Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Техникалық есептер


Кез келген техникалық жү йенің мү мкіндіктері қ оғ амдық қ ажеттіліктерге сә йкес болмағ ан жағ дайда ол техникалық есепті шешудің потенциальды объектісіне айналады, оның мақ саты анық талғ ан кемшілікті жою болып табылады.

Техникалық есептер жү йесін елестету ү шін, біріншіден, техникалық жү йенің ө зінің жә не жоғ арғ ы жү йенің қ ұ рылымын, сонымен қ атар, олардың техникалық кү йін; екіншіден, ө з (қ оғ амдық) қ ажеттіліктер жү йесін «кө ру»; ү шіншіден, осы екі жү йені салыстыру керек – ә рбір қ анағ аттандырылмағ ан қ ажеттілік сол сә тте техникалық кемшілік пен техникалық есепті туындылайды.

Кез келген техникалық есепті шешу барысында негізгі тө рт кезең нен ө ту керек: 1 Есеп қ ойылымы; 2 Шешу нұ сқ аларын іздеу; 3 Шешу нұ сқ аларын талдау; 4 Нұ сқ аларды бағ алау жә не шешімді таң дау.

Есеп қ ою барысында мақ сатты, шектеулерді жә не шешімді таң дау критериін анық тау арқ ылы бастапқ ы проблемалық жағ дайды дә лдіктеу орындалады.

Барлық осы категориялар шешімді іздеу нә тижесінде келетін қ алаулы кү йді анық тайды.

Мақ сат техникалық немесе қ оғ амдық қ ажеттілікке сә йкес болатын қ алаулы нә тижені сипаттайды. Мақ сатты анық тау – «Шешу нә тижесінде не болады?» деген сұ рақ қ а жауап беру. Ә детте мақ саттың тұ жырымдамасында екі кү й: бастапқ ы жә не соң ғ ы қ алаулы кү й кө рсетіледі.

Шектеулер мақ сатқ а жетуді жетерлік деп санауғ а болатын шарттарды кө рсетеді. Бұ л шарттар ә детте бір нә рсені ө згертуге немесе қ олдануғ а тыйым салу немесе мақ сатқ а жетудің белгілі бір қ ұ ралын қ олдану қ ажеттілігіне нұ сқ ау тү ріне ие.

Шектеулердің ү ш дең гейі болады:

- физикалық жү зеге асырылуы (шешім табиғ ат заң дарына сә йкес болуы тиіс);

- техникалық жү зеге асырылуы (шешім қ оғ амның ресурстары мен ғ ылыми-техникалық потенциалына сә йкес болуы тиіс);

- экономикалық табыстық.

Шешімді таң дау критерийі бойынша шешімді оптимизациялау жү ргізіледі.

Есеп кою нә тижесінде «шешу моделі» пайда болады, ол келесі кезең дердің бағ дары болады. Кө рсетілген себептерге байланысты бұ л аса маң ызды кезең болып табылады.

Техникалық есепті шешу алгоритмі кестеде келтірілген

Кесте

Техникалық есепті шешу кезең аталуы Мазмұ ны
Есеп қ ойылымы 1. Техникалық есептің шарттарымен танысу: - техникалық объектіні анық тау; - техникалық объекттің схемасын (жұ мыс істеу принципі) қ ұ ру 2. Есепті шешудің соң ғ ы мақ сатын анық тау: - объектінің ө згеретін сипаттамасын анық тау (қ ай сипаттамасын ө згерту керек); - объектінің ө згермейтін сипаттамасын анық тау (есеп шешу барысында қ ай сипаттамасын ө згертуге болмайды);
Шарттарды нақ тылау, есеп моделін қ ұ ру 1. Техникалық объектінің жұ мыс істеу негізіне қ ойылғ ан физикалық принципті анық тау. 2. Объект сипаттамаларының келіспеуші парасын айқ ындау.
Есеп моделін талдау 1. Техникалық қ айшылық ты тұ жырымдау. 2. Физикалық қ айшылық ты тұ жырымдау.
Техникалық есептің тү бегейлі шешімін табу 1. Ө те оң ды соң ғ ы нә тижені тұ жырымдау. 2. Физикалық қ айшылық ты жою жә не - ұ қ сама-есептердің типтік модельдер фонды; - физикалық қ айшылық тарды жоюдың стандартты тә сілдер фонды; - физикалық эффекттер мен қ ұ былыстар фонды; кө мегімен физикалық формада тү бегейлі шешімді табу. 3. Есеп шешудің физикалық формасынан техникалық қ а ө ту (техникалық қ айшылық ты жою): - объектінің жұ мыс істеу тә сілін тұ жырымдау; - объектінің осы тә сілді іске асырушы принципті схемасын ә зірлеу.
Техникалық есептің алынғ ан шешімін бағ алау Алынғ ан шешімнің ө те оң ды соң ғ ы нә тижеге сә йкестік дә режесін тексеру. Сә йкестік дә режесі жеткіліксіз болғ ан жағ дайда кез келген пункттен бастап ө згертілген (дә лдіктелген) іздестіру шектеулермен шешім іздеуді қ айталау мү мкін.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал