Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тақырыбы: «Қызбаның патофизиологиясы


1. Қ ызба сипатталады: //

термогенез бұ зылуымен //

термореттеу механизмдерінің қ айта қ ұ рылуымен (ө згеруімен) //

термореттеу орталығ ына экзогендік пирогендердің ісер етуімен //

тотығ у жә не фосфорлану қ атынастарының кү шеюімен //

термореттеудің тө мен дең гейге ауысуымен

***

2. Экзогендік пирогендерге жатады: //

цитокиндер жә не ө су факторлары//

биологиялық белсенді заттектер//

гранулоциттерде тү зілетін пирогендер//

бактериялармен бө лінетін пирогендік ө німдер//

тіндік макрофагтар ө ндіретін пирогендер

***

3. Экзопироген гипоталамусқ а ә сер етеді: //

тікелей//

интерлейкинді ө ндіру арқ ылы//

нейрондарда цАМФ белсендірілуі арқ ылы//

лейкоцитарлық пирогенді тү зу арқ ылы//

простагландин Е тү зу арқ ылы

***

4. Екіншілік эндогендік пирогендер негізінен осылармен ө ндіріледі: //

тромбоциттермен//

эозинофилдармен//

фибробласттармен//

нейтрофилдермен, моноциттермен//

мес жасушалармен, базофилдермен

***

5. Лейкоцитарлық пироген ә сер етеді: //

гипофизге//

гипоталамусқ а//

сопақ ша миғ а//

лимбиялық қ ұ рылымдарғ а//

перифериялық терморецепторларғ а

***

6. Ми қ ылтамырларының эндотелиіне эндогенді пирогендер ә сер еткенде: // цАМФ тү зілуі азаяды //

фосфолипаза А2 белсенділігі тежеледі//

аденилатциклаза белсенділігі тежеледі //

простагландиндердің тү зілуі артады//

асқ ын тотық тардың тү зілуі артады

***

7. Қ ызбаның stadium fastigii байқ алады: //

дене температурасының кө терілуі//

температураның нормағ а дейін тү суі//

жылу ө ндіру механизмдерінің тежелуі//

температураның жоғ ары дең гейде сақ талуы//

жылу ө ндіруден жылуды сыртқ а бө лудің басым болуы

***

8.. Қ ызбаның 1 сатысында температура жоғ арылауында маң ызды: //

жылуды сыртқ а шығ арудың кү шеюі, жылу ө ндірудің азаюы//

жылуды сыртқ а шығ ару ө згермегенде, жылу ө ндірудің кү шеюі//

жылуды ө ндіру ө згермеген жағ дайда, жылуды сыртқ а шығ арудың азаюы//

жылуды ө ндірудің кү шеюі, жылуды сыртқ а шығ арудың азаюы//

жылуды ө ндіру мен жылуды сыртқ а шығ ару арасында тепе тең діктің сақ талуы

***

9. Қ ызбаның 1 сатысында физикалық термореттеу механизмдерінің іске қ осылуының кө ріністері: //

жылу ө ндірілуі жоғ арылауы//

жиырулық термогенез//

тер бө лінуінің азаюы//

алмасу процесстерінің баяулауы//

тотығ улық фосфорлану процесстерінің кү шеюі

***

10. Қ ызбаның 2 сатысына тә н жылулық баланс сипатталады: //

жылу ө ндірілуі қ алыпты болып, жылуды сыртқ а шығ арудың кү шеюімен//

жылу ө ндірілуіне қ арағ анда, жылуды сыртқ а шығ арудың басым болуымен//

жылуды сыртқ а шығ аруғ а қ арағ анда, жылу ө ндірілуінің басым болуымен//

жылу сыртқ а шығ ару қ алыпты болып, жылу ө ндірілуінің жоғ арылауымен//

жылуды сыртқ а бө лу мен жылу ө ндірілуінің тең есуімен

***

11. Қ ызбаның 3 сатысы сипатталады: //

жылуды сыртқ а бө лу мен жылу ө ндірілуінің тең есуімен//

жылу ө ндірілуіне қ арағ анда, жылуды сыртқ а шығ арудың басым болуымен//

жылуды сыртқ а шығ аруғ а қ арағ анда, жылу ө ндірілуінің басым болуымен//

жылу ө ндіру процесстерінің кү шеюімен//

жылуды сыртқ а шығ арудың ә лсіреуімен

***

12. Қ ызбаның 3 сатысында байқ алады: //

эндогенді пирогендердің тым кө п тү зілуі//

пирогендік цитокиндер ө ндірілуінің тө мендеуі//

простагландин Е2 тү зілуінің жоғ арылауы//

цАМФ тү зілуінің жоғ арылауы //

зат алмасудың кү шеюі

***

13. Қ ызба кезінде субфебрильді (шамалы) деп дене температурасының осындай градусқ а жоғ арылауын айтады: //

38, 00С//

39, 00С//

40, 00С//

41, 00С//

42, 00 С жә не жоғ ары

***

14. Тұ рақ ты (febris continua) қ ызба кезіндегі дене температурасының тә улік ішінде ауытқ уы: //

10С-тан аспайды //

1, 5-2, 00С//

2-30С//

3-50С//

50С жә не жоғ ары

***

15. Қ ызбаның келбетсіз (атипиялық) тү рі (febris atypicа) осы ауруғ а тә н: //

сепсисс//

безгек//

тонзиллит//

экссудатты плеврит//

ішсү зек жә не бө ртпесү зек

***

16. Қ ызба кезіндегі кө мірсу алмасуының ө згерістері сипатталады: //

бауырда гликогенез кү шеюімен//

бауырда гликогенолиз кү шеюімен//

глюкозағ а мембрана ө ткізгіштігінің артуымен//

глюкозаның тотығ уының тежелуімен//

гликолиздің тежелуімен

***

17. Қ ызба кезіндегі май алмасуының бұ зылыстары сипатталады: //

кетогенездің жоғ арылуымен//

май қ орларында майдың кө птеп жиналуымен//

қ анда липидтердің мө лшерінің азаюымен//

липидтердің асқ ын тотығ уының тө мендеуімен//

липолиздің тө мендеуімен

***

18. Қ ызба кезіндегі тахикардия осының салдарынан дамиды: //

тиреоидты гормондардың ө ндірілуі азаюынан//

солжақ қ арынша миокардына жылы қ анның ә серінен //

парасимпатикалық нерв жү йесінің тонусының жоғ арылауынан//

синусты тү йіннің спонтанды диастолалық деполяризациясының кү шеюінен//

жылы қ анның перифериялық термосезімтал рецепторларғ а ә серінен

***

19. Қ ызбаның оң (пайдалы) жақ тары: //

фагоцитоздың белсендірілуі//

лейкотриендер ө ндірілуінің кү шеюі//

бауырдың антитоксиндік қ ызметінің тө мендеуі//

интерферон ө ндірілуінің тежелуі//

антидене тү зілуінің тө мендеу

***

20. Табиғ аты инфекциялық қ ызбаның этиотропты еміне жатады: //

қ абынуғ а қ арсы стероидтық емес дә рілер//

қ абынуғ а қ арсы стероидтық дә рілер//

антибиотиктер//

пирогенал//

аспирин

***

Тақ ырыбы: «Инфекциялық процестің патофизиологиясы»

1. Паразитизм – бұ л макро- жә не микроорганизмдердің ө зара ә рекеттесуінің формасы: //

макроорганизм микроорганизмнің тіршілік етуін ә лсіретеді//

микроорганизм жә не макроорганизм ө зара тиімді ө мір сү реді//

микроорганизм макроорганизм қ оректің кө зі ретінде пайдаланады//

макроорганизмде микробтардың тіршілік етуіне зиян келтірмейді//

макроорганизм ө з мақ саты ретінде микроорганизмдерді кө бейтеді

***

2. Эндотоксиндер осының негізгі қ ұ рылымдық қ ұ рамбө ліктері болып саналады: //

рибосоманың грам теріс бактериялары//

жасуша ядросының грам теріс бактериялары//

цитоплазманың грам теріс бактериялары//

митохондрияның грам теріс бактериялары//

грам теріс бактерияларының сыртқ ы мембранасы

***

3. Экзотоксиндердің нысана–жасушамен ө зара ә рекеттесуінің 1-ші кезең інде байқ алады: //

жасуша цитоплазмасына токсиннің жылжуы//

жасушалардың арнайы рецепторларымен токсиннің ө зара ә рекеттесуі//

токсин-рецепторлық кешеннің жасуша цитозоліне тү суі//

токсин-рецепторлық кешеннің ивагинациялануы мен везикуляциялануы//

токсин субъбірлігінің жасуша қ ұ рылымын зақ ымдауы

***

4. Экзотоксиндердің нысана–жасушамен ө зара ә рекеттесуінің 2-ші кезең інде (интернализациясының) байқ алады: //

нысана-жасуша некрозғ а ұ шырайды//

токсин жасуша цитоплазмасына жылжиды//

токсин субъбірлігінің жасуша қ ұ рылымын зақ ымдауы//

токсиннің рецепторлық бө лімінің жасуша рецепторымен ө зара ә рекеттесуі//

токсин-рецепторлық кешеннің жасуша цитозоліне тү суі

***

5. Тұ мау, жә ншау (скарлатина) қ ызылшаның қ оздырғ ыштары ү шін инфекцияның кіретін жері саналады: //

тері жамылғ ысы//

АІЖ сілемейлі қ абаты//

қ антамырлар қ абырғ асы//

тыныс жолдарының сілемейлі қ абаты//

несеп-жыныс ағ заларының сілемейлі қ абаты

***

6. Инфекциялық аурулар кезіндегі иммундық аутоагрессиялардың пайда болуының себебі болып саналады: //

микроорганизм жә не оның егесінің антигендерінің ұ қ састығ ы//

гисто-гематикалық ө ткізгіштіктің тө мендеуі//

организм – егесіндегі микроорганизмдердің жаппай ө луі//

жергілікті иммунитеттің механизмдерінің тиімділігінің жоғ арылауы//

иммундық жауаптың микроорганизмдермен қ алыптасуының бө гелуі

***

7. Инфекциялық аурулардың толығ ымен сауығ уы ең алдымен, осыны туындатады: //

бациллотасымалдаушылардың дамуымен//

қ оздырғ ыштарды организмнен алып тастаумен//

аурудың субклиникалық тү рлерінің дамуы//

аурудың қ алғ ан белгілерінің сақ талуы//

ә лсіз жә не қ ысқ а уақ ыттық иммунитеттің қ алыптасуы

***

8. Инфекциялық аурулардың қ оздырғ ыштарынан организмнің бейспецификалық қ орғ анысына жатады: //

иммуноглобулиндердің тү зілуі//

жасушалық иммунитеттің дамуы//

гуморальді иммунитеттің дамуы//

ұ зақ тіршілік ететін лимфоциттердің клондардың жиналуы//

тері жә не сілемейлі қ абаттардың бактерицидтік факторлары

***

9. Инфекциялық аурулардың қ оздырғ ыштарынан организмнің спецификалық қ орғ анысына жатады: //

микроорганизмдердің фагоцитозы//

рефлекторлық қ орғ аныс реакциясы//

жасушалық иммунитеттің дамуы//

гуморальді бактерицидтік механизмдер//

тері жә не сілемейлі қ абаттардың бактерицидтік факторлары

***

10. Инфекциялық аурулардың этиотропты еміне жатады: //

иммунотерапия//

қ ызуды басатын терапия//

вирустарғ а қ арсы терапия//

дезинтоксикациялық терапия//

қ абынуғ а қ арсы ем

***

Тақ ырыбы «Сепсис патофизиологиясы»

1. Сепсистің ең жиі себебі: //

вирустар//

протозойлық инфекция//

ө те қ ауіпті инфекциялар//

шартты-патогендік бактериялар//

спецификалық инфекциялық қ оздырғ ыштар

***

2. Сепсис кезінде инфекциялар транслокациясы осығ ан негізделген//

тағ амның сипатына//

гемодинамиканың ерекшеліктеріне//

иммунореактивтіліктің тө мендеуіне//

ішек бойымен пассаждың жылдамдауына//

организмді қ осымша инфекциялануына

***

3. Сепсис дамығ анда инфекцияның алғ ашқ ы локустары: //

аяқ -қ олдардың жұ мсақ тіндері//

жү йке жү йесінің тіндері//

жү рек бұ лшық еті//

кө кбауыр//

ө кпе

***

4. Сепсистің инфекциялық емес ынталандырушыларына жатады: //

микозды токсин //

протозой токсині //

ишемиялық токсин //

іш сү зегі токсині//

менингококктық токсин

***

5. Сепсис патогенезіндегі басты тізбек-//

бактериемияның дамуы//

дисбактериоз қ алыптасуы//

инфекциялардың алғ ашқ ы локустарының болуы//

жауап қ айтару реакцияларының қ орғ аушы механизмдердің бұ зылуы//

тіндердің тікелей зақ ымдалуы механизмдердің белсенділенуі

***

6. Инфекциялардың гематогендік таралуы байланысты //

тамырлар эндотелиі зақ ымдалуымен//

инфекциялық ошақ та микроорганизмдердің қ арқ ынды кө беюіне //

алғ ашқ ы сепсистік ошақ тың болуына//

кө пағ залық жеткіліксіздіктің қ алыптасуына//

бактериялардың ө те ү лкен инфекциялайтын мө лшеріне

***

7. Алғ ашқ ы миокардиальді депрессияны, тромбоциттер агрегациясын, ө спелер некрозын, гипергликемиялық ә серді, гипотензия мен шокты шақ ырады//

ө спелер некрозы фаткоры-альфа//

интерлейкин-18//

Е2 простагландині//

гистамин//

брадикинин

***

8. Сепсис кезінде сепсистік шок жиі дамиды, егер ол шақ ырылса//

грамм-оң бактериялармен//

грамм-теріс бактериялармен//

іш сү зегін дамытатын таяқ шамен//

хламидиялық инфекциямен//

вирусты инфекциямен

***

9. Сепсис кезінде ө лімнің негізгі себебі: //

бактериемия//

иммунодепрессия//

ішектік флораның транслокациясы//

кө пағ залық жеткіліксіздік //

организмнің бейспецификалық қ орғ ану механизмдерінң тө мендеуі

***

10. Кө пағ залық жеткіліксіздік синдромының дамуы байланысты //

иммунодепрессия дамуымен//

организмнің бейспецификалық тө зімділігі тө мендеуімен //

қ анның жалпы айналымында микротамырлардың қ атыспауы//

алғ ашқ ы локустан микробтардың метастазалануымен//

гиперцитокинемия жағ дайында тамырлар эндотелиі зақ ымдалуымен

***

Тақ ырыбы: «Ө спелердің патофизиологиясы»

1. Ө спелік жасушалар шексіз жә не қ абатталып бө лінеді, ө йткені оларда: //

тез қ артаю байқ алады//

адгезиялық қ асиеттері айқ ын//

Хейфлик лимиті тө мен//

эндокриндік реттелуі басым//

митоздық оралым толығ ымен тежелген

***

2. Ө спелік жасушаларғ а тә н: //

теломеразаның тежелуі //

аутокриндік реттелу //

(G0) тыныштық фазада болуы //

кейлондардың кө п болуы //

гистондардың кө п болуы

***

3. Ө спе кезінде кө бею атипизмінің мә ні: //

ө спе ө суінің салыстырмалы тә уелсіздігінде //

жасушалардың антигенді детерминанталарының ө згеруінде //

жасушалар жетілуі жылдамдауында //

жасушалар тү рі мен ө лшемдері ө згеруінде //

жасушаларда зат алмасу бұ зылыстарында //

***

4. Саралану атипизмінің мә ні: //

ө спе ө суінің реттеуге келмейтіндігінде

жасушаларда зат алмасу бұ зылыстарында

ө спе ө суінің салыстырмалы тә уелсіздігінде

жасушалар жетілуі ү дерісінің тежелуінде

жасушалардың физикалық -химиялық қ асиетінің ө згеруінде

***

5. Ө спелерде " субстратты қ ақ пан" феноменінің мә ні: //

қ аннан глюкоза, азот, холестеринді қ армауы//

ө спелік жасушалардан қ анғ а глюкоза, азот, холестериннің бө лінуінің кү шеюі //

ө спелік жасушаларда тотығ у субстраттарының кү шейтілген катаболизмі //

тү рлі ө спелердегі жасушалардың изоферменттік қ арапайымдануы //

онконә руыздардың қ арқ ынды тү зілуі

***

6. Науқ асқ а бір жыл бұ рын ө кпенің ірі жасушалық обыры бойынша радикалды хирургиялық операция жасалғ ан жә не химиотерапия қ абылдағ ан. Науқ ас солжақ бұ ғ ана астылық лимфа тү йіндерінің ұ лғ аюына шағ ымданады. Лимфа тү йіндерін биопсия жасағ анда морфологиясы ө кпе обырына ұ қ сас жасушалар анық талды. Бұ л феномен тү сіндіріледі: //

ө кпе обырының рецидивімен//

ө кпе обырының метастаздануымен//

лимфогранулематоз дамуымен//

лимфангит дамуымен //

лимфома дамуымен

***

7. Тіннің экспансивті ө суі осы кезде байқ алады: //

қ атерлі ө спеде //

қ атерсіз ө спеде //

пропорциялы емес ө спеде //

ө ршіген ө спеде //

инвазивті ө спеде

***

8. Қ атерлі ө спелердің ең негізгі, біріншілікті белгісі: //

организмге жү йелік ә сер ету//

инфильтративті ө су//

метастаздану//

аурудың қ айтадан ө ршуі (рецидив)//

кахексия

***

9. Біріншілікті ошақ тағ ы ө спелік жасушаларғ а қ арағ анда, метастаздық ө спелік жасушалардың ерекшеліктері: //

реттеуші ә серлерге тә уелсіздіктің жоғ ары болуы//

цитостатиктер ә серінен олардың кө птеп ө луі//

цитостатикалық емге жақ сы жауап беруі//

сараланудың жоғ ары дә режеде болуы//

экспансивті ө суі

***

10. Ө спелік прогрессия осыны туындатады: //

жасушалардың саралануын //

ө спелердің қ атерлілігінің жоғ арылауын //

ө спелік жасушалардың онкогендерінің тежелуін //

жасушалар бө лінуінің жоғ арғ ы шегінің бұ рынғ ы қ алпына келуін //

антибластомдық тө зімділік тетіктерінің белсенуін

***

11. Кахексия –бұ л осымен сипатталатын паранеопластикалық процесс: //

ө спелік жасушалардың басқ а ағ заларғ а тасымалдануымен//

организмнің жалпы ә лсіреуімен жә не зорығ уымен//

бір типті жасушалардың басқ а типтіге айналуымен//

кесіп тастағ аннан жерде ө спенің қ айта дамуымен//

ө спе жасушаларының қ оршағ ан тіндерге енуімен

***

12. Канцерогендердің қ асиеттері: //

апоптозғ а ұ шырайды //

жасуша геномына ә сер етеді //

жасушаларғ а ә сері қ айтымды //

тіндік тынысты белсендіреді //

ДНҚ репарациясын қ олдайды

***

13. Экзогенді канцерогендер тобына жатады: //

триптофан//

холестерин//

3, 4-бензпирен//

бос радикалдар//

гормондардың кө п мө лшері

***

14. Эндогенді канцерогендерге жатады: //

хром//

бензол//

асбест//

метилхолантрен//

холестерин туындылары

***

15. Биологиялық канцерогендерге жатады: //

онкогенді вирустар//

жоғ ары температура//

анилиндік бояулар//

иондаушы сә улелену//

ароматтық кө мірсутектер

***

16. Ө спе дамуының негізінде жатыр: //

ДНҚ зақ ымдануы//

жыныстық жасушалардың мутациясы //

антионкогендердің белсенуі //

ДНҚ репарация гендерінің белсенуі//

организмнің иммундық серпілістерінің тежелуі

***

17. Канцерогенез сатыларының бірізділігі: //

прогрессия, инициация, промоция//

промоция, прогрессия, инициация//

промоция, инициация, прогрессия//

инициация, промоция, прогрессия//

инициация, прогрессия, промоция

***

18. Инициация сатысы сипатталады: //

ө спелер ө су жылдамдығ ының ұ лғ аюымен//

ө спелік жасушалардың метастаздануымен//

сау жасушаның ө спелік жасушағ а трансформациялануымен//

біріншілік ө спелік тү йіндердің пайда болуымен//

антибластомды резистенттіліктің тежелуімен

***

19. Ө спе дамуындағ ы жасырын кезең нің болуы осығ ан байланысты: //

баяу ө сетін жасуша тү рлерінің басым болуына //

коканцерогенді факторлардың ә серінің кү шеюіне //

ө спелік жасушалардың генотипінің жылдам ө згеруіне //

ө спеге қ арсы қ орғ аныстық механизмдердің тежелуіне //

промоторлардың трансформацияланғ ан жасушаларғ а ә сер етуіне

***

20. Промоция сатысында байқ алады: //

латентті жағ дайдағ ы, ө згерген жасушалардың ынталандырылуы //

жасушалардың аса қ атерлі клондарының пайда болуы //

жасушалар бө лінуін реттейтін гендердің мутациясы //

ө спенің метастаздануы //

ө спелердің қ айталануы

***

21. Промотор ретінде, ә детте, саналады: //

гормондар //

коканцерогендер //

проканцерогендер //

синканцерогендер //

дә рілік препараттар

***

22. Промоция сатысының аяқ талуы саналады: //

кахексияның дамуы//

ө спелердің қ айталануы//

ө спенің метастаздануы//

біріншілікті ісіктік тү йіндердің тү зілуі//

қ алыпты жасушаның ісік жасушасына айналуы

***

23. Ісіктердің ө ршіп ү деуі осыны туындатады: //

ө спелік жасушаларда апоптоздың кү шеюін //

тіршілікке қ абілеті тө мен жасушалардың жиналуын //

ісік жасушалары жасушалық геномының тұ рақ сыздығ ын //

жасуша саралануын ынталандыратын факторлардың ә серленуін //

организмнің реттеуші ә серлеріне тә уелді жасушалардың басым болуын

***

24. Онкоген концепциясына сә йкес протоонкогендер - бұ л: //

жасушаның бө лінуін тежейтін гендер //

зақ ымданғ ан ДНҚ репарация гендері //

жасуша саралануы мен ө суінің гендері //

жасуша ө лімін бағ дарлайтын гендер //

жасушаның митоздануын тежейтін гендер

***

25. Қ алыпты жасушаның ісік жасушаларына айналуының негізінде жатыр: //

белсенді онкогеннің тү зілуі //

апоптоз механизмдерінің белсенуі //

антибластомдық резистенттіліктің белсенуі //

жасуша бө лінуіндегі супрессор гендердің белсенуі //

ДНҚ репарациясы ферменттерінің тү зілуінің жоғ арылауы

***

26. Протонкогендердің белсенуінің жә не олардың онкогендерге айналуының негізінде жатыр: //

ө су факторларының тү зілуінің тө мендеуі//

антиапоптозды гендердің инактивациясы//

супрессорлық – гендердің инактивациясы//

апоптоз механизмдерінің белсенуі//

мутация

***

27. Онконә руыздардың ә серінен жасушалар: //

бө лінуін тоқ татады//

р-53 нә руыз-супрессорын тү зе бастайды//

бө лінудің аутокриндік реттелу тү рін жоғ алтады//

сыртқ ы ө су факторларының ә серінен бө ліне бастайды//

олардың бө лінуін реттеуші ә серлерге сезімталдығ ы жойылады

***

28. Супрессорлық -гендер инактивацияланғ анда: //

апоптоз белсенеді//

транспозондар кө бейеді//

жасушаның бө лінуі тежеледі//

жасушалардың жетілуі тежеледі//

жасушалар бақ ылаусыз, ретсіз бө лінеді

***

29. Ө спе кезінде р-53-тің қ ызметтік инактивациясы жә не мутациясы осығ ан алып келеді: //

апоптоз механизмдерінің тежелуіне //

промоторлардың қ ызметінің тежелуіне //

онконә руыздардың тү зілуінің тежелуіне //

жасушаларда протоонкогендер санының кө беюіне//

супрессорлық – гендердің белсенуіне

***

30. Репарация гендерінің зақ ымдануы осыны туындатады: //

онконә руыздардың инактивациялануын //

жасуша геномының тұ рақ сыздануын //

апоптоз механизмдерінің тежелуін //

жасуша саралануының кү шеюін //

протоонкогендердің онкогенге айналуының тежелуін

***

31. Ө спелік жасушалардың ө суіне ық пал етеді: //

апоптоз механизмдерінің кү шеюі//

ө спелерді некроздаушы альфа факторлардың артық ө ндірілуі//
ө спелік жасушалардың антигендік қ асиетінің айқ ын болмауы//

жасушалардың саралануының кү шеюі//
табиғ и киллерлердің белсендірілуі

***

32. Химиялық канцерогендерге қ арсы антиканцерогендік механизмдерге жатады: //

антионкогендер жү йесі //

NK-жасушаларының қ ызмет атқ аруы //

зә рмен канцерогендердің элиминациялануы //

интерферондармен тежеуі //

кейлондармен тежеуі

***

33. Антицеллюлярлық механизмдер осығ ан бағ ытталғ ан: //

зақ ымданғ ан ДНҚ -ның репарациясына//

апоптоз механизмінің белсенуіне//

ісік жасушаларын жоюғ а//

канцерогендердің жасушалармен ө зара ә рекетесуін тежеуге//

қ алыпты жасушалардың ісік жасушаларына айналуын тежеуге

***

34. 12 жыл бойы анилиндік бояулармен жұ мыс істеген, бояу цехында қ ызмет атқ аратын жұ мысшы зә р шығ ару кезінде ауырсыну пайда болатынына жә не зә рмен қ ан шығ атынына шағ ымданады. Тексергенде қ уығ ында папиллярлық рак дамығ аны анық талды. Қ уық та рак пайда болуына ық пал ететін этиологиялық фактор осы топқ а жатады: //

химиялық органикалық канцерогендер//

химиялық неорганикалық канцерогендер//

химиялық нағ ыз канцерогендер//

механикалық канцерогендер//

физикалық канцерогендер

***

35. Науқ ас жалпы ә лсіздікке, бірден азып кеткеніне, тыныс алуының қ иындауына, жө телге, қ ан тү кіруіне, кеуде тұ сының ауыратынына шағ ымданады. Кеудесінің солжақ тұ сы ішке қ арай кірген, мойын лимфа тү йіндері ұ лғ айғ ан. Қ ан талдамасында ауыр дә режелі анемия, гипопротеинемия. Диагноз солжақ ө кпенің обыры. Осы симптомдар науқ аста канцерогенездің келесі сатысы дамығ анын айғ ақ тайды: //

промоция//

инициация//

прогрессия//

амплификация//

трансформация

***

Тақ ырыбы: «Аллергиялардың патофизиологиясы»

1. Парентеральді аллергендер организмге енеді: //

егулер кезінде//

терімен тікелей жанасқ анда//

сілемейлі қ абық тармен тікелей жанасқ анда//

асқ азан-ішек жолы арқ ылы//

тыныс жолдары арқ ылы

***

2. Аутоаллергендер - бұ л: //

экзоаллергендер//

эндоаллергендер//

ө сімдіктер тозаң ы//

жанамалы аллергендер//

трансплантаттың аллергендері

***

3. Табиғ и (біріншілікті) эндоаллергендер: //

қ алқ анша бездің коллоиды//

«тінуыт» кешені»//

ө сімдіктер тозаң ы//

бактериялар//

кү йік

***

4. Жү ре пайда болғ ан (екіншілікті) эндоаллергендер: //

аталық бездер//

бас миы//

«тінмикроб» кешені//

қ алқ анша бездің коллоиды//

жұ лынның сұ р заты

***

5. Аллергия пайда болуына қ олайлы ә леуметтік жағ дайлар: //

вакциналарды егулердің кең таралуы//

тұ қ ым қ уалауғ а бейімділік//

биологиялық тосқ ауылдар ө ткізгіштігінің жоғ ары болуы//

аллергия медиаторларын залалсыздандыру жү йесінің бұ зылуы//

микроорганизмдер ә серінен нә руыз қ ұ рылымының ө згеруі

***

6. Ер адам орманда серуендеп жү ргенде кө з қ абағ ының ісініп қ ызарып кеткенін жә не жас ағ уын байқ ағ ан. Кейін мұ рны бітіп қ алғ ан, тамағ ы қ арлығ ып тынысы тарылғ ан. Ү йіне қ айтып келгенде осы симптомдар сә л басылғ ан. Бұ л жағ дай аллергиялық реакциялардың осы типі дамуымен байланысты: //

реагиндік типі//

цитотоксикалық типі//

жасушамен-байланысты типі//

иммунды кешендік типі//

стимулдаушы типі

***

7. Организмге аллерген қ айта енгенде алергиялық реакцияның дереу дамитын тү рі дамиды: //

15-30 мин//

45-60 мин//

1-3 сағ //

6-8 сағ //

24-48 сағ

***

8. Аллергиялық рекцияның дереу дамитын тү рі осылардың бар болуымен байланысты: //

антигенпрезентациялайтын жасушалар//

аллергияның жасушалық медиаторлары//

айналымдағ ы бос антиденелердің //

сенсибилизацияланғ ан Т-лимфоциттер//

аллергияның гуморальді медиаторлары

***

9. Дереу дамитын аллергиялық реакцияның медиаторына жатады: //

плазмин, гепарин//

лимфокиндер, монокиндер//

гистамин, лейкотриендер//

тромбоксан А2, простациклин//

комплемент жү йесінің қ ұ рамбө ліктері, каллидин

***

10. Дереу дамитын аллергиялық реакцияғ а жатады: //

квинке ісінуі//

туберкулез//

жанамалы дерматит//

трансплантаттың ажырауы реакциясы//

инфекциялық -аллергиялық бронх демікпесі

***

11. Аллергиялық серпілістің баяу дамитын тү рі осылардың бар болуымен байланысты: //

Лейкотриендердің //

нейтрофильді лейкоциттердің //

айналымдағ ы бос антиденелердің //

сезімталдығ ы жоғ арылағ ан лимфоциттердің //

айналымдағ ы иммунды кешендердің

***

12. Аллергиялық серпілістің баяу дамитын тү рінің медиаторы: //

гистамин//

серотонин//

брадикинин//

лейкотриендер

лимфокиндер

***

13. Баяу дамитын аллергиялық серпілістерге жатады: //

есекжем//

Квинке ісінуі//

сарысулық ауру//

бактериялық аллергия//

атопиялық бронхиалды демікпе

***

14. Организмнің сенсибилизациясы осы кезде дамиды: //

бұ лтты жасушалардың дегрануляциясы//

организмге гаптеннің енуі//

аллергия медиаторларының тү зілуі//

аллерген алғ аш тү скенде//

организмге аллергендердің парентеральді енуі

***

15. Сенсибилизация жағ дайына тә н: //

спецификалық иммуноглобулиндердің жоғ арылауы//

Т-лимфоциттердің қ ызметінің тежелуі//

аллергия медиаторларының тү зілуі//

аллергияның клиникалық кө рінісі//

мес жасушалардың дегрануляциясы

***

16. Антидене жасушаның ажырамас бө лімі болып саналады: //

аллергиялық реакцияның реагинді тү рінде//

аллергиялық реакцияның ынталандырушы тү рінде//

аллергиялық реакциянгың цитотоксикалық тү рінде//

аллергиялық реакцияның иммунды кешендік тү рінде//

жасушалық – байланысқ ан тү рінде

***

17. Аллергиялық реакцияның реагинді тү рінің дамуы кезінде қ атысады: //

А иммуноглобулиндері//

M иммуноглобулиндері//

G иммуноглобулиндері//

D иммуноглобулиндері//

Е иммуноглобулиндері

***

18. Аяғ ының ашық жарақ атымен тү скен науқ асқ а екінші рет сіреспеге қ арсы адам иммуноглобулині енгізілген. 9-ыншы тә улікте науқ аста қ ызба, тізе жә не иық буындарының таралғ ан қ ышитын бө ртпелері, ісінуі, ауырсынуы, лимфа тү йіндерінің ұ лғ аюы пайда болғ ан. Нақ ты қ орытынды жасау ү шін қ анда осының дең гейін анық тау керек: //

В-лимфоциттердің //

иммуноглобулин А - ның //

иммуноглобулин Е -нің //

преципитациялық IgG, IgM -нің //

сенсибилизацияланғ ан Т-лимфоциттердің

***

19. Аллергиялық реакциялардың реагиндік типіндегі біріншілікті нысана- жасуша: //

лимфоциттер//

нейтрофилдер//

мес жасуша//

эозинофил//

тромбоцит

***

20. Аллергиялық реакцияның реагиндік тү ріне жататын аурулар: //

бруцеллез//

сарысулық ауру//

бактериялық аллергия//

аутоиммунды аурулар//

атопиялық бронх демікпесі

***

21. Анафилаксиялық сілейме кезінде осындай антиденелер тү зіледі: //

реагиндер//

преципитиндер//

D классының иммуноглобулиндері //

G1, 4 классының иммуноглобулиндері //

сенсибилизацияланғ ан Т-лимфоциттер

***

22. Науқ ас ауқ ымды миокард инфаркты мен ауырғ ан. Тө рт аптадан соң науқ аста жү рек тұ сының ауырсынуы, перикард шуылы, плеврит, жоғ ары температура байқ алады. Қ ан талдамасында эозинофильді лейкоцитоз, ЭТЖ жылдамдауы, антикардиальды антиденелер титрінің ө суі анық талды. Қ ойылғ ан диагноз: «Инфаркттан кейінгі синдром (Дресслер синдромы)». Антикардиальды антиденелер тү зілуін ескерсек, науқ аста синдром дамуының негізіндегі аллергиялық реакциялардың типі: //

реагиндік //

цитолиздік//

жасушамен байланысқ ан//

иммунды кешенді//

стимулдаушы

***

23. Цитотоксикалық немесе цитолиздік тү рге жататын аллергиялық серпілістерде антиденелердің келесі тү рлері тү зіледі: //

реагиндер//

преципитиндер//

сенсибилизацияланғ ан лимфоциттер//

G 1-3 ииммуноглобулиндері //

А иммуноглобулиндері

***

24. Серпілістердің цитотоксикалық тү рі осының дамуы негізінде жатыр: //

сә йкес келмейтін қ анды қ ұ йғ ан кезіндегі шиеленістің //

ағ залардың орын алмастыруындағ ы шиеленістің //

аутоиммундық шиеленістің //

атопиялық синдромдардың //

жанамалы дерматиттің

***

25. 3 тү рге жататын (иммундық -кешендік) аллергиялық серпілістердің жиі себептері: //

вирустар//

ө сімдіктер тозаң ы//

ерігіш нә руыздар//

жануарлар мен ө сімдіктер тозаң ы//

тіректік мембрананың ө згерген бө ліктері

***

26. Иммундық кешендермен зақ ымдалу осының дамуы негізінде жатыр: //

поллиноздардың //

туберкулездің //

Квинке ісінуінің //

аллергиялық васкулиттің //

атопиялық бронхиалды демікпенің

***

27. 4 тү рге жататын (жасушалар арқ ылы, туберкулиндік, баяу тү рінің) аллергиялық серпілістердің жиі себептері: //

тіректік мембрананың ө згерген бө ліктері//

жануарлар мен ө сімдіктер тозаң ы//

еритін нә руыздар//

ө сімдіктер тозаң ы//

бактериялар

***

28. Аллергиялық серпілістердің жасушалық байланысқ ан тү ріне осылардың пайда болуы тә н: //

сезімталдығ ы жоғ арылағ ан лимфоциттердің //

жартылай тіркелген антиденелердің //

тосқ ауылдайтын антиденелердің //

преципитиндердің //

реагиндердің

***

29. Аллергиялық серпілістердің баяу тү ріне жатады: //

Квинке ісінуі//

есекжем//

жанамалы дерматит//

анафилаксиялық сілейме//

аутоиммунды гемолиздік анемия

***

30. Аллергиялық реакцияның бірінші сатысы аталады: //

анафилаксия//

сенсибилизация//

иммундық реакция//

патохимиялық бұ зылыстар//

патофизиологиялық ө згерістер

***

31. Аллергияның патохимиялық сатысы тү сіндіріледі: //

организм сезімталдығ ының жоғ арылауымен//

аллергия медиаторларының бө лінуімен//

сенсибилизацияланғ ан Т-лимфоциттердің жиналуымен//

организмнің аллергияғ а жауап беру реакциясымен//

иммуноглобулиндердің бө лінуімен

***

32. Патофизиологиялық саты сипатталады: //

организм сенсибилизациясы дамуымен//

аллергия медиаторларының тү зілуі жә не бө лінуімен//

аллергенмен қ айта жанасқ анда антиденелердің пайда болуымен//

ағ залар мен тіндердегі қ ызметтік жә не қ ұ рылымдық ө згерістермен//

нысана жасушалары беткейінде «аллергенантидене» кешенінің тіркелуімен

***

33. Науқ асты ү ш жыл бойы сә уір айынан қ ырқ ү йек аралығ ында кө з қ абағ ының қ ышуы, жас ағ уы, мұ рын бітуі, тү шкіру мазалайды. Қ ан талдамасында эозинофилдердің мө лшері жоғ арылағ ан. Науқ астың ә кесі атопиялық бронх демікпесімен ауырады. Патогенездік тұ рғ ыда науқ асқ а тағ айындалатын ең тиімді ем: //

цитостатикалық терапия//

иммунодепрессиялық терапия//

спецификалық гипосенсибилизация//

антибактериялық терапия//

витаминотерапия

***

34. Спецификалық гипосенсибилизацияның маң ызы: //

аллергия медиаторларының бейтарапталуында//

аллергендерге организм тө зімділігі тө мендеуінде//

айналымдағ ы бос антиденелердің титрі тө мендеуінде//

организмнің спецификалық реактивтілігінің жоғ арылауында//

тотальді иммундық депрессияда

***

35. Бейспецификалық гипосенсибилизация осыларды енгізуімен іске асады: //

аллергеннің аз мө лшерін//

антигистаминдік дә рі-дә рмектерді//

G класына жататын тосқ ауылдайтын антиденелерді//

А.М.Безредко ә дісімен сары суды//

аллергияны шақ ырғ ан аллергенді

***

Тақ ырыбы: «Иммунопатология. ЖИТС-тің патофизиологиясы»

1. Брутон гипогаммаглобулинемия кезінде бұ зылады: //

фагоцитоз//

хемотаксис//

нейтрофилдердің адгезиясы //

иммундық жауаптың Т-типі //

иммундық жауаптың В-типі

***

2. Ди Джордж синдромы кезінде байқ алады: //

айырша безінің гипоплазиясы//

иммунды реакцияның гуморальды тү рінің жоқ болуы//

қ анда лимфоциттер санының кө беюі//

G иммуноглобулиннің жоғ ары дең гейі//

антиденелер дамуының кү рт ө суі

***

3. 1 жасар нә рестеде жіті отит, пневмония. Пациенттің ағ асы менингиттен қ айтыс болғ ан, немере ағ асы – пневмониямен бронхитпен жиі ауырады. Зерттеу жү ргізгенде Т-лимфоциттер саны қ алыпты, В-лимфоциттер кү рт тө мендеген, А жә не М иммуноглобулиндер аз, гамма-глобулиндер кү рт тө мендеген. Науқ астағ ы иммунды тапшылық жағ дайында осының тү зілуі тежеледі: //

комплементтің //

гранулоциттердің //

Т – лимфоциттердің //

плазмалық жасушалардың //

иммуноглобулиндердің жең іл тізбектерінің

***

4. АИВ - тың негізгі нысанасы: //

В-лимфоциттер//

Т-лимфоцит киллерлер//

Т-лимфоциты хелперы//

нейтрофилдар//

эозинофилдар

***

5. Ig A дефициті кезінде механизмдердің тежелуі байқ алады: //

вирустарғ а тұ рақ тылығ ы//

саң ырауқ ұ лақ тарғ а тұ рақ тылығ ы//

жасушалық иммундық реакциялар//

кө здің шырышты қ абатын қ орғ ау//

грамтеріс микробтарғ а тұ рақ тылығ ы

***

6. Екіншілікті иммунды тапшылық ты жағ дайғ а жатады: //

АИВ инфекция//

Ди-Джорджи синдромы //

Брутон агаммаглобулинемиясы//

типі швейцарлық агаммаглобулинемия //

бағ аналы қ ан тү зуші жасушалардың болмауы

***

7. АИВ жұ қ тыру ү шін жасушалардың беткейінде болуғ а тиісті: //

HLA-молекула//

CD8-рецепторлар//

CD4-рецепторлар//

ИЛ-2-ге арнайы рецептор//

трансферринге рецепторлар

***

8. ЖИТС-ң ерте виремиялық сатысы сипатталады: //

АИВ репликациясының тежелуімен//

gр 120 эпитопында АИВ мутациясының тоқ талуы//

Т-жасушалар мембранасында вирусты гликопротеиндердің жоғ алуы//

CD 4 -жасушалар АИВ- жұ қ тырғ андар санын кө беюі//

оппортонистік инфекцияның дамуы

***

9. Иммунологиялық қ адағ алау факторлар ә серіне АИВ-тің алшақ тұ руына жағ дай жасайтын осы механизмдер болып саналады: //

анти гуморальды АИВ-жауап тө мендеген//

иесінің ДНК-на АИВ геномының интеграциясы болмауы//

вирусқ а қ арсы резистенттілік дең гейінің жоғ арлауы//

Т-киллер белсенділігінің жоғ арлауы//

gp 120 эпитопында АИВ мутациясы

***

10. ЖИТС-ң этиотропты емі ретінде қ олданылады: //

иммуномодуляторлар//

иммунодепрессанттар//

саң ырауқ ұ лақ тарғ а қ арсы препараттар//

бактерияларғ а қ арсы препараттар//

АИВ транскриптазасының кері ингибиторлары

***

Тақ ырыбы: «Гипоксия»

1. Циркуляциялық гипоксия кезіндегі оттегі бойынша артерио-веналық айырмашылық жоғ арылауының патогенезінде маң ызды: //

қ анағ ыстың жылдамдауы//

веналық қ анның артериализациялануы //

қ анда дезоксигемоглобин деғ нейінің азаюы//

тіндердің оттегіні пайдалануының жоғ арылауы//

оксигемоглобиннің қ исық диссоциациясының солғ а ығ ысуы

***

2. Сыртқ ы дем алатын ауадағ ы оттегінің парциалды қ ысымының тө мендеуінде дамитын гипоксия аталады: //

тіндік//

қ андық //

тыныстық //

гипоксиялық //

циркуляторлық

***

3. Экзогенді нормобариялық гипоксия байқ алады: //

қ ан кетулерде//

тауғ а шық қ анда//

желдетілмейтін бө лмеде болғ анда//

ұ шақ аппаратының бү тіндігі бұ зылғ анда//

тұ ншық тырғ ыш газымен уланғ анда

***

4. Экзогенді гипобариялық гипоксия кезінде қ анның газдық қ ұ рамына тә н ө згерістері: //

нормоксемия, гипокапния//

нормоксемия, гиперкапния//

гипоксемия, нормокапния//

гипоксемия, гиперкапния//

гипоксемия, гипокапния

***

5. Артериялық қ анның О2 парциялды кернеуі - 62 мм. сын.бағ., артериялық қ анның оттегінің гемоглобинге қ анығ уы - 68 %, артериялық қ анның СО2 парциялды кернеуі - 52 мм. сын.бағ. тең болуы гипоксияның осы тү ріне тә н: //

гипоксияның тіндік тү рі//

гипоксияның гемиялық тү рі

гипоксияның циркуляторлы тү рі//

гипоксияның тыныстық тү рі//

гипоксияның аралас тү рі

***

6. Митральді стенозбен ауыратын науқ аста ентігу, цианоз, жайылымды ісінулер пайда болғ ан. Тексергенде ө кпесінде ылғ ал сырылдар естіледі, жү рек шекарасы ұ лғ айғ ан, гепатомегалия, асцит. РаО2 71 мм сын.бағ., РаСО2 51 мм сын.бағ., РvО2 30 мм сын.бағ., О2 бойынша а/в айырмашылық 6, 8 кө л%. Алынғ ан нә тижелер осы дамығ анын айғ ақ тайды: //

гемдік гипоксия//

аралас гипоксия//

гипоксиялық гипоксия//

субстраттық гипоксия//

біріншілік тіндік гипоксия

***

7. Артериялық қ андағ ы оттегі мө лшері 19 кө л%, веналық қ анда – 5 кө л%. Артериялық қ андағ ы гемоглобиннің оттегімен қ анығ уы 98%, веналық қ анда - 30 %. Оттегі бойынша осы артериовеналық айырмашылық тә н: //

тіндік гипоксияғ а//

гемдік гипоксияғ а //

гипоксиялық гипоксияғ а//

циркуляциялық гипоксияғ а //

жү ктемелік гипоксияғ а

***

8. Науқ ас жалпы ә лсіздікке, бас айналуына, иіс пен дә м сезінуінің бұ рмалануына шағ ымданады. Тексергенде терісі бозғ ылт, тырнақ тары қ айырылғ ан, шашы қ ұ рғ ақ, сынғ ыш. Қ ан талдамасында темір мө лшері тө мендеген. Бұ л жағ дайда дамығ ан гипоксия осылай аталады: //

гемдік жә не тіндік гипоксия//

гемдік жә не тыныстық гипоксия//

гипоксиялық жә не циркуляциялық гипоксия//

гипоксиялық жә не тыныстық гипоксия//

жү ктемелік жә не субстратты гипоксия

***

9. Гемдік гипоксия дамуының басты механизмі: //

қ анда СО2 жоғ арылауы//

қ анағ ыс жылдамдығ ының бұ зылуы//

оттегі бойынша артериовеналық айырмашылық тың тө мендеуі //

биологиялық тотығ у процестерінің бұ зылуы//

қ анның оттегіге сиымдылығ ының азаюы

***

10. Нитриттармен улануларда дамиды: //

гемдік гипоксия//

тыныстық гипоксия//

субстраттық гипоксия//

гипоксиялық гипоксия//

циркуляторлық гипоксия

***

11. Науқ ас ө рт болғ ан жерден тұ ншық тырғ ыш газбен улану белгілерімен ауруханағ а жеткізілген. Науқ асты тексергенде анық талуы мү мкін: //

карбоксигемоглобин, қ анның оттегіге сиымдылығ ының азаюы, терісінің ашық қ ызыл тү сті болуы//

карбоксигемоглобин, қ анның оттегіге сиымдылығ ының азаюы, терісінің сұ рғ ылт қ ара тү сті болуы //

карбгемоглобин, қ анның оттегіге сиымдылығ ының азаюы, терісінің кө кшіл тү сті болуы //

карбгемоглобин, қ анның оттегіге сиымдылығ ының артуы, терісінің қ анық қ ызыл тү сті болуы //

метгемоглобин, қ анның оттегіге сиымдылығ ының азаюы, қ аны қ оң ыр тү сті

***

12. Гемоглобиннің патологиялық тү рлері тү зілгенде байқ алады: //

қ анның оттегілік кө лемінің жоғ арлауы//

оттегі бойынша жоғ ары артерио-веналық айырмашылық //

веналық қ анда оттегі қ ұ рамының жоғ арылауы//

кө мір қ ышқ ыл газының парциалды қ ысымының тө мендеуі//

гемоглобиннің оттегімен қ анығ уының тө мендеуі

***

13. Гемдік гипоксияны туындатады: //
тауғ а шық қ анда//

ө кпе эмфиземасы//

кессондық жұ мыстар//

темір тапшылығ ы//

синильді қ ышқ ылмен улану

***

14. Тиреоидты гормондардың тапшылығ ынан дамиды: //

тіндік гипоксия//

гемдік гипоксия//

тыныстық гипоксия//

циркуляциялық гипоксия//

гипоксияның жү ктемелік тү рі

***

15. Артериялық қ анның О2 парциялды кернеуі - 95 мм. сын.бағ., артериялық қ анның оттегінің гемоглобинге қ анығ уы -98 %, оттегі бойынша артериялық -веналық айырмашылық - 0, 5 кө л.% тең болуы гипоксияның осы тү ріне тә н: //

гипоксияның тіндік тү ріне//

гипоксияның гемиялық тү ріне//

гипоксияның циркуляторлы тү ріне//

гипоксияның тыныстық тү ріне //

экзогенді гипоксияғ а

***

16. Жасушаның гипоксиялық зақ ымдалуының патогенезінде маң ызды: //
фосфолипазаның тежелуі//
жасушада натрийдің азаюыя//

липидтік асқ ын тотық тың қ арқ ындылығ ының азаюы//
мембрана-насостық жү йелердің жұ мысының бұ зылуы//

митохондрияларда кальций мө лшерінің азаюы

***

17. Гипоксияғ а жедел бейімделу механизмдеріне жатады: //

миокард гипертрофиясы

сү йек кемігінің гиперплазиясы//

ө кпе қ ан ағ ысының кү шеюі//

митохондрилер санының жоғ арлауы//

тыныс орталығ ы нейрондарының гиперплазиясы

***

18. Гипоксияғ а жедел бейімделудің гемодинамикалық механизмдеріне жатады: //

қ ызмет атқ аратын қ ылтамырлар санының жоғ арлауы//

анаэробты гликолиздің белсенуі//

қ анайналымның орталық тануы//

миоглобиннің жоғ арлауы//

эритропоэз белсенуі

***

19. Гипоксияғ а жедел бейімделудің гематологиялық механизмдеріне жатады: //

қ ордан қ анның шығ арылуы//

сү йек кемігінің гиперплазиясы//

митохондри санынының жоғ арлауы//

тыныс бұ лшық еттерінің гипертрофиясы //

анаэробты гликолиздің белсенуі

***

20. Гипоксияғ а ұ зақ уақ ыт бейімделудің қ алыптасуына тә н: //

тахикардия//

гипервентиляция//

қ анағ ыстың таралуы//

митохондриогенез кү шеюі//

қ ордан қ анның шығ арылуы

***

21. Оттегіні қ олдану жү йесінде гипоксияғ а бейімделудің ұ зақ уақ ытты тегершіктеріне жатады: //

тыныс бұ лшық еттерінің гиперфункциясы//

генетикалық аппаратының белсенуі//

қ анның соқ қ ы кө лемінің жоғ арылау//

митохондрилер биогенезінің тежелеуі//

гемоглобиннің оттегіге ұ қ састығ ының азаюы

***

22. Гипоксия кезінде кө мірсу алмасуының бұ зылысы сипатталады: //

бауыр мен бұ шық еттерде гликогеннің жоғ арлауы//

анаэробты гликолиз тежелуімен//

сү т қ ышқ ылының жиналуымен//

гликогеногенез жоғ арлауымен//

глюконеогенез кү шеюімен

***

23. Гипоксия кезінде май алмасуының бұ зылысы осының жиналуымен сипатталады:

аммиактың //

гликогеннің //

сү т қ ышқ ылының //

ацетосірке қ ышқ ылының //

пирожү зім қ ышқ ылының

***

24. Оттегі жеткіліксіздігіне ең сезімтал болады: //

сү йек//

бұ лшық ет//

дә некер тіні//

жү йке жү йесі қ ұ рлымдары//

паренхималық ағ залар тіндері

***

25. Жү йке жү йесі жағ ынан оттегілік жеткіліксіздіктің алғ аш клиникалық кө рінісі болады: //

тежелу//

қ озу//

галлюцинациялар//

тоникалық -клоникалық қ ұ рысулар//

қ озғ алыс координацияларының бұ зылыстары

***

26. Гипоксия кезінде қ айтымды бұ зылыстарғ а жатады: //

жасуша некрозы//

жасуша апоптозы//

ми қ ыртысындағ ы дегенеративті ө згерістер//

бұ лшық ет талшық тарының майлы тінге ауысуы//

бауырлық бө ліктердің ортасында гепатоциттер ө луі

***

27. Гипоксия кезінде тең герілу механизмдерінің ө згеруін нақ тылайды: //

Na /К-АТФ-азаның белсенуінің тежелуі //
анаэробты гликолиздің тежелуі//
фосфолипазы А2 белсенуі //
гликогеннің мобилизациясы//
ЛАТ-ның белсенуі***

28. Қ анның оттегілік кө леміннің артуына ә келетін орташа дең гейдегі қ айталанбалы гипоксияның механизмдері саналады: //

жү рек лақ тырысының артуы//
эритропоэтин тү зілуінің


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.237 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал