Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хирургиялық аурулары_каз

 

$$$001

Тө менде кө рсетілген операциялардың қ айсысы симультанттық операцияғ а жатпайды:

A) Асқ азан резекциясы жә не аппендэктомия

B) Ваготомия жә не холецистэктомия

C) Бағ аналық ваготомия жә не Джабуле ә дісімен пилоропластика

D) Холецистэктомия жә не аппендэктомия

E) Холецистэктомия жә не алдың ғ ы курография

{Дұ рыс жауабы}=С

{Ауырлығ ы}=1

{Оқ улық }=(Руководство по неотложной хирургии органов брюшной

полости/Под ред. В. С.Савельева.-М.: Триада-Х, 2005.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$002

Клиникаѓа 62 жастаѓы науқ ас тік ішектен қ ан бµлінуге, тез арық тауѓа, ә р кездегі іштіњ т±рып қ алуына шаѓымданады. Бірінші кезекте диагнозды негіздеу мақ сатында қ андай зерттеу ж‰ргізу қ ажет?

A) ирригоскопия

B) ректороманоскопия

C) колоноскопия

D) тік ішекті саусақ пен зерттеу

E) ішек бойымен барий антеградты пассаж

{Д±рыс жауап}=D

{Ауырлық дә режесі}=1

{Оқ улық }= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд., испр.-М.: ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни: Учебник для студентов мед. вузов -М.: МИА, 2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$003

Науқ аста алкоголь ішімдігін қ абылдағ ан соң кө п реттік қ ұ су пайда болғ ан,

соң ғ ы қ ұ суы қ ан аралас. Болжамды диагноз:

A) Мэллори Вейс синдромы

B) Асқ азан жара ауруы

C) Ө ң ештің варикозды кең ейген қ ан тамырынан қ ан кету

D) Крон ауруы

E) Жедел панкреатит

{Дұ рыс жауабы}=A

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }= (Госпитальная хирургия (руководство для врачей-интернов)/ Под ред. Л. Н. Бисенкова, В. М. Трофимова. – СПб.: Лань, 2003)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$004

Науқ ас оң жақ білектің тесілген кесілген жарақ атымен келіп тү сті, жарақ ат болғ аннан бері 36 сағ ат ө ткен. Қ андай хирургиялық ө ң деу жү ргізілген:

A) Ерте

B) Кейінге қ алдырылғ ан

C) Кеш

D) Қ айталамалы

E) Екіншілік

{Дұ рыс жауабы}=C

{Ауырлығ ы}=2

{Оқ улық }= (Кузин М. И., Костюченко Б. М. Раны и раневая нфекция. – М.: Медицина, 1990)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$005

Жан±ялық дә рігерлік амбулаторияѓа 16 жасар қ ыз бала дә рігерге келіп қ аралды, обьективті зерттеу жә не анамнез жинау негізінде жіті аппендицитке к‰мә н туылды. Лейкоцитоз - 7.200. Зә р анализі µзгеріссіз. Б±л жаѓдайда науқ асты ж‰ргізу тактикасы қ андай?

A) ‰йінде бақ ылау, керек кезінде жедел жә рдем қ ызметкерлерін шақ ыру.

B) спазмалитикалық заттарды беру жолымен ауырсынуды басу.

C) стационарлық емге ауруханаѓа жіберу

D)бактерияѓа қ арсы терапия қ олдану

E) хирургтыњ қ абылдауына қ айта келу

{Д±рыс жауап}=С

{Ауырлық дә режесі}=2

{Оқ улық }= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд., испр.-М.: ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни: Учебник для студентов мед. вузов -М.: МИА, 2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$006

33 жасар науқ ас іштіњ тµменгі бµлігініњ ауырсынуына, лоқ суѓа, қ ±суѓа, дене қ ызуыныњ 38С-ке дейін кµтерілуіне шаѓымданады. Ауру басталѓаннан 6 саѓаттан кейін ауырсыну оњ жақ мық ын аймаѓына ыѓысты. Жаѓдайы орташа. Тілі қ ±рѓақ. Іштіњ тµменгі бµлігінде ауырсынады, сол жерде Щеткина-Блюмберга симптомы анық талады. Тік ішекті саусақ пен зерттегенде айқ ынды ауырсыну. Лейкоциттер 13 Х 10 /л., гемоглобин 118 г/л., СОЭ 12 мм/час. Сіздіњ диагнозыњыз қ андай?

A) оњ жақ ты сальпингоофорит

B) оњ жақ ты б‰йрек шаншуы

C) жіті деструктивті аппендицит, диффуз­ды перитонит

D) аналық бездіњ кистасыныњ айналуы

E) аппендикулярлы инфильтрат

{Д±рыс жауап}=С

{Ауырлық дә режесі}=2

{Оқ улық }= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд., испр.-М.: ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни: Учебник для студентов мед. вузов -М.: МИА, 2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$007

Науқ ас қ айталамалы тілмемен қ аралуда. Науқ асқ а қ айталамалы тілмеге қ арсы қ андай ем жү ргізу қ ажет.

A) Реополиглюкин қ ұ ю

B) Регионарлы баротерапия

C) Қ антамыр ішілік қ анды лезерлік сә улемен сә улелендіру

D) Аяқ ты гепаринмен электрофорездеу

E) Бел аймағ ы омыртқ асын диатермиялау

{Дұ рыс жауабы}=C

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }= (Федоров В. Д., Светухин А. М. Избранный курс лекций по гнойной хирургии. М.: Миклош, 2005)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$008

Науқ ас 4 сағ ат бұ рын кеуде клеткасының кө птеген пышақ пен жарақ ат алды. Сол жақ кеуде клеткасының жарасынан кө п қ ан кеткен. Жағ дайы орташа. Тері жамылғ ысы қ алыпты. Тамыр соғ ысы минутына 92 соқ қ ы. АҚ Қ 100/70 мм.с.б.б., Гемопневмоторакс жоқ. Науқ асқ а қ андай шара қ олдану керек:

A) Оң жақ плевральді пункциясын

B) Сол жақ ты плевральді пункциясын

C) Сол жақ ты торакотомиясын

D) Кеуде клеткасының жарасын алғ ашқ ы хирургиялық ө ң деу

E) Сол жақ ты плевра қ уысын дренаждау

{Дұ рыс жауабы}=D

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд., испр.-М.: ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни: Учебник для студентов мед. вузов -М.: МИА, 2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$009

24 жасар ер кісіге, 5 сағ аттан кейін іштің жабық жарақ атына байланысты диагностикалық лапаротомия жасалынды. Бауырдың оң жақ бө лігінің висцеральды беткейіне, ө тетін диафрагмальді беткейінде кө лемі 12х15 см субкапсулярлы гематома анық талады.Іш қ уысында қ ан жә не басқ а зақ ымдану жоқ. Не істеу керек:

A) Гематоманы пункция жасап босату

B) Капсуланы ашып, гематоманы босату

C) Зақ ымдалғ ан бауыр паренхимасын; диаметрмокоагуляциялау немесе

гемостатикалық тігіс салу

D) Бауыр асты кең істігін дренаждау

E) Іс-ә рекет керек жоқ.

{Дұ рыс жауабы}=C

{Ауырлығ ы}=3

{Оқ улық }= Бисенков Л. Н. Неотложная хирургия груди и живота. Руководство для врачей. – СПб: Гиппократ, 2002)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$ 010

Науқ ас 52 жаста, соњѓы 3 ай бойы оњ жақ мық ын аймаѓыныњ ауырсынуына шаѓымданады.

Соњѓы уақ ытта іштіњ т±рып қ алуы содан кейін қ ан аралас с±йық нә жіске ауысыуы байқ алады. ‡ш к‰н б±рын ауырсыну к‰шейіп толѓақ тә різді болды, желдіњ шыѓуы тоқ тады. Жаѓдайы орташа. Тамыр соқ қ ысы минутына 90 соқ қ ы, тілі қ ±рѓақ. Іші кебулі, сипаѓанда ж±мсақ, оњ жақ мық ын аймаѓыныњ ауырсынуы, сол жерде ісіктік қ ±рылым анық талады, іштіњ тітіркену симптомы жоқ. Қ ±рсақ қ уысыныњ шолу рентгеноскопиясында кµптеген Клойбер тостақ аншалары байқ алады. Клиникалық диагноз қ ойыњыз?

A) жіті аппендицит

B) оњ жақ ты б‰йрек шаншуы

C) механикалық обтурациялық ішек µтімсіздігі

D) оњ жақ таѓы тубоовариальді қ ±рылым

E) мезентериальді қ ан тамырыныњ жіті тромбозы

{Д±рыс жауап}=С

{Ауырлық дә режесі}=3

{Оқ улық }= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд., испр.-М.: ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни: Учебник для студентов мед. вузов -М.: МИА, 2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$011

¦лтабардыњ ойық жарамен ауыратын 43 жасар науқ астыњ 36 саѓат б±рын кездей соқ іштіњ пышақ с±қ қ андай ауырсынуы, қ ±сық пайда болды. Т‰скен кезде жаѓдайы ауыр. Іші тартылѓан, тыныс алуѓа қ атыспайды. Сипаѓанда б‰кіл ішініњ қ атты ауырсынуы, б±лшық етініњ қ атаюы, Щеткина-Блюмберга симптомы оњ мә нді. Бауыр т±йық тыѓы жоѓалѓан. Дене қ ызуы 36, 9. Лейкоциттер 17, 1 х 10 9/л. Клиникалық диагноз қ ойыњыз?

A) миокард инфарктісі

B) асқ азан жә не ±лтабар ойық жарасыныњ қ озуы

C) жіті панкреатит

D) ±лтабар ойық жарасыныњ тесілуі

E) жіті гастрит

{Д±рыс жауап}=D

{Ауырлық дә режесі}=3

{Оқ улық }= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд., испр.-М.: ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни: Учебник для студентов мед. вузов -М.: МИА, 2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$012

18 жасар науқ астыњ 2 саѓат б±рын кездей соқ эпигастрий аймаѓында пышақ с±қ қ андай ауырсынуы пайда болды. Т‰скен кезде жаѓдайы орташа. Іші тартылѓан, тыныс алуѓа қ атыспайды. Сипаѓанда б‰кіл ішініњ қ атты ауырсынуы, б±лшық етініњ қ атаюы, Щеткина-Блюмберга симптомы оњ мә нді. Бауыр т±йық тыѓы жоѓалѓан. Дене қ ызуы 36, 6. Лейкоциттер 18, 1 х 10 9/л. Клиникалық диагноз қ ойыњыз? Емдеу тактикасы қ андай?

A) тесілген ойық жара. Ш±ѓыл операция.

B) жіті флегмонозды аппендицит. Ш±ѓыл операция.

C) жіті тасты холецистит. Дә рі дә рмектік к‰тулік ем қ олдану

D) асқ азан ойық жара ауруы. Дә рі дә рмектік ем қ олдану.

E) жіті панкреатит. Дә рі дә рмектік ем.

{Д±рыс жауап}=A

{Ауырлық дә режесі}=3

{Оқ улық }= (Под ред. В.С.Савельева, А.И.Кириенко. Хирургические болезни: Учебник для вузов с компакт-диском. В 2- х т.-2-е изд., испр.-М.: ГЭОТАР-Медиа.-2006;

Таричко Ю.В. Хирургические болезни: Учебник для студентов мед. вузов -М.: МИА, 2007)

{Курс}=7

{Семестр}=14

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Балалар аурулары_каз | Психиатрия және наркология_каз
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал