Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Балалар аурулары_каз

 

$$$001

2 жастаѓы балада қ алыпты қ андай тыныс естіледі.

A) Ә лсіреген

B) Пуэрильді

C) Қ атқ ыл

D) Везукулярлы

E) Бронхиальды

{Д±рыс жауап}= В

{Қ иындыѓы}= 1

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$002

2 ден 11 жасқ а дейін балалардың дене салмағ ы қ ай формула бойынша есептейді:

A) 10, 5 кг+2п

B) 10, 0 кг+2п

C) 10, 5 кг +п

D) 10 кг +2п

E) 10, 5 кг+4п

{Дұ рыс жауабы}=A

{Қ иындығ ы}=1

{Оқ улық }= Т.В.Капитан.- Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. – 5-е изд., доп.-М.: МУДпресс-информ, 2009.-656 с.: ил.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$003

Ольга 4, 5 айлық анасының айтуы бойынша стационарғ а салмақ қ оспауына, тә беттінің тө мендеуіне жә не тұ рақ сыз ү лкен дә ретке шағ ымданып тү скен. Туылғ андағ ы салмағ ы 3400 г; бойы 49 см. Ү ш айдан бастап жасанды тамақ тандырылғ ан. Жедел ішек инфекциясымен ауырғ ан. Стационарғ а 6000 г салмағ ымен, 59 см тү скен. Терісі ақ, сұ рғ ыш рең мен, қ ұ рғ ақ, сертімділігін жоғ алтқ ан, онай жиырылады. Бұ лшық ет тонусы бос. Кеудесінде жә не денесінде тері асты, майқ абаты, ә лсіз кө рінеді, аяқ қ олдарында жұ қ арғ ан. Пальпацияда іші жұ мсақ, ауырсынусыз. Кө кбауырмен бауыр оң жақ қ абырғ а шетінде сезіледі. Ү лкен дә реті тә улігіне 4-5 рет сары- жасыл тү сті жағ ымсыз иісті. Аталғ ан диагноздардың қ айсысы дә лірек?

A) гипотрофия 1 дә режесі

B) гипостатура

C) гипотрофия 2 дә режесі

D) гипотрофия 3 дә режесі

E) паратрофия

{Дұ рыс жауабы}=C

{Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$004

3, 5 айлық бала. 1, 5 айдан бастап тершендік, ұ йқ ысыздық қ озғ ыштық, дірілдеу байқ ала бастады. Балағ а Д витамині берілген жоқ. 3, 5 айында шү йденің тақ ырлануы, тығ ыздалуы, ү лкен еібегі 2, 5*3, 0 см, жиегі жұ мсақ. Кеудесі тө менгі аппертудасының кеіеюі байқ алады. «Гаррисонова жү лгесі» пайда болғ ан. Бұ лшық ет гипотониясы, тіндердің тургоры тө мендегені айқ ын. «Бақ а» тә різді іш қ уысы. Іш қ уысы жұ мсақ. Бауыры қ абырғ а доғ асынан 2, 5 см шығ ың қ ы, кө кбауыры 1 см-ге.

Биохимиялық қ ан анализі|: жалпы белок-52 г/л, Са-2.0 ммоль/л, фосфор-1, 0 ммоль/л, сілттілі фосфатаза-1000 ед/л (N600 дейін). Диагнозды анық та?

A) рахит 2, жедел ағ ым, ө ршу кезең і

B) рахит 2, жеделдеу ағ ымы, ө ршу кезең і

C) рахит 2, рецедивті ағ ым

D) рахит 1, жедел ағ ым

E) рахит 3, жеделдеу ағ ым

{Дұ рыс жауабы}=B

{Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$005

Настя И, 4 жаста, клиникағ а тү скенде анасының айтуы бойынша шағ ымдары: баласының тә бетінің тө мендеуі, ә лсіздік, қ алыптан тыс заттарғ а тағ амдық ә уес болушылық (ә к пен қ абырғ а жеу). Тү скен кезде: орташа ауырлық жағ дайда, жылаушаң, тері жамылғ ысы мен кө зге кө рінетін шырышты қ абаты бозғ ылт. Шашы кө мескі, сынғ ыш. Іші жұ мсақ, ауырсынусыз. Бауыры қ абырғ а доғ асынан +2, 5 см. Кө кбауыр қ абырғ а доғ асы бойымен.

Жалпы қ ан анализі: Нb - 81 г/л, Эр - 3, 0 х 1012/л, ЦП - 0, 68; ретикулоциттер - 1, 9%, Лейк - 7, 2 х 109/л, п/ я -2%, с / я - 20%, лимф- 64%, эоз - 4%, мон -8, СОЭ - 15 мм/сағ. Анизо-, пойкило-, микроцитоз, эритроцитоз анық талғ ан.

Биохимиялық қ ан анализі: белок - 68 г/л, жалпы темір байланыстырушы қ асиеті - 98, 9 мкмоль/л. Болжамды диагноз?

A) теміртапшылық анемия орташа дә режесі

B) витаминжетіспеушілік анемия

C) белок жетіспеушілік анемия

D) теміртапшылық анемия жең іл дә режесі

E) теміртапшылық анемия ауыр дә режесі

{Дұ рыс жауабы}=A

{Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$006

Бала 4 жаста 3 апта бұ рын ЖРВИ мен ауырғ ан. Аймақ тық дә рігердің қ арауында жағ дайы орташа ауыр, бозарғ ан, жас ағ у, ринория. Жө тел мезілегіштік, кө біне қ ұ рғ ақ. Температурасы 37, 4 С. Перкуторлы: қ ораптық дыбыс. Аускультативті: тыныс барлық жерде, тыныс шығ ару ұ зарғ ан, қ ұ рғ ақ ысқ ырық ты сырыл, аздағ ан ылғ алды орта кө піршікті сырыл. Тыныс алу жиілігі 28 мин.

Кеуде клеткасының рентгені: Ө кпе суретінің кү шеюі, ә сіресе ө кпе тү бірінде, ө кпелік тін желденген, қ абырғ алар горизонтальді орналасқ ан, аралық тары кең.

Қ андай диагнозды болжауғ а болады?

A) жедел обструктивті бронхит

B) жедел бронхиолит

C) жедел ошақ ты пневмония

D) бронх демікпесі

E) жедел жай бронхит

{Дұ рыс жауабы}=A

{Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$007

Бала 2 айлық, тексергенде анық талды: пальпаторлы-жү рек ұ шы тү рткісі жоғ арылайтын, таралғ ан, тө менге ығ ысқ ан.Перкуторлы жү рек шекаралары солғ а кең ейген. Аускультативті: тө стің сол жағ ында 2 қ /а қ атты систоло-диастолалық шу, ө кпе артериясында 2-ші тон акценті. Рентгенологиялық: ө кпе артериясы доғ асының биіктеуі, ө кпе ө лшемдерінің солғ а ү лкеюі. ЭКГ: сол жақ жү рек гипертрофиясы. Диагноз?

A) Қ АПА

B) ЖАҚ А

C) ААӨ

D) Фалло тетрадасы

E) қ олқ а коарктациясы

{Дұ рыс жауабы}=C

{Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$008

10 жасар қ ыз, жедел ауырғ ан.Дене температурасының 38С жоғ арылауы, бү йрек аймағ ының ауырсынуы, бас ауруы, жү рек айну,, ә лсіздік, қ абағ ының ісінуі байқ алғ ан. Амбулаторлы грипп диагнозымен емделген. Емнен кейін жағ дайы аздап жақ сарғ ан, бірақ қ ыз ә лсіздікке, бас айналуына, тә бетінің тө мендеуіне шағ ымданады. Қ ыз жү деу. 2 жыл бұ рын зә р талдауында лейкоцитурия байқ алғ ан. Тері жамылғ ысы бозарғ ан, субфебрильді температура. АҚ 100/70 мм.сын.бағ. ЖҚ Т: Нв-136 г/л, Эр-4, 08х1012/л, ЭТЖ-13 мм/сағ, Л-8, 2х109/л, э-3, с-68, л-21, м-6. ЖЗТ: белок-0, 21г/л, Л-20-28 к/а. Эр-0-1 к/а. Зимницкий сынамасы бойынша - тығ ыздық 1011-1015. Экскреторлы урография- тостағ анша-табақ ша жү йесінің деформациясы, ә сіресе оң жақ та, оң жақ бү йректің нефроптозы. Диагноз?

A) екіншілік созылмалы пиелонефрит, бү йрек қ ызметінің бұ зылысымен ө ршу кезең і

B) екіншілік жедел пиелонефрит, бү йрек қ ызметі бұ зылғ ан.

C) біріншілік жедел пиелонефрит, ө ршу кезең і, бү йрек қ ызметі сақ талғ ан

D) біріншілік созылмалы пиелонефрит, ө ршу кезең і, бү йрек қ ызметі бұ зылғ ан

E) созылмалы гломерулонефрит, ө ршу кезең і, бү йрек қ ызметі сақ талғ ан

{Дұ рыс жауабы}=A

{Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$009

Бала 7 айлық - II ж‰ктіліктен оњ физиологиялық жаѓдайда µтті. Жалпы қ араѓанда: µзбетімен отырмайды, мањдай жә не самай тµмпешіктері анық, қ абырѓалық «моншақ тары», Горрисон саласы сезіледі. Б±лшық ет тонусы тµмендеген. Бауыры қ абырѓа астынан 2 см- ге шыѓып т±рады. Басқ а м‰шелер µзгерусіз. Б±л науқ аста биохимиялық қ ан анализініњ µзгерістері тә н.

А) Гипофосфатемия, сілтілі фосфатазаныњ кµтерлеуі

В) Гипофосфатемия, сілтілі фосфатазаныњ кµтерлеуі

С) Гиперкальциемия, гипофосфатемия, сілтілі фосфатазаныњ кµтерлеуі

D) Гипокальциемия, гипофосфатемия, сілтілі фосфатазаныњ кµтерлеуі

E) Гипокальциемия, гиперфосфатемия, сілтілі фосфатазаныњ кµтерлеуі

{Д±рыс жауап}= D

{Қ иындыѓы}= 2

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$010

3, 5 айлық қ ыз балада жењіл тершењдік, б±лшық ет гипотониясы, ш‰йделік тақ ырлануы, жењіл пероральді цианоз. Б±л балада рентгенограммада қ андай µзгерістер болуы м‰мкін.

A) Остеопороз, бокальді метафиздіњ кењеюі

B) Алдын -ала жіктелу аймаѓыныњ анық болмауы мен б±лынѓырлануы

C) ¤су аймаѓыныњ ғ рі келкі қ алындауы

D) ¤згерістер жоқ

Е) Кеуде клеткасыныњ деформациясы

{Д±рыс жауап}= D

{Қ иындыѓы}= 2

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$011

Науқ асты кµп мµлшердегі майлы таѓамды қ олданѓаннан кейін пайда болѓан т±рақ ты сол жақ қ абырѓа асты ауырсынуына шыѓымданады, ауырсыну арқ асына берілді. Пальпация кезінде Шоффара мен Мейо-Робсона аймаѓында ауырсынады қ ан аралас іш µту, ә лсіздік, сә л нейтральді лейкоцитоз, солѓа ыѓысуы айқ ын емес, ±зақ емес амилазурия. Тµменде келтірілген лабораторлық мә ліметтердіњ қ айсысы осы ауруѓа кµп мә лімет береді.

А) Қ анда трисинді анық тау

В) Қ анда эластазаны анық тау

С) Қ анда эмилазаны анық тау

D) Қ анда сілтілі фосфатазаны анық тау

Е) Қ анда глюкозаны анық тау

{Д±рыс жауап}= С

{Қ иындыѓы}= 2

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$012

Бала 7 айлық - II ж‰ктіліктен оњ физиологиялық жаѓдайда µтті. Жалпы қ араѓанда: µзбетімен отырмайды, мањдай жә не самай тµмпешіктері анық, қ абырѓалық «моншақ тары», Горрисон саласы сезіледі. Б±лшық ет тонусы тµмендеген. Бауыры қ абырѓа астынан 2 см- ге шыѓып т±рады. Басқ а м‰шелер µзгерусіз. Б±л науқ аста биохимиялық қ ан анализініњ µзгерістері тә н.

А) Гипофосфатемия, сілтілі фосфатазаныњ кµтерлеуі

В) Гипофосфатемия, сілтілі фосфатазаныњ кµтерлеуі

C) Гиперкальциемия, гипофосфатемия, сілтілі фосфатазаныњ кµтерлеуі

D) Гпокальциемия, гипофосфатемия, сілтілі фосфатазаныњ кµтерлеуі

Е) Гипокальциемия, гиперфосфатемия, сілтілі фосфатазаныњ кµтерлеуі

{Д±рыс жауап}= D

{Қ иындыѓы}= 2

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$013

3, 5 жастаѓы баланы қ араѓан кезде анус аймаѓыныњ тіркеліп, қ осылѓан іздері байқ алады. Тµменде кµрсетілген қ ай ауру кезінде осы симптом диагностикалық мә нге ие

А) Коли-инфекция

В) Дизентерия

С) Энтеробиоз

D) Аскаридоз

Е) Лямблиоз

{Д±рыс жауап}= С

{Қ иындыѓы}= 2

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$014

Бала 3 жаста. ОРЗ-дан кейін денесінде кµкшіл пайда болды, петехиялар, м±рыннан жә не денеден қ анкету пайда болды. ОАК-та: эрит-4, 6х1012/л, Нв-130г/л, Ц.П-0, 9, лейкоц-7, 4х109/л, тромб-50 мыњ., СОЭ-5мм/саѓ.

Тµменде кµрсетілген диагноздардыњ қ айсысы сә йкес келеді.

А) ИТП

В) Лейкоз

С) Тромбоцитопатия

D) Геморрагический васкулит

Е) Виллебрандалық ауру

{Д±рыс жауап}= А

{Қ иындыѓы}= 2

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$015

Бала 10 жаста, 3 апта бұ рын баспамен ауырғ ан. Соң ғ ы 2 кү нде кіші дә ретке баруы азайғ ан, зә рі қ ара-қ оң ыр тү сті, бұ лың ғ ыр. Қ арағ анда: бетінің, сирақ тың ісінуі байқ алады. Қ Қ 145/90 мм.с.б. Тә улігіне 300 мл зә р бө лінген, зә рі қ ызыл-қ оң ыр тү сті, бұ лың ғ ыр. Жалпы зә р анализі: салыстырмалы тығ ыздығ ы – 1024, ақ уыз 1, 5 г/л, Э-кө ру аймағ ында ө згерген. Клиникалық қ ан анализі: Hb-105 г/л, лейкоцит- 9, 2*109, т.я.-7%, с/я-71%, эоз-1%, лиф.-18%, мон-3%, тромб-530*109, ЭТЖ-25 мм/сағ. Қ анның биохимиялық анализі: жалпы белок 60 г/л, альбумин – 32 г/л, мочевина 15 моль/л, креатинин 140 мкмоль/л, калий 6, 1 мэкв/л. Эндогенді креатинин бойынша Клиренс – 52 мл/мин. Науқ астың бү йрек қ ызметін қ алай бағ алайсыз?

A) жедел бү йрек жеткіліксіздігі

B) бү йрек қ ызметінің бұ зылуынсыз

C) жедел кезең ді бү йрек жеткіліксіздігі

D) бү йректің концентрациялық қ ызметі тө мендеген

E) созылмалы бү йрек жеткіліксіздігі

{Дұ рыс жауабы}=C

{Қ иындығ ы}=3

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$016

11 айлық бала стационарғ а физикалық дамуының артта қ алуына (дене массасы 7, 0кг), физикалық жә не эмоциональді жү ктемеде ентігу мен цианоздың пайда болуына шағ ымданып тү сті. Қ арағ анда тері жамылғ ысы диффузды цианозды. «барабан таяқ шасы» жә не «сағ ат шынымы» симптомдары. Жү ректің салыстырмалы тұ йық шекаралары: сол жағ ы сол жақ бұ ғ ана сызығ ы, оң жағ ы оң жақ парастернальді сызық дең дейінде. Жоғ арғ ысы 2қ /а. ЖЖЖ 150 рет мин. Бұ ғ ананың сол жақ қ ырында қ атты систолалық шу естіледі, сол жақ та 2 қ /а 2 тон ә лсіреген. Осы науқ асқ а рентгенограммадағ ы қ андай ө згеріс тә н?

A) жү рек кө лең кесі «етік» формалы

B) жү рек кө лең кесі дө ң гелек конфигурациялы

C) ө кпе артериясының кең еюі, оң жә не сол бө ліктеріне байланысты жү рек ө лшемдерінің ұ лғ аюы

D) жү рек бү йірімен жатқ ан жұ мыртқ аны еске тү сіреді

E) трапецевидная форма сердца с вытянутым левым желудочком

{Дұ рыс жауабы}=A

{Қ иындығ ы}=3

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$017

Бала 2 айлық, тексергенде анық талды: пальпаторлы-жү рек ұ шы тү рткісі жоғ арылайтын, таралғ ан, тө менге ығ ысқ ан.Перкуторлы жү рек шекаралары солғ а кең ейген. Аускультативті: тө стің сол жағ ында 2қ /а қ атты систоло-диастолалық шу, ө кпе артериясында 2-ші тон акценті. Рентгенологиялық: ө кпе артериясы доғ асының биіктеуі, ө кпе ө лшемдерінің солғ а ү лкеюі. ЭКГ: сол жақ жү рек гипертрофиясы. Тө мендегілердің қ айсысы науқ асты жү ргізу ү шін негізгі қ адам болып табылады?

A) индометацин в/і 0, 1-0, 2мг/кг қ олдану

B) хирургиялық операция

C) ибупрофенді в/і енгізу

D) ақ ауды хирургиялық коррекциялау 1 жаста

E) жү рек гликозидтерін тағ айындау 7 жаста

{Дұ рыс жауабы}=B

{Қ иындығ ы}=3

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$018

Бала 3 айлық, стационарғ а емгенде ентігуге, аз салмақ қ осуғ а шағ ымданады. Тексергенде жү рек шекаралары оң ғ а кең ейген, ө кпе артериясы ү стінен 2 тон ә лсіреген, тө стің сол жақ қ ырынан 2-3 қ /а қ атты систолический шу естіледі. Жү рек Р-графиясы: жү рек «етік» формасында, ө кпе артериясының доғ асы тө мендеген. ЭКГ-оң қ арынша гипертрофиясы. Кө рсетілгендердің қ айсысы шұ ғ ыл (паллиативті) операцияғ а кө рсеткіш болып табылады?

A) жиі бронхиттер жә не пневмониялар

B) 1 дә р.жү рек жеткіліксіздігінің болуы

C) ауыр дистрофия жә не анемизацияның ө ршуі

D) кезең дік гипоксемиялық ұ стамалар

E) консервативті терапияғ а кө нетін ентігу жә не тахикардия

{Дұ рыс жауабы}=C

{Қ иындығ ы}=3

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$019

Бала 2 жаста, диагнозы: Фалло тетрадасы гипоксемиялық ұ стама. Тө мендегілердің қ айсысы шұ ғ ыл терапия болып табылады?

A) кислородотерапия, морфин 0, 1-0, 2мг/кг

B) кислородотерапия, эуфилин 2-3 мг/кг

C) кислородотерапия, 10% глюкоза в/і тамшылатып 10-15мл/кг

D) Ө ЖЖ, морфин 0, 1-02 мг/кг

E) Ө ЖЖ, пропранолол 0, 1-0, 2мг/кг 10ml 20% глюкоза ерітіндісі

{Дұ рыс жауабы}=A

{Қ иындығ ы}=3

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$020

6 жастағ ы ұ л бала тұ маудан кейін 16 кү н ө ткен соң ауырды. Ісінулік синдром пайда болды. Ісіну ұ лғ айып, диурез азайғ ан. Қ Қ 95/45 мм.с.б. ЖСЖ 82 с/мин. Бетінің ісінуі, сирақ, табан, алдың ғ ы іш қ абырғ асы, бел аумағ ының айқ ын ісінуі байқ алады. Тә улігіне 300 мл.зә р бө лген. Клиникалық қ ан анализі: Hb-160 г/л, эр.-5, 2*1012 л, лейк.-9, 8*109л; т.я.-3%, с/я - 36%, эоз -7%, лимф.-52%, мон-2, ЭТЖ-37 мм/сағ. Зә рдің жалпы анализі: тығ ыздығ ы-1028, белок-6, 0 г/л, лейкоцит-0-1 кө ру аймағ ында, эритроцит-0-1 кө ру аймағ ында. Қ анның биохимиялық анализі: жалпы белок-41 г/л, альбумин-19 г/л, холестерин-13 ммоль/л, жалпы липид-13, 2 г/л (қ алыпты 1, 7-4, 5), калий-3, 81 ммоль/л, натрий-137, 5 ммоль/л, мочевина-5, 1ммоль/л, креатинин-96 мкмоль/л (қ алыпты-110 мкмоль/л дейін). Клиренс эндогенді креатинин бойынша: 80, 0 мл/мин. Бү йректің УДЗ: қ ыртысты қ абаттың эхогенділігі ә лсіз диффузды тө мендеген. Бү ректің функциональдық жағ дайын бағ алаң ыз:

A) жедел бү рек жеткіліксіздігі

B) бү йрек қ ызметінің бұ зылуынсыз

C) жедел кезең ді бү йрек жеткіліксіздігі

D) бү йректің концентрациялық қ ызметі тө мендеген

E) созылмалы бү йрек жеткіліксіздігі

{Дұ рыс жауабы}=B

{Қ иындығ ы}=3

{Оқ улық }= Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов. – СПб: Питер, 2008.- 1088 с.

{Курс}= 7

{Семестр}= 14

 

$$$021

Бала полиомиелитпен ауырѓан, басқ а вакционацияѓа қ атынасы.

А) Жоспар бойынша қ алыпты дозамен егу.

В) Иммунитетке қ атысты серологиялық тексергенен кейін егу

С) М‰лде екпеу

D) Аз кµлемде егу

Е) Қ адаѓалап егу

{Д±рыс жауап}= С

{Қ иындыѓы}= 3

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$022

6 жасар қ ыз. ¦стамалы жµтелге, шулы тынысқ а шаѓымданады. Т±ншыѓу сезімі шоколад жегеннен кейін пайда болды. Қ араѓанда жаѓдайы орташа ауырлық та қ ашық тық та естілетін тыныс, µкпеде қ ораптық дыбыс, қ ±рѓақ сырылдар барлық µкпе аймаѓында, тондар т±йық талѓан. Кеуде клеткасыныњ рентгенограммасы- µкпе т‰бірінде бронхоµкпелік суреті к‰шейген, ошақ ты кµлењкелер жоқ. Тµмендегілердіњ қ айсысы ±стаманы басу ‰шін таѓайындау керек.

А) Адреналин

В) Сальбутамол

С) Кальция глюконаты

D) Эуфиллин

Е) Глюкоза

{Д±рыс жауап}= В

{Қ иындыѓы}= 3

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$023

3 айлық баланы қ араѓан кезде, дғ рігер оныњ тершењдігіне, ш‰йде шашыныњ жоқ тыѓына, ‰лкен ењбек шеті бойынша бас с‰йегініњ ж±мсақ тыѓына кµњіл бµлді. Тµмендегілердіњ қ айсысы емніњ келесі қ адамы болды

А) Неврологтан консультациялану

В) Стационарѓа жатқ ызу

С) Тә улігіне 2000 МЕ D2 витаминін таѓайындау

D) Тә улігіне 500-1000 МЕ D2 витаминін таѓайындау

Е) Тә улігіне 10000 МЕ D2 итамин таѓайындау

{Д±рыс жауап}= D

{Қ иындыѓы}= 3

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$024

10 жасар балада, жалпы жаѓдайы орташа ауырлық та, интоксикация симптомына байланысты, дене t0-сы 38.7 0 С, ±рѓылау симптомы оњ. ЖЗА-лейкоцитурия, бактериурия. УДЗ-да ТШЖ-де қ абыну µзгерістері кµрінеді. Тµменде келтірілгендердіњ қ айсысын баланыњ гипртермиясын басу ‰шін таѓайыднау керек.

А) Қ ызу басушы заттарды беру

В) Физикалық суық тандыру ғ дістері

С) Аминазин мен пипольфеном енгізу

D) Дроперидол енгізу

Е) Антибиотик енгізу

{Д±рыс жауап}= А

{Қ иындыѓы}= 3

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$025

1 айлық балада µмірініњ алѓашқ ы аптасынан бастап т±рақ ты «кµк жµтел тә різді» жµтел, тµсті қ анаѓаттанарлық сорады, бірақ дене салмаѓы артпайды. ¤кпеде перкуторлы дыбыста қ ысқ арѓан жә не т±йық талѓан аймақ тары бар, аускультативті – екі жақ сты ә р т‰рлі калибрлі ылѓалды, қ ±рѓақ сырылдар. Нә жісі кµп мµлшерде, іші µтіп, жылтыр іртіктерімен, т±тқ ыр, тә улігіне 8 рет. Қ ай препаратты таѓайындау д±рыс болады

А) Антибиотиктар

В) Креон

С) Жµтелге қ арсы дғ рі

D) Амбробене

Е) Куросурф

{Д±рыс жауап}= В

{Қ иындыѓы}= 3

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

$$$026

3 айлық баланы қ арау барысында дә рігер балада жоѓары тершењдіктіњ, ш‰йде аймаѓыныњ таздануын, ‰лкен ењбек аймаѓындаѓы қ ањқ а с‰йектерініњ ж±мсаруын байқ ады. Тµменде кµрсетілген фармакотерапияныњ ењ тиімдісін ата

А) Неврологтыњ консультациясы

В) Стационарѓа госпитализациялау

С) Тә улігіне 2000 МЕ дозасында D2 витаминін таѓайындау

D) Тә улігіне 500-1000 МЕ дозасында D2 витаминін таѓайындау

Е) Б‰лігіне 10000 МЕ дозасында D2 витаминнін таѓайындау

{Д±рыс жауап}= D

{Қ иындыѓы}= 3

{Оқ улық }= (Б.Т‰сіпқ алиев Балалар аурулары: оқ улық - Ақ тµбе, 2012.-1144 б)

{Курс}= 7

{Семестр}=14

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ішкі аурулары_каз | Хирургиялық аурулары_каз
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.043 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал