Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Алгоритм құрылымдарының түрлері.


Негізінде, алгоритмдердің сызық тық, тармақ талу, параллель жә не циклдік қ ұ рылымдарын қ арастырады.

Цикл — программалаудың жоғ ары дең гейлі тілдерінде нұ сқ аулар жиынтығ ын қ айталап бірнеше рет орындау ү шін арналғ ан басқ арушы қ ұ рылымның тү рі. Сонымен қ атар, басқ а тә сілмен (мысалы, шарт бойынша ө ту арқ ылы) ұ йымдастырылғ ан кезкелген кө п рет орындалатын нұ сқ аулар тізбегі болуы мү мкін.

Сурет 4.2 – Сызық ты жә не тармақ талу алгоритмдерінің блок-схема мысалдары

Кө п рет орындалу ү шін арналғ ан нұ сқ аулар тізбегі, цикл тұ лғ асы деп аталады. Цикл тұ лғ асының бір рет орындалуы итерация деп аталады. Кезекті мә рте итерация орындалатындығ ын немесе цикл аяқ талатындығ ын анық тайтын ө рнек шығ у шарты немесе цикл аяқ талу шарты деп аталады (немесе оның ақ ихаттығ ының интерпретациялануына тә уелді– циклді аяқ тау немесе жалғ астыру қ ажеттілігі белгісі ретінде жалғ астыру шарты деп аталады). Итерацияның ағ ымдағ ы нө мірін сақ тайтын айнымалы цикл итерацияларын санауыш немесе жай цикл санауышы деп аталады. Циклдың санауышты қ амтуы міндетті емес, санауыштың жалғ ыз болуы міндетті емес – циклден шығ у шарты цикл ішінде ө згеретін бірнеше айнымалыларғ а тә уелді болуы мү мкін, немесе сыртқ ы шарттар арқ ылы анық талуы мү мкін (мысалы, белгілі бір уақ ыттың басталуына), соң ғ ы жағ дайда санауыш мү лдем қ ажет болмауы да мү мкін.

Кез келген циклды орындау цикл айнымалыларын бастапқ ы инициализациялауды, шығ у шартын тексеруді, цикл тұ лғ асын орындауды жә не ә р итерацияда цикл айнымалысын жаң артуды қ амтиды. Сонымен қ атар, программалау тілдерінің кө бісі циклді мезгілден бұ рын аяқ тау, яғ ни шығ у шартының ақ ихаттылығ ына тә уелсіз циклден шығ у қ ұ ралдарын ұ сынады.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал