Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Формули. Метою практичних занять, курсового та дипломного проектування є систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань

Вступ

 

Метою практичних занять, курсового та дипломного проектування є систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань, розвиток навичок їх використання при рішенні інженерних задач та посилення ролі самостійної роботи студентів. Зміна стандартів, швидкий розвиток комп’ютерної мережі обумовлює необхідність розробки вимог до оформлення текстових документів при виконанні різних робіт в процесі навчання у вузі.

Набуття глибоких знань та вміння їх використовувати при виконанні інженерних задач можливо тільки у випадку послідовності та одноманітності вимог до оформлення всієї розрахункової та конструкторської документації.

Дійсні матеріали пояснюють принципи упорядкування пояснювальних записок і інших текстових документів. Вони складені на підставі загальних вимог до текстових документів ГОСТ 2.105-95.

 

       
   
 
 
 


1 Загальні вимоги до текстових документів

2 міжстрок. інт.

 

 
Пояснювальна записка курсового і дипломного проектування є текстовим технічним документом.

Текст виконується чорними чорнилами на одній стороні аркуша формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пт з інтервалом 1, 5.

Формули й умовні знаки виконують креслярським шрифтом, малюнки і таблиці – чорнилом того ж кольору, що і текст.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізна в межах усієї записки. На титульному листі номер не ставиться, але він включається в загальну нумерацію. Другим листом документа є завдання, третім – вступ.

Текст документа при необхідності розділяють на розділи і підрозділи. Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа, позначені арабськими цифрами без крапки. Розділи рекомендується починати з нового аркуша.

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах розділу. Найменування розділів і підрозділів повинні бути короткими. Перенос слів у заголовку не допускається.

 

 

2 Правила викладання тексту

2 міжстрок. інт.

 

2.1 Загальні вимоги

1 міжстрок. інт.

Текст потрібно викладати коротко, чітко, з однозначним його тлумаченням. Використання оборотів розмовної мови не допускається.

Наприклад: " Сортувальні станції, як правило, повинні мати послідовно розташовані парки".

У тексті в найменуванні предметів (об'єктів) на першому місці повинно бути визначення (прикметник), а потім найменування предмета, наприклад: " рейковий ланцюг", " технологічний процес".

1 міжстрок. інт.

2.2 Скорочення

1 міжстрок. інт.

Слова в тексті, як правило, скорочувати не припускається. Винятки складають скорочення слів і словосполучень, загальноприйняті в українській мові (дивись таблицю 2.1), або, в противному випадку, перед змістом подається аркуш скорочень, прийнятих у документі.

 

Таблиця 2.1 – Скорочення, що прийняті в українській мові

Слово (словосполучення) Скорочення Умови використання
і тому подібне і т.п. в кінці фрази
і так далі і т.д. те ж
та інші та ін. -“-

 

Найменування, що складаються із декількох слів, при повторному їхньому згадуванні в тексті рекомендується використовувати в скороченому вигляді, наприклад: " пояснювальна записка дипломного проекту" варто писати " записка".

Слова minimum та maximum варто застосовувати в скороченому вигляді тільки для індексів, наприклад: P max.

 

2.3 Числа і знаки в тексті

 

Абстрактне число до дев'яти слід писати словами, понад дев'ять - цифрами. Наприклад: чотири шпали.

Числа з одиницями виміру пишуть цифрами. Наприклад: 5 км; 60 грн. Дрібні значення записуються тільки цифрами. Наприклад: 1/4 міжремонтного тоннажу. Порядкові числівники пишуться цифрами в супроводі відмінкових закінчень. Наприклад: 3-й робочий день. Дати пишуться без відмінкових закінчень. При римських цифрах відмінкові закінчення не пишуть.

При вказівці обмежувальних норм перед числовими значеннями пишуть слова: " не менше" або " не більш", " від" і " до", " понад". Наприклад: обмеження швидкості не більш 40 км/год.

У тексті не дозволяється застосовувати без числових або буквенних значень:

математичні знаки знаки

> більше № номер

< менше % відсоток та ін.

= дорівнює

log логарифм

sin синус

cos косинус та ін.

 

Формули

 

Формули необхідно нумерувати. Нумерація повинна бути наскрізна у межах розділу.

У формулах у якості символів варто застосовувати позначення, встановлені відповідними державними стандартами. Значення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, повинні бути приведені безпосередньо під формулою.

 
Значення кожного символу дають із нового рядка у тій послідовності, у якій вони наведені у формулі. Перший рядок розшифрування повинен починатися зі слова " де". Крім того після формули розмірність не вказується, а в тексті до формули необхідно про неї сказати.

Наприклад: переробна спроможність гірки, ваг./добу, розраховується за формулою

, (2.1)

 

де – час технологічних перерв для перевірки і ремонту гірочної автоматики, = 150 хв;

m – кількість вагонів у складі поїзда, m = 51 ваг.;

t г – технологічний гірковий інтервал, t г = 15 хв.

 

ваг./добу.

 

2.5 Таблиці

 

Для зручності викладення і читання тексту записки цифрові та інші дані рекомендується поміщати в таблиці. Розміри таблиці вибираються довільно, у залежності від матеріалу, що поміщається. Якщо таблиця розбита на рядки, то їхня висота повинна бути не менше 8 мм.

Повторюваний текст у графах (при відсутності горизонтальних ліній) допускається заміняти:

1) лапками, якщо він складається з одного слова;

2) словами " те ж", якщо він складається з двох і більш слів при першому повторенні, а далі лапками.

Ставити лапки замість цифр не допускається. Діагональний поділ шапки таблиці не допускається. Цифри в графах, як правило, записують так, щоб класи чисел були один під одним. Шапка таблиці обов'язково обрамляється з усіх боків, обрамлення ж колонок і рядків усередині самої таблиці вибирається довільно. Написи в шапці таблиці можна розташовувати знизу нагору.

Приклад:

 

Таблиця 2.2 – Балансова таблиця визначення потреби у рухомому складі за типами вагонів

Назва вантажу Тип вагона Технічна норма заван-таження, т Вивантаження Навантаження Баланс порожніх
тонн вагонів тонн вагонів нестача надлишок
Ліс Зерно Крупа ПВ ЗРВ КР   - - - - - -      

 

При перенесені таблиці на наступну сторінку над нею вказують:

“Продовження таблиці …”

Наприклад:

На першій сторінці

Таблиця 2.3

Структура вагонопотоку Кількість, ваг.
2005 р. 2006 р.
     
1 Транзит, усього в тому числі: без переробки з переробкою 2 Місцева робота, усього в тому числі: навантаження вивантаження ... ... ...

 

На наступній сторінці

 

Продовження таблиці 2.3

     
5 Загальний вагонопотік    

 

Якщо у таблиці передбачений її горизонтальний поділ, то при перенесенні таблиці на наступну сторінку останній рядок (у місці розриву) не закривається.

 

2.6 Ілюстрації

 

Ілюстрації, що наведені у тексті записки, іменуються рисунками.

Рисунок може мати найменування, а при необхідності і підрисуночний текст. У цьому випадку номер рисунка приводиться нижче даних.

Приклад:

 

 

1 – прибуття поїзда на станцію, 2 – оформлення документів у технічній конорі, 3 –...

 

Рисунок 2.1 – Граф технологічного припису процесу вивантаження і видачі вантажів на місцях загального користування

 

Рисунки повинні мати наскрізну нумерацію у межах розділу арабськими цифрами. Підпис розміщують під рисунком за вищенаведеним прикладом.

Рисунок, як правило, необхідно розташовувати у записці після першого посилання на нього у тексті.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Введение. Руководитель практики
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал