Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Массивтер


Индекстік массив (кейбір программалау тілдерінде кесте, қ атар) — оларғ а қ ол жеткізу индексі бойынша жү зеге асырылатын, жадыда тікелей бірінен кейін бірі орналасқ ан біртипті айнымалылардың атау берілген жиынтығ ы.

Массивтің индексі – массивтің нақ ты бір элементіне сілтейтін бү тін сан немесе бү тінге келтірілетін типтің мә ні.

JavaScript, PHP, Ruby сияқ ты бір қ атар скриптік тілдерде сонымен қ атар ассоциативті массивтер қ олданылады. Оларда айнымалылардың біртипті болуы міндетті емес жә не оларғ а қ ол жеткізуді индекс бойынша жү зеге асыру міндетті емес.

Сонымен, массивтер компоненттің типі деп аталатын бір типтегі компоненттердің фиксацияланғ ан мө лшер санын қ амтиды. Массивтің сипатталуында компоненттің типі of сө зден кейін ілеседі. Индекстік типтерде массивтің ә р ө лшемі ү шін біреуден элементтер саны кө рсетіледі.

Рұ қ сат етілген индекстік типтер болып ұ зын бү тіннен жә не ұ зын бү тіннің ішкі диапазондарынан басқ а барлық реттік типтер болып табылады. Элементтер саны ә р индекстік типтегі мә ндер санына тең. Ө лшемдер саны шектелмеген. Массив типін сипаттау мысалы: array[1..100] of real

Егер массив типіндегі элемент типі де массив болса, онда нә тижені массивтердің массиві немесе кө пө лшемді бір массив ретінде қ арастыруғ а болады. Мысалы, array[boolean] of array[1..100] of array[Size] of real – ды компилятор дә л array[boolean, 1..10, Size] of real сияқ ты интерпретациялайды, сонымен қ атар: packed array[1..10] of packed array[1..8] of Boolean ө рнекті packed array[1..10, 1..8] of boolean ретіндежазуғ а болады. Массив элементтеріне қ ол жеткізу ү шін бір немесе бірнеше индекстері жақ шаларғ а алынғ ан массив идентификаторын кө рсету керек. Мысалы: a[i, j]: = 1. packed array[m..n] of char мұ ндағ ыm < n, тү рге ие болатын массив типі қ апталғ ан (упакованный) жолдық тип деп аталады (packed сө зін жазбай тастап кетуге болады, себебі ол Паскальда ә серін тигізбейді). Қ апталғ ан жолдық тип массивтердің басқ а типтеріне тә н емес бірнеше қ асиеттерге ие. Типтерді сипаттау бө лімін ұ йымдастыру мысалы:

type Range = integer; Number = integer; Color = (red, green, blue); TextIndex = 1..100; TestValue = -99..99; TestList = array[TestIndex] of TestValue; TestListPtr = ^TestList; Date = record year: integer; month: 1..12; day: 1.. 31; end; MeasureData = record when: Date; count: TestIndex; data: TestListPtr; end; {жалғ асы} MeasureList = array[1..50] of MeasureData; Name = string[80]; measureList = array[1..50] of MeasureData; Sx = (male, female); Person = ^PersonData; PersonData = record name, firstName: Name; age: integer; married: boolean; father, child, sibling: Person; case s: Sx of male: (bearded: boolean); female: (pregnant: boolean); end; People = file of PersonData; IntFile = file of integer

Бұ л мысалда Range, Number жә не integer барабар (ұ қ сас) типтер болып табылады. TestIndex типі Number, Range жә не integer типтеріне жай ү йлесімді жә не меншіктеу бойынша ү йлесімді бырақ барабар емес.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал