншіге өту

3. орын ауыстыру

4. мемлекет басшылығымен ауысу

5. стихиялық жылжу

190. Православиеліктен католик тобына өту жылжудың түрі:

1. тік

2. көлденең

3. мәртебелік

4. географиялық

5. ұйымдасқан

191. Құлдырау:

1. әскеи қызметтен азаматтық қызметке ауысу

2. қаладан аулға көшу

3. басшылық қызметтен қатардағы қызметке ауысу

4. мемлекеттік мекемені жеке меншік мекемеге ауыстыру

5. бір діннен екіншіге ауысу

192. « Әлеуметтік мобильділік» атауын енгізген ғалым:

1. Б. Барбер

2. А. Турен

3. П. Сорокин

4. Л. Уорнер

5. Р. Дарендорф

193. Бір әлеуметтік қабаттан екіншіге өтуге шек қойылмаған қоғам:

1. патриархалдық

2. құлдық

3. жабық

4. ашық

5. тоталитарлық

194. Жоғары мәртебе, табыс, билікке қол жеткізу:

1. номенклатуралық мансап

2. әлеуметтік мобильділік

3. мансап және кері кету

4. қоғамдық елісім

5. топтық динамика

195. Ұрпақаралық мобильділік:

1. Ұрақтарының ата - аналарына қарағанда жоғары, немесе төмен әлеуметтік жағдайға жетуі:

2.индивидтің өз өмірінде бірнеше мәрте әлеуметтік жағдайын өзгертуі

3. индивидтер, топтардың бір қабаттан екінші қабатқа өтуі

4. индивидтер, әлеуметтік топтардың бір деңгейдегі жағдайлар арлығында жылжуы

5. бір діннен екінші дінге ауысу

196. Әлеуметтік мобильділік түрлері:

1. мансап, білім, қызмет

2. ұрпақ аралық, мансап

3. тік және көлденең

4. ықпалдастық

5. кәсіби

197. Көлденең мобильділік:

1. әлеметтік статустың жоғарлауы

2. әлеуметтік статустың төмендеуі

3. деңгейлері бірдей топтар ішіндегі жылжу

4. маргиналдық жағдай

5.кеңістіктегі жылжу

198. Тік жылжу каналдары:

1. жұмыс

2. кәсіп

3. клубтар

4. білім жүйесі, отбасы, бизнес, саясат, әскер

5. дін

199. Сайлауда жеңіліс табу әлеуметтік мобильділік тұрпаты болады:

1. көлденең, топтық

2. тік, өрлеу,топтық

3. көлденең, жеке

4. тік, құлдырау,топтық

5. тік, құлдырау, жеке

 

200. Басқа азаматтыққа ауысу мобильділік үлгісі:

1. көлденең

2. тік

3.ұрпақаралық

4.ұрпақ ішіндегі

5.географиялық

201.Сәйкес келмейтін рөлдерді орындау қажеттілігі:

1. рөлдік жанжал

2. рөлдік тәртіп

3. маргиналдық мәртебе

4. өтпелі жағдай

5. рөлдік күтінім

202.Тұлғаның әлеуметтік және жеке мәртебелері арасындағы қайшылығы барысында біріне басымдылық беруге мәжбүрлік:

1. фрустрация

2. мәртебелік жанжал

3. маргиналдық мәртебе

4. әлеуметтік рөл

5.бейімделу

203. Индивидтің жеке қасиетіне байланысты жағдайы:

1. әлеуметтік рөл

2. әлеуметтік мәртебе

3. мәртебелік топтама

4. жеке мәртебе

5. жазылмыш мәртебе

204. Қоғамда адамды сәйкестендіретін мәртебе:

1. жеке мәртебе

2. басты мәртебе

3. әлеуметтік мәртебе

4. мәртебелік топтама

5. қол жеткізген мәртебе

205. Әлеуметтік мінез ілімін қалыптастырған:

1. Р. Дарендорф

2. Г. Маркузе

3. Э. Фромм

4. Дж. Морено

5. З. Фрейд

206. « Дәстүрлі бағытталған», «іштей бағытталған», «сырттай бағытталған» тұрпаттаманы ұсынған:

1. Д. Рисмен

2. Т. Шибутани

3. В. Ядов

4. А. Гелен

5. А. Камью

207. Индивидтің әлеуметтік мәнін, оның эволюциясының жоғары дәрежесін көрсететін ұғым:

1. тұлға

2. құндылық

3. мәдениет

4. түрткі

5. даралық

208. Қоғамның әлеуметтік құрылымындағы белгілі бір орын:

1.әлеуметтік рөл

2. мәртебе

3. бедел

4. дарын

5. даралық

209. «Айнадай Мен» тұжырымдама авторы:

1. Дж. Г. Мид

2. Ч. Кули

3. Р. Линтон

4. Д. М. Мид

5. Ж. Пиаже

210. Кәсіби - қызмет мәртебесі:

1. қол жеткізген

2. аскриптивті

3. мәдени

4. отбасылық

5. заңды

211. Нақты мәртебеге тиесілі тәртіп үлгісі:

1. әлеуметтік тәртіп

2. әлеуметтік рөл

3. әлеуметтік қалып

4. әлеуметтік үлгі

5. әлеуметтік тапсырыс

212. Адамдардың алатын орындарының маңыздылығының бағасы:

1. бедел

2. мәртебе

3. әлеуметтік тәртіп

4. әлеуметтік рөл

5. әлеуметтік күтінім

213. Әлеуметтік мәртебе көрсетеді:

1.индивид, немесе топтың қоғамда алатын орнын

2.қоғамның индивид тәртібінен күтетінін

3. тұлға қалыптасатын әлеуметтік ортаны

4. әлеуметтік құндылықтар қалыптасатын әлеуметтік ортаны

5. адамның қоршаған ортаға қалай бейімделетінін

214. Қол жеткізген мәртебе:

1. жеке күш жұмсап, бәсекелесу арқылы жететін

2. туа берілетін

3. қоғам ұсынатын мәртебе

4. әртүрлі ымырашылдық жолымен қалыптасатын

5. мәдени қажеттіліктерді өтеу арқылы қол жеткізетін

215. Тұлғаның қоғамдағы жынысына, жасына, шығу тегіне, кәсібіне, отбасылық жағдайына байланысты орны:

1. әлеуметтік абырой

2. әлеуметтік рөл

3. әлеуметтік мәртебе

4. әлеуметтік жағдай

5. маргиналдық

216. Адамның басқалармен араласа алуы, мақсатқа негізлелген қызмет атқаруы мәнді сипаттайды:

1. биологиялық

2. биоәлеуметтік

3. әлеуметтік

4. тылсым күштен қорқу

5. ерекшелік мәнін

217. Әлеуметтік әрекет, қатынастың алғашқы агенті:

1. тұлға

2. қоғам

3. мемлекет

4. ру

5. адам

218. Барша адамзат баласына тән қасиеттер мен қабілеттерді сипаттайтын ұғым:

1. тұлға

2. адам

3. индивид

4. адами қасиеттерді нақты ұстанушы

5. нақты адам

219. Адамның әлеуметтік мәнін сипаттайтын атау:

1. даралық

2. тұлға

3. индивид

4. адам

5. дарын

220. Тұлғаның әлеуметтік мәртебесі анықталады:

1. көзқарасымен

2. идеологиямен

3. шығу тегімен

4. діни көқарасымен

5. қызығушылығымен

221. Ересек адам мәртебесіне сәйкес келетін өлшем:

1. өмір сүруіне қажетті жағдайлармен өзін өзі қамтамасыз ету

2. отбасын құру

3. басқалардан тәуелсіз ақша жұмсай алу

4. спорттық қызығушылықтар

5. көңілі кеткен істі жасай алу

222. Тұлғаның өз рөліне барынша енуі:

1. рөлдік тәртіп

2. рөлдік сәйкестену

3. рөлдік немқұрайлық

4. рөлдік алшақтық

5. рөлдік ойын

223. Тұлғаның тәртіп тұжырымдамасының негізін қалаушылар:

1. Б. Скинер, Дж. Хоманс, К.Д. Опп

2. З. Фрейд, Л. Выготский, Э. Фромм

3. П. Сорокин, Д. Мид, Г. Лебон

4. М. Вебер, К. Маркс, Э. Дюркгейм

5. Т. Парсонс, Р. Мертон, Р. Дарендорф

224. Э. Фромм бойынша тұлға тұрпаттары:

1. рецептивтік

2. когнетивтік

3. агрессивті ( басқыншыл)

4. қылмыстық (криминал)

5. нормативті

225. Мәдени нормалар, әлеуметтік рөлдерді меңгеру үрдісі:

1. бейімделу

2. есею

3. әлеуметтену

4. тәрбие

5. интериоризация

226. Әлеуметтену үрдісі:

1. баланы тәрбиелеу

2. индивидтің әлеуметтік өмірге енуі

3. тыйым

4. космосты игеру

5. делинквенттілік

227.Индивидтің әлеуметтік дағдыларды жинақтау үрдісі:

1. психологиялық күйзеліс

2. есею

3. алғашқы әлеуметтену

4. үйрену

5. әлеуметтену

228. Т. Парсонс атап көрсеткен алғашқы әлеуметтендіру үшін маңызды институт:

1. мектеп

2. әскер

3. отбасы

4. құрбылар

5. туыстар

229. Индивидті қауымдастық мүшесі ретінде сипаттайтын әлеуметтік мәнді қасиеттердің тұрақты жүйесі:

1. тұлға

2. азамат

3. адам

4. кісі

5. жеке адам

230. Әлеуметтік ұстаным:

1. әлеуметтік объектіге деген құндылық көзқарас

2. индивидтің сырттай байқалатын істері, әрекеттері

3. серіктестік үшін қажет қызметтер

4. әлеуметтік мәртебе айырмашылықтары

5. сахналық рөлдер

231. Қоғамдағы басқа адамдар тәртібіне еліктеу:

1. белсенділік

2. нигилизм

3. конформизм

4. сана

5. тәртіп

232. Өмір кейіпінің негізі:

1. тапқа жату

2. қоғам салаларындағы қарекеттер жиынтығы

3.отбасылық, тұмыстық дәстүр

4. ұлттық діл

5. әлеуметтік - кәсіби бағыт

233. Өмір кейіпін қалыптастыратын қарекеттер түрі:

1. кез келген

2. кәсіби

3. әлеуметтік мәнді

4. отбасылық, тұрмыстық

5. жеке мәнді

234. Қауымдастық ішіндегі байланыс тұрақтылығы тәуелді:

1. қоғамның индивидке берерінің тиімділігіне

2. материалдық ынталануға

3. мәжбүрлікке

4. дағдыға

5. қоғам мүшелігіне тырысуға

235. Қоғам шеңберінде индивидте қалыптасатын идеялар, міндеттер, ниеттер:

1. индивидтің жеке қажеттілігімен байланысты

2. қоғамның тиімді қызмет атқаруын қамтамасыз ететін

3. қоғам мүшелерінің баршасына міндетті

4. жеке қажеттіліктерге тікелей байланысты емес

5. қоғам қажеттліктеріне тәуелділікті мойындататын

236. Қоғамның әлеуметтік нормаларын, мәдени құндылықтарын индивидтің өмір бойы меңгеру үрдісі:

1. әлеуметтік бейімделу

2. әлеуметтену

3.интериоризация

4.фрустрация

5. үйрену

237. Әлеуметтік рөлдерді меңгеруге жауапкершілігі бар адамдар, мекемелер - агенттер:

1. бақылау

2. әлеуметтендіру

3. айырбас

4. тәртіп

5. жазалау

238. Әлеуметтену үрдісі нәтижесі:

1. тұлғаның қалыптасуы

2. мінез қалыптастыру

3. білім алу

4. әлеуметтік мәртебе өзгерісі

5. мықты әлеуметтік байланыс орнату

239. Әлеуметтену үрдісінің басталуы:

1. мектепте

2. туа

3. еңбекке араласумен байланысты

4. ересек өмірге енумен

5. жас өспірім шақта

240. Тұлғаның әлеуметтенуі:

1. қоғамдық қызмет

2. экспектация

3. адамзат жинақтаған әлеуметтік тәжірибені меңгеру

4. көлденең жылжу

5. әлеуметтік мәртебе өзгерісі

241. Тұлғаның әлеуметтенуіне әсер етеді:

1. ықпалдастық

2. шығу тегі

3. қоршаған табиғи орта

4. отбасы

5. хоббиі

242. Әлеуметтендіру агенттері:

1. әкімшілік өкілі

2. дәрігер

3. теледидар жүргізушісі

4. көрші

5. әкімшілік өкілі, дәрігер, теледидар жүргізуші, көрші

243. Әлеуметтену кезеңдері:

1. өзін өзі бағалау

2. өзіндік сана қалыптасуы

3. сәйкестену

4. кұндылық бағытты анықтау

5. бейімделу және интериоризацияmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.042 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал