Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Передмова. Проектор з навчальної


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Проектор з навчальної

Та методичної роботи

М.М.Касьяненко

Р.

Методичні рекомендації

По виконанню індивідуальних науково-дослідних завдань

з курсу «Криміналістика»

для підготовки бакалаврів галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

та 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

Ірпінь 2012

 

Методичні рекомендації складено на основіробочої навчальної програми з курсу «Криміналістика», затвердженої в 2011 році.

Автори А. М. Лазебний, ст. викладач

кафедри кримінального права,

Процесу та криміналістики

О. В. Линник, асистент кафедри

Кримінального права, процесу

Та криміналістики

Рецензент Н.А. Потомська, заст. зав. кафедрою загально – юридичних дисциплін Міжрегіональної фінансово-юридичної академії, к.ю.н.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, протокол №____ від “____” ____________2012 р.

Завідувач кафедри

Д.ю.н., професор П.В. Цимбал

 

Погоджено на засіданні вченої ради юридичного факультету,

протокол №____ від „_____”__________2012р.

 

Голова вченої ради

Юридичного факультету

К.ю.н., доцент М.О. Мацелик

Завідувач

Навчально-методичного відділу О.О. Бойко-Слобожан

Реєстр. №_____ від „____”______________2012 р.

Зміст

№ п/п З м і с т Стор.
1. Передмова 4-5
2.     Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.   6-42
3.   Порядок подання та захист індивідуального навчально-дослідного завдання.    
4.   Література    
5. Додаток  

 

 

Передмова

 

У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота розглядається як один з основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну частину його навчального навантаження.

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.

Важливою формою організації навчання є індивідуальні завдання. Вони мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці (роз­рахунково-графічні, розрахункові, аналітичні, контрольні роботи, у т. ч. – курсові роботи чи проекти).

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, у тому числі студенти, які навча­ються на різних факультетах і спеціальностях.

Різновидом індивідуальних занять є індивідуальні на­вчально-дослідні завдання (ІНДЗ), які відповідають інноваційним технологіям на­вчання. ІНДЗ - вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни.

ІНДЗ виконуються з нормативних дисциплін всіх циклів навчального плану і є складовою структурною частиною навчальної дисципліни. ІНДЗ, як і інші модулі в межах залікового кредиту, оцінюється і має питому частку в підсумковій оцінці залікового кредиту. За весь період вивчення дисципліни кожен студент виконує тільки одне індивідуальне навчально-дослідне завдання, з переліку запропонованих в навчально-методичному комплексі дисципліни.

Мета індивідуального навчально-дослідного завдання – самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання — це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Структура індивідуального навчально-дослідного завдання (орієнтовна):

· вступна частина;

· описова частина;

· заключна частина;

· додатки (за необхідності).

 

Види індивідуальних навчально-дослідних завдань:

· Складання протоколу огляду місця події.

· Складання схеми огляду місця події.

· Фотографування огляду місця події відповідно до вимог судової фотографії.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал