Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОБОЧА ПРОГРАМА. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ галузь знань 0304 «Право» спеціальність 6.030402


НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
галузь знань 0304 «Право»
 
спеціальність 6.030402 «Правознавство»
 
інститут, факультет, відділення Інститут національного та міжнародного права
 

 

Одеса – 2014 рік


Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за спеціальністю 6.030402 «Правознавство».

«01» вересня, 2014-2015 року – 52 с.

 

 

Розробник: О.В. Сєрих, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу, к.ю.н.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) цивільного та господарського права і процесу

Протокол від «____» ________________2014 року № ___

 

Завідуюча кафедрою (циклової, предметної комісії) цивільного та господарського права і процесу д.ю.н., проф. О.С. Кізлова

 

_______________________ (О.С. Кізлова)

 

«_____» ___________________ 2014 року

 

Схвалено методичною комісією Міжнародного гуманітарного університету за спеціальністю 6.030401 «Правознавство».

 

Протокол від «____» ________________2014 року № ___

 

«_____» ________________2014 року Голова _______________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó О.В. Сєрих, 2014 рік


  1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0304, Право Нормативна
Спеціальність 6.030402 «Правознавство»
Модулів – 2 -   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
Загальна кількість годин – 108  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 3 самостійної роботи студента- 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр    
Практичні, семінарські
 
Лабораторні
- -
Самостійна робота
 
 
Вид контролю: екзамен

 


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» полягає в оволодінні знаннями з правового регулювання трудових відносин, відносин з соціального забезпечення. Знання основних норм трудового права і права соціального забезпечення – це важлива передумова прийняття обґрунтованих рішень у сфері управління, організації виробництва та праці, соціального захисту населення.

Мета дисципліни досягається шляхом вирішення завдань дисципліни, які полягають у формуванні у студентів вмінь:

- засвоєння основних принципів та інститутів трудового права і права соціального забезпечення, напрямів правового регулювання трудових відносин і соціально-забезпечувальних правовідносин;

- набуття навичок роботи з нормативними актами;

- вміння застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері правового регулювання трудових і соціально-забезпечувальних відносин;

- ознайомлення з методологією одержання інформації про різні аспекти трудової діяльності та соціального забезпечення.

У результаті вивчення програми студент повинен

знати:

- основні поняття з трудового права та права соціального забезпечення;

- національне законодавство щодо регулювання трудових відносин і відносин у сфері соціального забезпечення;

вміти:

- орієнтуватися у системі нормативно-правових актів з трудового права та права соціального забезпечення;

- застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері трудового права та права соціального забезпечення.

 


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Предмет, метод, система і принципи трудового права

  1. Поняття трудового права як самостійної галузі права.
  2. Предмет трудового права.
  3. Особливості методу правового регулювання трудових відносин.
  4. Функції трудового права в сучасних умовах.
  5. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права, права соціального забезпечення).
  6. Система та зміст принципів трудового права.
  7. Зміст основних принципів трудового права.

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал