Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тақырыбы: «Жалпы этиология.


Сыртқ ы ортаның ауру тудыратын факторларының адам организміне ә сері»

1. Этиология осыны зерттейтін ілім: //

ауру ағ ымының тү рлерін//

ауру дамуының сатылары мен кезең дерін//

ауру дамуының механизмдерін//

аурудың жіктелуі мен номенклатурасын //

ауру пайда болуының себебі мен жағ дайларын

***

2. Тоқ таусыз қ ұ йып жауғ ан жаң бырдың астында қ алғ аннан кейін науқ аста 3 кү н ө ткен соң, оң жақ тө менгі бө лігінің пневмониясы дамыды. Бұ л жағ дайда аурудың себебі болып саналады: //

суық ө тіп кету//

инфекциялық фактор//

ө кпеде газ алмасуының бұ зылыстары//

организм реактивтілігінің тө мендеуі//

қ абынулық ауруларғ а тұ қ ым қ уалайтын бейімділігі

***

3. Сә улеленуге ұ шырағ ан егеуқ ұ йрық тың қ ұ рсақ қ уысына E.coli. енгізілгеннен кейін перитонит дамығ ан. Бұ л кездегі ауру дамуына ық пал ететін маң ызды жағ дайды атаң ыз: //

стресс//

E. coli//

иондаушы радиация//

инфекцияларғ а тұ қ ымқ уалаушылық ты бейімділік//

организмнің иммунитеттік факторларының тежелуі

***

4. Аурудың спецификалық белгілері осығ ан байланысты: //

аурудың себептеріне//

организм конституциясына//

организм реактивтілігіне//

организм тұ қ ым қ уалайтына//

аурудың дамуын туындататын жағ дайларғ а

***

5. Аурудың механикалық себептеріне жатады: //

жоғ ары барометрлік қ ысым//

ауру туындататын микроорганизмдер//

иондаушы сә улелену//

тө менгі температура//

жаншылу

***

6. Аурудың физикалық себептеріне жатады: //

соғ ылу//

вирустар//

ү демелі жылдамдық //

жануарлардың уы//

ауыр металдар

***

7. Ятрогенді ауруларды шақ ырады: //

экстремальді факторлардың ә сері//

науқ астың теріс тә ртібі//

медицина қ ызметкерлерінің қ ызметін дұ рыс атқ армау//

ө ндірістегі қ олайсыз факторлар//

экологиялық факторлар

***

8. Этиотропты ем – бұ л емдік шаралар, осығ ан бағ ытталғ ан: //

организм реактивтілігін кү шейту//

зақ ымдану механизмдерін тоқ тату//

организмдегі адаптивті процесстерді белсендіру//

организмге себептік факторлардың ә серін тоқ тату//

организмге ауру себептерінің ә сер етуін болдырмау

***

9. Ө ндірісте техника қ ауіпсіздігін сақ тау шаралары, емнің келесі тү ріне жатады: //

этиотропты емге//

патогенездік емге//

симптоматикалық емге//

этиотропты алдын алуғ а//

патогенездік алдын алуғ а

***

10. Жү рек бұ лшық еті арқ ылы электр тогінің ө туі кезінде, ең алдымен дамиды: //

тыныстың тоқ тауы//

қ арыншалардың фибрилляциясы//

тыныс бұ лшық еттерінің тарылуы//

коронарлық қ анағ ыстың кү шеюі//

кезбе нервтің тонусының тө мендеуі

***

11. Токтың электрохимиялық ә сері осы тү рінде кө рінеді: //

жасуша мембраналарының поляризациясы//

нерв рецепторлары жә не ө ткізгіштіктерінің қ озуы//

қ аң қ алық бұ лшық еттер қ ұ рысуының пайда болуы//

катехоламиндердің шығ арылуы//

ток белгілерінің болуы

***

12. Гипотермияның орын толтыру сатысында жылу шығ арудың азаюы байланысты: //

тер бө лудің азаюымен//

тыныс жиілігінің жоғ арылауымен//

шеткі тамырлардың босаң суымен//

жылуды реттегіш бұ лшық ет дірілімен//

тотығ у мен фосфорилдену ү дерістерінің кү шеюімен

***

13. Жиырылусыз ө тетін термогенездің мә нінде жылу пайда болуының жоғ арылауы жатыр – ол байланысты: //

тер бө лудің азаюымен//

тері тамырларының босаң суына//

перспирация ү дерістерінің жоғ арылауы//

бұ лшық еттердің жиырылуы мен тонусының кү шеюіне//

тотығ у – тотық сыздану ү дерістерінің белсендірілуіне

***

14. Гипотермияның декомпенсациялық сатысында болатын жағ дайды кө рсетің із: //

тері тамырлары жиырылады//

бұ лшық ет дірілі пайда болады//

дене температурасы тө мендеуді//

алмасу ү рдерістері кү шейеді//

оттегіні пайдалану артады

***

15. Суық тигізіп ауырғ анда іске қ осылатын бастапқ ы тетікті кө рсетің із: //

тамыр қ имылдатқ ыш рефлекстер//

физикалық термореттеу тетіктерінің бұ зылыстары//

жоғ ары тыныс жолдарына микроорганизмдердің енуі//

гуморальды иммунитет белсенділігінің тө мендеуі//

иммундық жетіспеушілік

***

16. Гипертермияның декомпенсациялық сатысы сипатталады: //

қ алтырау//

бұ лшық ет дірілі//

жылудың шығ арылуының азаюы//

қ ан тұ тқ ырлығ ының тө мендеу//

дене температурасының жоғ арылауы

***

17. Науқ ас ұ зақ уақ ыт бас киімсіз жағ алауда жү ргеннен кейін, жалпы ә лсіздік, бас айналуы, бас ауруы, қ алтырау, қ ұ су пайда болғ ан. Дене температурасы 39, 8 °C. Стероидты емес қ абынуғ а қ арсы дә рілер жә не бас ауруын қ ойдыратын дә рілер нә тиже бермеген. 2 сағ аттан соң жағ дайы нашарлап, науқ ас естен танып қ алғ ан. Науқ аста дамығ ан патологияны атаң ыз: //

қ ызба//

гипертермия//

жылулық соқ қ ы//

кү н соқ қ ысы//

кү йіктік ауру

***

18. Кү йіктік шоктың дамуында негізгі патогенездік фактор болып табылады: //

гипергидратация//

иммунды серпілістер//

инфекционды фактор//

ақ уыз алмасуының бұ зылыстары//

ОЖЖ-гі шектен тыс ауырсынулық афферентті импульсация

***

19. Тау жә не биіктік ауруларындағ ы декомпрессиялық симптомдарды атаң ыз: //

ішектердегі ауаның сығ ылуынан іш ауруы пайда болады//

маң дай қ уыстары ауадан ұ лғ айып ауру сезімін тудырады//

қ ұ лақ ішіндегі дабыл жарғ ағ ы қ ысылғ андық тан қ ұ лақ ауруы//

газдардың сатурациясынан ойлау қ абілетінің нашарлауы жә не депрессия дамуы //

тері тамырларында эмболия дамуының салдарынан терінің мә рмә р тү сті болуы

***

20. Альпинист тауғ а шығ у барысында 6500 м биіктікте естен танып қ алғ ан. Маска арқ ылы оттегі бергенде жағ дайы жақ сарды. Осы жағ дай дамуының себебін атаң ыз: //

гипобария//

гипотремия

гипобариялық гипоксия//

нормобариялық гипоксия//

ультракү лгіндік сә улелену

***

21. Гипербарияның негізгі симптомдарының себебін атаң ыз: //

гипоксия//

сатурация//

десатурация//

гиперкапния//

организм сұ йық тарының қ айнау нү ктесінің тө мендеуі

***

22. Иондайтын сә улелердің ә серіне ө те тұ рақ ты ағ заны атаң ыз: //

тимус//

жү йке жү йесі//

тамырлардың эндотелиі//

қ ан тү зуші тіндер//

 

терінің эпителиі

***

23. Жедел сә уле ауруының сү йек - кеміктік тү ріне тә н: //

ішек эпителиінің жойылуы//

тамыр тонусының бұ зылыстары//

қ ан тү зу жү йесінің зақ ымдануы//

паринхиматозды ағ залардың зақ ымдануы//

ауыр гемодинамикалық бұ зылыстар дамуы

***

24. Сә уле ауруының нағ ыз қ ызғ ан кезең іне тә н: //

лейкоцитоз, эритроцитоз, тромбоцитоз//

лейкоцитоз, анемия, тромбоцитоз//

лейкопения, анемия, тромбоцитоз//

лейкопения, анемия, тромбоцитопения//

лейкопения, қ анда бласты жасушалардың пайда болуы

***

25. Сә уле ауруындағ ы геморрагиялық синдромның дамуы байланысты: //

лейкоциттер санының жоғ арылауына//

эритроцититер санының жоғ арылауына//

тромбоциттердің азаюына//

антикоагуляндтардың азаюына//

плазминнің азаюына

***

26. Аурудың ішкі себептеріне жатады: //

климат//

дұ рыс тамақ тану//

иондаушы сә уле//

дерттік тұ қ ымқ уалаушылық //

барометрлік қ ысымның жоғ арлауы

***

27. Аурудың пайда болуын туындататын сыртқ ы жағ дайларғ а жатады: //

конституция//

тұ қ ымқ уалаушылық //

салауатты ө мір салты//

организмнің резистенттілігі//

жұ мыс пен демалыс тә ртібін сақ тамауы

***

28. Аурудың дамуына ық пал ететін ішкі жағ дайларды атаң ыз: //

ерте балалық шақ //

дұ рыс тамақ танбау//

тұ рмыс жағ дайының нашар болуы//

кә сіби зияндық тар//

ортаның қ олайсыз ық палдарының ә сері

***

29. Этиотропты емге жатады:

қ ызуды басатын дә рілер//

вирусқ а қ арсы дә рілер//

һ спелерге қ арсы дә рілер //

тырысуғ а қ арсы дә рілер//

қ абынуғ а қ арсы дә рілер

***

30. Полиэтиологияны ұ ғ ым ретінде нені сипаттау ү шін пайдаланады//
туберкулезді//
қ абынуды//
сә улелік ауруды//
термиялық кү йікті//
қ ол аяқ тың сынуын

***

Тақ ырыбы: «Алкоголизм, наркомания, токсикоманиялардың пато-физиологиялық аспектілері»

1. Алкоголизм- бұ л: //

ауру//

патологиялық қ ұ былыс//

патологиялық процесс//

патологиялық реакция//

патологиялық жағ дай

***

2. Алкоголизм кезіндегі ө згерген реактивтілік синдромының кө рінісі: //

алкогольдік деменция//

маскү немдікке мезілегіш қ ұ штарлық //

маскү немдікке физикалық қ ұ штарлық //

спирттік сусындарғ а тө зімділіктің бұ зылуы//

ішкен алкоголдің мө лшрін бақ ылай алмауы

***

3. Алкоголизмнің соң ғ ы (декомпенсацияланғ ан) сатысы сипатталады: //

алкогольге толеранттылық тың жоғ арылауымен//

алкогольге сезімталдық тың бұ рмалануымен//

ең алғ аш абстиненттік синдромның туындауымен//

ОЖЖ жә не ішкі ағ залардың органикалық бү ліністерімен//

ОЖЖ жә не ішкі ағ залардың қ ызметінің бұ зылыстарымен ***

4. Алкоголизм кезіндегі нә руыз алмасуы бұ зылыстарының кө ріністері: //

қ анда аммиактың жиналуы//

қ анда нә руыздар мө лшерінің артуы//

нейрондарда нә руыз тү зілуінің белсендірілуі//

аминопуриндер алмасуының тежелуі//

протеолиздік процесстердің тежелуі

***

5. Алкогольді қ абылдағ андағ ы уытты ә серді шақ ыратын негізгі фактор: //

фенол//

аммиак//

ацетальдегид//

тотығ улық ө німдер//

орта молекулалық масса

***

6. Депрессиялық компонентпен жә не ОЖЖ тежелуімен ө тетін, масаюдың екінші фазасында байқ алады: //

ацетальдегидтің концентрациясының тө мендеуі//

ОЖЖ норадреналиннің концентрациясының тө мендеуі//

мида серотониннің дең гейінің жоғ арылауы//

мида ацетилхолиннің дең гейінің жоғ арылауы//

мида липидтердің асқ ын тотығ у ө німдерінің артуы

***

7. Алкоголизм кезінде байқ алады: //

бауырда майдың жиналуы//

гипервитаминоздар//

қ анда натрий мө лшерінің артуы//

қ анда глюкозаның жоғ арылауы//

нә руыздар ө ндірілуінің белсенуі

***

8. Алкогольдің ә серінен мембраналардың селдіреуі (флюодизациясы) осығ ан алып келеді: //

мембрана ө ткізгіштігінің жоғ арылауына//

иондардың мембрана арқ ылы тасымалдануының жасқ саруына //

мембранадағ ы липидтердің реттелуіне жә не тұ рақ талуына //

калий-натрий насостық қ ызметтің жылдамдауына//

протеолиздік процесстердің артуына

***

9. Наркомания жә не токсикоманияның дамуына ық пал ететін ә леуметтік факторларғ а жатады: //

адамның стрессорлық ық палдарғ а бейімделу қ абілеті//

тұ қ ым қ уалаушылық қ а бейімділік//

ө мірінің материалдық дең гейінің тө мендігі//

патологиялық конституция//

зат алмасу ерекшелігі

***

10. Наркоманияның бастапқ ы сатысында дамиды: //

тұ лғ алық деградация//

организмнің есірткіге бейімделуі//

абстиненттік синдромның қ алыптасуы//

ішкі ағ залардың органикалық зақ ымдануы//

қ абылдағ ан заттектерге сезімталдық тың тө мендеуі

***

Тақ ырыбы: «Жалпы патогенез. Организм реактивтілігінің патологиядағ ы рө лі»

1. Патогенез - бұ л: //

аурудың даму механизмін зерттейді//

ауру дамуының себептерін зерттейді//

ауру дамуының жағ дайларын зерттейді//

аурудың даму сатыларын зерттейді//

аурудың аяқ талуын зерттейді

***

2. Патогенездің бастапқ ы тізбегіне жатады: //

тү рлі дең гейдегі біріншілік бү ліністер//

себеп-салдарлың арақ атынастар//

патологиялық процесстің қ алыптасуы//

патологиялық процесстің тұ рақ тылығ ын//

қ орғ аныстық -орын толтырушы механизмдер

***

3. Субмолекулалық дең гейдегі бү ліністердің мысалы ретінде қ арастырылады: //

ішкі секреция бездері қ ызметтерінің жойылуы//

радиацияның ә серінен атомдар мен молекулалардың қ озуы//

коллагеноздардағ ы дә некер тіндердің бү лінуі//

мес жасушалардың дегрануляциясы//

митохондриялардың зақ ымдалуы

***

4. Патогенездің негізгі тізбегі деп, осығ ан қ ажетті процессті атайды: //

аурудың қ ұ рылымдық кө ріністерінің қ ызметтікке алмасуына//

аурудың бейспецификалық даму механизмдерінің спецификалық қ а алмасуына//

саногенездік механизмдердің іске асырылуына//

себеп-салдарлың арақ атынастардың алмасуына//

патогенездің басқ а тізбектерінің іске асырылуына

***

5. Жіті қ ансыраудың патогенезінің бастапқ ы тізбегі болып табылады: //

жү ректің минуттық кө лемінің азаюы//

айналымдағ ы қ ан кө лемінің тө мендеуі//

айналымдағ ы қ ан кө лемінің жоғ арылауы//

қ анағ ыстың соқ қ ылық сиымдылығ ының артуы//

систолалық лақ тырыстың жоғ арлауы

***

6. Патогенездің басты тізбегін анық тау қ ажет: //

аурудың себептерін жою ү шін//

зақ ымдаушы медиаторларғ а ық пал ету ү шін//

салдарлық бү лінулерге ық пал ету ү шін//

ауыр субъективті сезімдерді жою ү шін//

себеп-салдарлық арақ атынастардың тізбектерін ү зу ү шін

***

7. Қ ансырау кезінде оттегі тасымалдануының қ иындауы жү ректің жұ мысының нашарлауына алып келеді, бұ л оттегі тасымалдануын одан сайын қ иындатады. Бұ л осының мысалы: //

процесстердің генерализациясында//
патогенездің басты тізбегі//
кері айналып соғ у шең берінің //
патогенездегі спецификалық жә не бейспецификалық механизмдердің //

патогенездегі жергілікті жә не жалпы процесстердің арақ атынастарының
***

8. Кү шті ауыру сезімі (ө тте-тас ауруы, тіс ауруы кезіндегі) артериялық қ ысымның қ ұ былуын, жү рек қ ағ ысының, тыныс алудың ө згеруін туындатады – бұ л осының мысалы: //

патогенездің басты тізбегінің //

патогенездің кері айналып соғ у шең берінің //

патогенездің себеп-салдарлық арақ атынастарының //

патогенездегі жергілікті жә не жалпы процесстердің арақ атынастарының //

патогенездегі спецификалық жә не бейспецификалық механизмдердің

***

9. Аурудың механизмдерін ү йрену ү шін каузальді патогенез осыны оқ ып білудің негізінде жатыр деп болжайды: //

морфологияны//

функцияның бұ зылыстарын//

организм реактивтілігі мен резистенттілігін//

организмнің конституциясы мен тұ қ ым қ уалаушылығ ын//

организмге ә сер ететін себеп пен жағ дайдың

 

***

10. Организмнің шұ ғ ыл қ орғ аныстық -орын толық тыратын механизмдеріне жатады: //

жө тел//

фагоцитоз//

антиденелердің ө ндірілуі//

тіндердің гипертрофиясы//

тіндердің гиперплазиясы

***

11. Салыстырмалы тұ рғ ыда тұ рақ ты қ орғ аныстық -орын толық тыратын механизмдерге жатады: //

қ ұ су//

тү шкіру//

кө зден жас ағ у//

ағ залардың гипертрофиясы//

жылу реттелуінің жоғ ары дең гейге кө терілуі

***

12. Тұ рақ ты қ орғ аныстық -орын толық тыратын механизмдерге жатады: //

сілекейдің ағ уы//

ағ залардың гиперплазиясы//

катехоламиндердің шығ арылуы//

реактивті лейкоцитоз//

зақ ымданғ ан ағ заның қ ордағ ы мү мкіндіктерінің іске қ осылуы

***

13. Патогенездік емнің негізінде осығ ан ә сер ету маң ызды: //

аурудың себебіне//

аурудың симптомына //

организм реактивтілігі//

ауру патогенезінің негізгі тізбегіне//

аурудың спецификалық кө ріністеріне

***

14. Патогенездік емге жатады: //

вирустарғ а қ арсы ем//

бактерияларғ а қ арсы ем //

паразиттерге қ арсы терапия//

қ ұ рттарғ а қ арсы ем//

қ абынуғ а қ арсы терапия

***

15. Патогенездік алдын алу шараларына жатады: //

жол жү ру ережелері//

тұ мау кезінде маска киіп жү ру//

инфекциясы бар науқ астарды оқ шаулау//

ө ндірітегі техника қ ауіпсіздігі//

дене шынық тыру мен спортпен айналысу

***

16.. Патогенездік алдын алу шараларына жатады: //

профилактикалық екпелер//

қ орғ аныстық киімді пайдалану//

дезинфекциялау//

радиация кезінде радиопротекторларды пайдалану//

шыбын-шіркейлерді жою (ішек инфекциясын алдын алу ретінде)

***

17. Реактивтілік- бұ л организмнің осындай қ асиеті: //

ө з тіршілігін ө згерте алуы//

ішкі ортаның ә серлеріне жауап қ айтара алуы//

қ оршағ ан орта ә серлеріне тіршілігін ө згертпей жауап беру қ асиеті//

сыртқ ы ортаның ә серлеріне қ арсы тұ ра алуы//

қ оршағ ан орта ә серлеріне тіршілігін ө згерте отырып жауап беру қ асиеті

***

18. Филогенездік дең гейі бойынша реактивтіліктің жалпы тү ріне жатады: //

тү рлік//

топтық //

спецификалық //

даралық //

физиологиялық

***

19. Балалық шақ тағ ы патологиялардың онтогенездік ерекшеліктеріне жатады: //

симптоматиканың болмауы//

аурудың созылмалы ағ ымы//

ауру сезімінің нақ ты жерде орналасуы//

зақ ымдануғ а генерализацияланғ ан реакция//

тү рлі ағ заларда патологиялардың кө п болуы

***

20. Ерлерде осының дамуына бейімділік бар: //

депрессия//

атеросклероз//

ө тте тас байлану ауруы//

темір тапшылық ты анемия//

диффузды токсикалық зоб

***

21. Қ арт адамдар жастарғ а қ арағ анда, инфекцияларғ а, атеросклероз дамуына, ө спелерге ө те сезімтал. Бұ л мысалы: //

тү рлік реактивтіліктің //

топтық реактивтіліктің //

биологиялық реактивтіліктің //

спецификалық реактивтіліктің //

даралық реактивтіліктің

***

22. Қ аны 1 топқ а жататын адамдарда асқ азанның ойық жара ауруының жиі кездесуі осы ерекшеліктермен байланысты: //

тү рлік реактивтіліктің //

топтық реактивтіліктің //

биологиялық реактивтіліктің //

даралық реактивтіліктің //

бейспецификалық реактивтіліктің

***

23. Тұ маудың қ оздырғ ышы барлығ ының организмінде бола тұ ра, кейбір адамдарда тұ мау ө те ауыр ө теді, басқ асында жең іл, ал ү шіншілері мү лдем ауырмайды. Бұ л мысалы: //

тү рлік реактивтіліктің //

топтық реактивтіліктің //

жас шамасына байланысты реактивтіліктің //

спецификалық реактивтіліктің //

даралық реактивтіліктің

***

24. Патологиялық спецификалық реактивтіліктің мысалы болып табылады: //

аллергия//

иммунитет//

фагоцитоз//

наркоз кезіндегі реактивтіліктің ө згеруі//

жарақ аттық шок кезіндегі реактивтіліктің ө згеруі

***

25. Спецификалық реактивтіліктің кө рсеткіші болып табылады: //

қ озымдылық //

тө зімділік//

тітіркенгіштік//

сезімталдық //

антидене тү зілуінің қ арқ ындауы

***

26. Бейспецификалық патологиялық реактивтіліктің мысалы болып табылады: //

аллергия//

аутоиммундық аурулар//

эпилепсия кезіндегі реактивтілік//

иммундық тапшылық ты жағ дайлар//

зақ ымдаушы ық палдарғ а антидене тү зілуінің жоғ арылауы

***

27. Бейспецификалық реактивтіліктің кө рсеткіші болып табылады: //

тітіркенгіштік//

фагоцитоздың белсенділігі//

комплемент жү йесінің белсенділігі//

антидене тү зілуінің қ арқ ындауы//

антиген-антидене кешендерінің тү зілуі

***

28. Конституциялық реактивтілікке байланысты патологияғ а жатады: //

жарақ ат//

диатездер//

инфекциялар//

ө спелердің ө суі//

венерологиялық аурулар

***

29. Енжар резистенттіліктің мысалы болып табылады: //

қ абыну кезіндегі лейкоцитоз//

уларды бейтараптау процессі//

антиденелердің тү зілуі//

сү йек тіні//

фагоцитоз

***

30. Белсенді резистенттіліктің мысалы болып табылады: //

жә ндіктердің қ атты қ абық тары//

сілемейлі қ абық тар//

фагоцитоз//

сү йек//

тері

***

Тақ ырыбы: «Тұ қ ымқ уалаушылық тың патологиядағ ы рө лі»

1. Тұ қ ым қ уалайтын ауру – бұ л: //

қ ұ рсақ ішінде туындайтын ауру//

флогогендердің ә серінен дамитын ауру//

протоонкогеннің зақ ымдануына байланысты дамитын ауру//

негізінде фенотип бұ зылыстары бар ауру//

генетикалық аппараттың бү лінуіне байланысты дамитын ауру

***

2. Аутосомды-доминантты тү рде тұ қ ымқ уалайтын ауру: //

гемофилия А //

Даун ауруы //

ахондроплазия//

фенилкетонурия//

Шерешевский-Тернер синдромы

***

3. Моногендік ауруғ а жатады: //

подагра//

алыстан кө рмеушілік//

гемофилияның B тү рі//

Клайнфельтер синдромы//

атопиялық бронх демікпесі

***

4. Қ ұ рылымдық геннің мутациясы осының дамуының негізінде жатыр: //
альбинизмнің //
алкаптонурияның //
Даун ауруының //
фенилкетонурияның //
орақ тә різді-жасушалық анемияның

***

5. Тұ қ ымқ уалайтын энзимопатиялар осының патогенезінің негізінде жатыр: //

гендік мутациялардың //

кариотиптің ө згеруінің //

хромосомалар қ ұ рылымы ө згеруінің //

хромосомалар саны ө згеруінің //

бір хромосома дең гейіндегі аберрациялардың

***

6. Бидл-Татумның гипотезасы бойынша моногенді аурулар тү сіндіріледі: //

ферменттердің, нә руыздардың сапалық ө згерістерімен//

ферменттердің, гормондардың сапалық ө згерістерімен //

энзимдердің, нә руыздардың сандық ө згерістерімен// /

нә руыз-тасмалдаушылардың қ ұ рылымдық ө згерістерімен//

ДНК репарациясының қ ұ рылымдық ө згерістерімен ***

7. Альбинизм кезінде осы ферменттің тү зілуі бұ зылады: //

гидролазалар//

тирозиназалар//

миелопероксидазалар

фенилаланингидроксилазалар//

гомогентизин қ ышқ ылының оксидазалары

***

8. Тұ қ ымқ уалайтын энзимопатиялардың ішінде микроцефалия, ақ ыл-естің кем болуы, гиперрефлексия жә не қ ұ рысулардың дамуы осығ ан тә н: //

фенилкетонурияғ а//

алкаптонурияғ а//

галактоземияғ а//

гликогеноздарғ а//

альбинизмге//

***

9. Репарациялық ферменттердің гендерінің мутациясымен байланысты дамитын тұ қ ымқ уалайтын ауруларғ а жатады: //

орақ тә різді-жасушалық анемия//

пигменттік ксеродерма//

Даун синдромы//

А гемофилия //

альбинизм

***

10. Тұ қ ымқ уалаушылық тың аутосомно-доминантты тү рі кө бінесе осындай ө згерістердің негізінде жатқ ан тұ қ ымқ уалайтын ауруларғ а тә н: //

аутомутагендердің пайда болуы//

ферменттер тү зілуінің бұ зылуы//

қ ұ рылымдық нә руыздар тү зілуінің бұ зылуы//

ДНҚ репарациясы ферменттерінің белсенуінің тежелуі//

бейспецификалық қ ызмет атқ аратыннә руыздар тү зілуінің бұ зылуы

***

11. Хромосомдық ауруларғ а жатады:

Клайнфельтер синдромы//

фенилкетонурия//

алкаптонурия//

альбинизм//

гемофилия

***

12. Аутосомдық 21 жұ п бойынша трисомияда осы синдром дамиды: //

Патау//

Даун //

Х-трисомия//

Клайнфельтер//

Шерешевский – Тернер

***

13. Туа біткен тұ қ ымқ уаламайтын ауруларғ а жатады: //

альбинизм//

А гемофилиясы //

алкаптонурия//

фенилкетонурия//

нә рестенің сифилисі

***

14. Мультифакторлы аурулар тобына жатады: //

альбинизм//

гемофилия//

муковисцидоз//

ахондроплазия//

асқ азанның ойық жарасы

***

15. Физикалық мутагендік факторларғ а жатады: //

вирустар//

электр тоғ ы//

ультра кү лгін сә улелер//

тө мен барометрлік қ ысым//

биіктіктегі кіші ү демелі жылдамдық тар

***

16. Эндогендік мутагендерге жатады: //

бос радикалдар//

алкилдеуші агенттер//

ультра кү лгін сә улелер//

иондаушы радиациялар//

микроорганизмдердің антигендері

***

17. Науқ астың дене бітімі астениялық, бойы ұ зын, біріншілік жә не екіншілік жыныс белгілері жетілмеген, ақ ылы кем. Кариотипі 22А ХХУ. Жыныстық хроматин бар. Бұ л белгілер тә н: //

Даун синдромына//

Эдвардс синдромына//

Клайнфельтер синдромына//

Мысық ша мияулау синдромына//

Шерешевский-Тернер синдромына

***

18. Науқ ас ә йел 35 жаста, бойы 100 см. Мойны қ ысқ а, шү йдесінен иығ ына дейінгі терісі қ атпарланғ ан, кеуде қ уысы деформацияланғ ан. Бедеулік, екіншілік жыныс белгілері жетілмеген. Кариотипі 44А Х0. Жыныстық хроматин жоқ. Бұ л белгілер тә н: //

Шерешевский Тернер синдромына//

Клайнфельтер синдромына//

Х-трисомия синдромына//

Даун синдромына//

Патау синдромына

***

19. Жасуша ядросындағ ы жыныстық хроматиннің екі спираль тә різді ү йіндісі (Барр денешігі) байқ алады: //

Х трисомия синдромында //
Клайнфельтер синдромында//
Шерешевский-Тернер синдромында //
балардағ ы Даун ауруында//

қ ыздардағ ы Даун ауруында
***

20. Тұ қ ымқ уалайтын аурулардың пренатальді диагностикасының ең жиі таралғ ан ә дісіне жатады:

фетоскопия//

науқ асты диспансеризациялау//

ультрадыбыстық зерттеу//

егіздік ә діспен тексеру//

генеалогиялық шежірені қ ұ растыру

***

 

Тақ ырыбы: «Жасуша зақ ымдануы. Зақ ымдануларғ а организмнің жалпы реакциясы»

1. Генетикалық бағ дарламаның ө згеруі салдарынан жасушаның зақ ымдануы байқ алады: //

қ алыпты гендердің репрессиясында//

ДНҚ репарация гендерінің экспрессиясында //

патологиялық гендердің тежелуі кезінде//

субклеткалық органеллалар ө згергенде//

тотығ у жә не фосфорилдену ажырауында

***

2. Жасуша зақ ымдануының эндогендік себептеріне жатады: //

вирустар//

иммундық кешендер//

механикалық ық палдар//

ауыр металлдар тұ здары//

электромагниттік толқ ындар

***

3. Жасуша ісінуінің патогенезінде маң ызды: //

Na/К - АТФ-аза активтілігінің тө мендеуі//

липидтердің асқ ын тотығ у процестерінің тежелуі//

жасуша ішіндегі осмостық қ ысымның тө мендеуі//

цитозольді нә руыздың гидрофильдігінің азаюы//

Са2-АТФ-аза активтілігінің жоғ арылауы

***

4. Жасушалар зақ ымдалуының бейспецификалық кө ріністеріне жатады: //

сорбциялық қ асиеттерінің ә лсіреуі //

цитохромоксидаза белсенділігінің тө мендеуі //

ферменттік белсенділігінің тө мендеуі //

паранекроз, сорбциялық қ асиеттерінің кү шеюі //

цитоплазманың бояғ ыштармен байланысу қ абілетінің тө мендеуі

***

5. Созылмалы жасуша зақ ымдануының тұ рақ ты бейімделу сатысында байқ алады: //

жасушаның генетикалық аппаратының активациясы//

қ алғ ан қ ұ рылымдардың қ ызметтерінің жоғ арылауы//

жасуша қ ұ рылымының гипертрофиясы, гиперплазиясы//

РНҚ, нә руыздар жә не АТФ тү зілуінің тежелуі//

жасушаның дистрофиясы жә не ө лімі

***

6. Жасушада иондалғ ан кальцийдің тым артық жиналуынан қ орғ айды: //

ядро//

лизосома//

рибосома//

цитоплазмалық мембрана//

саркоплазмалық ретикулум

***

7. Липидтердің асқ ын тотығ уының белсендірілуі ық пал етеді: //

Д- гипервитаминозғ а//

каталаза белсенділігінің артуына//

ө згерімді валенттілігі бар металлдардың жоғ арылауына//

супероксиддисмутаза белсенділігінің артуына//

альфа-токоферролдың артуына

***

8. Мембраналардағ ы липидтердің асқ ын тотығ уының салдарынан- осының жоғ арылауы байқ алады: //

липидтердің гидрофобтығ ының

мембрана ө ткізгіштігінің

мембрана байланыстырушы рецепторлар қ ызметінің

жасуша ішіндегі калий мө лшерінің

жасуша сыртындағ ы кальций мө лшерінің

***

9. Жасушаның ишемиялық зақ ымдануларында байқ алады: //

Са-АТФаза активтілігінің жоғ арылауы //

Nа/К-АТФаза активтілігінің тө мендеуі//

жасушада Са иондары концентрациясының азаюы //

липидтердің асқ ын тотығ у процесінің тежелуі//

фосфолипаза А2 тежелуі

***

10. Жасушалар мембараналарының ө ткізгіштігінің артуы ә келеді: //

жасушалардан натрийдің шығ уына//

жасуша ішілік калийдің жоғ арылауына//

жасуша ішілік кальцийдің азаюына//

жасуша ішілік оттегінің жоғ арылауына//

жасушалардан ферментетрдің шығ уына жә не гиперферментемияғ а

***

11. Жасушаның ишемиялық зақ ымдануы кезіндегі жасуша ішілік метаболизмнің компенсаторлық ө згерістеріне жатады: //

креатинфосфаттың мобилизациялануы//

анаэробты гликолиз процесінің тежелуі//

лизосомалық ферменттердің активациясы //

митохондрияларда тотығ у жә не фосфорилдену ажырауында//

аденилді нуклеотидтердің катаболизмдік ө німдерінің жиналуы

***

12. Жасушалардың осы ық палмен зақ ымданғ анында белоктардың (нә руздардың) жә не белоктық -липидтік кешендердің денатурациясы байқ алады: //

химиялық фактормен//

психогендік фактормен//

термиялық фактормен//

механикалық фактормен//

биологиялық фактормен

***

13. Жіті жасуша зақ ымдануының бірінші сатысын атаң ыз: //

некроз//

некробиоз//

паранекроз//

жасушаның бейспецификалық реакциясы//

біріншілікті спецификалық ә сер ету

***

14. Жасушалардың генетикалық (тұ қ ымқ уалайтын) аппаратының спецификалық зақ ымдалуын шақ ырады: //

жоғ ары температура //

биологиялық факторлар //

иондаушы сә улеленулер //

механикалық зақ ымданулар //

тө мен барометрлік қ ысым

***

15. Цианидті калиймен жасуша зақ ымдануының спецификалық кө рінісіне жатады: //

майлардың асқ ын тотығ уның активациясы//

генетикалық аппараттардың зақ ымданулары//

мембрана фосфолипидтерінің деструкциясы //

нә руыздық қ ұ рылымдардың денатурациясы//

цитохромоксидазаның блокадасы

***

16. Жасуша зақ ымдануының липидтік механизмдеріне жатады: //

мембраналық фосфолипазалардың белсендірілуі //

липидтердің асқ ын тотығ у процесстерінің тежелуі //

майда еритін антиоксиданттардың кө птеп тү зілуі //

бос радикалдардың тү зілуінің тө мендеуі //

жасуша ішілік кальцийдің жиналуы

***

17. Ядроның бү рісуі аталады: //

некроз //

пикноз //

аутолиз //

парабиоз //

кариорексис

***

18. Некроздың апоптоздан айырмашылығ ы: //

қ абынулық реакцияның дамуы//

клиникалық кө ріністердің болмауы//

гидролиздік ферменттердің тежелуі//

жасушада дистрофиялық ө згерістер болмауы//

қ ұ рамында хроматин бар фрагменттердің тү зілуі

***

19. Жасуша зақ ымдануы кезіндегі қ орғ аныстық механизмдерге жатады: //

липидтердің асқ ын тотығ у процесстерінің белсендірілуі//

антиоксиданттық жү йелердің белсендірілуі//

мембраналық фосфолипаза белсендірілуі//

комплемент жү йесінің белсендірілуі//

протеолиз жү йесінің белсендірілуі

***

20. Жедел фаза жауабының негізгі медиаторы болып табылады: //

лизоцим//

пропердин//

комплемент//

интерферон//

интерлейкин-1

***

21. Жедел фаза жауабы нә руыздарының функцияларының біріне жатады: //

липидтердің асқ ын тотығ у процестерін белсендіру //

антиоксиданттық жү йелерді белсендіру //

фагоцитозды тежеу//

апоптозды тежеу//

жасушаны бұ зу

***

22. Стресс-реакцияларғ а тә н: //

гипотермия //

лимфалық тіндердің гиперплазиясы //

артериялық қ ысымның тө мендеуі //

қ анда глюкокортикоидтар мө лшерінің азаюы //

айыршабез жә не лимфа тү йіндерінің атрофиясы

 

***

23. Жалпы адаптациялық синдромының іске асыру механизмдері осының ө ндірілуі жоғ арылауымен байланысты: //

глюкокортикоидтардың //

вазопрессиннің //

андрогендердің //

альдостеронның //

эстрогендердің

***

24. Жалпы адаптациялық синдромының бірінші сатысындағ ы – ү рей (дабыл) реакциясына тә н: //

бү йрекү сті безі қ ыртысының қ ызметінің ә лсіреуі//

лимфа тү йіндері кө лемінің ұ лғ аюы//

бү йрекү сті безінің милы қ абатының белсендірілуі//

бү йрекү сті безі қ ыртысының гипертрофиясы//

айыршабездің кө лемінің ұ лғ аюы

***

25. Жалпы адаптациялық синдромның ү шінші сатысы аталады: //

адаптация//

апаттық //

қ алжырау//

шокқ а қ арсы//

тө зімділік

***

26. Стреске бейімделудің негізгі механизмдеріне жатады: //

адренергиялық жү йенің белсендірілуі//

опиоидергиялық жү йенің белсендірілуі //

симпато-адреналдық жү йенің белсендірілуі //

ГАМК-ергиялық жү йенің тежелуі//

серотонинергиялық жү йенің тежелуі

***

27. Шоктың эректильдік (қ ызбаланыстық) сатысына тә н: //

эндотоксемия //

қ имыл қ озғ алыстың жә не сө йлеу қ абілетінің тежелуі //

брадикардия жә не артериялық гипотензия //

антиноцицепциялық жү йенің тежелуі //

симпатоадреналды жү йенің қ озуы

***

28. Жарақ аттық шоктың патогенезінің негізгі механизмі болып табылады: //

микроциркуляцияның бұ зылуы //

қ анайналымның орталық тануы //

симпато-адреналды жү йенің тежелуі //

гипоталамус-гипофиз-бү йрекү сті бездері жү йесінің белсендірілуі //

кү шті ауыру сезімді серпіндердің миғ а кө птеп тү суі

***

29. Шок кезіндегі қ анайналым орталық тануының негізгі механизмі осымен байланысты: //

симпатикалық жү йке жү йесінің белсендірілуімен //

альфа- жә не бета -адреноблокаторларының тежелуімен //

гипоталамо-гипофизарлы- бү йрекү сті бездері жү йесінің тежелуімен //

вазоконстрикциялық ә сері бар заттектер қ ұ рамының тө мендеуімен //

қ ұ рсақ қ уысындағ ы ағ заларғ а қ анның жинақ талуы

***

30. Зат алмасу мен микроциркуляцияның шок-спецификалық бұ зылыстарына жатады: //

пре- жә не посткапиллярлардың жиырылуы //

эритроциттердің агрегациясының ә лсіреуі //

биологиялық тотығ у процесстерінің кү шеюі //

вазоактивті заттектер тү зілуінің тежелуі //

тамыр ө ткізгіштігінің тө мендеуі //

***

Тақ ырыбы: «Апоптоз патофизиологиясы»

1. Апоптоз байқ алады: //

тіндердің ө ліеттенуінде//

некроздык жасуша лизиске ушырағ анда//

оттегінің белсенді тү рлерімен жасушаның бү лінуінде//

жасушаның зақ ымдаушы факторларғ а бейімделуі кезінде//

бү лінген жасушалардың деструкциясы кезінде

***

2. Апоптоздың некроздан айырмашылығ ы: //

гомеостазды физиологиялық реттеуші компонент//

бү лінген жасушалардың деструкциясының бір тү рі//

жасушаның патологиялық ө лімінің бір варианты//

жасушаның гетеролиздік ыдырау механизмi//

ыдырағ ан жасушаның аутолиздік механизмi

***

3. Апоптозғ а тә н: //

агрессиялық факторлардың ә серінен туындайды//

АТФ-тың мө лшеріне тә уелсіз дамиды//

жасуша ядросының ө луінсіз цитоплазманың ө луі//

ө лген жасушалардың бө лшектерін фагоцитоздау//

қ абынулық реакцияның дамуы

***

4. Апоптоздың кө рінісіне жатады: //

ядроның кө лемінің ұ лғ аюы//

хроматиннің конденсациясы//

лизосома мембранасының жыртылуы//

цитоплазманың ісінуі//

жасушалардың гипергидратациясы

***

5. Апоптоз кезінде ядроның бө лшектенуі осының дамуын туындатады: //

апоптоздық денешіктердің тү зілуі//

ДНК-ның нуклеосомдық бө лшектенуінің кө беюі //

нуклеосома аралык ядролық ДНК-ның реттелген дегидратациясы//

сыртқ ы мембрананың жыртылуы//

хроматиннің кө беюi

***

6. Апоптоздық денешіктер бұ л: //

ядросы кариорексиске ұ шырағ ан жасуша//

апоптоздың бастапқ ы сатысына енген жасушалар//

аяқ талмағ ан фагоцитоздан қ алғ ан жасуша қ алдық тары//

ү зiлген жеке нуклеосомалық бө лшектер//

органелла, цитоплазма, хроматин қ алдық тары бар жасуша фрагменті

***

7. Апоптоздың соң ғ ы нә тижесі саналады: //

жасушалардың ыдырауы//

жасушалардың жыртылуы//

жасушалардың ісінуі//

жасушалардың ө ліеттенуі//

жасушалардың фрагментациялануы//

***

8. Терминалды нақ тылану жағ дайында жетілмеген апоптоздық жасушаның мысалы: //

зақ ымдану кезінде жасушалардың ө луі//

ө зiнiң функциясын атқ арғ ан жасушалардың ө луi//

эмбриональді даму барысындағ ы жасушалардың ө луі//

иммундық жауаптың қ алыптасуынан кейінгі лимфоциттерді жою//

патологиялық жағ дайлар кезiнде жасушалардың таң дамалы ө луi

***

9. Апоптозғ а қ арсы гендерге жатады: //

p53//

Bid //

Bad//

Bax//

Bcl-2

***

10. Апоптоз механизмдерінің белсенуі осы кезде байқ алады: //

нейродегенеративті ауруларда//

қ атерлі ауруларда//

аутоиммунды ауруларда//

вирустық инфекцияларда//

р 53 генінің белсенуінде

***

Тақ ырыбы: «Шеткі қ анайналым жә не микроциркуляция бұ зылыстары»

1. Артериялық гиперемияның себептері: //

тамырларғ а гистаминнің ә сері//

тамырлардың атеросклерозы//

тамырлардың тромбозы//

тамырлардың эмболиясы//

ангиоспазм

***

2. Артериялық гиперемия осының ә серінен дамиды: //

допаминнің //

вазопрессиннің //

альдостеронның //

ацетилхолиннің //

норадреналиннің

***

3. Артериялық гиперемия дамуының негізгі механизмдеріне жатады: //

тамырды кең ейтетін нервтер тонусының тө мендеуі//

тамыр тарылтатын нервтер тонусының тө мендеуі//

вазодилатациялық ә сері бар заттектердің мө лшерінің азаюы//

вазоконстрикторлық ә сері бар заттектердің мө лшері жоғ ары болуы//

тамырларды тарылтатын нервтердің тонусының жоғ арылауы

***

4. Артериялық гиперемия патогенезінің басты тізбегі: //

венулалардың жиырылуы //

веналардың кең еюі//

артериолалардың жиырылуы//

артериолалардың кең еюі//

қ ылтамырлардың кең еюі

***

5. Нейротониялық механизм бойынша артериялық гиперемия дамиды: //

артериолалардың қ абырғ аларына симпатикалық ә сердің кү шеюінен//

артериолалардағ ы миоциттердің β -адренорецепторларының тітіркенуінен//

артериолалардағ ы миоциттердің β -адренорецепторларының тітіркенуінен //

артериолалардың қ абырғ аларына парасимпатикалық ә сердің тежелуінен//

артериолалардың бұ лшық еттік тонусының спонтанды тө мендеуінен

***

6. Артериялық гиперемиялардың белгісі: //

тіннің температурасының жоғ арылауы//

қ анағ ыстың баяулауы//

тіннің тығ ыздығ ының тө мендеуі//

тіннің бозаруы//

цианоз

***

7. Қ антты диабеттің 1 типімен ауыратын науқ астың кө з тү бін тексергенде микротамырлардың қ алың дауы, микроаневризмалар, тамыр қ абырғ аларында микротромбтар, микрогеморрагиялар анық талды. Науқ аста микроциркуляция бұ зылысының қ айсы типтік тү рі байқ алады: //

васкулярлық бұ зылыстар//

интраваскулярлық бұ зылыстар //

экстраваскулярлық бұ зылыстар //

қ анның реологиялық қ асиетінің бұ зылыстары //

интерстициалық сұ йық тық тың периваскулярлық тасымалдануының ө згеруі

***

8. Артериялық гиперемиялардың жағ ымсыз салдарына жатады: //

сладж-феномені//

тіндердің гипоксиясы//

ағ заның гипотрофиясы//

инфекциялардың жайылып кетуі//

дә некер тіннің ө суі

***

9. Веналық гиперемиялардың себебі болуы мү мкін: //

ангиоспаз//

веналардың ө спемен қ ысылуы//

артериялардың тромбпен бітелуі//

ацетилхолиннің тамырларғ а ә сері//

тіннің қ оректі заттектерге мұ қ таждығ ының артуы

***

10. Веналық гиперемия осы кезде дамиды: //

симпатоадреналды жү йе белсендірілгенде//

тіннің оттегіге мұ қ таждығ ы артқ анда//

тамырлардың альфа-адренорецепторлары қ озғ анда//

тіндерде аденозин кө птеп жиналғ анда//

веналар қ ақ паларының жеткіліксіздігінде

***

11. Веналық гиперемия патогенезінің негізгі тізбегін кө рсетің із: //

қ анағ ыстың кө лемдік жылдамдығ ының артуы//

ағ зағ а қ анның ағ ып келуінің жоғ арылауы//

артерия-веналық шунттардың ашылуы//

қ ан ағ ып кетуінің қ иындауы//

ангиоспазм

***

12. Жү рек жеткіліксіздігі дамығ ан науқ аста аяқ тарының цианозы жә не ісінуі байқ алады. Терісі салқ ын. Микроциркуляциясын тексергенде қ анағ ыстың тікелей жә не кө лемдік жылдамдығ ы баяулағ ан. Науқ аста перифериялық қ анайналым бұ зылысының қ айсы типтік тү рі дамығ ан: //

артериялық гиперемия//

веналық гиперемия//

тромбоз//

ишемия//

сладж

***

13. Веналық гиперемия кезіндегі тіндердің тү сінің кө кшіл тартуы осының мө лшерінің жоғ арылауымен байланысты: //

метгемоглобиннің //

оксигемоглобиннің //

карбгемоглобиннің //

дезоксигемоглобиннің //

карбоксигемоглобиннің

***

14. Ұ зақ веналық іркілудің салдары: //

ишемия//

атеросклероз//

зат алмасудың кү шеюі//

жергілікті иммунитеттің белсендірілуі//

дә некер тіндердің ө сіп кетуі

***

15. Науқ ас ауарайы салқ ындағ ан кезде саусақ тарының ұ йып қ алатынына жә не қ атты ауыратынына шағ ымданады. Осындай ұ стамалар кезінде саусақ тарының тү сі бозарып суып кетеді жә не сезімталдығ ы бұ зылады. Науқ аста дамығ ан перифериялық қ анайналым бұ зылысының тү рін атаң ыз: //

артериялық гиперемия//

веналық гиперемия//

тромбоз//

ишемия//

стаз

***

16. Компрессиялық ишемия дамиды: //

ангиоспазм кезінде//

атеросклероз кезінде//

артериялардың майлы эмболиясы кезінде//

артериялар тромбпен бітелгенде//

артериялар бө где затпен қ ысылғ анда

***

17. Айқ ын асцит дамығ ан науқ асқ а қ ұ рсақ қ уысындағ ы сұ йық тық ты алу ү шін пункция жасалғ ан. Бұ л шараның 15-інші минутында 5 л сұ йық тық ты алғ аннан кейін науқ ас бас айналуына, ә лсіздікке жә не жү регінің айнуына шағ ымданады. Тағ ы 1, 5 л сұ йық тық ты шығ арғ анда науқ ас есінен танып қ алды. Осы жағ дайдың негізінде перифериялық қ анайналым бұ зылысының қ айсы типтік тү рі жатыр: //

мидың артериялық гиперемиясы //

мидың веналық гиперемиясы //

мидың ишемиясы //

мидың тромбозы//

эмболия

***

18. Ангиоспазмдық ишемия дамиды: //

артериялардың атеросклерозында//

артериялар эмболмен бітелгенде//

артериялардың тромбоэмболиясында//

артериялар бө где затпен қ ысылғ анда//

тамыр тарылтатын нервтер тітіркенгенде

***

19. Қ ысқ а уақ ытты ишемиядан кейінгі миокард тінінің реперфузиясының ерте салдары: //

ошақ ты некроз//

гликолиздің кү шеюі//

гипоксияны жою//

дә некер тіннің ө суі//

реперфузия аймағ ында ишемия дамуы

***

20. Ишемия кезіндегі қ анайналым бұ зылыстарының орнын толық тыру осының есебінен іске асырылады: //

артерия веналық анастомоздардың //

коллатералдық қ анайналымның //

анаэробты гликолиз тежелуінің //

жасушаларда инозин жә не аденозин жойылуының //

сарколеммалық Са2-АҮ Фазаның тежелуінің

***

21.. Ишемияның жағ ымсыз салдары: //

инфаркт

ағ задағ ы веналық іркілу//

реперфузия//

артериялық гиперемия//

гликолиздің тежелуі

***

22. Ишемиялық стаз дамуы мү мкін: //

веналар қ ысылғ анда//

артериялардың тарылуы болғ анда//

веналар тромпен бітелгенде//

тіндерге кү шті қ ышқ ылдар ә сер еткенде//

қ анның реологиялық қ асиеті бұ зылғ анда

***

23. Нағ ыз капиллярлық стаз кезіндегі эритроциттердің агрегациялануына ық пал етеді: //

қ анда ірі дисперсті нә руыздардың кон


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.244 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал