Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З м і с т


Передмова..................................................... 3 Поняття літературної мови. Функції мови.............................. 4 Поняття мовної норми.............................................. 4 Функціональні стилі сучасної української літературної мови............. 5 Загальна характеристика наукового стилю............................. 7 Загальна характеристика офіційно-ділового стилю...................... 8 Документ та його функції.......................................... 9 Реквізити ділових паперів.......................................... 10 Класифікація документів.......................................... 11 Вимоги до мови ділових паперів..................................... 12 Заява........................................................... 13 Автобіографія................................................... 15 Резюме......................................................... 16 Характеристика.................................................. 18 Службові записки................................................ 19 Довідка......................................................... 20 Доручення...................................................... 22 Розписка........................................................ 23 Протокол....................................................... 25 Витяг із протоколу............................................... 27 Терміни та їх місце в діловому мовленні............................. 29 Професійна лексика.............................................. 29 Неологізми та запозичення в ОДС.................................. 30 Книжні слова................................................... 30 Усне ділове мовлення............................................. 30 Писемне мовлення................................................ 32 Поняття про етикет............................................... 32

Теми для самостійного вивчення ……………………………………………. 33

Список рекомендованої літератури.................................. 34

Навчальне видання

 

Конспект лекцій з української мови (для студентів 1 курсу напрямів підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»)

 

Укладачі: Жигло Оксана Олександрівна,

Кір’янова Олена Василівна

 

 

Редактор: М.З.Аляб’єв

 

 

Коректор:

 

Комп’ютерний набір і верстка: Кір’янова О.В.

 

План 2008, поз. 51 Л


Підп. до друку 8.04.08 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1, 3 Обл.-вид. арк. 1, 5

Тираж 100 прим. Замовл. №


61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

 


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал