Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Деректердің стандартты типтері


Енгізілген жай бү тінсанды типтер:

Тип Диапазон Формат
қ ысқ а бү тін бү тін ұ зын бү тін ұ зындығ ы байт ұ зындығ ы сө з Shortint Integer Longint Byte Word -128.. 127 -32768.. 32767 -2147483648.. 2147483647 0.. 255 0.. 65535 таң балы 8 бит таң балы 16 бит таң балы 32 бит таң басыз 8 бит таң басыз 16 бит
       

Нақ ты типке цифрлар саны бекітілген жылжымалы ү тірлі форматта бейнеленілуі мү мкін болатын нақ ты сандардың ішкі жиыны жатады. Мә ннің жылжымалы ү тірлі форматта жазылуы ә детте m∙ x∙ be=n болатындай ү ш m, b жә не e мә нді қ амтиды, мұ ндағ ы b ә рдайым 2 – ге тең, ал m жә не e нақ ты типтің диапазонындағ ы бү тінсанды мә ндер болып табылады.Бұ л m жә не e мә ндері ары қ арай нақ ты санды бейнелеу аралығ ын жә не дә лділігін анық тайды.

Кірістірілген жай нақ ты типтер:

Тип Цифрлар Диапазон
нақ ты дара дә лділік екі еселенген дә лділік жоғ арылатылғ ан дә лділік кү рделі Real Single Double Extended Comp 11 ден 12 дейін 7 ден 8 дейін 15 ден 16 дейін 19 ден 20 дейін 2.9x10-39 ден 1.7x1038 дейін 1.5x10-45 ден 3.4x1038 дейін 5.0x10-324 ден 1.7x10308 дейін 1.9x10-4951 ден 1.1x104932 дейін -2x1065+1 ден +2x1065+1 дейін
       

Символдық (char) типті мә ндер жиыны ASCII кодының символдарының кең ейтілген жиынтығ ына сә йкес реттелген символдар болып табылады. Ord (Ch) функцияны шақ ыру барысында Ch – тың реттік нө мірі қ айтарылады, мұ ндағ ы Ch – символдық типтегі мә н. Символдық типтің кез келген мә нін стандартты Chr функция арқ ылы алуғ а болады.

Бульдік типтегі мә ндер тұ рақ тылардың кірістірілген False жә не True идентификаторлары арқ ылы белгіленеді. Бульдіктип санақ талатын болғ андық тан осы мә ндер арасында келесі қ атынастар орын алады:

False < True Ord(False)=0 Ord(True)=1 Succ(False)=True Pred(True)=False

Тип кесіндісі – негізгі тип деп аталатын реттік типтегі мә ндер аралығ ы болып табылады. Тип кесіндісін анық тау ішкі аралық тағ ы ең кіші жә не ең ү лкен мә ндерді қ амтиды. Тип кесінділері мысалдары:

0..99 -128..127 club..heart 1944..2002

Ол келесі тұ рақ ты1... тұ рақ ты2 – ге ие. Тұ рақ тылардың екеуі де бірдей бір реттік типке ие болуы тиіс. a..b тү рге ие болатын типтер кесінділері a b -дан кіші немесе тең екіндігін болжайды. Тип кесіндісінің айнымалысы негізгі тип айнымалысының барлық қ асиеттеріне ие, бырақ орындау кезең інде оның мә ні кө рсетілген аралық та жатуы тиіс.

Лекция

6.1 Тұ рақ тылар. Айнымалылар Таң балар.

Тұ рақ тылар программаның орындалу барысында мә ні ө згермейтін шама. Олар cоnst қ ызметші сө зімен белгіленетін сипаттау бө лімінде жарияланады.

Айнымалылар программаның орындалу барысында мә ні ө згеретін шамалар. Олар var қ ызметші сө зімен белгіленетін сипаттау бө лімінде жарияланады.

Таң ба 0 ден 9999 дейінгі аралық та жататын цифрлар тізбегі болып табылады. Бастапқ ы нө льдер мағ ыналы емес. Таң балар goto (ө ту) операторларымен бірге пайдаланылады. Таң балар ретінде функциялардың идентификаторларын пайдалануғ а рұ қ сат етіледі. Таң ба міндетті тү рде label бө лімінде сипатталады жә не қ ос нү кте арқ ылы оператордың алдында жазылады. 1-ші қ осымшадағ ы Р6 мысалды қ ара.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал