Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Онкология_ каз

 

$$$001

58 жастаѓы с‰т безі обырымен ауыратын науқ ас емделгенен кейін ‰ш жыл µткесін плеврит анық талды. Плевриттіњ этиологиясын анық тањыз;

А) Бронхоскопия кезінде

В) Қ ан анализы бойынша

С) Плевральді қ уысыныњ пункция кезінде

D) Аспирациялы с±йық ты цитологиялық зерттеу кезінде

E) Рентгеноскопия кезінде

{Д±рыс жауап} = D

 

$$$002

Радикальді ем жү ргізілетін қ атерлі ісіктермен ауыратын науқ астар қ андай клиникалық топқ а жатады:

А) I

В) II

С) III

Д) IV

Е) V

{Дұ рыс жауап} = В

$$$003

65 жастаѓы науқ асқ а 3 жыл б±рын кµлденењ тоқ ішек рагы бойынша хирургиялық ем ж‰ргізілді. Бақ ылау қ арау кезінде анастомоз аймаѓында рецидив табылѓан. Дә рігердіњ тактикасы.

A) 3 айдан кейін бақ ылау қ арау

B) 1 жылдан кейін бақ ылау қ арау

C) Симптоматикалық емге жіберу

D) Радикальді хирургиялық ем

E) Паллиативтік операция

{Д±рыс жауап} = D

{

$$$004

54 жастаѓы науқ ас, 15 см биіктікте тік ішек рагы, ісік кілегей жә не кілегеі асты қ абаттарымен шектелген. УДЗ жә не компьютерлік томографияда алыс метастаздар жоқ. Емді таѓайындањыз.

A) Хирургиялық

B) Сә улелік+ хирургиялық

C) Сә улелік+ хирургиялық + химиотерапия

D) Симптоматикалық ем

E) Химиялы сә улелік терапия

{Д±рыс жауап} = A

 

$$$005

Эндоскопиялыќ зерттеуде тік ішектіњ полипі аныќталды, аяќшасы бар, кµлемі 1, 5 см, I клин. топ. Дєрігердіњ тактикасы;

A) Динамикада баќылау

B) Радикалды операция

C) Симптоматикалыќ терапия

D) Эндоскопиялыќ полипэктомия

E) Химиосєулелік терапия

{Д±рыс жауап} = D

$$$006

60 жастағ ы науқ ас 8 ай бұ рын сол жақ сү т безінде ісікті байқ ады, дә рігерге қ аралмағ ан. 2 апта бұ рын онкодиспансерге жіберілген, онда сол жақ сү т безі обырының IV сатысы, ісіктің ыдырауы анық талғ ан. Асқ ыну себеб:

А) Диагностика қ ателігі

В) Толық емес қ арау

С) Дерттің жасырын жү руі

D) Дә рігерге дер кезде қ аралмау

E) Науқ асты ұ зақ уақ ыт қ арау

{Дұ рыс жауап} = D

{Кү рделік} = 2

 

$$$007

63 жастағ ы науқ ас шіріген жұ мыртқ а иісті қ ұ су, асқ азанның толып кетуі, эпигастральді аймақ та ауырсынулар, ә лсіздік шағ ымдарымен стацинарғ а тү сті. 4 ай ауырғ ан, терапевте қ аралып емделген. Кейінгі 6-7 кү ннен бері атап ө ткен шағ ымдар пайда болды. Эпигастральді аймақ та қ олғ а ісік білінеді, қ озғ алғ ыштығ ы шектелген, шолпыл шуы естіледі. Қ андай дерт дамығ ан:

А) Бауыр обыры

В) Асқ азан дистальді бө лігінің обыры

С) ЛГМ

D) Соқ ыр ішектің обыры

E) Ө кпе обыры

{Дұ рыс жауап} = В

 

$$$008

Науқ ас 67 жаста, 4 ай бұ рын тө с сү йегі артындағ ы пайда болғ ан ауырсыну бойынша терапевте қ аралып емделген. Бір апта бұ рын қ ою тамақ тың ө ң ештен ө тпеуі, ә лсіздік, тамақ тан кейін тамақ тү йіршіктерінің шығ уымен жө тел, дене қ ызуының жоғ арлауы шағ ымдарымен стационарғ а тү сті. Онкодиспансерде қ аралу барысында ө ң еш рагы диагнозы қ ойылды. Асқ ынуы:

А) Механикалық сарғ аю

В) Ішек ө тімсіздігі

С) Омыртқ а сү йектеріне метастаз

D) Ө ң ештік-бронхиальді жыланкө з

E) Асқ азан стенозы

{Дұ рыс жауап} = D

$$$009

65 жастағ ы науқ асқ а 3 жыл бұ рын кө лденең тоқ ішек обыры бойынша хирургиялық ем жү ргізілді. Бақ ылау қ арау кезінде анастомоз аймағ ында ө ршу табылғ ан. Дә рігердің тактикасы:

A) 3 айдан кейін бақ ылау қ арау

B) 1 жылдан кейін бақ ылау қ арау

C) Симптоматикалық емге жіберу

D) Радикальді хирургиялық ем

E) Паллиативтік операция

{Дұ рыс жауап} = D

{Кү рделік} = 3

{Оқ улық } = (Клиническая онкология, Абисатов Х.А., 2007г.)

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$010

Эндоскопиялық зерттеуде тік ішектің полипі анық талды, аяқ шасы бар, кө лемі 1, 5 см, I клин. топ. Дә рігердің тактикасы:

A) Динамикада бақ ылау

B) Радикалды ота

C) Симптоматикалық терапия

D) Эндоскопиялық полипэктомия

E) Химиосә улелік терапия

{Дұ рыс жауап} = D

$$$011

Тоќ ішектіњ кµкбауыр б‰рышыныњ обырымен ауратыњ науќасќа 2 жыл б‰рын гемиколонэктомия жасалѓан. Рецидивпен метастаздар жоќ. Дєрігердіњ тактикасы;

A) Динамикада баќылау

B) Радикалды операция

C) Симптоматикалыќ терапия

D) Эндоскопиялыќ полипэктомия

E) Химиосєулелік терапия

{Д±рыс жауап} = A

$$$012

65 жастаѓы с‰т безі обырымен T3N1M0 ауыратын науқ ас, эстроген-рецепторы оњ. Гормональді емі;

А) Ароматаза ингибиторлары

В) Эстрогендер

С) Антиэстрогендер

D) Прогестиндер

E) Кортикостероидтар

{ Д±рыс жауап } = С

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Акушерлік және гинекология_каз | Vocabulary. Английский язык для дизайнеров
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал