Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жалпы дәрігерлік тәжірибе_ каз

 

$$$001

+Геморрагиялық васкулит дегеніміз:

А) тамырлардың аутоимммундық ауруы

В) тамырлардың инфекция-токсикалық қ абынуы

С) тамыр қ абырғ асының иммунды кешенді қ абынуы

D) дә некер тіннің жү йелік ауруының бірі

Е) тұ қ ымқ уалаушылық вазопатия

{Дұ рыс жауабы}=С

{Ауырлығ ы}=1

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$002

Ревматоидты артрит ауруымен диспансерлі бақ ылаудағ ы науқ астарды динамикалық бақ ылау жиілігі жү ргізіледі:

А) жылына 1 рет

В) жылына 2 рет

С) жылына 3 рет

D) жылына 4 рет

Е) жылына 5 рет

{Дұ рыс жауабы}=D

{Ауырлығ ы}=1

{Оқ улық }=(Скрининг ө ткізу, ауруларды ерте анық тау, динамикалық бақ ылау жә не Қ азақ стан Республикасы тұ рғ ындарын сауық тыру бағ дарламасының проблемалары, тә жірибесі жә не болашақ та дамуы, 2004ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$003

Науқ ас 45 жаста, Рейно синдромы байқ алады, яѓни саусаѓыныњ некроздық µзгеруі, ж±тынудыњ б±зылуы, µкпелік гипертензия, қ ол саусақ тарын ж±ма алмауы, қ ол ±шы терісініњ тыѓыздалуы, лизис фалангысыныњ ә серінен саусақ тардыњ қ ысқ аруы. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) Бюргер тромбангииті

B) СКВ

C) Ревматоидты артрит

D) Т‰йінді периартериит

E) Ж‰йелік склеродермия

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 1

{ Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл. ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$004

55 жастаѓы науқ ас кеуде клеткасыныњ оњ жақ бµлігініњ жиі ауырып, ашып, ауыз қ уысынан жаѓымсыз иістіњ шыѓуы шаѓымымен терапевтке ж‰гінді. Соњѓы айларда кейде дисфагия пайда болады. Жиі µкпеге суық тиюмен аурады. 6 ай б±рын инфаркт миокардын басынан µткерген. Емханалық жаѓдайда диагнозын нақ тылау ‰шін бірінші нені ж‰ргізу қ ажет:

А)¤њеш тамырларыныњ варикозды кењеюі;

B) ¤њештік-бронхиальды жыланкµзін;

C) ¤њештіњ дивертикулын:

D) ¤њештіњ стеноз;

E) ¤њештіњ ахалазиясын.

{Д±рыс жауап} = C

{К‰рделілігі}= 1

{Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$005

Феохромацетома кезінде криздің негізгі кө ріністері:

А) САҚ кенеттен жоғ арғ ы, вегетативті симптоматика

В) САҚ біртіндеп жоғ арылауы, вегетативті симптоматика

С) САҚ жә не ДАҚ жоғ арылауы, милық симптоматика

D) буындық синдром жә не ДАҚ жоғ арылауы

Е) симптомсыз АҚ жоғ арылауы

{Дұ рыс жауабы}=А

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$006

Созылмалы патологиямен науқ асты мә ліметтеудің жә не оқ ытудың тиімді ә дісі:

А) науқ астарғ а мектептерді ұ йымдастыру

В) жаң а денсаулық сақ тау объектілерін ашу

С) газеттік басылымдар

D) теледидар арқ ылы хабарламалар

Е) парақ тар, биллютендер

{Дұ рыс жауабы}=А

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Скрининг ө ткізу, ауруларды ерте анық тау, динамикалық бақ ылау жә не Қ азақ стан Республикасы тұ рғ ындарын сауық тыру бағ дарламасының проблемалары, тә жірибесі жә не болашақ та дамуы, 2004ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$007

Бронх қ абырғ аларының ірің ді-қ абынулы деструкциясы нә тижесінде бронхтардың қ айтымсыз патологиялық кең еюін атайды:

А) пневмония

В) бронхоэктаз ауруы

С) ө кпе эмфиземасы

D) созылмалы бронхит

Е) муковисцидоз

{Дұ рыс жауабы}=В

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$008

Миокард инфарктісінің диагностикасында ең спецификалық маркер болып табылады:

А) аспартатаминотрансфераза

В) аланинаминотрансфераза

С) тропонин Т, І

D) креатинфосфокиназа

Е) лактатдегидрогеназа

{Дұ рыс жауабы}=С

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$009

Жара ауруының рентгенологиялық белгісі болып табылады:

А) Асқ азанның тарылуы, барийдің қ осымша кө лең кесі

В) Асқ азанның кең еюі жә не асқ азанның босауының баяулауы

С) Мү шенің силуэтінің жанында барий кө лең кесінің қ осымша кө лең кесі, біз тә різді жара

D) Бауырдың ү стінде бос газ болуы

Е) Ойық тың болуы, контрастың ішіне қ арай ағ уы

{Дұ рыс жауабы}=Е

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$010

53 жастаѓы науқ аста ж‰рек аймаѓында қ ысып ауыру сипатындаѓы ауырсынулар болып т±рады, оныњ физикалық ж‰ктемемен байланысы жоқ, алайда нитроглицерин қ абылдаѓаннан кейін басылады. Науқ ас сонымен қ атар аяқ тамырларыныњ варикозды кењеюмен ауырады. АҚ 160/90 мм сн.бѓ. дейін жоѓарылауы болып т±рады. ЭКГ-да 12 жалѓамдарда арнайы µзгерістер жоқ. Келесі диагностикалық тексеруді кµрсетіњіз:

А) Велоэргометрия.

B) Электрокардиография

C) Тә уліктік мониторлеу.

D) Коронароангиография.

E) Эхокардиоскопия

{ Д±рыс жауап } = C

{ К‰рделілігі }= 2

{ Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$011

Артериялық гипертензияныњ қ ауіп дә режесін баѓалањыз:

Артериялық қ ысым – 3 дә реже 3; 1-2 қ ауіп факторлары; нысананыњ, бірлескен ауру аѓзалары зақ ымдалмаѓан.

A) тµмен қ ауіп

B) орташа қ ауіп

C) жоѓары қ ауіп

D) µте жоѓары қ ауіп

E) асқ ынудыњ даму қ аупі жоқ

{ Д±рыс жауап } = D

{ К‰рделілігі }= 2

{ Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$012

Европалық респираторлық қ оѓамныњ ±сынысына сә йкес бронхиалды обструкцияныњ ауыр дә режесі ОФВ1 мµлшеріне сә йкес:

А) мµлшерден 30% тµмен

B) мµлшерден 70% тµмен

C) мµлшерден 15% тµмен

D) мµлшерден 40% тµмен

E) мµлшерден 50% тµмен

{Д±рыс жауап } = E

{К‰рделілігі}= 2

{Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$013

РА ‰шін келесі рентгенологиялық µзгерістер тә н:

А) шеміршекастылық остеосклероз

B) Шеткі фланга остеолизисі

C) " Штампталѓан" с‰йек эпифизініњ ақ ауы

D) с‰йек беткейі буындарыныњ узурациясы

E) Остеофитоз

{Д±рыс жауап} = D

{К‰рделілігі}= 2

{Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$014

Айқ ын шиеленусіз ревматоидты артрит кезінде ж±мысқ а жарамсыздық уақ ыты:

А) 40-50 к‰н

B) 4 ай

C) 50-60 к‰ндей

D) 18-20 к‰ндей

E) 30-45 к‰ндей

{Д±рыс жауап} = D

{К‰рделілігі}= 2

{Оқ улық тар} = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$015

Терминалды созылмалы кезењдегі б‰йректіњ жетіспеушілігі бар науқ асқ тыњ диеталық н±сқ ау барысында нені сақ тау қ ажет:

А) Еркін сулы режим

B) Т±з 3 г/тә у.

C) Жануар ақ уызы 20 г/тә у. дейін

D) Май 90 г/тә у.

E) Кµмірсулар 500 г/тә у.

{Д±рыс жауап} = C

{К‰рделілігі}= 2

{Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$016

Созылмалы б‰йрек жеткіліксіздігі кезінде артериалды гипертензияны емдеу ‰шін гипотензивті дә рі-дә рмектердіњ қ андай тобын тањдаѓан д±рыс:

A) Тиазидті диуретик жә не бета-адреноблокатор

B) Бета-адреноблокаторлармен жанамаласқ ан фуросемид

C) Арифон ретард, допегит, кальций антагонистері

D) Клофелин, верошпирон

E) Фуросемидпен жанамаласқ ан капотен

{ Д±рыс жауап } = C

{ К‰рделілігі }= 2

{ Оқ улық } = Большой справочник лекарственных средств: справочное издание/ред. Л.Е. Зиганшина.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-3344с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$017

Қ ыз бала 8 жаста. Дә рігер ‰йге шақ ырылды. Жіті 2 к‰н б±рын ауырѓан. Шаѓымы дене қ ызуы бір тә уліктіњ ішінде 38-40С дейін кµтерілген, қ алтырау, ішініњ ауруы болѓан. Зә р шыѓаруы жиі, зә рі б±лыњѓыр. Сіздіњ қ оятын диагнозыњыз:

А) Жіті цистит

B) Жіті уретрит

C) Жіті гломерулонефрит

D) Жіті пиелонефрит

E) Зә р шыѓару жолдарыныњ инфекциясы

{Д±рыс жауап} = D

{К‰рделілігі}= 2

{Оқ улық } = Поликлиническая педиатрия: учебник под ред. Калмыковой А.С.-М., 2007.-624с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$018

Созылмалы б‰йрек жеткіліксіздігі кезінде артериалды гипертензияны емдеу ‰шін гипотензивті дә рі-дә рмектердіњ қ андай тобын тањдаѓан д±рыс:

A) Тиазидті диуретик жә не бета-адреноблокатор

B) Бета-адреноблокаторлармен жанамаласқ ан фуросемид

C) Арифон ретард, допегит, кальций антагонистері

D) Клофелин, верошпирон

E) Фуросемидпен жанамаласқ ан капотен

{ Д±рыс жауап } = C

{ К‰рделілігі }= 2

{ Оқ улық } = Большой справочник лекарственных средств: справочное издание/ред. Л.Е. Зиганшина.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-3344с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$019

Отбасылық дә рігердіњ профилактикалық қ абылдауында 6 айлық бала. Салмаѓы-8200 грамм, бойы-66 см. Ж‰йке-психикалық дамуы жасына сә йкес дамыѓан. Энцефалопатияѓа байланысты невропатологтыњ есебінде т±р. Профилактикалық екпелерді к‰нт‰збе бойынша алады. Бала денсаулық тыњ қ андай тобына жатады:

А) денсаулық тыњ I тобына

B) денсаулық тыњ II А тобына

C) денсаулық тыњ II Б тобына

D) денсаулық тыњ III тобына

E) денсаулық тыњ VI тобына

{ Д±рыс жауап } = C

{К‰рделілігі }= 2

{ Оқ улық } = Поликлиническая педиатрия: учебник под ред. Калмыковой А.С.-М., 2007.-624с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$020

Бауыр циррозымен ауыратын науқ аста гиперспленизм синдромы анық талды. Зертханалық зерттеу кезінде осы синдромғ а тә н қ андай ө згерісті байқ ауғ а болады:

А) АЛТ, АСТ, СФ белсенділігінің ө згерісі

В) лейкоцитопения, тромбоцитопения, анемия

С) билирубинемия

D) гипопротеинемия

Е) гипергаммаглобулинемия

{Дұ рыс жауабы}=В

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$021

Белсенді созылмалы гепатитке сә йкес келетін симптомдар:

А) Сарыауру, қ ышу, ксантомдар, гепатоспленомегалия, сілтіліфосфатаздар мен холестирин дә режесініњ белсенділігі жоѓары:

B) Сарыауру, анорексия, ж‰ректіњ айнуы, бауыры ж±мсақ, трансаминазѓа жоѓарѓы белсенділік жә не сілтілі фосфатаздарѓа жақ сы белсенділік

C) Сарыауру, гепатоспленомегалия, трансаминаздыњ белсенділігініњ ±лѓаюы, гипер-гамма-глобулинемия, ж±мсақ б±лшық етті анти денелерге оњ ә сер етеді.

D)Сарыауру, қ алтырау, гепатомегалия, б‰йректіњ жетіспеушілігі, кома, ЭЭГ-даѓы µзгерістер жә не трансаминаздыњ белсенділігініњ жоѓарлауы:

E)Сарыауру (жирі емес), іштіњ жоѓарѓы оњ квадрантінде ауырсынулар бар, іші ж±мсақ, лейкоцитоз.

{Д±рыс жауап} = C

{К‰рделілігі}= 2

{Оқ улық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$022

Эрадикациялық терапияны ө ткізудің абсолютті кө рсеткіші:

А) асқ азанның ойық жарасы

В) гастроэзофагеальды рефлюксты ауру

С) созылмалы холецистит

D) созылмалы панкреатит

Е) дуоденит

{Дұ рыс жауабы}=А

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$023

Асқ азанның жә не он екі елі ішек ойық жара ауруында эрадикациялық терапияның бірінші таң дамалы препараттардың комбинациясы қ ұ райды:

А) екі дә рілік заттар

В) ү ш дә рілік заттар

С) тө рт дә рілік заттар

D) бес дә рілік заттар

Е) алты дә рілік заттар

{Дұ рыс жауабы}=В

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$024

Басқ аларынан кеш дамитын ревматоидты артриттің симптомы болып табылады:

А) таң ғ ы бө гелу

В) деформация жә не ісіну

С) қ ан сарысуында РФ

D) субхондральды остеопороз

Е) теріасты тү йіндер

{Дұ рыс жауабы}=D

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$025

Жү йелі қ ызыл жегі кезінде қ андай симптомокомплекс кө п кезең де ауру болжамын анық тайды:

А) артрит

В) тері эритемасы

С) кардит

D) васкулит

Е) неврит

{Дұ рыс жауабы}=D

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$026

Бронх демікпесімен ауыратын науқ асты емдеу тиімділігін қ алыпты ұ стау ү шін қ ажет:

А) ингаляциялық кортикостероидтарды жиі қ абылдау

В) бета2-агонисты жиі қ абылдау

С) ипратропиум бромидын жиі қ абылдау

D) дене шынық тырумен айналысу

Е) саниторлы-курортты ем қ абылдау

{Дұ рыс жауабы}=А

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$027

Бета-адреноблокаторлардың негізгі ә серіне не жатады:

А) ЖЖЖ арттыру

В) қ озғ ыштық ты жоғ арылату

С) оң инотропты ә сер

D) ө ткізгіштікті тежеу

Е) жү рек электрофизиологиясына ә сер

{Дұ рыс жауабы}=D

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$028

Гастроэзофагеальды рефлюксті ауруын диагностикалауда «маң ызды» тексеру ә дісі болып табылады:

А) ө ң ешті рентгендік зерттеу

В) рН-метрия

С) ө ң еш эндоскопиясы

D) гистологиялық зерттеу

Е) ө ң еш биопсиясы

{Дұ рыс жауабы}=С

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$029

Бейарнамалы жаралы колит диагнозын анық тайтын зерттеулер ішіндегі маң ыздысы:

А) физикалық тексеріс

В) жасырын қ анғ а нә жіс

С) ирригоскопия

D) нә жіс микроскопиясы

Е) ректороманоскопия

{Дұ рыс жауабы}=Е

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Скрининг ө ткізу, ауруларды ерте анық тау, динамикалық бақ ылау жә не Қ азақ стан Республикасы тұ рғ ындарын сауық тыру бағ дарламасының проблемалары, тә жірибесі жә не болашақ та дамуы, 2004ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$030

ЭКГ-да QRS кешенінің біркелкі деформациясы тіркелді. ЖЖЖ минутына 180 рет. Науқ аста жү рек ырғ ағ ының қ андай бұ зылысы болуы мү мкін:

А) қ арыншалық экстрасистолия

В) пароксизмальды қ арыншаү стілік тахикардия

С) синустық тахикардия

D) пароксизмальды қ арыншалық тахикардия

Е) пароксизмальды қ арыншалар фибрилляциясы

{Дұ рыс жауабы}=D

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$031

Науқ астың жағ дайы нашарлап, есең гіреу, сіреспе пайда болып, сарғ аюы кү шейген. Науқ ас бауыр циррозымен ауырады. Осы жағ дайда қ андай зерттеу тә сілін жү ргізу маң ызды:

А) бромсульфалиенді сынама

В) белок жә не оның туындылары

С) альфа-фетопротеин қ ұ рамы

D) қ ан сарысуындағ ы аммиак

Е) АЛАТ жә не АСАТ дең гейі

{Дұ рыс жауабы}=D

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$032

Қ ыз бала 9 жаста, эндокринологқ а жіберілді. Тершењдік мазалайды. 3 айда 5 кг арық таѓан. Объективті тексеру кезінде: эмоционалды т±рақ сыз, қ озѓыш, жылай береді. Қ озѓалу белсенділігі жоѓарылаѓан қ ол саусақ тарыныњ аздап дірілдеуі байқ алады. Тері жамылѓылары дымқ ыл, ±стаѓанда ыстық, кµзін тµмен т‰сірген кезде н±рлы қ абық ‰стінен ақ қ абық аймаѓы кµрінеді. Грефе симптомы оњ. Қ алқ анша без диффузды ±лѓайѓан, тыѓызсерпінді консистенция, без ‰стінен тамыр шуы естіледі. Тахикардия тыныштық та, ж‰рек шекаралары сол жақ қ а кењейген, ж‰рек ±шы соқ қ ысы к‰шейген. Дә реті жиі. Болжамды диагнозды кµрсетіњіз:

A) Гипертириоз

B) Диффузды-токсикалық зоб

C) Гипотиреоз

D) Эутиреоидты зоб

E) Гипоталамикалық синдром

{ Д±рыс жауап } = B

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқ улық } = Поликлиническая педиатрия: учебник под ред. Калмыковой А.С.-М., 2007.-624с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$033

Науқ ас 44 жаста. Бала кезінен созылмалы бронхит диагнозымен ауырѓан. Соњѓы 4 жылда жиі жµтелге, кµп мµлшерде (тә улігіне 300 мг) қ ақ ырық ты), жаѓымсыз иісі бар, кейде қ ақ ырық та қ ан байқ алу шаѓымымен ж‰гінген. Тањертењгісін қ атты жµтел мазалап, жасыл т‰сті қ ақ ырық т‰скен, кенеттен қ ан алас жµтеле бастаѓан. Тері қ абаттары цианотитті. Тырнақ тары саѓат айнегі тә різдес, кеуде клеткасы эмфизематозды. Аускультация барысында µкпеде қ ±рѓақ жә не ылѓалды орта кµпіршікті дыбысты қ орылдар, оњ жақ б±ѓанаастылық аймақ та кµбірек. Сіздіњ диагноњыз:

А) Бронх демікпесі

B) Бронхоэктатикалық ауру

C) жіті плеврит

D) µкпе туберкулезі

E) µкпе обыры

{Д±рыс жауап} = B

{К‰рделілігі}= 3

{Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$034

Науқ ас З. 20 жаста. Ж‰рек қ аѓысына, демікпеге, тізе буынындаѓы ауырсынуѓа жә не ісіњкілікке шаѓымданады. Баспамен ауырѓаннан кейін пайда болѓан. Тексеру кезінде: зақ ымдалѓан буын ‰сті терілері ±стаѓан кезде ыстық, пальпациялау кезінде бірден ауырады, буын қ озѓалыстарыныњ кµлемі шектеулі. Ж‰ректі аускультациялау кезінде-кожа над пораженными суставами горячая на ощупь, резко болезненная при пальпации, объем движений суставов ограничен. При аускультации сердца - I ‰н ±шарбаста ә лсіреген, систоликалық шу, µкпе артериясыныњ ‰стінде ІІ ‰н акценті. ЭКГ: І жә не ІІ жалѓамдарда Р ±зын иректер. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз?

А) Жіті ревматикалық қ ызба. Митраль қ ақ пашасыныњ жеткіліксіздігі.

B) Ревматоидты артрит, асқ ыну

C) Жіті ревматикалық қ ызба. Стеноздыњ басымдылыѓымен, жанамаласқ ан митраль ақ ауы

D) Созылмалы ревматикалық ауру, белсенді фаза. Қ олқ а қ ақ пашасыныњ жеткіліксіздігі. E) Ауыр дә режедегі ж±қ палы эндокардит

{ Д±рыс жауап } = A

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқ улық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$035

Науқ ас 45 жаста, ақ қ ±ба, дене салмаѓыныњ индексі 32, оњ жақ қ абырѓа астында пайда болѓан ауырсынуѓа шаѓымданады, ж±мыртқ а, майшабақ (селедка), шошқ а етін жегеннен кейін ауырсыну ушыѓады. Бірнеше жылдан бері ауырады, ±стамалардыњ жиілігенін айтты. Спазмолитиктерді қ абылдаѓаннан кейін ауырсыну басылады. Пальпациялау кезінде-оњ жақ қ абырѓа астында айқ ын ауырсыну бар. Аланинаминотрансфераза — 0, 8; билирубин — 32 мкмоль/л, тікелей — 20 мкмоль/л. Несепте µт дақ тары табылѓан. Нә жісте стеркобилиногенніњ қ ±рамы тµмендеген. Сілтілі фосфатаза — 18 бірлік. Болжамды диагноз:

А) µт жолдарыныњ дискинезиясы

B) созылмалы гепатопанкреатит.

C) Калькулезды холецистит, обструкциялық сарѓаю.

D) Гемолиздік сарѓаю, Жильбер синдром.

E) созылмалы гепатит

{ Д±рыс жауап } = C

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$036

47 жастаѓы ер адам ж‰йке-психикалық жаѓдайдан кейін кеудеден интенсивті ауырсынуды, ә лсіздікті, сезген, беті жабысқ ақ теріге толып кеткен. ¤з бетінше кµлікпен ауруханаѓа келген. Тексеру кезінде бозѓылт, кеудесінде қ атты ауырсынуѓа ә лі де шаѓымданады. ЭКГ-да синусты тахикардия, PQ 0, 14 с, V1-V3 жалѓамдарында сегмент ST R ортасынан басталып Т жоѓары ирегіне кµшеді. Ш±ѓыл қ анныњ ферментіне (қ алыпты) анық тама ж‰ргізілді, перифериялық қ ан µзгермеген. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) Кернеу стенокардиясы

B) Т±рақ сыз стенокардия.

C) Спонтанды стенокардия.

D) Миокардит.

E) Миокард инфарктісі.

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$037

20 жастаѓы жас жігіт басыныњ ауруына, ±стамалы аяқ тыњ ақ сауына жә не тез шаршањѓыштық қ а шаѓымданады. Тексеру кезінде дененіњ жоѓары бµлігі жақ сы дамыѓан, тµменгі бµлігі толық дамымаѓан. АҚ қ олда 190/100 мм сн. бѓ. Аяѓында тамыр соѓысы айтарлық тай ә лсіреген. ЭКГ — оњ жақ қ арыншаныњ гипертрофиясы. Болжамды диагноз:

А) сол жақ атриовентрикулярлы тесіктіњ стенозы

B) трикуспидалды қ ақ пашаныњ жеткіліксіздігі

C) митраль қ ақ пашасыныњ жеткіліксіздігі

D) µкпе артериясы саѓасыныњ стенозы

E) қ олқ аныњ коарктациясы

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$038

Науқ ас 25 жаста, басыныњ айналуына, қ ысқ а уақ ытқ а естен тану ±стамасына шаѓымданады. Объективті: жаѓдайы қ анаѓаттанарлық тай. ¤кпесінде везикулярлы тыныс. Ж‰рек ‰ндері бітелген, ж‰ректегі систоланыњ ортасында максималды шыѓып т±рѓан дµрекі систоликалық шу оњ жақ тµсс‰йектен мойын тамырларына беріледі. ЭКГ: сол жақ қ арыншаныњ гипертрофиясы. Рентгенологиялық: «ж‰зген ‰йрек» т‰ріндегі ж‰ректіњ конфигурациясы. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) сол жақ атриовентрикулярлы тесіктіњ стенозы

B) трикуспидалды қ ақ пашаныњ жеткіліксіздігі

C) митраль қ ақ пашасыныњ жеткіліксіздігі

D) µкпе артериясы саѓасыныњ стенозы

E) қ олқ а саѓасыныњ стенозы

{ Д±рыс жауап } = D

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$039

Анамнезінде ревматизмі бар 23 жастаѓы ә йелде ж‰рек жаѓынан келесідей µзгерістер анық талѓан: ж‰рек ±шарбасы сол жақ орта-б±ѓана сызыѓынан 1 см анық талады, І ‰нніњ ә лсіреуі, систоланыњ жартыдан кµп бµлігін алатын дµрекі систоликалық шу, ол систоланыњ жартыдан кµп бµлігін алып т±р, қ олтық мањына ж‰ргізіледі. Қ андай ж‰рек кемістігі туралы айтылып т±р:

А) қ олқ а стенозы

B) митраль жеткіліксіздігі

C) қ олқ аныњ коарктациясы

D) митраль стенозы

E) µкпе артериясы саѓасыныњ стенозы

{ Д±рыс жауап } = B

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқ улық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$040

Науқ ас 22 жаста, дене қ ызуыныњ 39°С дейін кµтерілуіне, қ алтырауѓа, аздаѓан физикалық ж‰ктеме кезіндегі демікпеге, тә бетініњ жоқ тыѓына шаѓымданады. Бір айдай ауырады. Тексеру кезінде: тері жамылѓылары сарѓыш, бозѓылт, аяѓында петехиалды бµртпелер бар. ¤кпесінде аздаѓан дымқ ыл сырыл. Ж‰рек ‰ндері бітелген, Боткин н‰ктесінде систоликалық шу, ЖЖЖ минутына 106 соқ қ ы, АҚ 120/40 мм сн.бѓ. Бауыр қ абырѓа доѓасы астынан 5 см шыѓып т±р, пальпациялау кезінде ауырсынулы. Сирақ тарында аздаѓан ісінулер бар. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) Миокардит

B) Перикардит

C) Ж±қ палы эндокардит

D) Жабыспалы перикардит

E) Ревмокардит

{ Д±рыс жауап } = C

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқ улық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$041

58 жастаѓы ә йел бронх демікпемен ауырады жә не ж‰йелі кортикостероидты бір жыл ішінде қ абылдаѓан, соњѓы кездері жаѓдайы нашарлаѓан. Ә лсіздік, тез шаршау, қ имылдау кезінде демікпе пайда болѓан. Объективті: оњ жақ тµменгі бµліктерде µкпе дыбыстарыныњ т±йық талуы, везикулярлы тыныс ә лсіреген. Рентгенологиялық –оњ жақ тан плевралық жалқ ық. Плевралық пункция ж‰ргізілді, қ ±рамында жоѓары лимфоциттері бар б±лыњѓыр с±йық тық алынды. Науқ аста қ андай ауру туындауы м‰мкін:

A) Эмпиема плеврасы

B) Поддиафрагмалды абсцесс

C) Плевропневмония

D) Туберкулезды плеврит

E) Обыр плевриті

{Д±рыс жауап} = D

{К‰рделілігі}= 3

{Оқ улық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$042

Ер адам 45 жаста, инсоляция жоқ кезде де теріде с±р т‰стіњ пайда болѓанын айтады. Тексеру кезінде тыѓыздалѓан бауыр мен кµкбауыр пальпацияланады, гипергликемия, ЭКГ-да - аритмия. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) Жильбер синдромы

В) Бадда-Киари синдромы

С) Вилсон ауруы

D) Созылмалы маск‰немдік

E) Гемохроматоз

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқ улық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$043

45 жастаѓы науқ ас оњ жақ қ абырѓа астыныњ т±йық ауырсынуына шаѓымданады, іші ‰лкейген, аяқ тары ісінген, жалпы ә лсіздік. 6 жыл ауырады. Кµп шылым шегеді, б±рын 15 жылдай ішімдік ішкен. Объективті: ақ қ абық тыњ субъиктерлігі, дене терісінде телеангиоэктазия, бауыр қ абырѓа доѓасыныњ шетінен 2 см шыѓып т±рады, шеттері µткірленген, тыѓыз, кµкбауыр қ абырѓа доѓасыныњ шетінен 3-4 см шыѓып т±рады. Іштіњ кµлемі ±лѓайѓан, кµлдењењ жаѓдайда жайылады. Кµрсетілген мә лімдемелер науқ аста қ андай аурудыњ туындаѓанын байқ атады:

A) Бауырдыњ энцефалопатиясы

B) бауыр циррозыныњ обырѓа айналуы

C) бауыр-б‰йрек жеткіліксіздігі

D) Порталды гипертензия

E) Ж‰рек жеткіліксіздігі

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 3

{ Оқ улық } = Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$044

Жедел миокард инфарктісімен науқ астарда жү рек ырә ағ ының қ арыншалық бұ зылыстарын басу ү шін таң дау препараты:

А) амиодарон

В) лидокаин

С) хинидин

D) верапамил

Е) дилтиазем

{Дұ рыс жауабы}=В

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$045

Жедел сол жақ қ арынша жеткіліксіздігі кезінде қ андай диуретик ә сері жоғ ары болып келеді:

А) диакарб

В) маннитол

С) фуросемид

D) верошпирон

Е) гигротон

{Дұ рыс жауабы}=В

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$46

Шамамен пневмония кезінде антибиотиктерді тағ айындау уақ ыты:

А) дене қ ызуы қ алыпты болғ анғ а дейін

В) ө кпедегі инфильтрат толық сің ірілгенге дейін

С) ЭТЖ қ алыпқ а келгенге дейін

D) дене қ ызуы тұ рақ тан соң 4-5 кү н

Е) жө телдің қ айтуына дейін

{Дұ рыс жауабы}=D

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

 

$$$047

Ө кпенің созылмалы обструкциялы ауруының ауырлық дә режесін анық тауғ а сенімді зерттеу:

А) спирография

В) бронхография

С) бронхоскопия

D) ө кпе ангиографиясы

Е) рентгенография

{Дұ рыс жауабы}=А

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$048

Он екі елі ішек ойық жарасымен ауыратын науқ астың уақ ытша ең бекке жарамсыздық мерзімі қ анша:

А) 5-7 кү н

В) 9-12 кү н

С) 21-28 кү н

D) 45-50 кү н

Е) 50-70 кү н

{Дұ рыс жауабы}=С

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$049

Пульс дефициті жү рек ырғ ағ ы бұ зылысының қ ай тү ріне тә н:

А) синустық аритмия

В) жү рекшелік экстрасистолия

С) жү рекше фибрилляциясы

D) қ арыншаү стілік тахикардия

Е) қ арыншалық экстрасистолия

{Дұ рыс жауабы}=С

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$050

Асқ азан-дуоденальды қ ансырауды анық тайтын диагностикалық ә діс:

А) АІТ-нің бариймен рентгеноскопиясы

В) іш қ уысының жалпы шолу рентгенографиясы

С) іш қ уысының УДЗ-сы

D) эзофагогастродуоденоскопия

Е) колоноскопия

{Дұ рыс жауабы}=D

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }=(Сторожаков Г.И. «Емханалық терапия» 2014ж)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Ішкі аурулары_каз
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.097 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал