Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ішкі аурулары_каз

 

$$$001

Емхана жаѓдайында пневмонияны емдеу кезінде неден бастаѓан д±рыс:

А) Цефалоспориннен

B) Гентамициннен

C) Макролидтерден немесе пенициллин тобындаѓы дғ рілік заттардан

D)Тетрациклиннен

E)Аспириннен

{Д±рыс жауап} = C

{К‰рделілігі}= 1

{Оқ улық } = Руководство по первичной медико-санитарной помощи: Для врачей ПМСП/Гл.ред. А. А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин.-М.: ГЭОТАР Медиа, 2007.-544с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$002

Аурудың жедел ағ ымы, ылғ алды сырылдар, ө кпенің ортаң ғ ы-тө менгі бө лімінде интенсивтілігі орташа кө лең келер, тез оң динамика тә н:

А)Саркоидозғ а

В)Пневмокониозғ а

С)Ошақ ты пневмонияғ а

Д)Милиарлы туберкулезге

Е)Инфильтративті туберкулезге

{Дұ рыс жауап}= A

{Кү рделілігі}= 1

{Оқ улық }= (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков.2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$003

Науқ ас 38 жаста, кеудедегі ‰демелі ауырсынуѓа шаѓымданады, ±зақ тыѓы 20 минут, физикалық ж‰ктеме кезінде пайда болады, соњѓы 2 к‰нде к‰шейген, нитроглициринмен аурырсыну онша тыйылмады. ЭКГ-да: ST сегментініњ 2 мм ауытқ уы, Т теріс ирек. Қ андай диагностикалық тест диагнозды анық тауѓа м‰мкіндік береді?

A) Трансаминаздыњ жоѓарылауы

B) Холестеринніњ, триглицеридтіњ жоѓарылауы

C) Кардиоспецификалы ферменттердіњ жоѓарылауы

D) Сілтілі фосфотаздыњ жоѓарылауы

E) Азотемия

{Д±рыс жауап} = C

{ К‰рделілігі }= 2

{Оқ улық } = Внутренние болезни: дифференциальная диагностика и лечение: учебник/И.Н.Бокарев.-М.: Мед.информ.агенство, 2009-1004с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$004

Науқ ас Н. 45 жаста, ауырсынуларѓа, сол жақ тізе буыны мен оњ жақ табаныныњ ісінуіне шаѓымданады. Бір ай б±рын жіті дизентерия бойынша емделген. Объективті: сол жақ тізе буыны мен оњ жақ табанныњ дефигурациясы, терініњ гиперемиясы. Қ анда: эр. – 4, 2 *1012 /л, лейк. – 11 *109 /л, СОЭ – 26 мм/саѓ. Тµменде кµрсетілген диагноздардыњ қ айсысы сай келеді?

A) Реактивті артрит

B) Септикалық артрит

C) Ревматоидты артрит

D) Подагралық артрит

E) Ревматикалық қ ызба

{Д±рыс жауап } = A

{К‰рделілігі }= 2

{Оқ улық }=Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий. -М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$005

19 жастаѓы жасµспірімде ақ қ абық жғ не терісінде сарѓыш бояулар табылѓан; Курлов бойынша бауырдыњ пішіні 10х9х8 см, кµкбауырдыњ пішіні 14х8 см. Нв – 90 г/л. Қ анныњ жалпы билирубині – 67 ммоль/л, тікелей емес билирубин – 56 ммоль/л. АЛТ жғ не АСТ дењгейлері µзгеріссіз Гепатобилиарды ж‰йеніњ УДЗ кезінде µттен тастар табылѓан. Қ андай диагноз қ оюѓа болады

А) Біріншілік билиарлы бауыр циррозы

В) Т±қ ымқ уалаушылық микросфероцитоз

С) Созылмалы белсенді гепатит

D) Жильбер синдромы

E) Дабин-Джонсон синдромы

{Д±рыс жауап} = В

{К‰рделілігі}= 2

{Оқ улық }=Внутренние болезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$006

Науқ ас А. 27 жаста, ә лсіздікке, тершењдікке, арық тауѓа, іштіњ сол жақ бµлігінде бµтен дененіњ бар болу сезіміне шаѓымданады. Объективті: терісі жә не сілемейі бозѓылт, лимфат‰йіндер ±лѓаймаѓан. Бауыр мен кµкбауыр ±лѓайѓан, ауырады. Қ ЖА: Нв – 110 г/л, эритроциттер – 3, 5х1012/л, ЦП – 0, 9, лейкоциттер – 2, 3х109/л, тромбоциттер – 380х109/л, эозинофилдер – 9%, промиелоциттер – 2%, миелоциттер – 22%, мегамиелоциттер – 20, 5%, п/я – 15%, с/я – 12%, лимфоциттер – 8, 5%, СОЭ – 20 мм/саѓ. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз?

А) Гипопластикалы анемия

В) Агранулоцитоз

С) Ж±қ палы мононуклеоз

D) Жіті лейкоз

E) Созылмалы миелолейкоз

{Д±рыс жауап } = D

{К‰рделілігі}=2

{Оқ улық }=Внутренние болезни: учебник/ Н.И.Громнацкий. М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$007

Науқ ас 20 жаста, 2 ай бойы ‰демелі ә лсіздікке қ анаѓыштық қ а (тері геморрагиясы, м±рыннан қ ан кету) шаѓымданады, дене қ ызуы субфебриалды. Лимфат‰йіндері, бауыр, кµкбауыр ±лѓаймаѓан. Қ ЖА: Нв – 50 г/л, эритроциттер – 1, 65х1012/л, ЦП – 1, 0, лейкоциттер – 1, 8х109/л, тромбоциттер – 30х109/л, эозинофилдер – 1%, п/я – 1%, с/я – 38%, лимфоциттер – 55%, моноциттер – 5%, СОЭ – 60 мм/саѓ. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз?

А) Жіті лейкоз

В) Апластикалық анемия

С) Теміртапшылық анемия

D) Гемолитикалық анемия

E) В12-тапшылық анемия

{Д±рыс жауап} = B

{ К‰рделілігі }= 2

{Оқ улық }=Внутренние болезни: учебник/ Н.И.Громнацкий. М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$008

Науқ ас 49 жаста, ботқ а тә різді нә жістіњ кµп кµлемде бµлінуі мен диареяѓа шаѓымданады, қ ан араласпаѓан жә не тенезмсіз, жаѓымсыз иіске, іштіњ ‰рленуіне, салмақ тыњ жоѓалтуына байланысты дә рігерге келген. Объективті: мезогастрияда, іштіњ сол жақ фланкасында орташа ауырсыну бар. Копрограмма: ботқ а тә різді, сілемей ++, нейтралды май ++++, сабын +++, крахмал +++, қ ортылмаѓан талшық тар ++, йодоф. бактерия +. Таѓайындаудыњ қ айсысы рационалды болып табылады:

A) Пробиотиктерді, эубиотиктерді

B) Метронидазолды жә не лоперамидтерді

C) Полиферментті дә рілік заттар

D) Антацид жә не спазмолитиктерді

E) Холинолитиктерді жә не бактерияѓа қ арсы дә рілік заттарды

{Д±рыс жауап } = C

{К‰рделілігі }= 2

{Оқ улық }=Внутренниеболезни: учебник/Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$009

55 жастағ ы науқ ас анда санда болатын тұ ншығ у ұ стамасына, айқ ын ентігуге, кілегейлі қ иын бө лінетін қ ақ ырық ты жө телге шағ ымданады. Ұ стамалар аптасына 2-3 рет қ айталанады. Қ арағ анда: «барабан таяқ шасы» жә не «сағ ат ә йнегі» белгісі оң, кеуде қ уысы бө шке тә різді. Перкуссияда қ орап тә різді ө кпелік дыбыс, аускультативті – ә лсіреген везикулярлы тыныс. Науқ аста қ андай патология дамығ ан:

А)Пневмония

В)Пневмоторакс

С)Жедел бронхит

Д)Ө кпе эмфиземасы

Е)Созылмалы бронхит

{Дұ рыс жаабы}= Д

{Кү рделілігі}= 2

{Оқ улық }= (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков.2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$010

28 жастағ ы науқ ас тұ ншығ уғ а, ұ стама тә різді қ ұ рғ ақ жө телге шағ ымданады. Соң ғ ы аптада тү нде 2 рет тұ ншығ удан оянып, беротекпен қ айтарғ ан. Кү нделікті преднизолон 10 мг қ абылдайды.Қ арағ анда ТАЖ– 22 рет мин. Тыныс шығ ару шың ы - 68%. Диагноз:

А)Бронх демікпесі, жең іл дә реже, ө ршу ТЖ I

В)Бронх демікпесі, ауыр ағ ым, ө ршу ТЖ III

С)Бронх демікпесі, орта ауырлық та, ө ршу, ТЖ II

Д)Бронх демікпесі, ауыр ағ ым, ө ршу, гормон тә уелді тү рі, ТЖ I

Е)Бронх демікпесі, орта ауырлық та, ө ршу, гормон тә уелді тү рі, ТЖ II

{Дұ рыс жаабы}= Е

{Кү рделілігі}= 2

{Оқ улық } = (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков.2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

 

$$$011

29 жастағ ы науқ ас тұ сындағ ы белгісіз сипатты ауырсынуғ а, ә лсіздікке, ұ йқ ышылдық қ а, жү рек қ ағ уына, физикалық кү ш тү скенде тершең дікке шағ ымданады. Кешке қ арай дене қ ызуы 37, 3С дейін кө теріледі. Ө ткен айда науқ ас суық тиіп ауырғ ан, басқ а ешқ андай аурумен ауырмағ ан. Пә терінде жұ мыссыз, туберкулезбен ауыратын қ арт адам тұ рады. Қ ан жә не несеп талдауы ө згеріссіз. Жү рек ү стінен систолалық шу естіледі, ЖСЖ минутына 100 рет. ЭКГ PQ 0, 26С.Қ арынша ішілік ө ткізгіштік бұ зылғ ан.Диагноз:

А)Ө кпе туберкулезі

В)Тұ рақ сыз стенокардия

С)Жү рек ырғ ағ ының пароксизмалды бұ зылуы

Д)Миокардит

Е)Перикардит

{Дұ рыс жаабы}= Д

{Кү рделілігі}= 2

{Оқ улық } = (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков.2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$012

45 жастағ ы ер адам оң жақ табандағ ы қ атты ауырсынуғ а шағ ымданып келді. Анамнезінен: жақ ында ішімдік ішкен. Ауырсыну кенеттен басталғ ан жә не 1-ші табанфалангалық буынның аймағ ында ауырсынады. Қ арағ анда: ү лкен бармақ ү стіндегі тері қ ызарғ ан, ұ стағ анда ыстық, қ имылдатуы қ иын.Диагноз:

А)Реактивті артрит

В)Рейтер синдромы

С)Подагра

Д)Псориаз

Е)Ревматиті полиартрит

{Дұ рыс жаабы}= С

{Кү рделілігі}= 2

{Оқ улық }= (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков. 2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$013

32 жастағ ы науқ ас, дене қ ызуының жоғ арылауына, қ алтырауғ а, оң жақ бел аймағ ында сыздап аурсынуғ а, зә р шығ аруының жиілеп ауырсынуына шағ ымданды. Ауруын суық танумен байланыстырады. Анамнезінде- жиі

циститпен ауырғ ан. Объективті қ арағ анда: дене қ ызуы 38С, аускультацияда-тыныс алуы везикулярлы, жү рек тондары ә лсіреген, ырғ ақ ты, ЖЖЖ минутына 92рет, АҚ 120/80 мм.сн.бағ. Іші жұ мсақ, оң жақ шап аймағ ында жә не оң жақ

қ абырғ а доғ асының дең гейінде іштің тік бұ лшық еттінің сыртқ ы жиегінде ауырсыну байқ алғ ан. Пастернацкий симптом оң мә нді. Диагноз:

А) бү йрек туберкілезі

В) гломерулонефрит

С) пиелонефрит

Д) бү йрек амилоидозы

Е) бү йрек тас ауруы

{Дұ рыс жаабы}= С

{Кү рделілігі}= 2

{Оқ улық }= (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков. 2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$014

Науқ ас іштің жоғ ары бө лімінде, белді айналдыратын, майлы жә не ащы тағ амнан кейін кү шейетін ауырсынуғ а, жең ілдік ә келмейтін қ ұ суғ а шағ ымданады. Пальпацияда сол жақ қ абырғ алық омыртқ а бұ рышында ауырсыну, осы аймақ ты алақ ан қ ырымен соқ қ анда ауырсынады.Болжам диагноз:

А) Созылмалы панкреатит, ө ршу

В) Созылмалы белсенді гепатит, ө ршу

С) Созылмалы калькулезді холецистит, ө ршу

Д) Созылмалы аутоиммуннды гепатит, ө ршу

Е) Созылмалы калькулезді емес холецистит, ө ршу

{Дұ рыс жаабы}= А

{Кү рделілігі}= 2

{Оқ улық }= (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков. 2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$015

Науқ ас 56 жаста, кеуде артыныњ қ ысып ауырсынуына шаѓымданады, ауырсыну сол жақ қ олѓа, мойынѓа таралады, нитроглицерин қ абылдаѓаннан кейін ауырсыну басылады. Бір ай бойы ауырады. ЭКГ-да-кеуде жалѓамдарында SТ к‰йзелісі, Т теріс ирек. 2 к‰ннен кейін ЭКГ-патологиясыз. ЖИА клиникалық формасын кµрсетіњіз

А) ЖИА. Т±рақ ты стенокардия ФК III

В) ЖИА. Т±рақ ты Принцметалла

С) ЖИА. Q-жаѓымсыз миокард инфарктісі

D) ЖИА. Алѓаш туындаѓан стенокардия

E) ЖИА. Прогрессивті стенокардия

{ Д±рыс жауап } = D

{ К‰рделілігі}= 3

{Оқ улық }=Внутренние болезни: учебник/ Н.И. Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$016

Науқ ас 39 жаста, кµлемді ісінулерге, шµлдегішке, бастыњ ауыруына, тыныштық таѓы демікпеге шаѓымданады. Науқ ас 10 к‰н б±рын баспамен ауырѓан. Объективті: бетте, аяқ та, бел аймақ тарында айқ ын ісінулер бар. АҚ – 180/100 мм сн. бѓ. Кіші дә ретте: уд. салмақ – 1026, ақ уыз – 4, 5 г/л, лейкоциттер – 10-15. Эритроциттер жања жә не сілтілі, цилиндрлер гиалинді 3-4. Тә улік диурезі – 300 мл. Науқ аста қ андай асқ ынулар пайда болды?

А) Жіті канальцевті ацидоз

В) Жіті б‰йректіњ зақ ымдалуы

С) Жеделқ арқ ынды гломерулонефрит

D) Нефритикалық синдром

E) СБЖ терминалды сатысы

{Д±рыс жауап} = B

{К‰рделілігі}= 3

{Оқ улық } = Внутренние болезни: учебник/ Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$017

Науқ ас 59 жаста, бір айдыњ ішінде симптомсыз макрогематурия пайда болѓан, дене қ ызуы 37, 4-37, 80С дейін кµтерілген, ә сіресе кешкі уақ ытта, солѓындық, арық тау. Антибиотиктермен емделген, алайда тиімділігі болмаѓан. АҚ – 150/90 мм.сн.бѓ. Қ анда: Нв – 60 г/л, СОЭ – 57 мм/саѓ. Сіздіњ болжамды диагнозыњыз:

А) Созылмалы гломерулонефрит

В) Несептас ауруы

С) Созылмалы пиелонефриттіњ асқ ынуы

D) Б‰йректіњ туберкулезі

E) Б‰йрек обыры

{ Д±рыс жауап } = E

{ К‰рделілігі }= 3

{Оқ улық }=Внутренниеболезни: учебник/ Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$018

55 жастаѓы науқ астан соњѓы бірнеше айда бауырдыњ ±лѓайѓандыѓын тапқ ан (4 см шыѓып т±рады). Жалпы жаѓдайы қ анаѓаттанарлық, бірақ кезењмен артралгия пайда болып отырады. Қ анныњ перифериялық кµрсеткіштері, трансаминаз белсенділігі қ алыпты. Бауырдыњ биопсиясы: лимфоидті инфильтрациялы бµлікше, архитектура бµлікшесініњ, некроз аймаѓыныњ б±зылысы. Кµрсетілген мғ ліметтер бойынша қ андай болжамды диагноз негізделген?

A) Бауыр циррозы

B) Гемохроматоз

C) Созылмалы аутоиммунды белсенді гепатит

D) Алкогольсіз май стеатогепатозы

E) Созылмалы холестатикалық гепатит

{Д±рыс жауап} = C

{К‰рделілігі}= 3

{Оқ улық }=Внутренниеболезни: учебник/ Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$019

35 жастаѓы ә йелде 4 жыл бойы с±йық немесе қ атты тамақ тарды қ абылдаѓан кезде семсер тә різді µсінді аймаѓында қ ысым сезімі пайда болады, ол біршене минуттардан кейін µздігінен немесе терењ дем алудан кейін басылады. Соњѓы бірнеше айда аталмыш шаѓым жиіледі. Дә рігерге ж‰гінді. ¤њештіњ контрастті рентгеноскопиясы барысында оныњ дистальды бµлігініњ симметриялық тартылуы (" тышқ ан қ ±йыршыѓы" симптом), оњ нитроглицеринды тестісі байқ алды. Аурудыњ ық тималдыѓы қ аншалық ты жоѓары:

A) ¤њеш обыры

B) ¤њеш наддиафрагмальды дивертикулі

C) Гастроэзофагеальды рефлюксті ауру

D) Ж‰йелі склеродермия

E)¤њештіњ идиопатикалық ахалазиясы

{Д±рыс жауап } = E

{К‰рделілігі}= 3

{Оқ улық }=Внутренние болезни: учебник/ Н.И.Громнацкий.-М.: Мед.информ.агенство, 2010.-688с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$020

45 жастаѓы ер адам соњѓы жылда қ атты тамақ жеу кезінде µњештен µтуі қ иын болѓан, бір неше ж±тыи су ішіп ж±тып отырѓан. Сонымен қ атар ауыз қ уысында кейде тғ улік б±рын жеген тамақ қ алдық тары пайда болатынын байқ аѓан. Дене салмаѓы қ алыпты. Науқ астыњ туыстары оныњ ауыз қ уысынан жаѓымсыз иістіњ барын айтты. Диагноз т‰рі:

А) Асқ азанныњ шық палы бµлігініњ органическалық обструкциясы

В) Гастроэзофагеальді рефлюксті ауруы

С) ¤њештіњ идиопатикалық ахалазиясы

D) ¤њештіњ дивертикулі

E) Асқ азанныњ жара ауру мен 12ПК

{Д±рыс жауап} = D

{К‰рделілігі}= 3

{Оқ улық } = Внутренние болезни: учебник в 2х т./ гл. ред. А.И. Мартынов; Н.А. Мухин; В.С. Моисеев.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004-.Т.1.-.-585с.

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$021

Науқ ас И. 60 жаста. Жазылмайтын трофикалық жарағ а ем қ абылдағ ан. Бір жыл бойы манинил қ абылдағ ан. Терісі қ ұ рғ ақ, ісінулер жоқ. АҚ Қ - 135/80 мм с.б. ЖСЖ - 82 минутына. Status lokalis: оң жақ табаны гиперемиялағ ан, аздап ісінген, аяқ бетінде дұ рыс емес, мө лшері 4, 5 х 6, 1 см. жара орналасқ ан. Оң жақ табандағ ы перифериялық тамырлар пульсациясы ә лсіреген. Қ андағ ы глюкоза – 15 ммоль/л, тә уліктік глюкозурия - 29 г/л. Науқ асты қ алай жү ргізген дұ рыс:

А) Инсулинге ауысу

В) Бигуанидтерге ауысуы

С) Қ атақ ем жә не рационалды физикалық жү ктеме

Д) Секретагогты бигуанидтермен бірге комплексті қ олдану

Е) Сульфонил мочевина препараттарының дозасын жоғ арлату

{Дұ рыс жаабы}= А

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков 2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$022

Науқ ас 58 жаста. Асқ азан-ішек жолы (АІЖ) ауруларымен ұ зақ жылдар бойы ауырады. Қ анның жалпы анамнезінде анық талады: Нв- 72 г/л, ТК – 1, 5, Эр- 2, 6х1012/л, макроцитоз. Осы науқ асқ а емдеу шаралары:

А) Хеферол 350 мг 2 рет/тә у.

В) Фенюльс 150 мг-нан 2 рет/тә у

С) Эритроцитарлық масса қ ұ ю 200 мл

Д) Цианокобаламин инъекциясы 500 мкг 2 рет/тә у.

Е) Аскорбин қ ышқ ылын 50 мг-нан 3 рет/тә у қ абылдау.

{Дұ рыс жаабы}= Д

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков. 2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$023

38 жастағ ы науқ ас отбасылық дә рігерге буындағ ы сыздап ауырсынуғ а, тә бетінің тө мендеуіне, жү рек айнуына, іші кебуіне шағ ымданып келді. Жалпы ә лсіздік, тершең дік, жү деу байқ алады. Нә жісі кө п, тә улігіне 10 рет. Зерттегенде нә жісте кө п мө лшерде бейтарап майлар, май қ ышқ ылдары мен сабын. Клиникалық талдауда анемия, лейкопения, гипоальбуминемия.Дә рігер тактикасы:

А) Консервативті ем

В) Амбулаторлы ем

С) Стационарлы ем

Д) Диз топқ а зерттеу

Е) Шартты – патогенді флорағ а зерттеу

{Дұ рыс жаабы}= С

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков 2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$024

55 жастағ ы науқ ас соң ғ ы жылдары тү нде 15 минутқ а созылатын, тө стің жоғ арғ ы бө лігіндегі ө здігінен қ айтатын немесе нитроглицеринмен басылатын ауырсынуғ а шағ ымданады, АҚ Қ - 120/80 мм сын. бағ., пульсі минутына 62 рет, ЭКГ тыныштық та патологиялық ө згеріссіз. Жү ктемеге жоғ ары тө зімділік болғ анның ө зінде физикалық жү ктемеден соң сынама теріс. Ауырсыну ұ стамасы кезінде ЭКГ-да кеуде ә кетулерінде ST сегментінің жоғ арлауы тіркелді. Емдеу тактикасы:

А) Атенолол

В) Эналаприл

С) Нитроглицерин

Д) Нифедипин

Е) Аспирин

{Дұ рыс жаабы}= Д

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= ((Емханалық терапия Г. И. Сторожаков 2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$025

62 жастағ ы ә йел жалпы тә жірибелік дә рігерге ұ сақ буындарындағ ы механикалық сипаттағ ы, кешке қ арай кү шейетің ауырсынуғ а шағ ымданып келді. Объективті: саусақ тарының дисталды буындары деформацияланғ ан,

Геберден, Бушар тү йіндері анық талды. Бұ л науқ асқ а не тағ айындау қ ажет:

А) Антибиотиктер

В) Стероидты емес қ абынуғ а қ арсы препараттар

С) Ангиопротекторлар

Д) Кортикостероидтар

Е) Спазмолитиктар

{Дұ рыс жаабы}= В

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков 2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$026

50 жастағ ы ер адам жалпы тә жірибелік дә рігерді ү йіне шақ ырып жү ректұ сындағ ы ауырсыну, ентігу, ауа жетіспеу сезімі, жалпы ә лсіздіккешығ ымданды. Тексеру нә тижесінде дә рігер науқ астың жағ дайының ауырекендігін анық тады: беті бозғ ылт, терісі ылғ ал, артериялық қ ан қ ысымы150/100 мм сынап бағ анасына, пульс минутына 120 рет. Ө кпеде ірі қ ө піршіктісырылдар. Жү рек тондары тұ йық талғ ан. Анамнезінде 5 жылдан беріартериялық гипертония. Дә рігердің тақ тикасы:

А) Науқ асты ү йінде қ алдыру

В) Жедел жә рдем шақ ыру

С) Кү ндізгі стационарда ем тағ айындау

Д) Ү йінде қ алдырып, клиникалық кө ріністерді бақ ылау

Е) Арнайы бригаданы шақ ырып, науқ асты госпитализациялау

{Дұ рыс жаабы}= Е

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Емханалық терапия Г. И. Сторожаков 2014 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Жалпы дәрігерлік тәжірибе_ каз | Балалар аурулары_каз
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.035 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал