Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Программаларды құру құралдары


Ең жалпы жағ дайда таң дап алынғ ан программалау тілінде программаны қ ұ ру ү шін келесі компоненттер қ ажет:

1.Мә тіндік редактор. Программа мә тіні ә детте ағ ылшын тілі сө здерінен шығ атын кілттік сө здер жә не тү рлі операцияларды жазуғ а арналғ ан стандартты символдар жиынтығ ы арқ ылы жазылатын болғ андық тан ол мә тінді кез-келген редакторда қ алыптастыруғ а, нә тижесінде программаның бастапқ ы мә тінің қ амтитын мә тіндік файл алуғ а болады. Бырақ, нақ тылы программалау тіліне бағ ытталғ ан жә не мә тінді енгізу барысында кілттік сө здер мен идентификаторларды тү рлі тү спен жә не шрифттермен ерекшелеуге мү мкіндік беретін арнайы редакторларды пайдаланғ ан ың ғ айлы. Ондай редакторлар барлық танымал тілдер ү шін қ ұ рылғ ан жә не олар тікелей енгізу барысында программа синтаксисінің дұ рыстығ ын автоматты тү рде тексере алады.

2. Бастапқ ы мә тін программа-компиляторарқ ылы машиналық кодқ а аударылады. Егер синтаксис қ ателері анық талатын болса, онда нә тижелі код қ ұ рылмайды. Бұ л кезең де дайын программаны алуғ а болады, бырақ жиі жағ дайда оғ ан кейбір компоненттер жетіспейді, сондық тан компилятор ә детте аралық объектілі код (екілік файл, стандартты кең ейтілімі.OBJ) береді.

3. Ү лкен программаның бастапқ ы мә тіні ә детте бірнеше тасымалдаушылардан (бастапқ ы мә тіндерді қ амтығ ан файлдардан) тұ рады, себебі барлық мә тіндерді бір файлда сақ тау ың ғ айсыз – оларды тү сіну қ иын. Ә р модуль объектілі кодты қ амтитын жеке файлғ а компиляцияланады, кейін оларды бір бұ тінге біріктіру қ ажет.

Сонымен қ атар, оларғ а тү рлі стандартты функцияларды іске асыратын (мысалы, sin немесе cos математикалық функцияларын есептейтін) ішкі машиналық кодын қ осу керек. Мұ ндай функциялар компилятормен бірге берілетін библиотекаларда (стандартты кең ейтілуі.LIB файлдарында), қ амтылғ ан. Модульдердің генерацияланғ ан коды мен оғ ан қ осылғ ан стандартты функцияларды бір бү тінге жай ғ ана біріктіру емес, ал ондай біріктіруді операциялық жү йе талаптарын ескере отырып орындау керек, демек, белгілі бір форматқ а сә йкес программаны алу.

Объектілі код арнайы программа – байланыстар редакторы немесе жинақ таушы арқ ылы ө ң деледі. Ол программа объектілі модульдер мен стандартты функциялардың машиналық кодтарын библиотекадан тауып алып біріктіреді жә не шығ ысында жұ мысқ а қ абілетті қ осымшаны – нақ тылы платформа ү шін орындалушы кодты қ алыптастырады.

Егер бір себептерге байланысты объктілі модульдердің бірі немесе қ ажетті библиотека табылмағ ан болса (мысалы библиотеканы қ амтығ ан каталог дұ рыс кө рсетілмеген) онда жинақ таушы қ ателік туралы хабарлайды да дайын программа пайда болмайды.

4. Орындалушы код – ол аяқ талғ ан программа, оны қ ажетті операциялық жү йе орнатылғ ан кез-келген компьютерде іске қ осуғ а болады. Ә детте, нә тижелі файлдың кең ейтілуі.ЕХЕ.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал