Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Акушерлік және гинекология_каз

$$$001

Босанудың белсенді кезең інде жатыр мойнының ашылу прогрессі тө мен деп саналады:

A) 2, 5 см/с

B) 2 см/с

C) 1см/с

D) 0, 5 см/с

E) 0, 3 см/с

{Дұ рыс жауап} = C

 

$$$002

Босанудың екінші кезең інде ә йел қ ай қ алыппен босанғ анда кө п қ ан жоғ алтуы мү мкін:

A) бү йірімен

B) тізелеп

C) вертикальді

D) арқ асымен аяқ тарын тірегенде

E) тізелеп-шынтақ пен тұ рғ анда

{Дұ рыс жауап} = C

$$$003

Жү ктілік кезінде ұ рық жағ дайын бақ ылау ү шін, қ андай зерттеу ең тиімді болып саналады:

A) Салмақ қ осуы

B) Жатыр тү бінің тұ ру биіктігін ө лшеу

C) Ұ рық тың жү рек қ ағ ысының жиілігін тың дау

D) Жү ктіліктің 16 аптасына дейін УДЗ зерттеу

E) Артериальді қ ан қ ысымын зерттеу

{Дұ рыс жауап} = B

Ә йелде, жү ктілігінің 37 аптасында анық талды: АҚ 140/90 мм сын.б., жалпы зә р сарабында – нә руыз 0, 35 г/тә у. Ең мү мкін диагноз қ айсысы:

A) Преэклампсияның жең іл дә режесі

B) Преэклампсияның орташа дә режесі

C) Преэклампсияның ауыр дә режесі

D) Эклампсия

E) Жү ктілікпен шақ ырылғ ан гипертензия

{Дұ рыс жауап} = A

$$$005

Қ абылдау бө ліміне ә йел, жү ктілігінің 36-37 аптасында, 2 апта бойына аяқ -қ олдарының сусің діленуіне шағ ымданып тү сті. Жалпы зә р сарабында нә руыз анық талмады, АҚ – 120/80 мм сын.б. Ең ық тимал диагноз қ айсысы:

A) Жү ктіліктің 36-37 аптасы. Преэклампсияның жең іл дә режесі

B) Жү ктіліктің 36-37 аптасы. Жү ктілікпен шақ ырылғ ан сусің ділену

C) Жү ктіліктің 36-37 аптасы. Преэклампсияның ауыр дә режесі

D) Жү ктіліктің 36-37 аптасы. Эклампсия

E) Жү ктіліктің 36-37 аптасы. Жү ктілікпен шақ ырылғ ан гипертензия

{Дұ рыс жауап} = B

 

$$$006

Отбасылық амбулаторияның дә рігер гинекологына жү кті ә йел 18 апталық жү ктілігімен келді, 2 аптаның ішінде дене салмағ ының тез ө суіне шағ ымданады. Объективті: іш айналымы 93см, жатыр тү бінің тұ ру биіктігі 20 см. Аяқ -қ олдарында ісіну жоқ. АҚ Қ, PS қ алыпты. Ең ық тимал диагноз жә не зерттеу ә дісі қ айсысы:

A) Жү ктіліктің 18 аптасы. Суегіздік. Қ ынаптық зерттеу.

B) Жү ктіліктің 18 аптасы. Жү ктілікпен шақ ырылғ ан ісіну. Жалпы зә р анализі

C) Жү ктіліктің 18 аптасы. Суегіздік. Ультрадыбысты зерттеу.

D) Жү ктіліктің 18 аптасы. Жү ктілер шемені.

E) Жү ктіліктің 18 аптасы. Суегіздік. Кардиотокография

{Дұ рыс жауап} = C

{

$$$007

Ана ө лімі кө рсеткіші келесідей есептеледі:

A) Жү ктілік тоқ тағ аннан кейін 42 кү н ішінде ө лген жү ктілер, босанушылар жә не босанғ ан ә йелдер саны /тірі нә рестемен босану саны х 100000

B) Босану кезінде ө лген ә йелдер саны/босану саны х 100000

C) Ө лген жү ктілер саны/босану саны х 100000

D) Босанғ аннан кейінгі кезең де 2 апта ішінде ө лген жү ктілер, босанғ ан жә не босанушы ә йелдер саны /тірі жә не ө лі нә рестемен босану саны х 100000

E) Жү ктілік тоқ тағ аннан кейін 2 апта ішінде ө лген жү ктілер, босанғ ан жә не босанушы ә йелдер саны /тірі нә рестемен босану саны х 100000

{Дұ рыс жауап} = A

 

$$$008

Климактерлік қ ан кетуде емдік-диагностикалық операцияның қ айсысы ең мақ сатты болып табылады:

A) гистероскопия

B) лапароскопия

C) жатыр қ уысын диагностикалық қ ырнау

D) қ осалқ ыларымен бірге тотальді гистероэктомия

E) сальпингоовариоэктомия

{Дұ рыс жауап} = C

{Кү рделілігі}= 2

$$$009

Қ азақ стан Республикасындағ ы ана ө лімі себебінің қ ұ рылымында бірінші орынды алады:

A) Жү ктілердің гипертензионды жағ дайлары

B) Акушерлік қ ан кетулер

C) Экстрагениталды патология

D) Жұ қ палар

E) Босану жарақ аты

{Дұ рыс жауап} = B

{Кү рделілігі}= 2

 

$$$010

16 жасар қ ыз, дә рігер акушер-гинекологқ а етекірінің болмауына шағ ымданып келді. Тексеруден ө ткеннен кейін диагноз қ ойылды: жалғ ан аменорея. Жалғ ан аменорея немен байланысты болуы мү мкін:
A) Цервикалді ө зекшенің атрезиясымен

B) Жатыр денесінің аплазиясымен

C) Гонада дисгенезиясымен

D) Гипотериозбен

E) Тестикулярлы феминизация синдромымен

{Дұ рыс жауап} = A

$$$011

Сыртқ а қ ан жоғ алтудың гемодинамикалық бұ зылыстармен сә йкес келмеуі сипатты:

A) Плацентаның толық тө мен орналасуымен

B) Плацентаның толық емес тө мен орналасуымен

C) Қ алыпты орналасқ ан плацентаның мерзімінен бұ рын сыдырылуымен

D) Жатыр жыртылуымен

E) Жатыр мойнының жыртылуымен

{Дұ рыс жауап} = C

{Кү рделілігі}= 2

 

$$$012

Қ ант диабетімен ауыратын ә йелдердің жү ктілігінде жиі кездесетін асқ ыну:

A) Истмико-цервикальді жеткіліксіздік

B) Ұ рық тың ірі болуы

C) Жү ктілікті кө тере алмау

D) Ұ рық та ақ аулардың дамуы

E) Гестоз

{Дұ рыс жауап} = B

{Кү рделілігі}= 2

{Оқ улық }= (Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных, Шехтман М.М., Москва, 2008 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$013

Плацентаның тө мен орналасуына кү дік туғ анда, ә йелдер кең есі дә рігерінің жү ргізуге қ ұ қ ы жоқ:

A) Анамнез жинауғ а

B) Сыртқ ы акушерлік зерттеуге

C) Қ ынаптық тексеруге

D) Ультрадыбыстық зерттеуге

E) Жатыр мойнын айнамен қ арауғ а

{Дұ рыс жауап} = C

{Кү рделілігі}= 2

{Оқ улық }= (Акушерство. Национальное руководство / под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$014

Жыныстық жетілу кезінде қ ыздардың организмінде келесі негізгі ө згерістердің бірі жү реді:

A) гипофиздің гонадотропты функциясының тежелуі

B) аналық бездердің гормональді функциясының белсенуі

C) ФСГ бө ліну ырғ ағ ы анық талмайды

D) ЛГ экскрециясының ретті «шың ы» анық талады

E) қ алқ анша безінің гормональді функциясының белсенуі

{Дұ рыс жауап} = B

{Кү рделілігі}= 2

{Оқ улық }= (Гинекологическая эндокринология детского и подросткового возраста, В.Ф. Коколина, Москва, 2005 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$015

Акушер-гинекологтың қ арауына бір апта бұ рын жұ қ палы аурулар ауруханасында ауыр қ ызамық пен жатып шық қ ан жү кті ә йел келді. Жү ктілік мерзімі 9-10 апта. Дә рігер тактикасы қ андай болады:

A) Дә румендітерапия жү ргізу

B) Гормондық терапияны тағ айындау жә не диспансерлік бақ ылауды жалғ астыру

C) Жү ктілікті ү зу

D) Жү ктілікті жалғ астыру

E) Ұ рық ақ ауын анық тағ ан жағ дайда жү ктілікті ү зу

{Дұ рыс жауап} = C

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных, Шехтман М.М., Москва, 2008 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$016

Науқ аста, жү ктілікті ү зу мақ сатында жасалғ ан қ ылмыстық араласудан 11 кү ннен кейін мынадай симптомкомплекс дамиды: ішінің тө менгі бө лігінің ауырсынуы, ә лсіздік, дене қ ызуының 390С дейін кө терілуі, ентігу, жыныс жолдарынан қ анды бө ліністер, олигурия, жө тел. Аталғ ан клиникалық бейнелердің сә йкес келу мү мкіндігі жоғ ары болып тұ р:

A) Асқ ынбағ ан инфицирленген абортқ а

B) Асқ ынғ ан инфицирленген абортқ а

C) Сепсиске

D) Септикалық шокқ а

E) Перитонитке

{Дұ рыс жауап} = B

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Гинекология. Национальное руководство/под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухин, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$017

6 жастағ ы қ ыз баланың шағ ымдары: сыртқ ы жыныс мү шелерінде ауырсыну сезім пайда болып, зә р шық қ аннан кейін ашу мен қ ышудың пайда болуы. Объективті: жалпы жағ дайы қ анағ аттанарлық. Сыртқ ы жыныс мү шелері сусің діленген, қ асығ ан іздердің қ ызаруы, қ ыздық пердесі бү тін, қ ынаптан - ірің ді бө лінділер байқ алады. Ректальді зерттеу кезінде – патология анық талмады. Сіздің болжам диагнозың ыз қ айсысы:

A) Вульвит

B) Спецификалық емес вульвовагинит

C) Вагинит

D) Бактериалды вагиноз

E) Глисттік жә не паразитарлық инвазия

{Дұ рыс жауап} = B

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Гинекологическая эндокринология детского и подросткового возраста, В.Ф. Коколина, Москва, 2005 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$018

Науқ асты тексеру кезінде анық талды: қ ынаптық бө лінділердің рН ортасы 4, 5-тен жоғ ары, қ ынап шырышының гиперемиясы, амин тесті оң, микроскопиялық зерттеу кезінде " кілтті жасушалар" анық талды. Ең ық тимал диагноз:

A) Спецификалық емес вагинит

B) Кандидозды вагинит

C) Бактериальді вагиноз

D) Трихомонадты кольпит

E) Қ ынапта бө где денемен шақ ырылғ ан вагинит

{Дұ рыс жауап} = C

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Гинекология. Национальное руководство/под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухин, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$019

20 жастағ ы босанатын ә йел, босанудың ІІІ кезең і. 30-40 секунд бойына кіндіктен бақ ылап тарту кезінде (плацентаның бө ліну белгілері жоқ) плацента тө мен тү спейді. Ә рі қ арай босанудың ІІІ кезең ін қ алай жү ргізген мақ сатты деп саналады:

A) окситоцинді қ айтадан енгізу

B) 20 минут бойына бала жолдасының бө ліну белгілерін кү ту

C) жатырдың келесі жақ сы жиырылуын кү тіп, кіндіктен бақ ылап тартуды қ айтадан жалғ астыру

D) кү штірек кү шпен кіндіктен бақ ылап тартуды қ айтадан жалғ астыру

E) метилэргометринді тамыр ішіне енгізу

{Дұ рыс жауап} = C

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= («Основные клинические протоколы и приказы МЗ РК по акушерству и неонатологии» Алматы, 2010ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$020

22 жастағ ы И., ә йелдер кең есінде жү ктіліктің 17-18 аптасымен диспансерлік есепте тұ р. Жү кті ә йелде кезең імен АҚ Қ 140/90 мм сын.б. дейін жоғ арылауы байқ алады. Шағ ымы жоқ. Тө менде аталғ ан алдын ала қ ойылғ ан диагноздардың қ айсысы ең ық тимал болып саналады:

A) жең іл прэклампсия

B) созылмалы гипертензия жең іл преэклампсияның қ осылуымен

C) жү ктілікпен шақ ырылғ ан гипертензия

D) созылмалы артериальді гипертензия

E) ауыр преэклампсия

{Дұ рыс жауап} = D

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= («Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных, Шехтман М.М., Москва, 2008 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$021

Перзентхананың қ абылдау бө ліміне босанғ ан ә йел баласымен бірге тү сті. 2 сағ ат бұ рын ү йінде босанғ ан. Жү ктілік кезінде учаскелік гинекологта есепте тұ рғ ан, толық тексеруден ө ткен. Жағ дайы қ анағ аттанарлық. Шағ ымы жоқ. Қ абылдау бө лімінде қ андай шараларды жасау керек:

A) Босану жолдарын қ арап, тырыспағ а қ арсы сары суды егу.

B) Жағ дайы қ анағ аттанарлық, сондық тан бірден физиологиялық бө лімге жатқ ызу керек

C) Жағ дайы қ анағ аттанарлық, сондық тан ә йел госпитализациялауғ а жатпайды

D) Босану жолдарын қ арап, қ ан мен зә р анализін тағ айындау

E) Ұ рық та офтальмобленореяның алдын алу шарасын жү ргізу

{Дұ рыс жауап} = A

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Акушерство. Национальное руководство / под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$022

Ә йелдер кең есіне 29 жастағ ы жү кті ә йел, ішінің тө менгі бө лігі мен бел аймағ ының ауырсынуына шағ ымданып келді. Жү ктілік мерзімі 15-16 апта. Анамнезінде: бір босану жә не ү ш медициналық тү сік болғ ан. Қ ынаптық зерттеу кезінде: жатыр мойнының қ ынаптық бө лігінің ұ зындығ ы 2, 5 см, сыртқ ы аң қ асы ү ң ірейіп тұ р, цервикалді ө зекше жабық, жатыр жү ктіліктің мерзіміне сә йкес ұ лғ айғ ан, жыныс жолдарынан бө лінділер шырышты, аз мө лшерде. Тө менде аталғ ан диагноздардың қ айсысы сай келеді:

A) ө здігінен тү сік болу қ аупі

B) ө здігінен басталғ ан тү сік

C) дамымағ ан жү ктілік

D) ұ рық кө піршігі

E) плацентаның тө мен орналасуы

{Дұ рыс жауап} = A

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Акушерство. Национальное руководство / под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$023

Босанатын ә йелде, нә ресте туылғ аннан 10 минуттан кейін жыныс жолдарынан қ анды бө лінулер пайда болды. Бала жолдасының бө ліну белгілері бар. Қ ан жоғ алту 250, 0. Дә рігер акушер-гинекологтың ә рекеті қ андай болады:

A) бала жолдасын қ олмен бө ліп алу

B) сыртқ ы ә дістерді қ олданып, бала жолдасын бө ліп шығ ару

C) 5 ЕД окситоцинді 400, 0 физ.сұ йық та тамыр ішіне тамшылатып егу

D) іштің тө менгі бө лігіне мұ з қ ою

E) метилэргометринді тамыр ішіне егу

{Дұ рыс жауап} = B

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Акушерство. Национальное руководство / под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$024

Ауыр преэклампсияны диагностикалау ү шін қ андай критерийлер қ олданылады:

A) Диастолалық қ ан қ ысымы > 100mmHg Систолалық қ ан қ ысымы > 160mmHg, 300мг немесе одан да кө п протеинуриямен

B) Диастолалық қ ан қ ысымы > 90mmHg Систолалық қ ан қ ысымы > 140mmHg 200мг немесе одан да кө п протеинуриямен

C) Диастолалық қ ан қ ысымы > 100mmHg Систолалық қ ан қ ысымы > 160mmHg, протеинуриясыз

D) Диастолалық қ ан қ ысымы > 90mmHg Систолалық қ ан қ ысымы > 140mmHg, протеинуриясыз

E) Диастолалық қ ан қ ысымы = 80 mmHg Систолалық қ ан қ ысымы =120 mmHg, 300мг немесе одан да кө п протеинуриямен

{Дұ рыс жауап} = A

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= («Основные клинические протоколы и приказы МЗ РК по акушерству и неонатологии» Алматы, 2010ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$025

Алғ аш жү кті ә йел, жасы 30-да, ә йелдер кең есіне жү ктіліктің 10-11 аптасында ә лсіздікке, бас айналуына, қ ұ суғ а шағ ымданып келді. Тә улігіне 10 ретке дейін қ ұ сқ ан. Бір аптаның ішінде 1 кг салмақ жоғ алтқ ан. Терісі бозғ ылт, тілі ақ жабынмен жабылғ ан. АҚ 100/60 мм сын. б. Ең ық тимал диагноз қ айсысы?

A) Жү ктіліктің 10-11 аптасы. Жү ктілер қ ұ суының жең іл тү рі

B) Жү ктіліктің 10-11 аптасы. Жү ктілер қ ұ суының орташа тү рі.

C) Жү ктіліктің 10-11 аптасы. Жү ктілер қ ұ суының ауыр тү рі.

D) Жү ктіліктің 10-11 аптасы. Жедел гастрит.

E) Жү ктіліктің 10-11 аптасы. Тамақ пен улану.

{Дұ рыс жауап} = B

{Кү рделілігі}= 3

{Оқ улық }= (Акушерство. Национальное руководство / под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007 ж.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$026

35 жастағ ы ә йелде жатырішілік спиральді алғ аннан кейін қ ырындыны гистологиялық зерттеу кезінде эндометрий гиперплазиясы анық талды. Дә рігердің ең ық тимал тактикасы қ айсы:

А) Гестагендермен емдеу

В) Андрогендермен емдеу

С) Бақ ылау

D) Операция

Е) Антибактериалді терапия

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фтизиатрия_каз | Онкология_ каз
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.027 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал