Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Транслітерування відповідно до міжнародного стандарту ISO 9


Транслітерація українських слів латиницею

 

За якими правилами слід передавати українські слова латиницею? Найчастіше це питання постає при перекладі документів європейськими мовами, коли треба передавати власні назви (імена, прізвища, адреси тощо) засобами латинського алфавіту.

Подаємо три основні таблиці переведення кириличного алфавіту в латиницю. Затверджена Інститутом мовознавства НАН України 1996року схема є на сьогодні рекомендованою для передавання літер нашого алфавіту засобами латинського(вона створена мовознавцями із урахуванням усіх особливостей кирилиці й латиниці). Але 2010 року Кабінетом Міністрів України була затверджена таблиця, згідно з якою необхідно транслітерувати власні імена при оформленні закордонних паспортів, вона чимало відрізняється від попередньої і є обов’язковою для означених документів (попри свою недосконалість).

Таблиця міжнародного стандарту ISO9створена за кордоном задля уніфікування відтворення будь-яких кириличних алфавітів латинкою(зокрема вона прийнята за основу при оформленні документів у Німеччині).

Технічним комітетом стандартизації науково-технічної термінології нині розробляється державний стандарт (ДСТУ), який би встановлював однозначну норму для транслітерування українського тексту латиницею, але поки що він не затверджений, тому радимо послуговуватися наведеними нижче схемами залежно від призначення транслітерованого тексту (одначе всім зацікавленим пропонуємо також текст проекту ДСТУ).

 

Таблиця 1

Нормативна таблиця для відтворення українських власних назв засобами англійської мови (за поданням Інституту української мови НАН України)

 

Укр. Літери Лат. Літери Примітки Приклади застосування
А A - Алушта Alushta
Б B - Борщагівка Borschahivka
В V - Вишгород Vyshhorod
Г H, gh Н - у більшості випадків Гадяч, Згорани Hadiach, Zghorany
Ґ G - Ґалаґан Galagan
Д D - Дон Don
Е E - Рівне Rivne
Є Ye, ie Ye - на початку слова, ie - в інших позиціях Єнакієве, Наєнко Yenakiieve, Naienko
Ж Zh - Житомир Zhytomyr
З Z - Закарпаття Zakarpattia
И Y - Медвин Medvyn
І I - Іршава Irshava
Ї I Yi - на початку слова, I - в інших позиціях Їжакевич, Кадіївка Yizhakevych, Kadiivka
Й Y, i Y - на початку слова, i - в інших позиціях Йосипівка, Стрий Yosypivka, Stryi
К K - Київ Kyiv
Л L - Лебедин Lebedyn
М M - Миколаїв Mykolaiv
Н N - Ніжин Nizhyn
О O - Одеса Odesa
П P - Полтава Poltava
Р R - Ромни Romny
С S - Суми Sumy
Т T - Тетерів Teteriv
У U - Ужгород Uzhhorod
Ф F - Фастів Fastiv
Х Kh - Харків Kharkiv
Ц Ts - Біла Церква Bila Tserkva
Ч Ch - Чернівці Chernivtsi
Ш Sh - Шостка Shostka
Щ Sch - Гоща Hoscha
Ь ' - Русь, Львів Rus', L'viv
Ю Yu, iu Yu - на початку слова, iu - в інших позиціях Юрій, Крюківка Yurii, Kriukivka
Я Ya, ia Ya - на початку слова, ia - в інших позиціях Яготин, Ічня Yahotyn, Ichnia
ia - Знам’янка Znamianka

Примітки:

· Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається з їх української форми, записаної відповідно до чинного правопису, без посередництва будь-якої іншої мови.

· Відтворення українських власних назв засобами англійської мови відбувається шляхом транслітерації (політерного перезапису за допомогою латинського алфавіту). Міжмовні алфавітні відповідники подано в нормативній таблиці, коментар до якої наведено нижче.

· Вимоги цих правил не обов’язкові для запису українських імен іноземних громадян.

Коментардо нормативної таблиці: У певних сферах відтворення українських власних назв вживається спрощений варіант запису, що передбачає:

· орфографічне спрощення громіздкого подвоєння приголосних ж, х, ц, ч, ш, які відтворюються буквосполученнями zh, kh, ts, ch, sh, наприклад, Запоріжжя - Zaporizhia;

· апостроф і знак м’якшення (за винятком буквосполучень -ьо-, -ьї-, що завжди передаються як -'o-, -'i-) у спрощеній транслітерації не відтворюються.

Приклади:

Українська форма: Спрощена транслітерація: Точна транслітерація:
Львів Lviv L'viv
Ананьїв Ananiv Anan'iv
Стеф’юк Stefiuk Stef'iuk
Короп’є Koropie Korop'ie

 

Роз’ясненнящодо особливостей застосування нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови.

1. Звичайно застосовується спрощена транслітерація. Точна транслітерація вживається тільки в окремих випадках і за погодженням з Українською комісією з питань правничої термінології та Інститутом української мови НАН України.

2. Зберігають традиційне написання такі власні назви:

- Ukraine (вживається без артикля the)

- Crimea

- Black Sea

- Sea of Azov

3. В окремих випадках і за умов, коли це не суперечить правилам оформлення відповідного документа, транслітерована власна назва може дублюватися у дужках традиційним написанням, наприклад:
Dnipro (Dnieper)

Таблиця 2

Транслітерації українського алфавіту латиницею
(за постановою Кабінету Міністрів України)

Український алфавіт Латиниця Позиція в слові Приклади написання
українською мовою латиницею
Аа Aa   Алушта Андрій Alushta Andrii
Бб Bb   Борщагівка Борисенко Borshchahivka Borysenko
Вв Vv   Вінниця Володимир Vinnytsia Volodymyr
Гг Hh   Гадяч Богдан Згурський Hadiach Bohdan Zghurskyi
Ґґ Gg   Ґалаґан Ґорґани Galagan Gorgany
Дд Dd   Донецьк Дмитро Donetsk Dmytro
Ее Ee   Рівне Олег Есмань Rivne Oleh Esman
Єє Ye на початку слова Єнакієве Гаєвич Короп'є Yenakiieve Haievych Koropie
ie в інших позиціях
Жж Zh zh   Житомир Жанна Жежелів Zhytomyr Zhanna Zhezheliv
Зз Zz   Закарпаття Казимирчук Zakarpattia Kazymyrchuk
Ии Yy   Медвин Михайленко Medvyn Mykhailenko
Іі Ii   Іванків Іващенко Ivankiv Ivashchenko
Її Yi на початку слова Їжакевич Кадиївка Мар'їне Yizhakevych Kadyivka Marine
i в інших позиціях
Йй Y на початку слова Йосипівка Стрий Олексій Yosypivka Stryi Oleksii
i в інших позиціях
Кк Kk   Київ Коваленко Kyiv Kovalenko
Лл Ll   Лебедин Леонід Lebedyn Leonid
Мм Mm   Миколаїв Маринич Mykolaiv Marynych
Нн Nn   Ніжин Наталія Nizhyn Nataliia
Оо Oo   Одеса Онищенко Odesa Onyshchenko
Пп Pp   Полтава Петро Poltava Petro
Рр Rr   Решетилівка Рибчинський Reshetylivka Rybchynskyi
Сс Ss   Суми Соломія Sumy Solomiia
Тт Tt   Тернопіль Троць Ternopil Trots
Уу Uu   Ужгород Уляна Uzhhorod Uliana
Фф Ff   Фастів Філіпчук Fastiv Filipchuk
Хх Kh kh   Харків Христина Kharkiv Khrystyna
Цц Ts ts   Біла Церква Стеценко Bila Tserkva Stetsenko
Чч Ch ch   Чернівці Шевченко Chernivtsi Shevchenko
Шш Sh sh   Шостка Кишеньки Shostka Kyshenky
Щщ Shch shch   Щербухи Гоща Гаращенко Shcherbukhy Hoshcha Harashchenko
Юю Yu на початку слова Юрій Корюківка Yurii Koriukivka
iu в інших позиціях
Яя Ya на початку слова Яготин Ярошенко Костянтин Знам'янка Феодосія Yahotyn Yaroshenko Kostiantyn Znamianka Feodosiia
ia в інших позиціях


Примітка:

1. Буквосполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh" (наприклад, Згорани –Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від "zh" – відповідника української літери "ж".

2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Таблиця 3

Транслітерування відповідно до міжнародного стандарту ISO 9

Український алфавіт Латиниця Приклади написання
українською мовою латиницею
Аа Aa Алушта Андрій Alušta Andrìj
Бб Bb Борщагівка Борисенко Borŝagivka Borisenko
Вв Vv Вінниця Володимир Vìnnicâ Volodimir
Гг Gg Гадяч Богдан Згурський Gadâč Bogdan Zgurskij
Ґґ Ǵǵ Ґалаґан Ґорґани Ǵalaǵan Ǵorǵani
Дд Dd Донецьк Дмитро Doneck Dmitro
Ее Ee Рівне Олег Есмань Rivne Oleg Esmanʹ
Єє Êê Єнакієве Гаєвич Короп'є Ênakìêve Gaêvič Korop‘ê
Жж Žž Житомир Жанна Жежелів Žitomir Žanna Žeželìv
Зз Zz Закарпаття Казимирчук Zakarpattâ Kazimirčuk
Ии Ii Медвин Михайленко Medvin Mihajlenko
Іі Ìì Іванків Іващенко Ìvankìv Ìvaŝenko
Її Ïï Їжакевич Кадиївка Мар'їне Ïžakevič Kadiïvka Mar‘ïne  
 
Йй Jj Йосипівка Стрий Олексій Josipìvka Strij Oleksìj  
 
Кк Kk Київ Коваленко Kiïv Kovalenko
Лл Ll Лебедин Леонід Lebedin Leonìd
Мм Mm Миколаїв Маринич Mikolaïv Marinič
Нн Nn Ніжин Наталія Nižin Natalìâ
Оо Oo Одеса Онищенко Odesa Oniŝenko
Пп Pp Полтава Петро Poltava Petro
Рр Rr Решетилівка Рибчинський Rešetilìvka Ribčinsʹkij
Сс Ss Суми Соломія Sumi Solomìâ
Тт Tt Тернопіль Троць Ternopìlʹ Troc
Уу Uu Ужгород Уляна Užgorod Ulâna
Фф Ff Фастів Філіпчук Fastìv Fìlìpčuk
Хх Hh Харків Христина Harkìv Hristina
Цц Cc Біла Церква Стеценко Bìla Cerkva Stecenko
Чч Čč Чернівці Шевченко Černìvcì Ševčenko
Шш Šš Шостка Кишеньки Šostka Kišenki
Щщ Ŝŝ Щербухи Гоща Гаращенко Ŝerbuhi Goŝa Garaŝenko
Ьь ʹ Хміль Попель Hmìlʹ Popelʹ
Юю Ûû Юрій Корюківка Ûrìj Korûkìvka  
 
Яя Ââ Яготин Ярошенко Костянтин Знам'янка Феодосія Âgotin Âroŝenko Kostântin Znam‘ânka Feodosìâ  
 
‘ (апостроф) П’яних М’який P‘ânih M‘âkij

*****

Технічним комітетом стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ) від 2008 року розробляється ДСТУ для уніфікування транслітерації українського алфавіту засобами латинського. На сьогодні створено першу редакцію, стандарт не затверджено, ймовірно, до тексту будуть вносити зміни. З цим текстом ви можете ознайомитися за посиланням.


Наукові статті, присвячені питанню транслітерування:

1. Транслітерування українських текстів з кирилиці в латиницю / Рицар Б., Рожанківський Р., Микульчик Р. // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2008. – № 620. – С. 55–61.

2. Транслітерація власних назв як лінгвістичний ідентифікатор / Ірина Ментинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2010. – № 676. – С. 45–48.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал