Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жұқпалы аурулары_ каз

 

$$$001

АИВ – инфекциямен ауырѓан науқ астарды спецификалық емдеу ‰шін қ андай препараттарды таѓайындайды?

A) АИВ кері транскриптазаныњ ингибиторы

B) АИВ протеазаныњ ингибиторы

C) АИВ кері транскриптазаныњ ингибиторлардыњ цитостатикалармен тіркесуі

D) АИВ кері транскриптазаныњ ингибиторлардыњ протеазамен тіркесуі

E) АИВ протеазаныњ ингибиторы иммуностимулятормен тіркесуі

{Д±рыс жауап}= С

{К‰рделілігі}= 1

{Оқ улық }= (Ж±қ палы аурулардыњ стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$002

Қ андай гельминтозда гипербилирубинемия байқ алады?

А) трихинеллез

В) описторхоз

С) тениоз

D) энтеробиоз

Е) гименолепидоз

{Дұ рыс жауап}= В

{Кү рделігі}= 1

{Оқ улық }= (Жұ қ палы аурулардың стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$003

Науқ ас 30 жаста. Ауру кенеттен басталды. Дене температурасы 40º С дейін жоғ арылауы, жү рек айнуынсыз қ ұ су, бастың жә не кө з аймағ ының қ атты ауруы. Бұ лшық еттер мен буындардың ауруы, қ ұ рғ ақ жө тел жә не кө кірек аймағ ының ауруына шағ ымданды. Объективті қ арағ анда, тері жамылғ ыларының қ ызаруы, конъюктивит, склерит, жұ тқ ыншақ тың артқ ы қ абырғ аларының гиперемиясы байқ алды, ө кпеде визикулярлы тыныс. Ұ жымда ЖРВИ аурулар бар. Болжам диагноз қ андай:

А) Парагрипп.

В) Грипп.

C) Паратиф В.

D) РС-инфекция.

E) Аденовирустық инфекциясы.

{Дұ рыс жауап}= В

{Кү рделілігі}= 2

{Оқ улық }= (Жұ қ палы аурулардың стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$004

Науқ ас 43 жаста. Шағ ымы: дене температурасының 38, 60 С дейін кө терілуі, ә лсіздік, жү рек айну, кө п мө лшерде қ ұ су, ішінің кіндік бө лімінің ауруы, жиі сұ йық, кө п мө лшерде жасыл тү сті, сасық иісті нә жіс болды. Ауруды шикі жұ мыртқ а жеумен байланыстырады. Қ андай диагноз қ ойылады:

А) дизентерия

В) холера

С) сальмонеллез

D) эшерихиоз

Е) амебиаз

{Дұ рыс жауап}= С

{Кү рделігі}= 2

{Оқ улық }= (Жұ қ палы аурулардың стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$005

Саяхатшы, жақ ында ыстық аймақ та болѓан. Ол жақ та қ айнамаѓан су ішкен. Ә лсіздік, дене қ ызуы жоѓары, тә бетініњ болмауына шаѓымданады. Серологиялық мә ліметтер: HbsAg -, anti-HBs -, anti-HBcor IgM -, anti-HBcor Ig G -, anti-HЕV IgM +. Болжам диагнозы қ андай?

A) Вирусты гепатит В

B) Созылмалы вирусты гепатит В

C) Вирусты гепатит Е

D) Жедел вирусты гепатит С

E) Созылмалы вирусты гепатит С

{Д±рыс жауап}= С

{К‰рделілігі}= 2

{Оқ улық }= (Ж±қ палы аурулардыњ стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$006

Науқ ас 21 жаста, кенеттен ауырды. Дене қ ызуы 39, 6°С дейін кµтерілген, ж±мысқ а қ абілетініњ тµмендеуі, кµп рет қ ±су, с±йық нә жіс болѓан. 2 к‰нге қ арай с±йық нә жіс 20 ретке дейін жиіленіп, іштіњ сол жақ аймаѓыныњ ±стамалы, нә жісі ректальды т‰кірік тә різді болѓан. Қ араѓанда: науқ ас бозарѓан, кµзініњ асты кµгерген, Қ Қ 100/70мм.с.б, пульсі 110 рет мин. Іші тартылѓан, сигма тә різді ішектіњ спазмы, нә жісі аз мµлшерде, шырыш пен қ ан жалқ аяқ тарымен араласқ ан. Диагнозды нақ тылау ‰шін қ андай зерттеу ә дісін таѓайындайсыз?

A) Жалпы қ ан анализі

B) Копрограмма

C) Нә жісті бактериологиялық зерттеу

D) Қ анды бактериологиялық зерттеу

E) Зә рді бактериологиялық зерттеу

{Д±рыс жауап}= С

{К‰рделілігі}= 2

{Оқ улық }= (Ж±қ палы аурулардыњ стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$007

Науқ ас 32 жаста температураныњ 40, 6°С жоѓарлауына, жењілдік ә келмейтін қ ±су мен іштіњ барлық бµлімініњ ауруына, тә уілігіне 15 рет с±йық нә жістіњ болуына шаѓымданып, аурудыњ 4 к‰ні т‰сті. Іштіњ кебуі, ішек бойымен ауруы байқ алады. Бауырдыњ тµменгі шекарасы қ абырѓа доѓасынан 1, 5-2 см шыѓыњқ ы, кµкбауыр 2 см-ге, нә жіс сасық шырышпен жә не жасыл т‰сті. Ауруын торт жеумен байланыстырады. Дә рігер тактикасы кандай?

A) Глюкоза-т±зды ерітіндіні тамыр ішіне енгізу, ципрофлоксацин таѓайындау

B) Жања м±здалѓан плазманы, б/і преднизолон таѓайындау

C) Асқ азанды жуу, фуразалидон таѓайындау

D) Тазартқ ыш клизма, ципрофлоксацин таѓайындау

E) Қ ±рсақ қ уысыныњ рентгенографиясы

{Д±рыс жауап}= А

{К‰рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Ж±қ палы аурулардыњ стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$008

Науқ ас 45 жаста емханаѓа келді. Эпиданамнезінде екі ай б±рын µт жолдарына операция жасапты. Шыѓарылѓаннан кейін µзін қ анаѓатты сезінген. Соњѓы ж±мада қ атты ә лсіреу, ж‰рек айну, тә беттіњ жоѓалуы, ірі буындардыњ ауруы, зә рдіњ қ арайуы пайда болды. Қ араѓанда тері жамылѓылары мен склерасы сарѓайѓан. Бауыр қ абырѓа доѓасынан 2, 5 см тµмен пальпацияланады, оныњ шеті тегіс, ауырмаѓан. Диагнозды нақ тылау ‰шін қ андай зерттеу ә дісін ж‰ргізген жµн?

A) anti HBcor Ig M, anti HAV Ig M

B) HBs Ag, anti HAV Ig M

C) HBs Ag, anti HBcor Ig M, anti HBcor Ig G, anti HCV Ig M

D) anti HBcor Ig G, anti HCV Ig M

E) anti HEV Ig M

{Д±рыс жауап}= С

{К‰рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Ж±қ палы аурулардыњ стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$009

Науқ ас 26 жаста, бизнесмен, емхана дә рігеріне мынадай шаѓымдармен келді: мойынында лимфа т‰йіндерініњ ±лѓаюына. Ауырѓанына жарты жыл болды. Дене қ ызуы қ алыпты. Объективті: Жаѓдайы қ алыпты. Алдыњѓы жә не артқ ы лимфа т‰йіндері 1, 0 см ±лѓайѓан, қ олтық асты-1, 5 см дейін, шап-1, 0 см, дейін тыѓыз-эластикалық консистенциялы, ауырмайды. Қ олда бірнеше инъекция іздері бар. Ішкі аѓзалар жаѓынан µзгеріс жоқ. Ішкі аѓзалар лимфа т‰йіндері ±лѓаймаѓан. Диагнозды нақ тылау ‰шін қ андай зерттеу ә дісін ж‰ргізген жµн?

А) Видаль реакциясына қ ан алу

В) ИФА қ ан алу

С) Райт реакциясына қ ан алу

D) Пауля-Буннел реакциясына қ ан алу

Е) Хеддлсон реакциясына қ ан алу

{Д±рыс жауап}= В

{К‰рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Ж±қ палы аурулардыњ стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$010

32 жасар науқ ас жұ қ палы ауруханағ а тү скенде бірінші тә улігінде қ атты бас ауруы, қ ұ су, температураның 41º С кө терілуі. Эпид. анамнезінде тә рбиеші болып жұ мыс істейді. Объективті қ арау кезінде есін біледі, бірақ кө зі жұ мылғ ан, сұ рақ тарғ а дұ рыс бірақ қ иындық пен жауап береді. Терінің сырты таза, тү сі сұ р, склералар инъекцирленген. Аң қ ада салыстырмалы гиперемиясы бар. Екі жақ тың Кернинг симптомы жә не желке бұ лшық етінің ригидтілік байқ алады. Қ андағ ы кө рсеткіштер: лейкоциттер 20*109/л, П-16%, С-74%, Л-10%, ЭТЖ-42 мм\ч. Алғ ашқ ыда қ андай емді тағ айындау қ ажет:

А) Пенициллин, преднизолон, маннитол

В) Диклофенак, супрастин, ципрофлоксоцин

C) Бисептол, фуросемид, лоперамид

D) Пенициллин, гентамицин, димедрол

E) Цефазолин, левомицитин, манитол

{Дұ рыс жауап}= А

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Жұ қ палы аурулардың стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$011

Науқ ас 26 жаста, лоқ су сезіміне, кө п қ ұ суғ а, жиі сұ йық, аз мө лшерде, қ ан аралас ү лкен дә ретке, ішінің тө менгі бө лігінің ауырсынуына шағ ымданып келді. Ауруын қ айнамағ ан суды ішумен байланыстырады. Болжам диагноз қ андай?

А) Сальмонеллез

В) Дизентерия

C) Холера

D) Иерсиниоз

E) Эшерихиоз

{Дұ рыс жауап}= В

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Жұ қ палы аурулардың стандартты анық тамалары жә не іс-шаралар алгоритмдері (Том1 - 2009. - 634 б;.том 2 –, 2011. – 901 б.) С. А.Ә міреев, Алматы.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$012

42 жастағ ы науқ ас жұ қ палы аурулар ауруханасына кө п рет фонтан тә різді қ ұ суғ а, кү ріш қ айнатпасы сипатты жиі сұ йық ү лкен дә ретке шағ ымданып жатқ ызылды. Қ арағ анда терісі мен кө рінетін кілегейлі қ абаттары қ ұ рғ ақ. Терісінің тургоры тө мендеген. Дене температурасы 35, 30С. Дене температурасының тө мендеуі себебі қ андай:

А) Дегидратация, метаболиттік ацидоз, гипокалиемия

В) Аденилциклазаның активациясы, электролиттер мен судың секрециясының жоғ арылауы

C) Дегидратация, гипокалиемия, ацидоз

D) Гемодинамика бұ зылысы, дегидратация

E) Дегидратация, гиповолемия, шумақ тық фильтрацияның тө мендеуі

{Дұ рыс жауап}= D

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Неврология_каз | Фтизиатрия_каз
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал