Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Программаның құрылымы. Алгоритмнің схемасынан программаға өту


Сонымен, жоғ арыда айтылғ андай, Паскаль тіліндегі программа тақ ырыптан, сипаттау бө лімдерінен жә не операторлар бө лімдерінен тұ рады.

Программаның Тақ ырыбы программаның аталуын қ амтиды, мысалы:

Program PRIM;

Сипаттау бө лімдері қ осылатын библиотекалар (модулей) бө лімдерін, таң баларды сипаттау бө лімін, тұ рақ тыларды сипаттау бө лімін, типтерді сипаттау бө лімін, айнымалыларды сипаттау бө лімін, процедуралар мен функцияларды сипаттау бө лімін қ амтуы мү мкін.

Модульдерді сипаттау бө лімі USES қ ызметші сө зімен анық талады да PASCAL жү йесінің қ ұ рамына кіретін жә не тұ тынушының ө зі жазғ ан қ осылатын модульдер (библиотекалар) атауларын қ амтиды. Модульдерді сипаттау бө лімі сипаттау бө лімдерінің ішінде бірінші болуы тиіс. Модульдердің атаулары бір-бірінен ү тірлер арқ ылы ажыратылады:

uses CRT, Graph;

Программадағ ы кез келген операторды таң ба арқ ылы белгілеп қ оюғ а болады. Таң ба ретінде тө рт цифрдан аспайтын таң басыз бү тін сандар немесе атауларды қ олдануғ а болады. Таң ба оператордың алдында қ ойылады жә не одан қ ос нү кте арқ ылы ажыратылады. Программада пайдаланылатын барлық таң балар таң баларды сипаттау бө лімі нде санақ талып шығ уы тиіс, мысалы: label 3, 471, 29, Quit;

Тұ рақ тыларды сипаттау атауларды тұ рақ тылардың синонимдері ретінде пайдалануғ а мү мкіндік береді, оларды тұ рақ тыларды сипаттау бө лімі нде анық тау керек:

const K = 1024; MAX = 16384;

Айнымалыларды сипаттау бө лімі нде программада пайдаланылатын барлық айнымалылардың типтерін анық тау керек:

var P, Q, R: Integer;

A, B: Char;

F1, F2: Boolean;

Паскаль-программасында программаның барлық компоненттері оларды пайдалануғ а дейін міндетті тү рде сипатталынуы тиіс.

Операторлар бө лімі қ ызметші begin... end сө здерінің арасында операторлардың тізбектілігін қ амтығ ан қ ұ рама оператор болып табылады.

Операторлар бір-бірінен "; " символы арқ ылы ажыратылады. Программаның мә тіні нү ктемен аяқ талады.

Сипаттаулар мен операторлардан басқ а Паскаль-программа тү сініктемелер ді қ амтуы мү мкін, олар { фигуралық жақ шалардың арасына жазылғ ан символдардың еркін тізбегі болып табылады }.

Қ ажет болса, Паскаль-программаның мә тіні компиляциялау кілттерін қ амтуы мү мкін, олар компиляциялау режимін басқ аруғ а мү мкіндік береді. Синтаксистикалық тұ рғ ыда компиляциялау кілттері тү сініктемелер сияқ ты жазылады. Компиляциялау кіліті $ символын жә не + (режимді қ осу) немесе - (режимді ө шіру) таң басы ілескен ә ріп-кілтті қ амтиды. Мысалы:

{$E+} - математикалық сопроцессорды эмуляциялау;

{$F+} – процедуралар мен функцияларды шақ ырудың алыс типін қ алыптастыру;

{$N+} - математикалық сопроцессорды қ олдану;

{$R+} – аралық тардың шекараларын шығ уды тексеру.

Кейбір компиляциялау кілттері параметрді қ амтуы мү мкін, мысалы:

{$I файл_аталуы} - компиляцияланылатын программа мә тініне аталғ ан файлды қ осу.

Герон формуласы бойынша ү шбұ рыштың ауданын есептейтін жай программаның жазылу мысалы:

Program TRIANG;

var A, B, C, S, P: Real;

begin

Read(A, B, C);

WriteLn(A, B, C);

P: =(A+B+C)/2;

S: =Sqrt(P*(P-A)*(P-B)*(P-C));

WriteLn('S=', S: 8: 3)

end.


Лекция


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал