Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бинарлы қосылыстары.


Инертті газдардың шын (нақ ты) қ осылыстарын алу 1962 ж. ағ ылшын химигі Бартлетт (Леманмен бірлесе) Британдық Колумбия (Канадада) университетінде алғ аш рет ксенонның фтор туындыларын алудан басталды:

 

Галогенидтер.

Белгілі фторидтер, - ден басқ асы, қ атты заттар, кә дімгі жағ дайда тұ рақ ты (, - ден басқ асы). - ді сақ тау ү шін температураны дейін тө мендету қ ажет.

Алыну жолдары.

жә не фторидтері – жай заттардан синтезделеді. Фторидтер қ ұ рамы процестің жү ру жағ дайына байланысты.

 

Химиялық қ асиеттері.

бейметалдар фторидтерімен комплекс тү зуге қ абілетті:

 

, , сумен шабытты ә рекеттеседі. Гидролиз ө німі жағ дайғ а байланысты:

,

 

,

 

,

 

.

 

Қ ыздырғ анда, сол сияқ ты қ ышқ ылдық жә не сілтілік ортада гидролизденгенде фторидтері диспропорцияланады:

 

,

 

 

- тің гидролиздену схемасы:

 

(қ ышқ ылдық орта)

 

(сілтілік орта)

 

, - кү шті тотық тырғ ыштар, қ ыздырғ анда кө птеген заттарды тотық тырады:

 

,

 

.

 

Оксидтер.

оксидтері - жә не белгілі. - ақ, ұ шпайтын қ атты зат, кү шті қ опарылғ ыш, суда жақ сы ериді. - ашық сары тү сті газ, қ опарғ ыш.

Алыну жолдары.

- ( жә не )-ді гидролиздеу (жоғ ары жақ та қ ара).

- сусыз кү кірт қ ышқ ылы мен барийдің гексаоксоксенат (VIII)-ына тө менгі температурада ә сер ету арқ ылы алу:

 

 

Химиялық қ асиеттері.

оксидтері – тұ рақ сыз қ осылыстар, ә сіресе , бө лме температурасының ө зінде ыдырайды:

 

 

 

жә не - қ ышқ ылдық оксидтер, кү шті тотық тырғ ыштар; ө те кү шті тотық тырғ ыштар ә сер еткенде ө зі тотығ ады:

 

,

 

,

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал