Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. Джерела трудового права


 1. Поняття джерел трудового права.
 2. Класифікація джерел трудового права та їх види.
 3. Загальна характеристика найважливіших джерел трудового права.
 4. Конституція України як основне джерело трудового права.
 5. Кодекс законів про працю України.
 6. Загальна характеристика проекту Трудового кодексу України.
 7. Закони, що регулюють трудові відносини.
 8. Підзаконні акти як джерела трудового права.
 9. Акти соціального партнерства.
 10. Локальні нормативно-правові акти у системі джерел трудового права.
 11. Єдність і диференціація в трудовому праві.
 12. Загальне і спеціальне законодавство про працю.
 13. Проблеми удосконалення трудового законодавства.

 

Тема 3. Суб’єкти трудового права

 1. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права.
 2. Правовий статус суб'єктів, його види і зміст: трудова право-дієздатність, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантії прав і обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права.
 3. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права.
 4. Підприємства, установи, організації і фізичні особи як суб'єкти трудового права.
 5. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права.
 6. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права.
 7. Загальна характеристика законодавства про трудові колективи.
 8. Профспілки як суб'єкти трудового права. Правовий статус профспілок.

 

Тема 4. Трудовий договір

1. Поняття та характеристика трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею (підряду, доручення та ін.).

2. Сторони та зміст трудового договору. Обов'язкові та факультативні умови трудового договору.

3. Форма трудового договору.

4. Порядок укладання трудового договору.

5. Строки трудового договору.

6. Трудовий договір на сезонні та тимчасові роботи.

7. Контракт як особливий вид трудового договору.

8. Сумісництво та суміщення робіт та професій.

9. Випробування при прийнятті на роботу.

10. Переведення на іншу роботу.

11. Поняття переміщення і його відмінність від переведення.

12. Зміна істотних умов праці.

13. Припинення трудового договору.

14. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

15. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (або уповноваженого ним органу).

16. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого органу з окремими категоріями працівників за певних умов.

17. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу.

18. Інші підстави розірвання трудового договору.

19. Порядок оформлення звільнення з роботи і здійснення розрахунку.

20. Вихідна допомога.

Тема 5. Робочий час і час відпочинку

 1. Поняття робочого часу та його види.
 2. Поняття робочого тижня і його види.
 3. Поняття робочої зміни. Графіки змінності роботи.
 4. Вахтовий метод організації роботи.
 5. Гнучкі графіки роботи.
 6. Початок і закінчення роботи.
 7. Ненормований режим праці.
 8. Поняття надурочних робіт.
 9. Обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них окремих категорій працівників.
 10. Поняття і види часу відпочинку.
 11. Перерви протягом дня і між робочими днями.
 12. Щотижневий відпочинок.
 13. Щорічна відпустка.
 14. Підстави для надання та тривалість соціальних відпусток.
 15. Творчі відпустки
 16. Відпустки, пов'язані з навчанням.
 17. Відпустки без збереження заробітної плати.

Тема 6. Оплата праці

 1. Поняття заробітної плати. Загальні і спеціальні норми, що регулюють заробітну плату.
 2. Тарифна система і її елементи: тарифні сітки; тарифні ставки; тарифно-кваліфікаційні довідники.
 3. Форми і системи оплати праці.
 4. Оплата праці за виконання робіт різної кваліфікації.
 5. Оплата праці за суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
 6. Оплата праці в надурочний час.
 7. Оплата праці у святкові та неробочі дні.
 8. Оплата праці у нічний час.
 9. Порядок виплати заробітної плати.
 10. Обчислення середнього заробітку.
 11. Строки, місце і час виплати заробітної плати.
 12. Обмеження відрахувань із заробітної плати.
 13. Відрахування, що можуть проводитися за наказом чи розпорядженням власника (або уповноваженого ним органу).
 14. Гарантійні виплати. Гарантійні доплати. Поняття компенсаційних виплат.

Тема 7. Дисципліна праці та правові засоби її забезпеченн

 1. Поняття дисципліни праці.
 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку як метод забезпечення порядку на підприємстві, в установі, в організації.
 3. Обов'язки працівників і власника (або уповноваженого ним органу).
 4. Поняття і види заохочень.
 5. Порядок застосування заохочень за успіхи в роботі.
 6. Поняття дисциплінарного проступку.
 7. Поняття і види дисциплінарної відповідальності.
 8. Порядок і строки застосування дисциплінарних стягнень.
 9. Органи правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення.
 10. Оскарження і зняття дисциплінарних стягнень. Інші заходи впливу на порушників дисципліни праці.

Тема 8. Матеріальна відповідальність у трудовому праві

1. Поняття матеріальної відповідальності за шкоду, завдану підприємству, установі, організації, та її відмінність від майнової відповідальності за нормами цивільного права.

2. Підстави і умови матеріальної відповідальності.

3. Види матеріальної відповідальності.

4. Поняття, випадки обмеженої матеріальної відповідальності.

5. Поняття і випадки повної матеріальної відповідальності.

6. Індивідуальна і колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

7. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність.

8. Порядок відшкодування заподіяної шкоди.

Тема 9. Охорона праці

 1. Поняття охорони праці за нормами трудового права.
 2. Організація роботи з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах.
 3. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
 4. Оформлення наслідків розслідування нещасних випадків.
 5. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням його здоров'я при виконанні ним трудових обов'язків.
 6. Охорона праці жінок.
 7. Права неповнолітніх у трудових відносинах.
 8. Роботи, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
 9. Праця інвалідів.

 

Тема 10. Колективний договір

 1. Поняття колективного договору.
 2. Сторони колективного договору.
 3. Сфера укладання колективного договору.
 4. Порядок укладання колективного договору.
 5. Зміст колективного договору.
 6. Взаємні права та обов'язки сторін щодо врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.
 7. Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів.
 8. Строк чинності колективного договору.
 9. Реалізація колективного договору і контроль за його виконанням.
 10. Відповідальність за порушення колективного договору.

Тема 11. Трудові спори

 1. Поняття трудового спору.
 2. Класифікація трудових спорів.
 3. Індивідуальні та колективні трудові спори.
 4. Комісії по трудових спорах, їх компетенція.
 5. Строки звернення до комісії по трудових спорах.
 6. Виконання рішення комісії по трудових спорах.
 7. Судовий порядок розгляду трудових спорів.
 8. Компетенція районних (міських) судів по розгляду трудових спорів.
 9. Порядок розгляду колективних трудових спорів.
 10. Причини виникнення колективних трудових спорів.
 11. Повноваження примирної комісії, трудового арбітражу, строки розгляду колективних трудових спорів у цих органах.
 12. Повноваження Національної служби посередництва і примирення.
 13. Право на страйк. Визнання страйку незаконним і його правові наслідки.

Тема 12. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю

1. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю як гарантія охорони трудових прав працюючих.

2. Органи, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про працю.

3. Роль профспілок у контролі за дотриманням законодавства про працю.

4. Повноваження трудових колективів і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій з контролю за дотриманням законодавства про працю.

5. Відповідальність службових осіб за порушення законодавства про працю і правил з охорони праці.

Змістовний модуль 2.

Тема 13. Поняття, предмет, принципи та система права соціального забезпечення

 1. Етапи становлення соціального забезпечення.
 2. Становлення і розвиток законодавства про соціальне забезпечення в незалежній Україні.
 3. Поняття соціального забезпечення та його основні функції.
 4. Формування права соціального забезпечення як галузі права.
 5. Поняття та предмет права соціального забезпечення.
 6. Види і загальна характеристика відносин у сфері соціального забезпечення.
 7. Метод права соціального забезпечення.
 8. Принципи права соціального забезпечення.
 9. Система права соціального забезпечення.
 10. Співвідношення права соціального забезпечення з іншими галузями права.

Тема 14. Джерела права соціального забезпечення

 1. Поняття та особливості джерел права соціального забезпечення.
 2. Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення.
 3. Класифікація джерел права соціального забезпечення.
 4. Проблема кодифікації законодавства про соціальне забезпечення.
 5. Конституція України як джерело права соціального забезпечення.
 6. Закони України в системі джерел права соціального забезпечення.
 7. Підзаконні нормативно-правові акти в галузі соціального забезпечення.
 8. Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення.
 9. Проблеми вдосконалення права соціального забезпечення.

Тема 15. Правовідносини у сфері права соціального забезпечення

 1. Особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення.
 2. Поняття, основні ознаки, види правовідносин у сфері соціального забезпечення.
 3. Загальна характеристика соціально-забезпечувальних правовідносин.
 4. Суб'єкти, об'єкти та зміст соціально-забезпечувальних відносин.
 5. Страховий стаж за правом соціального забезпечення.
 6. Поняття трудового стажу.
 7. Характеристика спеціального стажу та вислуги років.
 8. Соціально-страхові правовідносини.
 9. Процедурні та процесуальні правовідносини.

 

Тема 16. Організаційно-правові форми соціального забезпечення

 1. Поняття та види організаційно-правових форм соціального забезпечення.
 2. Ознаки організаційно-правових форм соціального забезпечення.
 3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – основна організаційно-правова форма соціального забезпечення.
 4. Принципи соціального страхування.
 5. Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 6. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
 7. Суб’єкти загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 8. Загальна характеристика соціального страхування на випадок безробіття.
 9. Страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
 10. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: характеристика та його суб'єкти.
 11. Недержавне соціальне страхування.
 12. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення.

Тема 17. Суб’єкти права соціального забезпечення

1. Поняття суб’єктів права соціального забезпечення.

2. Ознаки суб’єктів права соціального забезпечення.

3. Класифікація суб’єктів права соціального забезпечення.

4. Суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення.

5. Загальні суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення.

6. Спеціальні суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення.

7. Суб’єкти, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення.

8. Правовий статус Міністерства соціальної політики України. Головні управління праці та соціального захисту населення.

9. Державна служба зайнятості.

10. Державний комітет у справах ветеранів.

11. Соціальні страхові фонди.

12. Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

13. Суб’єкти, які сприяють у одержанні соціального забезпечення.

 

Тема 18. Система пенсійного забезпечення

1. Загальна характеристика пенсійної системи України на сучасному етапі: основні напрями пенсійної реформи в Україні.

2. Структура системи пенсійного забезпечення та її законодавче врегулювання.

3. Пенсійне забезпечення у солідарній системі.

4. Страховий стаж як умова призначення пенсії за солідарною системою.

5. Пенсії за віком.

6. Пенсії в разі інвалідності, втрати годувальника.

7. Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального Фонду.

8. Недержавне пенсійне забезпечення.

9. Види недержавних пенсійних фондів, їх засновники, учасники та вкладники.

10. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб.

Тема 19. Державні соціальні допомоги

1. Поняття державних соціальних допомог, їх ознаки і види.

2. Допомоги особам, які не мають права на пенсію.

3. Державні допомоги інвалідам.

4. Допомоги малозабезпеченим.

5. Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.

6. Державні допомоги сім’ям з дітьми.

7. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

8. Державна допомога на поховання. Інші види допомог.

Тема 20. Соціальне страхування

1. Поняття та види страхових допомог.

2. Страхові допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3. Страхові допомоги Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4. Допомога по вагітності та пологах.

5. Допомога при народженні дитини.

6. Страхові допомоги Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: система виплат.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п сем інд с.р. л п сем інд с.р.
Модуль 1.
Змістовний модуль 1. ТРУДОВЕ ПРАВО
Тема 1. Предмет, метод, система і принципи трудового права   - -            
Тема 2.Джерела трудового права   - -            
Тема 3.Суб’єкти трудового права     -            
Тема 4.Трудовий договір   - -            
Тема 5. Робочий час і час відпочинку   - -            
Тема 6. Оплата праці   - -          
Тема 7.Дисципліна праці та правові засоби її забезпечення   - -            
Тема 8.Матеріальна відповідальність у трудовому праві   - -            
Тема 9. Охорона праці   - -            
Тема 10.Колективний договір   - - -            
Тема 11. Трудові спори   - -            
Тема 12. Нагляд і контроль за законодавством про працю   - - -            
Разом за змістовний модуль 1.                
Модуль 2. Змістовний модуль 2. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
                         
Тема 13.Поняття, предмет, принципи та система права соціального забезпечення   - -            
Тема 14.Джерела права соціального забезпечення   - -            
Тема 15.Правовідносини у сфері права соціального забезпечення   - - -            
Тема 16.Організаційно-правові форми соціального забезпечення   - -            
Тема 17.Суб’єкти права соціального забезпечення   - -            
Тема 18.Система пенсійного забезпечення   - -            
Тема 19.Державні соціальні допомоги     -            
Тема 20.Соціальне страхування     -            
Разом за змістовний модуль 2.                
Усього годин - -            

 


5. Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин денна форма  
Предмет, метод, система і принципи трудового права. Джерела трудового права. Суб’єкти трудового права
 1. Поняття, предмет, метод трудового права.
 2. Поняття, класифікація джерел трудового права.
 3. Конституція України як основне джерело трудового права.
 4. Загальна характеристика проекту Трудового кодексу України.
 5. Закони, що регулюють трудові відносини.
 6. Підзаконні акти як джерела трудового права.
 7. Акти соціального партнерства, локальні нормативно-правові акти у системі джерел трудового права.
 8. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права.
 9. Громадян (працівник) і роботодавець як суб'єкти трудового права.
Трудовий договір
 1. Поняття та характеристика трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею (підряду, доручення та ін.).
 2. Сторони, зміст та форма трудового договору. Обов'язкові та факультативні умови трудового договору.
 3. Порядок укладання трудового договору.
 4. Контракт як особливий вид трудового договору.
 5. Переведення на іншу роботу. Поняття переміщення і його відмінність від переведення.
 6. Зміна істотних умов праці.
 7. Припинення трудового договору.
 8. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 9. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (або уповноваженого ним органу).
 10. Порядок оформлення звільнення з роботи і здійснення розрахунку.
 
Робочий час і час відпочинку. Оплата праці
 1. Поняття робочого часу та його види.
 2. Обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них окремих категорій працівників.
 3. Поняття і види часу відпочинку.
 4. Види і тривалість відпусток.
 5. Поняття та порядок виплати заробітної плати. заробітної плати.
 6. Тарифна система і її елементи.
 7. Форми і системи оплати праці.
 8. Оплата праці в надурочний і нічний час, у святкові та неробочі дні.
 9. Гарантії та компенсації.
 
Дисципліна праці та правові засоби її забезпеченн. Матеріальна відповідальність у трудовому праві
 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку як метод забезпечення порядку на підприємстві, в установі, в організації.
 2. Заохочення за успіхі у роботі: поняття, види, порядок застосування.
 3. Поняття, види дисциплінарної відповідальності.
 4. Порядок і строки застосування дисциплінарних стягнень.
 5. Підстави і умови матеріальної відповідальності.
 6. Поняття, випадки обмеженої матеріальної відповідальності
 7. Поняття і випадки повної матеріальної відповідальності.
 8. Індивідуальна і колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
 
Охорона праці. Колективний договір. Трудові спори. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
 1. Організація роботи з охорони праці та техніки безпеки на підприємствах.
 2. Охорона праці жінок.
 3. Роботи, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
 4. Поняття, сторони, зміст і сфера укладання колективного договору.
 5. Порядок укладання колективного договору.
 6. Поняття, класифікація трудових спорів.
 7. Комісії по трудових спорах, їх компетенція.
 8. Порядок розгляду колективних трудових спорів.
 9. Органи, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про працю.
 
Поняття, предмет, принципи та система права соціального забезпечення. Джерела права соціального забезпечення 1. Поняття, предмет, метод і принципи права соціального забезпечення.
 1. Система права соціального забезпечення.
 2. Співвідношення права соціального забезпечення з іншими галузями права.
 3. Поняття, особливості і класифікація джерел права соціального забезпечення.
 4. Поняття, основні ознаки, види правовідносин у сфері соціального забезпечення.
 5. Загальна характеристика соціально-забезпечувальних правовідносин.
 6. Соціально-страхові правовідносини.
 7. Процедурні та процесуальні правовідносини.
Організаційно-правові форми соціального забезпечення. Суб’єкти права соціального забезпечення
 1. Поняття, ознаки і види організаційно-правових форм соціального забезпечення.
 2. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Суб’єкти загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 3. Загальна характеристика соціального страхування на випадок безробіття.
 4. Страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
 5. Страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання: характеристика та його суб'єкти.
 1. Поняття, ознаки і класифікація суб’єктів права соціального забезпечення.
 2. Суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення.
 3. Суб’єкти, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення.
 4. Суб’єкти, які сприяють у одержанні соціального забезпечення.
Система пенсійного забезпечення 1. Загальна характеристика пенсійної системи України на сучасному етапі: основні напрями пенсійної реформи в Україні. 2. Структура системи пенсійного забезпечення та її законодавче врегулювання. 3. Пенсійне забезпечення у солідарній системі.
 1. Пенсії за віком.
 2. Пенсії в разі інвалідності, втрати годувальника.
 3. Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального Фонду.
 4. Недержавне пенсійне забезпечення.
 5. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб.
Державні соціальні допомоги. Соціальне страхування 1. Поняття державних соціальних допомог, їх ознаки і види. 2. Державна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. 3. Допомоги малозабезпеченим сім’ям. 4. Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства. 5. Державні допомоги сім’ям з дітьми. 6. Поняття, види страхових допомог. 7. Страхові допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 8. Страхові допомоги Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Допомога по вагітності та пологах, при народженні дитини. 9. Страхові допомоги Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: система виплат.  
  Всього:

 


6. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кіль- кість годин  
Тема 1. Предмет, метод, система і принципи трудового права
 1. Поняття трудового права як самостійної галузі права.
 2. Особливості методу правового регулювання трудових відносин.
 3. Функції трудового права в сучасних умовах.
 4. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного права, права соціального забезпечення).
 5. Система та зміст принципів трудового права. Зміст основних принципів трудового права.
Тема 2. Джерела трудового права
 1. Загальна характеристика найважливіших джерел трудового права.
 2. Кодекс законів про працю України як джерело трудового права.
 3. Єдність і диференціація в трудовому праві.
 4. Загальне і спеціальне законодавство про працю.
 5. Проблеми удосконалення трудового законодавства.
 
Тема 3. Суб’єкти трудового права
 1. Правовий статус суб'єктів, його види і зміст: трудова право-дієздатність, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантії прав і обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права.
 2. Підприємства, установи, організації і фізичні особи як суб'єкти трудового права.
 3. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права.
 4. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права.
 5. Загальна характеристика законодавства про трудові колективи.
 6. Профспілки як суб'єкти трудового права.
 7. Правовий статус профспілок.
 
Тема 4. Трудовий договір
 1. Форма трудового договору.
 2. Трудовий договір на сезонні та тимчасові роботи.
 3. Випробування при прийнятті на роботу.
 4. Сумісництво та суміщення робіт та професій.
 5. Зміна істотних умов праці.
 6. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового органу.
 7. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого органу з окремими категоріями працівників за певних умов.
 8. Інші підстави розірвання трудового договору.
 9. Вихідна допомога.
 
Тема 5. Робочий час і час відпочинку
 1. Поняття робочого тижня і його види
 2. Поняття робочої зміни. Графіки змінності роботи.
 3. Вахтовий метод організації роботи.
 4. Гнучкі графіки роботи.
 5. Початок і закінчення роботи.
 6. Ненормований режим праці.
 7. Перерви протягом дня і між робочими днями.
 8. Щотижневий відпочинок.
 9. Щорічна відпустка.
 10. Підстави для надання та тривалість соціальних відпусток.
 11. Творчі відпустки
 12. Відпустки, пов'язані з навчанням.
 13. Відпустки без збереження заробітної плати.
 
Тема 6. Оплата праці
 1. Загальні і спеціальні норми, що регулюють заробітну плату.
 2. Оплата праці за виконання робіт різної кваліфікації.
 3. Оплата праці за суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
 4. Обчислення середнього заробітку.
 5. Відрахування, що можуть проводитися за наказом чи розпорядженням власника (або уповноваженого ним органу).
 
Тема 7. Дисципліна праці та правові засоби її забезпечення
 1. Поняття дисципліни праці.
 2. Обов'язки працівників і власника (або уповноваженого ним органу).
 3. Поняття дисциплінарного проступку.
 4. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення.
 5. Оскарження і зняття дисциплінарних стягнень. Інші заходи впливу на порушників дисципліни праці.
 
Тема 8. Матеріальна відповідальність у трудовому праві
 1. Поняття матеріальної відповідальності за шкоду, завдану підприємству, установі, організації, та її відмінність від майнової відповідальності за нормами цивільного права.
 2. Порядок відшкодування заподіяної шкоди.
 3. Види матеріальної відповідальності.
 4. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність.
Тема 9. Охорона праці
 1. Поняття охорони праці за нормами трудового права.
 2. Оформлення наслідків розслідування нещасних випадків.
 3. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням його здоров'я при виконанні ним трудових обов'язків.
 4. Права неповнолітніх у трудових відносинах.
 5. Праця інвалідів.
 6. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
Тема 10. Колективний договір
 1. Взаємні права та обов'язки сторін щодо врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.
 2. Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів.
 3. Строк чинності колективного договору.
 4. Реалізація колективного договору і контроль за його виконанням.
 5. Відповідальність за порушення колективного договору
Тема 11. Трудові спори
 1. Індивідуальні та колективні трудові спори.
 1. Причини виникнення колективних трудових спорів.
 2. Повноваження примирної комісії, трудового арбітражу, строки розгляду колективних трудових спорів у цих органах.
 3. Повноваження Національної служби посередництва і примирення.
 4. Строки звернення до комісії по трудових спорах.
 5. Виконання рішення комісії по трудових спорах.
 6. Судовий порядок розгляду трудових спорів.
 7. Компетенція районних (міських) судів по розгляду трудових спорів.
 8. Право на страйк. Визнання страйку незаконним і його правові наслідки.
Тема 12. Нагляд і контроль за законодавством про працю
 1. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю як гарантія охорони трудових прав працюючих.
 2. Роль профспілок у контролі за дотриманням законодавства про працю.
 3. Повноваження трудових колективів і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій з контролю за дотриманням законодавства про працю
 4. Відповідальність службових осіб за порушення законодавства про працю і правил з охорони праці.
Тема 13. Поняття, предмет, принципи та система права соціального забезпечення 1. Етапи становлення соціального забезпечення. 2. Становлення і розвиток законодавства про соціальне забезпечення в незалежній Україні. 3. Поняття соціального забезпечення та його основні функції. 4. Формування права соціального забезпечення як галузі права. 5. Види і загальна характеристика відносин у сфері соціального забезпечення.
Тема 14. Джерела права соціального забезпечення
 1. Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення.
 2. Проблема кодифікації законодавства про соціальне забезпечення.
 3. Поняття, особливості і класифікація джерел права соціального
забезпечення.
 1. Конституція України як джерело права соціального забезпечення.
 2. Закони України в системі джерел права соціального забезпечення.
 3. Підзаконні нормативно-правові акти в галузі соціального забезпечення.
 4. Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення.
 5. Проблеми вдосконалення права соціального забезпечення.
Тема 15. Правовідносини у сфері права соціального забезпечення
 1. Особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення.
 2. Поняття, основні ознаки, види правовідносин у сфері соціального забезпечення.
 3. Загальна характеристика соціально-забезпечувальних правовідносин.
 4. Суб'єкти, об'єкти та зміст соціально-забезпечувальних відносин.
 5. Страховий стаж за правом соціального забезпечення.
 6. Поняття трудового стажу.
 7. Характеристика спеціального стажу та вислуги років.
 8. Соціально-страхові правовідносини.
 9. Процедурні та процесуальні правовідносини.
Тема 16. Організаційно-правові форми соціального забезпечення
 1. Поняття та види організаційно-правових форм соціального забезпечення.
 2. Ознаки організаційно-правових форм соціального забезпечення.
 3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – основна організаційно-правова форма соціального забезпечення.
 4. Принципи соціального страхування.
 5. Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 6. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
 7. Суб’єкти загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 8. Загальна характеристика соціального страхування на випадок безробіття.
 9. Страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
 10. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: характеристика та його суб'єкти.
 11. Недержавне соціальне страхування.
 12. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення.
Тема 17. Суб’єкти права соціального забезпечення 1. Загальні суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення. 2. Спеціальні суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення. 3. Суб’єкти, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення. 4. Правовий статус Міністерства соціальної політики України. Головні управління праці та соціального захисту населення. 5. Державна служба зайнятості. 6. Державний комітет у справах ветеранів. 7. Соціальні страхові фонди. 8. Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
Тема 18. Система пенсійного забезпечення 1. Страховий стаж як умова призначення пенсії за солідарною системою. 2. Пенсії за віком. 3. Пенсії в разі інвалідності, втрати годувальника. 4. Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального Фонду. 5. Недержавне пенсійне забезпечення. 6. Види недержавних пенсійних фондів, їх засновники, учасники та вкладники. 7. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб.
Тема 19. Державні соціальні допомоги 1. Поняття державних соціальних допомог, їх ознаки і види. 2. Допомоги особам, які не мають права на пенсію. 3. Державні допомоги інвалідам. 4. Допомоги малозабезпеченим. 5. Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства. 6. Державні допомоги сім’ям з дітьми. 7. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. 8. Державна допомога на поховання. Інші види допомог.
Тема 20. Соціальне страхування 1. Поняття та види страхових допомог. 2. Страхові допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 3. Страхові допомоги Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 4. Допомога по вагітності та пологах. 5. Допомога при народженні дитини. 6. Страхові допомоги Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: система виплат.
  Всього:

7. Індивідуальні завдання

7.1. Теми рефератів

 1. Конституційні засади права людини на працю в Україні.
 2. Закони України як джерела трудового права.
 3. Єдність та диференціація джерел трудового права України.
 4. Судова практика та її роль у застосуванні трудового законодавства.
 5. Генеральна угода як джерело норм трудового права.
 6. Правовий статус роботодавця.
 7. Працівники як суб’єкти трудового права.
 8. Профспілки як суб’єкт трудового права.
 9. Профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права.
 10. Трудові колективи як суб’єкти трудового права.
 11. Контракт — особливий вид трудового договору.
 12. Трудові договори про сумісництво та суміщення професій і посад.
 13. Припинення трудового договору з ініціативи працівника.
 14. Припинення трудового договору з ініціативи власника.
 15. Трудовий договір на сезонні та тимчасові роботи.
 16. Сумісництво та суміщення робіт та професій за законодавством України.
 17. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу.
 18. Умови та порядок переведення на іншу роботу.
 19. Поняття переміщення і його відмінність від переведення.
 20. Особливості припинення дії трудового контракту.

21. Робочий час та його види за законодавством України.

22. Скорочений робочий час для окремих категорій працівників.

23. Режим та облік робочого часу у країнах з розвиненою ринковою економікою.

24. Правове регулювання часу відпочинку в Україні.

25. Право працівника на відпустку за законодавством України.

26. Мінімальна заробітна плата: поняття, функції, реформування.

27. Організація оплати праці на підприємствах: загальна характеристика.

28. Нормування праці на підприємстві: правові питання.

29. Право працівника на оплату праці та його захист.

30. Матеріальна відповідальність роботодавця за порушення права працівника на працю.

31. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові, каліцтво або інші пошкодження здоров’я, пов’язані з виконанням трудових обов’язків.

32. Реалізація колективного договору та порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення.

33. Колективний договір і колективні угоди.

34. Порядок вирішення колективних трудових спорів.

35. Право на страйк і його реалізація.

36. Система органів нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю й охорону здоров’я підприємствами України: структура і функції.

37. Права прокурора у здійсненні нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю й охорону здоров’я.

38. Повноваження місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров’я на виробництві.

39. Повноваження органів, які здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону здоров’я на виробництві.

40. Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працю, охорону здоров’я на виробництві.

41. Охорона здоров’я працівників, зайнятих на важливих, небезпечних і шкідливих роботах.

42. Охорона здоров’я та працездатності жінок на виробництві.

43. Охорона здоров’я та працездатності молоді на виробництві.

44. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, пов’язаних з виробництвом.

45. Пенсійне забезпечення державних службовців, народних депутатів України, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

46. Пенсії суддів та працівників прокуратури

 

Питання до екзамену

 1. Поняття, предмет та метод трудового права.
 2. Поняття та зміст принципів трудового права.
 3. Поняття та система джерел трудового права.
 4. Конституція України як основне джерело трудового права.
 5. Кодекс законів про працю України: загальна характеристика. Проблеми удосконалення трудового законодавства.
 6. Закони, що регулюють трудові відносини.
 7. Підзаконні акти як джерела трудового права.
 8. Акти соціального партнерства у системі джерел трудового права.
 9. Локальні нормативно-правові акти – джерела трудового права.
 10. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права.
 11. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права.
 12. Підприємства, установи, організації як суб'єкти трудового права.
 13. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права.
 14. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права.
 15. Профспілки як суб'єкти трудового права.
 16. Поняття колективного договору, сфера та порядок його укладання.
 17. Поняття трудового договору та його відмінність від суміжних цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею.
 18. Порядок укладання трудового договору.
 19. Сторони, зміст та строки трудового договору.
 20. Контракт як особливий вид трудового договору.
 21. Сумісництво та суміщення робіт та професій.
 22. Переведення на іншу роботу: поняття, умови та порядок.
 23. Поняття переміщення і його відмінність від переведення.
 24. Класифікація підстав припинення трудового договору.
 25. Порядок припинення трудового договору за угодою сторін; по закінченні строку трудового договору; з підстав, передбачених контрактом.
 26. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
 27. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (або уповноваженого ним органу).
 28. Поняття робочого часу і його тривалість.
 29. Поняття і види часу відпочинку.
 30. Порядок залучення до роботи у вихідні та святкові дні.
 31. Щорічна відпустка: поняття, види, тривалість.
 32. Підстави для надання додаткових відпусток і їх тривалість.
 33. Соціальні відпустки: підстави для надання, тривалість.
 34. Тарифна система і її елементи.
 35. Форми і системи оплати праці.
 36. Оплата праці за виконання робіт різної кваліфікації.
 37. Оплата праці в надурочний і нічний час.
 38. Оплата праці у святкові та неробочі дні.
 39. Поняття заробітної плати та порядок її виплати.
 40. Поняття та види гарантійних виплат.
 41. Гарантійні доплати.
 42. Поняття компенсаційних виплат.
 43. Правила внутрішнього трудового розпорядку як метод забезпечення порядку на підприємстві, в установі, в організації.
 44. Види та порядок застосування заохочень за успіхи в роботі.
 45. Поняття і види дисциплінарної відповідальності.
 46. Порядок і строки застосування дисциплінарних стягнень.
 47. Поняття, підстави і умови матеріальної відповідальності.
 48. Поняття і випадки обмеженої матеріальної відповідальності.
 49. Поняття і випадки повної матеріальної відповідальності.
 50. Індивідуальна і колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
 51. Організація роботи з охорони праці та техніки безпеки на підприємстві.
 52. Розслідування та облік нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.
 53. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням його здоров'я при виконанні ним трудових обов'язків.
 54. Умови і додаткові гарантії праці жінок.
 55. Права неповнолітніх у трудових відносинах.
 56. Охорона праці інвалідів.
 57. Трудові спори: поняття, класифікація.
 58. Порядок вирішення трудових спорів.
 59. Органи, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства про працю.
 60. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю як гарантія охорони трудових прав працівників.
 61. Поняття, предмет та метод права соціального забезпечення.
 62. Види і загальна характеристика відносин у сфері соціального забезпечення.
 63. Зміст принципів права соціального забезпечення.
 64. Система права соціального забезпечення.
 65. Поняття та особливості джерел права соціального забезпечення.
 66. Класифікація джерел права соціального забезпечення.
 67. Конституція України як основа розвитку законодавства соціального забезпечення.
 68. Закони України в системі джерел права соціального забезпечення.
 69. Підзаконні нормативно-правові акти у сфері соціального забезпечення.
 70. Проблеми вдосконалення законодавства про соціальне забезпечення.
 71. Поняття, види та ознаки організаційно-правових форм соціального забезпечення.
 72. Загальна характеристика соціального страхування на випадок безробіття.
 73. Страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності.
 74. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 75. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
 76. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
 77. Недержавне соціальне страхування.
 78. Класифікація суб’єктів права соціального забезпечення.
 79. Правовий статус Міністерства соціальної політики України.
 80. Пенсійна система України на сучасному етапі.
 81. Основні напрями пенсійної реформи в Україні.
 82. Система недержавного пенсійного забезпечення.
 83. Умови призначення пенсій за солідарною системою.
 84. Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні.
 85. Спеціальні пенсії за законодавством України.
 86. Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог.
 87. Державна допомога сім’ям з дітьми.
 88. Державна допомога по вагітності та пологах, при народженні дитини.
 89. Страхові допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 90. Страхові допомоги Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
 91. Страхові допомоги Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 92. Державні допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.
 93. Державна допомога особам, які не мають права на пенсію.
 94. Державна допомога малозабезпеченим.
 95. Страховий стаж за правом соціального забезпечення. Трудовий стаж.
 96. Характеристика спеціального стажу та вислуги років.
 97. Пенсії за віком: умови та порядок призначення.
 98. Пенсії у разі інвалідності: умови та порядок призначення.
 99. Умови та порядок призначення пенсії у разі втрати годувальника.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.03 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал