Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Неврология_каз

 

$$$001

Науқ ас бала 3 жаста отыра алмайды, басын ә рең ұ стайды, омыртқ асы доғ а тә різді бү гілген. Бұ лшық еттік тонус тө мендеген. Осы кө рсетілген симптомдар қ андай ауруды сипаттайды?

А) Вердниг-Гоффман амиотрофиясы

В) Шарко-Мари амиотрофиясы

С) Томсен миотониясы

D) Ландузи-Дежерин ауруы

Е) Дюшенн ауруы

{Дұ рыс жауап}= D

{Кү рделілігі}=1

{Оқ улық }= (Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$002

Науқ ас 40 жаста, ішімдік ішумен айналысады, ±йқ ыдан т±рѓаннан кейін оњ жақ қ олыныњ жазылу қ ызеті б±зылѓан. Неврологиялық кµрініс: қ ол басы, білегін жаза алмайды. m.triceps рефлекстері жоқ, иық тыњ артқ ы беті мен саусақ тардыњ сыртқ ы бетінде ги­пестезия байқ алады. Науқ аста қ андай сезімталдық типі б±зылѓан?

A) µткізгіштік

B) ж±лындық -сегментарлық

C) т‰біршіктік

D) шеткері

E) қ ыртыстық

{Д±рыс жауап }=Е

{К‰рделілік}=1

{Оқ улық }= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$003

26-жасар ә йел, 7 жыл бойы эпилепсиямен ауырады, д‰кенде жалпы тырыспалық ±стама пайда болып, сол себепті госпитализацияланды. Компьютерлік томографияда патология жоқ, қ анныњ газдық қ ±рамында шамалы ацидоз, ликворда: белок-4, 5 г/л, қ ант-6, 0 ммоль/л, лейкоциттер -3 ммоль/л, эритр-жоқ, қ ысым130 мм сын. баѓ, мµлдір. М‰мкін диагнозды атањыз?

А) идиопатиялық талма

В) мањдай бµлігініњ ісігі

С) ми баѓаныныњ аневризмасы

D) ми эхинококкозы

E) саркома

{Д±рыс жауап }=А

{К‰рделілігі}=2

{Оқ улық }= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$004

33 жастаѓы науқ аста суық тигеннен соњ жә не ауыр ж‰к кµтергеннен кейін сол аяѓыныњ алдыњѓы сыртқ ы бетінде қ атты ауырсыну пайда болды, ахиллов рефлекс жоқ, гипестезия Л4-Л5-S1 аймаѓында. Компьютерлік томографияда - Л4-Л5-S1дењгейінде парамедиандық типтегі протрузиялар. М‰мкін болатын диагнозды атањыз?

А) Қ ±м саѓаты типі бойынша ісік

В) Ж±лын қ ан айналымыныњ б±зылуы

С) Диск жарыѓы

D) Омыртқ адаѓы метастаздар

E) Гийен-Барре синдромы

F) д±рыс жауапты білмейтін

{Д±рыс жауап }=С

{К‰рделілігі}=2

{Оқ улық }= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$005

8 айлық балада омыртқ аның белсегізкө здік бө лімі дең гейінде жұ лынмилық жарық бар, неврологиялық симптоматика аяқ жақ тардардың тарамыстық рефлекстерінің кішкене жандануымен сипатталады. Интраоперационды: жұ лын ми қ ыртысының омыртқ а ақ ауының ісінуі. Болжаулы диагноз.

А) Миеломенингоцеле

В) Менингорадикулоцеле

С) Миелоцистоцеле

D) Менингоцеле

Е) Миелоцеле

{Дұ рыс жауап}= D

{Кү рделілігі}=2

{Оқ улық }=(Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$006

8 жастағ ы науқ ас ұ л балада жү ргенде қ иындық байқ алады. Объективті: жалпы арық тау фонында балтыр-аяқ бұ лшық еттерінің кө лемінің ұ лғ айғ аны айқ ындалады. Интеллект тө мендеген. Жү рек ұ шында систоликалық шу бар. Мына диагноз қ ойылады:

А) Ландузи-Дежерин ауруы

В) Ревматизм

С) Шарко-Мари ауруы

D) Дюшенн ауруы

Е) Вильсон-Коновалов ауруы

{Дұ рыс жауап}= С

{Кү рделілігі}=2

{Оқ улық }=(Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$007

Науқ аста тетрапарез, ә сіресе дисталды бµліктерінде айқ ын білінеді, қ ол аяқ тарында атрофиялар, карпорадиалдық жә не ахилл рефлекстерініњ болмауы, m.biceps жә нес м.triceps тізелік жә не сіњірлік рефлекстердіњ тµмендеуі. Қ ол аяқ тарыныњ дисталды бµліктерініњ сезімталдық тыњ барлық т‰рлері тµмендеген, жоѓары қ олѓап, ш±лық т‰рінде. Ласег, Вассерман, Нери симптомдары білінеді. Ж‰йке ж‰йесініњ қ андай бµлімдері зақ ымдалѓан?

A) алдыњѓы м‰йіздер

B) артқ ы т‰біршіктер

C) артқ ы м‰йіздер

D) шеткері ж‰йкелер

E) кµптеген шеткері ж‰йкелер

{Д±рыс жауап }=Е

{К‰рделілігі}=3

{Оқ улық }= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$008

Науқ аста ж‰руініњ б±зылуы, жазуыныњ µзгеруі байқ алады. Об-ті: атаксиялық ж‰ріс, Ром­берг позасында т±рақ сыз. Координаторлық сынамаларды қ ыиндық пен орындайды. Оњ жақ та ‰лкен амплитудалы горизонталды нистагм. Скандирленген сµйлеу. Оњ жақ та б±лшық ет тонусыныњ тµмендеуі. Қ андай синдром анық талды?

A) Вестибулярлық атаксия

B) Мишық тық атаксия

C) Сенситивті гемиатаксия

D) Спастикалық гемипарез

E) Акинетикалық - ригидный

{Д±рыс жауап }=В

{К‰рделілігі}=3

{Оқ улық }= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$009

52-жастаѓы ә йелде 6 ай бойы ‰демелі деменция, атаксиялық ж‰піс, діріл жә не миоклониялық тырыспалар дамыѓан. Сµйлеуі баяулап, т‰сініксіз, қ ол-аяқ тарыныњ қ имылы қ олайсыз болды. Жан±ясында ешкім осындай аурулар жоқ. Бас миыныњ магнитті-резонансты томографияда ауытқ улар жоқ. ЭЭГ-зерттеулерде фондық белсенділіктіњ б±зылыстар, ‰шкір разрядтар, бір интервалдан кейін қ айталанатын жә не бастыњ екі жаѓына жайылатын µзгерістер анық талды. Ангиограммада бас ішілік µзгерістер табылмаѓан. Қ андай диагнозды қ оюѓа болады?

A) мультиинфаркты деменция;

B) ж±лын семуі;

C) фридрейх атаксия;

D) субарахноидалды қ ан қ ±йылу;

E) менингоэнцефалит.

{Д±рыс жауап }=Е

{К‰рделілігі}=3

{Оқ улық }= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М.: МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$010

10 жастағ ы балада аяқ жақ тардың, бет жә не дененің бұ лшық еттерінің еріксіз тартылуы пайда болды. Еріксіз қ озғ алыс тыныштық кезінде де, сол сияқ ты ө зіндік қ озғ алыс кезінде де болады. Науқ ас біресе кө зін қ атты жұ мады, біресе тілін шығ арады, бет-аузын қ озғ алтады, біресе аяғ ын, біресе қ олын лақ тырады. Бұ лшық еттік тонус тө мендеген. Қ андай синдром болады?

А) Гемибаллизм

В) Атетоз

С) Xореялық гиперкинез

D) Торсиондық дистония

Е) Миоклония

{Дұ рыс жауап}= С

{Кү рделілігі}=3

{Оқ улық }=(Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$011

1 айлық науқ ас балада ың ырсып жылау, дисфония, дисфагия, кенеттен тоқ тап қ алатын демалудың бұ зылуы, спастикалық тетрапарез бар. Анамнезінде щипцының кө мегімен тууғ а кө мектесілген. Зақ ымдану ошағ ы:

А) Омыртқ аның мойын бө лімі

В) Омыртқ аның бел бө лімі

С) Краниоспиналдық бө лім

D) Омыртқ аның кеуде бө лімі

Е) Омыртқ аның мойын-кеуде бө лімі

{Дұ рыс жауап}= С

{Кү рделілігі}=3

{Оқ улық }=(Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$012

Науқ ас 13 жаста, ешбір себепсіз дене қ ызуы 39 ° кө терілді, жалпы ә лсіздік, бас ауруы, қ ұ су, психомоторлық қ озумен ауысып отыратын естің ө шуі, жарық тан қ орқ у пайда болды. Менингеальді симптомдар айқ ындалғ ан. Бактериялық менингит диагностикаланғ ан. Қ андай іс-ә рекет жасалады:

А) Ү йге шақ ырылғ ан невропотолог кең есімен ү йде қ алдыру.

В) Шұ ғ ыл интенсивті терапия бө лімшесіне жатқ ызу.

С) Шұ ғ ыл инфекциялық бө лімшеге жатқ ызу.

D) Эндолюмбальді 5% глюкозы ерітіндісін 50 мл енгізу.

Е) Эндолюмбальді преднизолон енгізу (30мг).

{Дұ рыс жауап}= В

{Кү рделілігі}=3

{Оқ улық }=(Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Семестр}=14

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Психиатрия және наркология_каз | Жұқпалы аурулары_ каз
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал