Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жолдық деректер


Символдардан тұ ратын жолдар туралы біз 6-ші лекцияда ә нгімелескенбіз. Pascal ABC-те жолдар string типіне ие жә не саны 255-тен аспайтын символдардан тұ рады. Сипаттау барысында:

var s: string;

s айнымалы ү шін 256 байт орын беріледі, бұ л кезде нө лінші байтта жолдың ұ зындығ ы туралы мә лімет сақ талады.

Жадыны ү немдеу ү шін сипаттаудың келесі тү рі кө зделген:

var s1: string[40];

Бұ л жағ дайда жол ү шін 41 байт орын беріледі (нө лінші байт – жолдың ұ зындығ ына). s1 айнымалығ а 40 символдан асатын жолды меншіктеген жағ дайда артық символдар алынып тасталады да s1 жолдың ұ зындығ ы 40 байт болып есептеледі.

s1+s1 тү рдегі конкатенация операциясы орындалғ анда нә тиже string типті жол болып саналады, яғ ни 256 байт орын алады. Бырақ, егер конкатенация барысында нә тиже 255 символдан артық орын алатын болса, онда программа қ ателікпен аяқ талады.

Жолдағ ы символдарғ а индексті пайдалану арқ ылы сілтеуге болады: s[i] – жолдағ ы i-ші символды белгілейді. Нө лінші s[0] символғ а сілтеу қ ате болып саналады. Жолдың ұ зындығ ын ө згерту ү шін SetLength процедурасын пайдалану керек. Егер индекс i жолғ а берілген жадының шегінен шығ ып кететін болса, онда қ ате туралы хабарлама беріледі. Бырақ, егер индекс i тек жол ұ зындығ ының шектерінен ғ ана шығ ып кетсе, онда қ ате туралы хабарлама берілмейді.

Жолдармен жұ мыс жасауғ а арналғ ан стандартты процедуралар мен функциялар кестеде келтірілген

Кесте 11.1

Жолдармен жұ мыс жасауғ а арналғ ан стандартты процедуралар мен функциялар

Аталуы жә не параметрлер Процедура немесе функция Параметрлердің типтері Қ айтарылатын мә ннің типі Амал
Length(s) функция s - string integer s жолдың ұ зындығ ын қ айтарады
Copy(s, index, count) функция s - string, index, count - integer string index позициясынан бастап s жолдың ұ зынды-ғ ы count болатын ішкі жолды қ айтарады
Delete(s, index, count) процедура s - string, index, count - integer   index позициясынан бастап s жолдың count символдарын жояды
Insert(subs, s, index) процедура s, subs - string, index - integer   index позициясынан бастап s жолғ а subs ішкі жолды кірістіреді
Pos(subs, s) функция s, subs - string integer s жолда бірінші рет кездесетін subs ішкі жолдың позициясын (немесе егер ішкі жол табылмаса 0) қ айтарады.
SetLength(s, n) процедура s - string, n - integer   s жолдың ұ зындығ ын n-ге тең етіп орнатады
Str(x, s) Str(x: n, s) Str(x: n: m, s) процедура s - string, x - integer, n, m - integer   x-ті жолдық бейнелеуге тү рлендіреді (2-i жә не 3-i жағ дайда n жә не m арқ ылы орнатылатын форматқ а сә йкес) жә не нә тижені s жолғ а жазады
Val(s, v, code) процедура s - string, v - integer, code - integer   s жолды сандық бейнелеуге тү рлендіреді де нә тижені v айнымалығ а жазады. Егер тү рлендіру мү мкін болса онда code айнымалығ а 0, егер мү мкін болмаса онда code-ге нө льдік емес мә н қ айтарылады.
Concat(s1,..., sn) функция s1,..., sn - string string s1,..., sn жолдардың қ осылу нә тижесі болып табылатын жолды қ айтарады. Нә тиже s1+s2+...+sn ө рнектін нә тижесімен бірдей
IntToStr(i) функция i - integer string бү тін санды жолғ а тү рлендіреді
StrToInt(s) функция s - string integer жолды бү тін санғ а тү рлендіреді. Егер тү рлен-діру мү мкін болмаса, онда қ ате орын алады
FloatToStr(r) функция r - real string нақ ты санды жолғ а тү рлендіреді
StrToFloat(s) функция s - string real жолды нақ ты санғ а тү рлендіреді. Егер тү рлен-діру мү мкін болмаса, онда қ ате орын алады
UpCase(c) функция c - char char жоғ ары регистрге тү рлендірілген с символды қ айтарады
LowCase(c) функция c - char char тө менгі регистрге тү рлендірілген с символды қ айтарады
UpperCase(s) функция s - string string жоғ ары регистрге тү рлендірілген s жолды қ айтарады
LowerCase(s) функция s - string string тө менгі регистрге тү рлендірілген s жолды қ айтарады
Trim(s) функция s - string string s жолдың бастапқ ы жә не соң ғ ы бос орындары жойылғ ан кө шірмесін қ айтарады
TrimLeft(s) функция s - string string s жолдың бастапқ ы бос орындары жойылғ ан кө шірмесін қ айтарады
TrimRight(s) функция s - string string s жолдың соң ғ ы бос орындары жойылғ ан кө шірмесін қ айтарады

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал