Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Психиатрия және наркология_каз

 

$$$001

«Ө зің ізді қ алай сезінесіз?» деген сұ рақ қ а науқ ас былай жауап береді: «Сіз, сезінесіз деген сө зді қ алай тү сінесіз». Егер сіз менің сезімімді тү сінсең із, онда сіздің қ алай сезінуің ізді, менің ойыммен сезімімен сә йкес келеді». Бұ л ойлау қ алай аталады;

A) Жағ дайлы бө лшектенген ойлау

B) Паралогиялық ойлау

C) Аутистикалық ойлау

D) Амбивалентті ойлау

E) Резонерство

{Дұ рыс жауап}= Е

{Кү рделі}= 1

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

 

$$$002

Естің тарылуы, алкоголдің кішкене мө лшерін пайдаланғ анда пайда болатын, агрессия жә не басқ а да істеген-ісіне жауап бермейтін кейін амнезияғ а ауысуы – бұ л не:

A) Амбулаторлық автоматиз

B) Патологиялық мастану

C) Патологиялық аффект

D) Сананың кү ң гіртенуі

E) Алкогольді делирия

{Дұ рыс жауап}= A

{Кү рделі}= 1

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

 

$$$003

Делирийді басу ү шін ең басты қ олданылатын дә рі-дә рімектер:

A) Дезинтоксикация

B) Нейролептиктер

C) Наркопсихотерапия

D) ЭСТ

E) Антиконвульсанттар

{Дұ рыс жауап}= A

{Кү рделі}= 2

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

 

$$$004

Науқ ас қ уаныш сезімінде, ө зін баймын деп есептейді, жомарттық жасап, айнасалындағ ы адамдарғ а миллиондар, марапаттаулар сыйлайды, ө зін «ү ш мә рте ә лемдік батыр» болғ анын жә не «ғ аламның барлық тың шы агенті» екендігін айдаты. Синдромды атаң ыз:

A) Маниакальді синдром

B) Парафренды синдром

C) Параноидты синдром

D) Дементті синдром

E) Гебефренді синдром

{Дұ рыс жауап}= B

{Кү рделі}= 2

{Оқ улық }=(ЖариковН.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

 

$$$005

Қ оршағ ан ортадан ортадан оқ шауланып, ө з-ө зінен бұ йығ ыланып, ешкіммен қ арым-қ атынасқ а тү спейтін жағ дай:

A) Апатия

B) Аутизм

C) Абулия

D) Автоматизм

E) Амбиваленттік

{Дұ рыс жауап}= B

{Кү рделі}= 2

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

 

$$$006

Жағ дайды анық таң ыз: науқ ас кейде ө зінің ешқ андай мақ сатсыз жә не қ ажеттіліксіз бір жақ қ а кетіп қ алғ ысы келетіндігін айтады. Ол қ алауы оғ ан кө птеген жағ ымсыз жайттарғ а алып келді, бірақ оғ ан қ арамастан ө з қ алауын айтып қ оймайды:

A) Пиромания

B) Булимия

C) Суицидомания

D) Дромомания

E) Клептомания

{Дұ рыс жауап}= D

{Кү рделі}= 2

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

 

$$$007

Сананың кү ң гіртенуінің ауыр тү рі, делириядан айырмашылығ ы. Мінездемесі: қ абылдаудың синтез бұ зылысы, ұ йқ ысыз сө йлеу, ө з тұ лғ асының жә не қ оршағ ан ортада бағ ытын білмеу, галлюцинацияның пайда болуы, кө біне ауыр соматикалық аурулардың артынша дамитын-бұ л не:

A) Аменция

B) Кома

C) Сопор

D) Сананың кү ң гіртенуі

E) Онероид

{Дұ рыс жауап}= A

{Кү рделі}= 2

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

 

$$$008

Жағ дайды атаң ыз: науқ ас шахмат ойнап отырып, қ олындағ ы шахмат фигурасымен кенет қ атып қ алды, фигура тү сіп қ алды. Бұ л жағ дай 2-3 секунд созылды. Сосын науқ ас ө з ойын жинақ тай алмай қ алды, болғ ан жағ дайды есіне тү сіре алғ ан жоқ. Науқ аста:

A) Транс

B) Абсанс

C) Амбулаторлы автоматизм

D) Фрустрация

E) Ступор

{Дұ рыс жауап}= B

{Кү рделі}= 2

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

 

 

$$$009

Жағ дайды бақ ылаң ыз: науқ ас қ абылдау бө лімшесіне ә келінді. Жалпы қ арағ анда: бет сипаты жабырқ аулы, шашы жайылғ ан, қ олына кез келген затты алып, олардың атауын атайды. Ө німді ә ң гімелесу мү мкін емес, қ ойылғ ан сұ рақ тарды қ айталайды. Кеннетен пайда болғ ан ә ң гімесі келесідей: «Иванова, Иванова, Иванова… қ атты, … қ атты,..сағ ат, …механикалық сағ ат…берің із, берің із, барлығ ы жү реді…керек емес, керек емес …Демидова, Демидова…». Уақ ыт ө те аз уақ ытқ а қ атып қ алады, сосын (хаотикалық) аяқ -қ олымен қ озғ алады.

A) Делирия

B) Онейроид

C) Галлюциноз

D) Сананың кү ң гіртенуі

E) Аменция

{Дұ рыс жауап}= E

{Кү рделі}= 3

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

 

$$$010

13 жастағ ы қ ыз бала орташа дене бітімді, кө ршісінің оның толық екенінің айтуы бойынша ө зін тамақ тан шектеді. Тү скі астан жә не кешкі астан бас тартты. Таң ғ ы ас кезінде бір алмамен шектелетін. Тамақ тандыру кезінде ө зін қ инап қ ұ сық реакциясын шақ ырды. 2 апта ішінде 5 кг арық тады, ө з- ө зін «толық» деп санайды.Жағ дайын анық таң ыз:

A) Сандырақ ә сері

B) Гипобулия

C) Нервтік анорексия

D) Депрессия

E) Ипохондрия

{Дұ рыс жауап}= C

{Кү рделі}= 3

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

 

$$$011

Науқ ас ө зінің іш қ ұ рлысы шіріген деп санайды, ішкен тамағ ының қ орытылмайтындығ ын, оны кіші жамбас астауына тү сіп қ алады деп ойлайды да тамақ тан бас тартады:

A) Кандинский-Клерамбо синдромы

B) Парафренді синдром

C) Паранойяльді синдром

D) Котара синдромы

E) Шығ ын сандырағ ы

{Дұ рыс жауап}= D

{Кү рделі}= 3

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

$$$012

Кейде орындық тан тұ рып, бө лмеде баяу қ озғ алады. Сұ рақ тарғ а жауап бермейді. Патологиялық жағ дайдан шық қ аннан кейін айтып берді. «оны жә не балаларын», «бө тен» адамдар басқ а қ алағ а алып кетіп, «хирургтер» қ олын, аяғ ын «басын кесіп» балаларын бө ліп тастағ ан. Содан кейін «мейірімді» достары келіп оларды жабыстырғ ан. Осындай жағ дайында болғ анда, қ айда екенін білген жоқ. Палатаны қ инау бө лмесі деп, ауруханны ертегі қ аласы ретінде қ абылдайды.

A) Делирия

B) Аменция

C) Сананың кү ң гіртенуі

D) Онейроид

E) Транс

{Дұ рыс жауап}= D

{Кү рделі}= 3

{Оқ улық }=(Жариков Н.М., Сарсенбаев.Психиатрия: Эрос, 2011.-532б.)

{Курс}=7

{Семестр}=13-14

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Хирургиялық аурулары_каз | Неврология_каз
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал