Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поділ дієслів на дієвідміни.


Більшість дієслівних форм у польській мові твориться від основи інфінітива або основи теперішнього часу.

У польській мові в теперішньому часі розрізняємо 4 дієвідміни.

I. До І дієвідміни належать дієслова, які в 1та 2ос. одн. мають закінчення –ę, -esz:

kupuj ę, kupuj esz; maluj ę, maluj esz; pisz ę, pisz esz.

II. До ІI дієвідміни належать дієслова, які в 1та 2ос. одн. мають закінчення – ę, -isz/ysz:

chodz ę, chodz isz; widz ę, widz isz; licz ę, licz ysz

III. До ІII дієвідміни належать дієслова, які в 1та 2ос. одн. мають закінчення –am, -asz:

wit am, wit asz; czyt am, czyt asz; pozdrawi am, pozdrawi asz

IV. До ІV дієвідміни належать дієслова, які в 1та 2ос. одн. мають закінчення –em, -esz:

umi em, umi esz; rozumi em, rozumi esz

Дієслова І дієвідміни.

I koniugacja czasownikó w

-emy
-esz -ecie
-e

рachną ć, pakować

liczba pojedyncza liczba mnoga

1 os. pachn ę, pakuj ę 2 os. pachni esz, pakuj esz 3 os. pachni e, pakuj e 1 os. pachni emy, pakuj emy 2os. pachnie cie, pakuje cie 3os. pachn ą, pakuj ą

 

Proszę przeczytać tekst „Dzień pana Adama” i podkreś lić czasowniki I koniugacji.

Codziennie rano wstaję bardzo wcześ nie. Szybko gimnastykuję się i myję. Pó ź niej piję kawę z mlekiem lub ze ś mietanką. Cał uję ż onę i idę do biura. Kiedy jest bzydka pogoda, jadę autobusem lub tramwajem. Chę tnie obserwuję ludzi, któ rzy podró ż ują razem ze mną.

Pracuję duż o. Piszę listy i telefonuję. Czasem dyskutuję z dyrektorem. Wtedy ś miejemy się i ż artujemy. Razem planujemy pracę i razem kierujemy biurem. Pan dyrektor bardzo mnie szanuje.

Dlaczego wię c nie czuję się dobrze? Dlaczego tak szybko się denerwuję? Moż e brakuje mi urlopu? Chyba ż yję za monotonnie. Już tak dł uż ej nie mogę. Potrzebuję sł oń ca, spokoju, ś piewu ptakó w.

 

Дієслова ІІ дієвідміни.

II koniugacja czasownikó w

-imy/-ymy
-isz/-ysz -icie/-ycie
-i/-y

 

 

widzieć, sł yczeć

liczba pojedyncza liczba mnoga

1 os. widzę sł yszę 2 os. widzisz sł yszysz 3 os. widzi sł yszy   1 os. widzimy sł yszymy 2os. widziciesł yszycie 3os. widzą sł yszą

Proszę przeczytać tekst „Czy boisz się myszy? ”. Podkreś lić czasowniki II koniugacji.

- Anno, dlaczego stoisz na krześ le?

- Ponieważ bardzo boję się myszy.

- Czy to z tego powodu krzyczysz?

- Tak, wrzeszczę z tego powodu. Przecież sł yszysz.

- Chyba musisz prosić mnie o pomoc.

- Nigdy o nic cię nie proszę, ale teraz…

- Teraz to robisz?

- Robię, bo muszę.

- Moż e wolisz zadzwonić po policję?

- Dlaczego kpisz?

- Nie kpię. Tylko trochę ś mieszy mnie ta cał a sytuacja.

- Piotrze, czy lubisz patrzeć, jak cierpię?

- Przecież nie patrzę.

- Wię c zrobisz coś wreszcie?

- Wł aś nie o tym myś lę.

- Widzę, ż e doskonale się bawisz.

- Chyba nie mó wisz tego poważ nie?

- To dlaczego nic nie robisz?

- Dlatego, ż e...

- Dlatego, ż e ty też boisz się myszy. Prawda? Czemu milczyszy?

- Wstydzę się.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал