Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оқу жылында фармакология пәнінен фармацевтика факультетінің студенттеріне арналған емтихан тесттері.

Тест №1. Фармакодинамика тү сінігіне жатады:

1. препараттың рецепторларғ а ә сері

2. дә рілік заттың бауырғ а ө згеріске ұ шырауы

3. экскреция

4. препараттың сің уі

5. элиминация

Тест № 2. Дә рілік заттардың асқ орыту жолдарында негізгі сің у механизмі:

1. сү зілу (жасуша аралық саң ылаулар арқ ылы ө ту)

2. пиноцитоз

3. пассивті диффузия

4. белсенді тасымалдану

5. жең ілдетілген диффузия

Тест № 3. Дә рілік заттың резорбтивті ә серін айтады:

1. қ анғ а сің геннен кейін

2. рецептордың тітіркенуіне байланысты

3. рецептордың тежелуіне байланысты

4. енгізу жерінде

5. бү йрек ө зекшелеріндегі реабсорбциядан кейін.

Тест № 4. Дә рілік заттың биотрансформациясы келесі тү сінікке кіреді:

1. фармакокинетика

2. фармакодинамика

3. ә сер ету мезанизмі

4. ә сер ету тү рі

5. синергизм

Тест № 5. Фармакодинамикалық ө зара ә серлесу байқ алатын саты:

1. сің ірілу

2. таралу

3. биотрансформация

4. шығ арылуы

5. рецептормен ө зара ә серлесуі

Тест № 6. Дә рілік заттардың пассивті тасымалдануына тә н:

1. белгілі қ осылыстарғ а талғ амдылығ ы

2. бір транспорттық механизмге екі заттың бә секелес болу мү мкіндігі

3. концентрация градиентіне қ арсы тасымалдану мү мкіндігі

4. энергия жұ мсамай

5. неорганикалық иондар қ атарындағ ы гидрофильді полярлы молекулалардың, қ анттардың сің ірілу

Тест № 7. Ағ задағ ы заттардың синтезі қ иындағ ан немесе мү лдем болмағ ан жағ дайда орын басу мақ сатында қ олданылатын фармакотерапияның тү рі:

1. орын алмастырушы

2. симптоматикалық

3. патогенетикалық

4. этиологиялық

5. алдын алу

Тест № 8. Екі дә рілік заттың ә сері ә р затты бө лек алғ андағ ы ә серден жоғ ары болуы:

1. қ осарланғ ан ә сер

2. аддитивті ә сер

3. кү шейтілген ә сер

4. тікелей ә сер

5. жанама ә сер

Тест № 9. Қ атты дә рілік қ алыптар:

1. таблеткалар

2. пластырлар

3. жағ ылмалар

4.суспензиялар

5. линименттер

Тест № 10. Жұ мсақ дә рілік қ алыптар:

1. таблеткалар

2. тұ ндырмалар

3. гранулалар

4. микстуралар

5. пасталар

Тест № 11. Жағ ылманың пастадан айырмашылығ ы:

1. консистенциясы бойынша

2. қ олдану тә сіліне байланысты

3. тү сі бойынша

4. сақ талу ерекшелігіне байланысты

5. шығ арылу ерекшеліктеріне

Тест № 12. Фармакодинамика оқ ытады:

1. дә рілік заттардың локализациясын, фармакологиялық ә серін жә не ә сер ету механизмін

2. дә рілік заттың сің уін, таралуын

3. адамның дә рілік затқ а генетикалық детерменделген реакциясын

4. дә рілік заттардың метаболизмін жә не экскрециясын

5. науқ астардың дә рімен емдеу принципін

Тест № 13. Дә рілік затты қ айта енгізгендегі сезімталдылық тың жоғ арылауы:

1. бейімделу

2. дә ріге тә уелділік

3. сенсибилизация

4. кумуляция

5. идиосинкразия

Тест №14. Энтералды енгізу жолдарына жатады:

1. трансдермалдық

2. тері астына

3. сублингвальды

4. кө к тамырғ а

5. ингаляциялық

Тест №15. ГЭТ арқ ылы дә рілік заттардың тасымалдану механизмі:

1. сү зілу

2. сорылу

3. пиноцитоз

4. пассивті диффузия

5. жең ілдетілген диффузия

Тест №16. Бір рет қ абылдауғ а арналғ ан дә рілік заттың мө лшері:

1. курстық мө лшер

2. улы мө лшер

3. табалдырық мө лшері

4. орташа емдік мө лшері

5. бір реттік мө лшер

Тест № 17. Минимальды улы жә не минимальды емдік мө лшердің арасындағ ы диапазон:

1. орташа тиімді мө лшер

2. элиминация коэффициенті

3. жартылай шығ арылу кезең і

4. емдік ә сердің кең дігі

5. емдік индекс

Тест № 18. Дә рілік затқ а тез бейімделу аталады:

1. идиосинкразия

2. кумуляция

3. сенсибилизация

4. тахифилаксия

5. антагонизм

Тест № 19. Дә рілік затты қ айта қ абылдауғ а деген қ ұ штарлық аталады:

1. кумуляция

2. бейімделу

3. идиосинкразия

4. дә ріге тә уелділік

5. сенсибилизация

Тест №20. Аэрозолды енгізу жолы:

1. тері астына

2. ректалды

3. пероралды

4. ингаляциялық

5. кө к тамырғ а

Тест №21. АІЖ – нан липофильді полярлы емес дә рілік заттардың сің ірілу жолы:

1. белсенді тасымалдану

2. фильтрация

3. пассивті диффузия

4. пиноцитоз

5. мұ ндай сің ірілу жолы жоқ

Тест №22. Алғ ашқ ысында бауырлық тосқ ауылдан ө тетін дә рілік заттардың енгізу жолы:

1. сублингвальды

2. пероралды

3. ректалды

4. суббукалды

5. ингаляциялық

Тест №23. Бү йрек арқ ылы оң ай шығ атын заттар:

1. полярлы емес, липофильді

2. полярлы, гидрофильді

3. полярлық тың қ атысы жоқ

4. ірі молекуласы бар қ осылыс

5. кез-келген физико-химиялық қ асиеттері бар заттар

Тест №24. Биожеткіліктілік:

1. бағ асы бойынша қ ол жетерлік

2. препараттың бастапқ ы дозасымен салыстырғ андағ ы қ ан сарысуына тү сетін заттың белсенді мө лшері

3. қ ан плазмасының белоктарымен байланысқ ан препараттың мө лшері

4. бауырғ а жеткен препарат мө лшері

5. ГЭТ арқ ылы ө ткен препарат мө лшері

Тест №25. Қ андағ ы препараттың концентрациясын екі есе тө мендетуге қ ажет уақ ыт:

1. жартылай ө мір сү ру уақ ыты

2. жартылай таралу уақ ыты

3. ә сер ету ұ зақ тығ ы

4. латентті кезең

5. метаболизм ұ зақ тығ ы

Тест №26. Адамның биологиялық ритміне тә уелді фармакологиялық ә серді зерттейтін фармакология бө лімі:

1. фармакокинетика

2. фармакодинамика

3. фармакотерапия

4. фармакогенетика

5. хронофармакология

Тест №27. Дә рілік заттың қ ан айналымғ а тү спей ағ задан шығ ым кетуі:

1. клиренс

2. жү йеге дейінгі элиминация

3. жү йелік элиминация

4. экскреция

5. биотрансформация

Тест №28. Кешен тү зілуіне алып келетін дә рілік заттың рецептормен туыстастығ ы:

1. антагонизм

2. идиосинкразия

3. тахифилаксия

4. аффинитет

5. синергизм

Тест №29. 50 % науқ аста емдік ә серді алу ү шін қ ажетті дә рілік заттың мө лшері:

1. минимальды ә сер етуші мө лшер

2. улы мө лшер

3. тә уліктік мө лшер

4. орташа тиімді мө лшер

5. орташа ө лімге алып келетін мө лшер

Тест №30. Дә рілік заттарды жұ птастырып қ олданғ анда байқ алатын қ ұ былыс:

1. бейімделу

2. кумуляция

3. сенсибилизация

4. синергизм

5. дә ріге тә уелділік

Тест №31. Заттарды қ айталап қ олданғ ан кезде ә серінің тө мендеуі:

1. дә ріге тә уелділік

2. сенсибилизация

3. бейімделу

4. кумуляция

5. синергизм

Тест №32. Ағ зада ә сердің «жинақ талуы»:

1. психикалық тә елділік

2. физикалық тә уелділік

3. функционалдық кумуляция

4. материалдық кумуляция

5. тахифилаксия

Тест №33. Абстиненция синдромы пайда болады:

1. дә ріге психикалық тә уелділік кезінде

2. идиосинкразияда

3. дә ріге физикалық тә уелділік!

4. бейімделуде

5. сенсибилизацияда

Тест №34. Генетикалық энзимопатияларғ а байланысты дамитын дә рілік заттарғ а тә н емес реакциялардың дамуын белгілейтін термин:

1. сенсибилизация

2. идиосинкразия

3. тахифилаксия

4. сенситизация

5. абстиненция

Тест №35. Сезімтал рецепторларды дә рілік заттар ынталандырғ ан соң пайда болатын ә сер:

1. жанама

2. резорбтивті

3. жергілікті

4. негізгі

5. рефлекторлы

Тест №36. Энергия жұ мсамайтын, тасымалдаушының кө мегімен жү зеге асатын жә не концентрация градиенті бойынша жү ретін сің у механизмі:

1. пассивті диффузия

2. жең ілдетілген диффузия

3. белсенді тасымалдану

4. сү зілу

5. пиноцитоз

Тест №37. Жұ птастырып қ олданғ анда кейбір ә серлердің кү шейуі немесе ә лсіреуі аталады:

1. синергизм

2. антагонизм

3. сенсибилизация

4. сенситизация

5. синергоантагонизм

Тест №38. Екі затты енгізгенде жалпы ә сері жеке алғ ан ә серлердің қ осындысына тең:

1. аддитивті синергизм

2. Кү шейтілген синергизм

3. синергоантагонизм

4. функционалды синергизм

5. абстиненция

Тест №39. Екі затты қ олданғ анда жалпы ә сері жеке ә серден артық болуы аталады:

1. аддитивті синергизм

2. синергоантагонизм

3. кү шейтілген синергизм

4. антидотизм

5. тахифилаксия

Тест № 40. Заттарды жұ птастырып қ олданғ анда жағ ымсыз ә серлердің пайда болуы аталады:

  1. дә ріге тә уелділік
  2. идиосинкразия
  3. сә йкессіздік
  4. синергизм
  5. бейімделу

Тест №41. Тасымалдаушы кө мегімен концентрация градиенті бойынша, энергия жұ мсамай сің ірілу механизмі:

1. пассивті диффузия

2. жең ілдетілген диффузия

3. активті транспорт

4. фильтрация

5. пиноцитоз

Тест №42. Ауырудың алдын алу ү шін дә рілік заттарды қ олдану аталады:

1. этиотропты ем

2. орын басушы ем

3. алдын алу емі

4. Патогенетикалық емі

5. Симптоматикалық ем

Тест № 43. Аллергиялық реакциялар байқ алуы мү мкін:

  1. кез келген мө лшер диапазонында
  2. Емдік мө лшерде
  3. Токсикалық мө лшерде
  4. Леталды мө лшерде
  5. Емдік мө лшерден тө мен дозада

Тест №44. Біріктірілген препараттарды қ олданғ анда, кейбір ә серлердің кү шейтуі, ал басқ а ә серлерінің ә лсіреуі аталады:

1. синергизм

2. антагонизм

3. сенсибилизация

4. сенситизация

5. синергоантагонизм

Тест №45. Екі затты бірге енгізгенде дамитын ә сер заттарды жеке қ олданғ андағ ы дамитын ә серден жоғ ары болуы:

1. аддитивті синергизм

2. синергоантагонизм

3. кү шейтілген синергизм

4. антидотизм

5. тахифилаксия

Тест №46. Дә рілік заттарды жұ птастырғ анда дамитын жағ ымсыз ө зара ә серлесу аталады:

1. дә ріге тә уелділік

2. идиосинкразия

3. сә йкессіздік

4. синергизм

5. бейімделу

Тест №47. Аурудың дамуының негізгі механизмдерін тежеуге бағ ытталғ ан ем:

1. этиотропты ем

2. алдын алушы ем

3. орынбасушы ем

4. патогенетикалық ем

5. симптоматикалық ем

Тест № 48. Аурудың жағ ымсыз белгілерін жоюғ а бағ ытталғ ан ем:

1. этиотропты ем

2. алдын алушы ем

3. орынбасушы ем

4. патогенетикалық ем

5. симптоматикалық ем

Тест №49. Ауруды алдын алуғ а бағ ытталғ ан ем:

1. этиотропты ем

2. орынтасушы ем

3. профилактикалық ем

4. патогенді ем

5. симптоматикалық ем

Тест № 50. Дә рілік заттың улы ә сері байқ алады:

1. емдік мө лшерден тө мен мө лшер

2. емдік мө лшерде

3. емдік мө лшерден жоғ ары мө лшерде

4. ө лімге алып келетін мө лшерде (летальдық)

5. мө лшердің кез-келген диапозонында

Тест №51. Балалардың тү рлі ақ аулармен туылуына алып келетін дә рілік заттардың ә сері аталады:

1. канцерогенді

2. мутагендік

3. фетотоксикалық

4. тератогенді

5. мутагендік

Тест №52. Қ атерлі ісіктің дамуына алып келетін дә рілік заттың ә сері аталады:

1. фетотоксикалық

2. мутагендік

3. эмбриотоксикалық

4. тератогендік

5. канцерогендік

Тест №53. Жү ктіліктің 3-ші аптасына дейін органогенездің бұ зылыстарына алып келмейтін дә рілік заттың ә сері аталады:

1. канцерогендік

2. мутагендік

3. эмбриотоксикалық

4. фетотоксикалық

5. тератогендік

Тест №54. Жү ктіліктің 12-ші аптасынан кейін, органогенездің бұ зылыстарына алып келмейтін дә рілік заттардың ә сері:

1. канцерогендік

2. мутагендік

3. эмбриотоксикалық

4. фетотоксикалық

5. тератогендік

Тест №55. Генетикалық ақ параттың тұ рақ ты зақ ымдалуын туғ ызатын дә рілік заттың ә сері аталады:

1. канцерогендік

2. мутагендік

3. эмбриотоксикалық

4. фетотоксикалық

5. тератогендік

Тест № 56. Дә рілік заттың фармакокинетика тү сінігіне жатады:

1. аллергиялық реакция

2. коньюгация

3. ә сер ету тү рлері

4. біріншілік фармакологиялық реакция

5. ә сер ету механизмі

Тест №57. Ішке қ олдануғ а болатын препараттар:

1. АІЖ шырышты қ абатына кү шті тітіркендіргіш ә сер кө рсететіндер

2. Кышқ ылғ а тұ рақ ты

3. АІЖ ферменттерімен бұ зылатындар

4. ульцерогенді (асқ азанның ойық жарасын шақ ырады) ә сері бар заттар

5. газ тә різді дә рілік қ алыптар

Тест №58. Дә рілік заттардың фармакодинамикалық ө зара ә серлесуіне кіреді:

1. қ анмен тасымалдану барысында ө зара ә серлесуі

2. метаболизм процесінде ө зара ә серлесуі

3. арнайы рецепторлармен байланысу барысында ө зара ә серлесуі

4. енгізген жерден сің ірілу кезіндегіө зара ә серлесуі

5. ағ задан шығ у кезіндегі ө зара ә серлесуі

Тест №59. Мө лшерленген дә рілік қ алыптар:

1. жағ ылмалар

2. тұ ндырмалар

3. қ айнатпалар

4. пасталар

5. драже

Тест №60. Мө лшерленген дә рілік қ алып:

1. жағ ылмалар

2. тұ ндырмалар

3. қ айнатпалар

4. таблеткалар

5. пасталар

Тест №61. Дә рілік заттардың енгізу жолдарын, сің ірілу механизмін, ағ зада таралуын, биотранформацияны жә не шығ арылуын зерттейтін фармакологияның бө лімі:

1. фармакокинетика

2. фармакодинамика

3. фармация

4. фармакогенетика

5. фармакотерапия

Тест №62. Резорбтивті ә сер – бұ л:

1. дә рілік заттың енгізген жеріндегі ә сері

2. дә рілік заттың қ анғ а сің геннен соң дамитын ә сері

3. дә рілік заттың тікелей талғ амды ә сері

4. дә рілік заттың тікелей емес талғ амды ә сері

5. рецептордың ынталануымен байланысты ә сері

Тест №63. Рефлекторлы ә сер – бұ л:

1. дә рілік заттың енгізген жеріндегі ә сері

2. дә рілік заттың қ анғ а сің ген соң дамитын ә сері

3. рецептордың ынталануымен байланысты дамитын ә сер

4. дә рілік заттардың бауырдан ө ткеннен кейінгі ә сері

5. дә рілік заттардың ағ задан шығ уы кезінде пайда болатын ә сері

Тест №64. Basis – дегеніміз:

1. заттың жағ ымсыз иісін, дә мін жоятын заттар

2. дә рілік заттарғ а белгілі бір қ алып беретін заттар

3. дә рілік заттың сің ірілуін жақ сартатын заттар

4. дә рілік затты бұ зылудан қ орғ айтын заттар

5. емдік ә сер кө рсететін негізгі зат

Тест №65. Дә рілік заттар жанама ә сер кө рсетеді:

1. уытты мө лшерде

2. ө лімге ә келетін мө лшерде

3. емдік мө лшерде

4. мө лшердің ә р диапозонында

5. жоғ арғ ы уытты мө лшерде

Тест № 66. Дә рілік заттарды энтералды енгізу жолына жатады:

1. тері ішіне

2. тері астына

3. артерия ішіне

4. субарахноидалды

5. ректальды

Тест № 67. Тұ ндырма дайындағ анда қ олданады:

1. вазелин майы

2. глицерин

3. тазартылғ ан су

4. этил спирті

5. шабдалы майы

 

Тест № 68. Corrigens дегеніміз бұ л:

1. дә рілік затқ а белгілі бір қ алып беретін заттар

2. дә рілік заттың жағ ымсыз иісін, дә мін жоятын заттар

3. дә рілік заттың сің ірілуін жақ сартатын заттар

4. дә рілік заттың шығ уын ық пал жасайтын заттар

5. емдік ә сер кө рсететін заттар

 

Тест № 69. Дә рілік заттың қ айта енгізгенде агзада жинақ талуы аталады:

1. сенсибилизация

2. бейімделу

3. дә ріге тә уелділік

4. функционалдық кумуляция

5. материалдық кумуляция

Тест № 70. Дә рілік заттың қ айта енгізгенде ағ зада ә серінің жинақ талуы аталады:

1. десенситизация

2. тахифилаксия

3. дә ріге тә уелділік

4. функционалды кумуляция

5. материалды кумуляция

Тест №71. Жұ мсақ дә рілік қ алып:

1. ұ нтақ тар

2. таблеткалар

3. капсулалар

4. гранулалар

5.пасталар

Тест №72. Жұ мсақ дә рілік қ алып:

1. ерітінділер

2. таблеткалар

3. жағ ылмалар

4. тұ нбалар

5. тұ ндырмалар

Тест №73. Мө лшерленген қ атты дә рілік қ алып:

1. присыпка

2. гранула

3. суспензия

4. бө лінбеген ұ нтақ

5. таблеткалар

Тест №74. Аурудың алдын алатын фармакотерапия:

1. патогенетикалық

2. симптоматикалық

3. профилактикалық

4. этиологиялық

5.орынбасушы

Тест №75. Қ атерлі ісіктің дамуын туғ ызатын дә рілік заттың ә сері:

1. тератогендік

2. эмбриотоксикалық

3. канцерогендік

4. мутагендік

5. фетотоксикалық

Тест №76. Инсулинді артық қ олданғ анда қ олданылады:

1. бензогексоний

2. ретаболил

3. кальцитрин

4. адреналин

5. синэстрол

Тест №77. Кураре тә різді антидеполяризациялық миорелаксанттармен уланғ анда қ олданылады:

1. атропин, холинэстеразаның реактиваторы

2. калий хлориді

3. прозерин, галантамин

4. ЭДТА

5. пилокарпин

Тест №78. Фосфоорганикалық холинэстеразағ а қ арсы заттармен уланғ анда қ олданылады:

1. налоксон, налтрексон

2. ацетилхолин

3. холинэстеразаның реактиваторлары

4. калий хлориді, ЭДТА

5. пилокарпин

Тест № 79. Тек беткейлік анестезияда қ олданылатын анестетик:

1. кокаин

2. лидокаин

3. тримекаин

4. дикаин

5.новокаин

Тест № 80. Тек беткейлік анестезияда қ олданылатын анестетик:

1. анестезин

2. лидокоин

3. тримекаин

4. ультракаин

5. новокаин

Тест №81. Дикаинді инфильтрациялық жә не ө ткізгіштік анестезияда қ олданбайды, себебі:

1. тітіркендіргіш қ асиеті бар

2. нашар ериді

3. уытты ә сері жоғ ары

4. жансыздандырғ аш қ асиеті тө мен

5. тез ыдырайды

Тест № 82. Тежегіш ә сері бар, афференттік иннервацияғ а ә сер ететін заттар:

1. тері жә не шырышты қ абатты тітіркендіретін

2. ащщылар

3. қ ақ ырық тү сіретін

4. іш жү ргізетіндер

5. қ аптаушы заттар

Тест №83. Қ ұ рамында илік заттары бар ө сімдіктер ә сер етеді:

1. тітіркендіргіш

2. кү йдіргіш

3. қ армаушы

4. сорып алушы

5. қ аптаушы

Тест №84. Лидокаин препаратының синонимді таң дау:

1. дикаин

2. анестезин

3. промекаин

4. ксикаин

5. артикаин

Тест №85. Препаратты анық тау: бета-адреноблокатор, жү ректің соғ у жиілігін жә не жиырылғ ыштығ ын тө мендетеді, миокардтың оттегіне қ ажеттілігін тө мендетеді, автоматизм жә не атриовентикулярлық ө ткізгіштікті тежейді. Қ ан қ ысымын біртіндеп жә не тұ рақ ты тө мендетеді, ренин ө ндірілуін азайтады. Стенокардия, артериалдық гипертензия, тахикардияда қ олданады. Жанама ә серлері: бронх тонусын жоғ арылатады, бронхоспазм шақ ыруы мү мкін.

1. резерпин

2. октадин

3. адреналин

4. пропранолол

5.метапролол

Тест № 86. Адреналин гидрохлориді препаратының синонимін таң дау:

1. эпинерфин

2. норадреналин гидротартраты

3. нафтизин

4. галазолин

5. клонидин

Тест № 87. Жұ птастырылғ ан бета-адреномиметикті кө рсету:

1. изопреналин (изадрин)

2. сальбутамол

3. формотерол

4. салметерол

5. беротек

Тест № 88. Шылым шегуді тоқ татқ анда болатын абстиненция синдромын жою ү шін қ олданады:

1. гигроний

2. адреналин

3. бензогексоний

4. прозерин

5. лобесил

Тест № 89. Шылым шегуді тоқ татқ анда абстиненция кө рінісін жою ү шін қ олданылатын препарат:

1. гигроний

2. табекс

3. бензогексоний

4. тубокурарин

5. цититон

Тест №90. Миастения кезінде қ олданатын холинэстеразағ а қ арсы заттардың емдік ә сері байланысты:

1. ацетилхолин бө лінуінің кү шеюімен

2. ацетилхолин тү зу қ абілеттілігіне

3. жү йке-бұ лшық ет қ озу берілуінің жең ілденуіне

4. М-холинергиялық рецепторлардың ынталануына

5. холинергиялық синапстың тежелуімен

 

Тест №91. Холинэстеразағ а қ арсы заттарды тағ айындайды:

1. қ аң қ а бұ лшық еттерінің тонусы тө мендегенде, парезде, салдануда

2. ішкі мү шелердің тегіс салалы бұ лшық еттер тонусының жоғ арлауында, бауыр жә не бү йректің шаншуы

3. ішкі мү шелердің тегіс салалы бұ лшық еттер тонусының жоғ арлағ анда

4. 12-елі ішек жә не асқ азанның ойық жаралары

5. асқ орыту бездерінің секрециясының артуы, гиперсаливация

Тест №92. ФОҚ -мен (фосфоорганикалық қ осылыстар) жедел уланғ анда қ олданылады:

1. М-холиномиметиктер, холинэстераза реактиваторлары

2. М-холиноблокаторлар, холинэстераза реактиваторлары

3. ө сімдік тектес іш айдайтын заттар

4.ганглиоблокаторлар

5. адреноблокаторлар

Тест №93. Аммиак ерітіндісі қ олданылады:

1. ішке

2. талып қ алғ ан кезінен айық тыру жә не тыныс алу орталығ ының рефлекторлы белсендіру ү шін

3. ірің ді жараларды жергілікті ө ң деу ү шін

4. қ ұ ралдарды ө ң деу ү шін

5. ауру сезімі кезінде жансыздандырғ аш зат ретінде

Тест №94. ФОҚ -мен уланғ анда кезде холинэстераза реактиваторлары ретінде қ олданылатын препарат:

1. атропин

2. дипироксим

3. ацеклидин

4. тубокурарин

5. эпинефрин

Тест № 95. Платифиллин қ олданылады:

1. ойық жара ауруында, бү йректің жә не бауырдың шаншуы кезінде

2. ойық жара ауруында, гипотонияда

3. қ уық, жатыр, ішек атониясы кезінде

4. тыныс алу орталығ ын ынталандыру ү шін, наркоз кезіндегі жү ректің рефлекторлы тоқ тап қ алуының алдын алу ү шін

5. ішек атониясы мен бронхоспазмның алдын алу ү шін

Тест № 96. Жергілікті анестетиктердің ә серін ұ зарту ү шін ертіндіге қ осуғ а болады:

1. пропранолол

2. эфедрин

3. изадрин

4. мезатон

5. фенотерол

 

Тест № 97. Празозиннің ә сер ету механизмі:

1. альфа-1 жә не альфа-2 адренорецепторларды тежейді

2. негізінен альфа-1 адренорецепторларды тежейді

3. негізінен альфа-ә адренорецепторларды тежейді

4. альфа- жә не бета- адренорецепторларды тежейді

5. негізінен бета-адренорецепторларды тежейді

Тест № 98. Н-холиномиметикке жатады:

1. ацетилхолин

2. прозерин

3. атропин

4. галантамин

5. цититон

Тест №99. Постсинапстық альфа-адренорецепторлардың қ озуына байланысты болатын ә серлер:

1. қ ан тамырларының тарылуы

2. АІЖ бұ лшық еттері тонусының жоғ арылауы

3. қ арашық тың тарылуы

4. бронх бұ лшық еттердің босаң суы

5. жү рек жиырылуының ә лсіреуі

Тест №100. Заттың тобын анық тау: қ ан тамырларды кең ейтеді, қ ан қ ысымын тө мендетеді, адреналиннің прессорлы ә серінің «бұ рмалануын» шақ ырады. Эндоартеритте, феохромоцитомада қ олданылады, осы топтың кейбір препараттары артериалды гипертензия кезінде қ олданылады. Ортостатистикалық коллапс дамуы мү мкін:

1. симпотиликтер

2. альфа-адреномиметиктер

3. альфа-адреноблокаторлар

4. бетаадреноблокаторлар

5. ганглиоблокаторлар

Тест №101.Анестезиянын барлық тү рінде қ олданылатын анестетик:

1. анестезин

2. лидокаин

3. белсендірілген кө мір

4. дикаин

5. танин

Тест №102. Бета-2 адреномиметик:

1. адреналин

2. сальбутамол

3. мезатон

4. добутамин

5. доксазин

 

Тест №103. Альфа-адренорецепторларды басымырақ белсендіретін заттар:

1. изадрин

2. сальбутамол

3. эргометрин

4. добутамин

5. нафтизин

Тест №104. Пропранололдың ә сер ету механизмі:

1. альфа-1 жә не альфа-2 адренорецепторларды тежейді

2. бета-1 адренорецепторларды басымырақ тежейді

3. бета-1 жә не бета-2 адренорецепторларды тежейді

4. бета-2 адренорецепторларды басымырақ тежейді

5. альфа- жә не бета- адренорецепторларды тежейді

Тест №105. Затты анық тау: қ ан тамырларын тарылтады. АҚ жоғ арылатады. Бронх бұ лшық еттері тонусына мү лдем ә сер етпейді. Прессорлық ә сері альфа-адреноблокаторлармен «бұ рмаланбайды». Гипотензия, коллапс кездерінде қ олданылады:

1. адреналин

2. эфедрин

3. галазолин

4. изадрин

5. мезатон

Тест №106. Пирензипиннің синонимін таң дау:

1. атропин сульфаты

2. платифиллин гидротартраты

3. тиотропий бромиді

4. гастрозепин

5. тропикамид

Тест №107. Препаратты анық тау: Н-холиномиметик. Каротидті шумақ тағ ы Н-холинорецепторлардың қ озуы нә тижесінде тыныс алу орталығ ын рефлекторлы тү рде қ оздырады, симпатикалық гиншлилердегі Н-холинорецепторларды қ оздыра отырып, қ ан қ ысымын жоғ арылатады, қ ысқ а уақ ытта ә сер етеді, кө к тамырғ а енгізіледі. Тыныс алу орталығ ының рефлекторлы қ озу сақ талғ ан болса, тыныс алуды қ алпына келтіру ү шін қ олданылады:

1. кофеин

2. этимизол

3. ацетилхолин

4. кордиамин

5. цититон

Тест №108. Препаратты анық тау: ОЖЖ-дегі қ ұ рамындағ ы норадреналинге ә сер етпейді. Адренергиялық талшық тардың ұ шындағ ы норадреналин қ орын азайтады. Баяу жә не ұ зақ уақ ыт бойы ә сер етеді, бейімделу шақ ырмайды. Артериалды гипертензия кезінде қ олданылады. Жанама ә серлер: іш ө ту, ортостатикалық гипотензия:

1. октадин

2. лабетолол

3. атенолол

4. пропранолол

5. резерпин

Тест №109. Кураре тә різді заттардың бұ лшық еттерді босаң сыту ә сері байланысты:

1. ретикулярлы формацияғ а тікелей тежеуші ә сермен

2.сү йек бұ лшық еттерінің жасушаларында орналасқ ан М-холинорецепторлардың тежелуімен

3. холинергиялық талшық тардың ұ шында орналасқ ан эфферентті мү шелер жасушаларының тежелуімен

4. қ аң қ алық бұ лшық еттерінің жасушаларында орналасқ ан Н-холинорецепторлардың тежелуімен

5. парасимпатикалық жә не симпатикалық ганглийлер нейрондарының тежелуімен

Тест №110. Бензогексонийдің антигипертензивті ә сері байланысты:

1. миотропты спазмолитикалық ә серге

2. кальций каналдарының тежелуі

3. симпатикалық ганглийлердің тежелуіне

4. ангиотензинге айналдырушы ферменттің тежелуіне

5. тамырқ озғ алтқ ыш орталық тың тежелуі

Тест №111. Басқ арушы гипотензия ү шін қ олданылатын қ ысқ а уақ ытқ а ә сер ететін зат:

1. Бензогексоний

2. Галазолин

3. Гигроний

4. Дитилин

5. Тубокурарин

Тест №112. Жү йке талшық тары ұ штарын тітіркендіргіш ә серден сақ тайтын заттар тобы:

1. қ аптаушы заттар

2. тітіркендіргіш заттар

3. қ ақ ырық тү сіретін заттар

4. жергілікті жансыздандырғ ыш заттар

5. іш жү ргізетін заттар

Тест №113. Деполяризацияғ а қ арсы миорелаксанттардың антагонисті ретінде қ олданылады:

1. прозерин

2. пентамин

3. тубокурарин

4. атропин

5. жаң адан дайындалғ ан цитратты қ ан

Тест №114. Бета-1 адренорецепторлардың ынталануымен байланысты дамитын ә сер:

1. жү ректің жиырылғ ыштығ ы ә лсіреуімен

2. брадикардия

3. бронх бұ лшық еттерінің босаң суымен

4. қ ан тамырлардың кең еюімен

5. жү рек автоматизмінің жоғ арылауы жә не атриовентикулярлы ө ткізгіштіктің жең ілдеуімен

Тест № 115.Симпатомиметиктерге (тікелей емес адреномиметиктерге) жатады:

1. добутамин

2. норадреналин

3. изадрин

4. нафтизин

5. эфедрин

Тест №116. АҚ жедел тө мен тү суі кезінде қ олданылатын зат (жарақ ат, хирургиялық кірісулер, улану кездерінде):

1. сальбутамол

2. фенотерол

3. мезатон

4. нафтизин

5. добутамин

Тест №117. Лабетололдың ә сер ету механизмі:

1. альфа-1 жә не альфа-2 адренорецепторларды тежейді

2. альфа-1 адренорецепторларды ерекше тежейді

3. бета-2 адренорецепторларды ерекше тежейді

4. альфа- жә не бета- адренорецепторларды тежейді

5. бета-1 адренорецепторларды ерекше тежейді

Тест №118. Затты анық тау: ОЖЖ холинорецепторларды тежейді. Паркинсонизмді емдеу ү шін қ олданылады, ә сіресе нейролептиктерді қ олдануғ а байланысты болғ ан экстрапирамидтік бұ зылыстар кезінде:

1. леводопа

2. циклодол

3. мидантан

4. бромокриптин

5. депренил

Тест №119. Препаратты анық тау: орын алмастырушы амидтерге жатады, анестезияның барлық тү рлерінде жә не қ арыншалық аритмияларда қ олданады:

1. новокаин

2. анестезин

3. лидокаин

4. дикаин

5. бупивакаин

Тест №120. Анестезинге тә н:

1. анестезияның барлық тү рінде қ олданылады

2. инфильтрациялық анестезияда қ олданылады

3. суда нашар ериді

4. суда жақ сы ериді

5. тек ө ткізгіштік анестезияда қ олданылады

Тест №121. Жергілікті анестетиктердің ә серін кү шейтетін жә не ұ зартатын фактор:

1. қ ышқ ыл орта

2. тамыр кең ейткіш заттар

3. тамыр тарылтқ ыш заттар

4. анестетиктерді қ олдану аймағ ындағ ы қ абыну ү рдістері

5. парааминобензой қ ашқ ылының қ атысуы

 

Тест №122. Тө мендегі препараттың ық палынан сульфаниламидтердің бактерияғ а қ арсы белсенділігі сақ талады:

1. бупивакаиннің

2. анестезиннің

3. новокаиннің

4. парааминобензой қ ышқ ылының

5. дикаиннің

Тест №123. Новокаинге тә н:

1. жоғ арғ ы улылық

2. тө менгі улылық

3. инфильтрациялық анестезия кезінде ә сер ету ұ зақ тығ ы екі сағ ат

4. ө ткізгіштік анестезия кезінде ә сері 3-6 минутқ а созылады

5. терминалды анестезия ү шін қ олданылады

Тест №124. Изопреналин препаратының халық аралық аты:

1. изадриннің

2. добутаминнің

3. сальбутамолдың

4. фенотеролдың

5. сальметеролдың

Тест №125. Органикалық емес қ армаушы заттар:

1. белсендірілген кө мір

2. негізі висмут нитраты

3. аммиак ерітіндісі

4. танин

5. крахмалдың шырышы

Тест №126. Органикалық қ армаушы заттар:

1. белсендірілген кө мір, тальк

2. негізі висмут нитраты

3. ментол, қ ыша, аммиак ерітіндісі

4. танин, емен қ абығ ының қ айнатпасы

5. крахмалдың шырышы, черника тұ ндырмасы

Тест №127. Қ аптаушы заттар:

1. крахмалдың шырышы

2. белсендірілген кө мір

3. аммиак ерітіндісі

4. емен қ абығ ының қ айнатпасы

5. негізі висмут нитраты

Тест №128. Тітіркендіргіш заттар:

1. крахмал шырышы

2. тальк

3. ментол

4. танин

5. белсендірілген кө мір

Тест №129. Сорып алушы заттар:

1. белсендірілген кө мір, тальк

2. негізі висмут нитраты, магний трисиликат

3. ментол, қ ыша қ ағ азы, аммиак ерітіндісі

4. танин, емен қ абығ ының қ айнатпасы

5. крахмал шырышы, танальбин

Тест №130. Сорып алушы заттардың ә сер ету механизмі:

1. Рецепторлық тү зілуді тежеу

2. Шырышты қ абаттың беткей қ абатындағ ы белоктар коагуляциясы

3. Шырышты қ абық қ а қ орғ аныш қ абатын тү зу

4. Жү йке талшық ұ штарын таң дап қ оздыруы

5. химиялық қ осылыстарды сорып алып, сезімтал жү йке ұ штарын тітіркенуден сақ тайды

Тест №131. Тітіркендіргіш заттардың ә сер ету механизмі

1. Шырышты қ абаттың беткей қ абатындағ ы белоктар коагуляциясы

2. Шырышты қ абық қ а қ орғ аныш қ абатын тү зу

3. Рецепторлық тү зілуді тежеу

4. Сезімтал жү йке талшық ұ штарын таң дап қ оздыруы

5. Na жә не K иондары ү шін жү йке талшық тың мембранасының ө ткізгіштігін тө мендетеді

Тест №132. Анестетик – кү рделі эфир:

1. лидокаин

2. новокаин

3. бупивакаин

4. тримекаин

5. ультракаин

Тест №133. Ұ зақ уақ ыт ә сер ететін анестетик:

1. лидокаин

2. дикаин

3. бупивакаин

4. тримекаин

5. новокаин

Тест №134. М-холинорецепторлардың орналасуы

1. парасимпатикалық ганглийлердің нейрондары

2. симпатикалық ганглийлердің нейрондары

3. қ аң қ алық бұ лшық екттердің жасушалары

4. бү йрек ү стінің милық қ абатының хромафинді жасушалары

5. ОЖЖ нейрондары, холинергиялық талшық тардың ұ зындығ ы эффекторы мү шелердің жасушалары

Тест №135. Асқ азанның М-холинорецепторлардың таң дамалы тежейді:

1. пирензепин

2. скополамин

3. ипратропиум бромиді

4. метацин

5. платифиллин

Тест №136. Атропин немес қ ұ рамында атропині бар ө сімдіктермен уланғ анда байқ алатын кө ріністер:

1. тахикардия, мидриаз, кимыл жә не сө йлеу қ озғ ыштығ ы

2. температураның тө мендеуі, брадикардия, қ ан қ ысымының тө мендеуі

3. миоз, сілекей бездерінің секрециясының жоғ арылауы

4. тыныс алудың тежелуі, бронхоспазм

5. қ имыл белсенділігінің артуы, АІЖ тонусының артуы

Тест №137. Дитилиннің ә сер ету механизмі:

1. қ озғ алтқ ыш жү йке ұ штарындағ ы ацетилхолин синтезінің бұ зылуы

2. постсинапстық мембрананың гиперполяризациясы

3. постсинапстық мембрананың тұ рақ ты деполяризациясы

4. постсинапстық мембрананың тұ рақ тануы

5. ацетилхолиннің гидролиз жылдамдығ ының артуы

Тест №138. Адренорецепторлардың орналасқ ан жері:

1. симпатикалық ганглийлердің нейрондары

2. адренергиялық талшық тардың ұ штарындағ ы эффекторлы мү шелердің жасушалары

3. парасимпатикалық ганглийлердің нейрондары

4. каротидті шумақ тар

5. бү йрекү сті безінің милы қ абатының хромаффинді хасушалары

Тест №139. Бронхоспазм кезінде аэрозоль тү рінде қ олданылатын селективті емес М-холиноблокатор:

1. изадрин

2. адреналин

3. платифиллин

4. ипратропиум бромиді

5. метацин

Тест №140. Бронхтардың холинорецепторларын басымырақ тежейтін, аэрозоль тү рінде қ олданылатын М-холиноблокатор:

1. Норадреналин

2. Адреналин

3. Прозерин

4. Тиотропий бромиді

5. Празозин

Тест №141. Селективті альфа-1-адреноблокатор:

1. норадреналин

2. адреналин

3. прозерин

4. ипратропиум бромиді

5. празозин

Тест №142. Ішек жә не қ уық атониясы кезінде қ олданылатын М-холиномитетик:

1. фентоламин

2. норадреналин

3. лабеталол

4. атропин

5. ацеклидин

Тест №143. Артериялық қ ысым кү рт тө мендеген жағ дайда қ олданылады(коллоапс):

1. фентоламин

2. норадреналин

3. лабеталол

4. атропин

5. ацеклидин

Тест №144. Бү йрек, бауыр жә не ішек шаншулары кезінде қ олданылатын зат:

1. изадрин

2. дитилин

3. добутамин

4. атропин

5. адреналин

Тест №145. Кардиотоникалық зат ретінде қ олданылатын бета-1-адреномиметик:

1. изадрин

2. норадреналин

3. добутамин

4. аттенолол

5. адреналин

Тест №146. Бета-2-адреномиметиктерді қ олдануғ а кө рсеткіштер:

1. артериалды гипертензия

2. қ уық асты безінің гиперплазиясы

3. психоздар

4. басқ арушы гипотензия

5. бронх демікпесі

Тест №147. Кө з тү бін қ арау ү шін, бү йрек, ішек, бауыр шаншуында, бронх демікпесінде, асқ азанның жә не 12-елі ішектің ойық жарасында, холинэстеразағ а қ арсы заттармен уланғ анда қ олданылады:

1. сальбутамол

2. атропин

3. ипраропиум бромиді

4. пирензепин

5. изадрин

Тест №148. Қ армаушы заттардың негізгі ә сер механизмі:

1. рецепторлық тү зілуді тежеу

2. шырышты қ абатта қ орғ аныш қ абатын тү зу

3. жү йке ұ штарын тітіркенуден қ орғ ау ү шін химиялық қ осылыстарды сорып алу

4. шырышты қ абаттың беткей қ абатында белок коагуляциясы

5. импульстің ө ткізгіштігін бұ зу

Тест №149. Қ аптаушы заттардың ә сер механизмі:

1. шырышты қ абатта қ орғ аныш қ абатын тү зу

2. шырышты қ абаттың беткей қ абатында белок коагуляциясы

3. рецепторлық тү зілуді тежеу

4. жү йке ұ штарын тітіркенуден қ орғ ау ү шін химиялық қ осылыстарды сорып алу

5. импульстің ө ткізгіштігін бұ зу

Тест №150. Тітіркендіргіш заттарды қ олданады:

1. тә бетті жоғ арылату ү шің

2. кө ру қ абілетін жоғ арылату ү шін

3. терінің қ ан тамырларын кең ейту ү шін

4. бульбарлы орталық тың рефлекторлы стимуляциясы ү шін

5. илік ә серді алу ү шін

Тест №151. М-холиномиметиктерді қ олдануғ а кө рсеткіштер:

1. миастения, бү йректің шаншуы

2. бү йректің шаншуы, гиперасцитті гастрит, пилороспазм

3. глаукома, ішек парезі, қ уық тың атониясы, гипосаливация

4. жедел панкреатит, бауыр шаншуы, асқ азан жә не 12-елі ішектің ойық жара ауруы

5. бронъх демікпесі, қ аң қ а бұ лшық еттерінің парезі

Тест №152 Холинэстеразағ а қ арсы заттарды қ олдануғ а кө рсеткіштер:

1. қ арашық тың тарылуы, брадикардия

2. бронх демікпесі, қ ан қ ысымының жоғ арылауы

3. ішкі мү шелердің тегіс салалы бұ лшық еттерінің тонусының жоғ арылауы, бү йрек жә не бауыр шаншуы, тырысу синдромы

4. асқ азан жә не 12-елі ішекің ойық жара ауруы, гиперасцитті гастрит

5. параличтер, парездер, қ уық жә не ішек атониясы, глаукома

Тест №153. Суксаметоний иодиді синонимі:

1. тубокурарин хлориді

2. пипекуроний бромиді

3. атракурий хлориді

4. дитилин

5. диоксоний

Тест №154. Орталық паралич, полиомиелиттен кейінгі қ алдық жағ дайлар кезінде қ олданылатын зат:

1. пилокарпин

2. галантамин

3. скополамин

4. ациклидин

5. дипироксим

Тест №155. Адреналинді қ олдануғ а қ арсы кө рсеткіштер:

1. анафилаксиялық шок

2. бронх демікпесі

3. гипогликемия

4. гипертензия

5. жергілікті анестетиктермен бірге

Тест №156. Пирензепинді негізінен ө олданады:

1. бронхоспазмды жою ү шін

2. асқ азан жә не 12-елі ішекің ойық жара ауруы, гиперасцитті гастрит

3. ішек пен бауырдың шаншуы

4. жү ректің рефлекторлы тоқ тап қ алуының алдын алу ү шін наркозғ а арналғ ан эфирді қ абылдаудан бұ рын тағ айындалады

5. брадикардияны тоқ тату ү шің

Тест №157. Дә рілік заттың тобын анық тау: глаукомада, полиомиелиттен кейінгі қ алдық тарда, неврологиялық бұ зылыстарда, миастенияда, қ уық пен ішек атониясында, деполяризацияғ а қ арсы мирелаксаннтардың антогонистері ретінде қ олданылады.

1. М-холиномиметиктер

2. М-холиноблокаторлар

3. Н-холиноблокаторлар

4. адреномиметиктер

5. холинэстеразағ а қ арсы заттар

Тест №158. Дә рілік заттың тобын анық тау: қ арашық тарды тарылтады, аккомадация спазмын шақ ырады, кө зішілік қ ысымын тө мендетеді, ішектің, бронхтардың тегіс бұ лшық еттер тонусын арттырады, бездер секрециясын арттырад, ганглийлердегі жә не жү йке-бұ лшық еттерінің синапсында қ озудың берілуіне ә сер етпейді. Глаукомада қ олданылады. Осы заттармен уланғ ан кезде атропинді тағ айындайды.

1. М-холиномиметиктер

2. М-холиноблокаторлар

3. ганглиоблокаторлар

4. Н-холиномиметиктер

5. холинэстеразағ а қ арсы заттар

Тест №159. Затты анық тау: ОЖЖ тежейді, қ арашық ты кең ейтеді, аккомодация параличін шақ ырады, тегіс салалы бұ лшық еттердің тонусын арттырады, бездер секрециясын тө мендетеді, ауа жә не тең із ауруларының алдын алу ү шін қ олданылады.

1. скополамин

2. атропин

3. прозерин

4. ацеклидин

5. платифилин

Тест №160. Клонидин препаратының синонимін атаң ыз:

1. фенелэфрин

2. нафтизин

3. галозолин

4. клофелин

5. прозерин

Тест №161. Галотан препаратының синонимі болып табылады:

1. фторотан

2. наркозғ а арналғ ан эфир

3. азоттың шала тотығ ы

4. тиопентал натрий

5. кетамин

Тест №162. Дитилиннің ұ зақ қ а созылғ ан ә серін жою ү шін қ олданылады:

1. армин

2. прозерин

3. жаң а цитратты қ ан

4. физостигмин салицилаты

5. галантамин

Тест №163. Затты анық тау: кө лденең – жолақ бұ лшық еттерді босаң сыту ү шін қ олданады. Жү йке-бұ лшық еттік берілуді тежейді, апноэні тез шақ ырады, ә сер ету ұ зақ тығ ы 20-40мин. Жанама ә серлері: қ ан қ ысымының тө мендеуі, бронхоспазм. Холинэстеразағ а қ арсы заттар оның антогонистері болып табылады.

1. миллектин

2. ацетилхолин

3. дитилин

4. бензогексоний

5. тубокурарин

Тест №164. Холинэстразағ а қ арсы ә сері қ айтымсыз зат:

1. галантамин

2. прозерин

3. дипироксим

4. армин

5. изонитрозин

Тест №165. Салдану, парез, миастения кезінде қ олданылады:

1. карбахолин

2. ацктихолин

3. галантамин

4. ацеклидин

5. атропин

Тест №166. Қ уық жә не ішек атониясын емдеу мен алдын алу ү шін қ олданылады:

1. атропин

2. прозерин

3. платифиллин

4. бензогексоний

5. доксазозин

Тест №167. Ипратропий бромиді қ олданылады:

1. ішек моторикасын жоғ арылату ү шін

2. наркоз кезінде жү ректің рефлектлорлы тоқ тап қ алуының алдын алу ү шін

3. тең із жә не ә уе ауруларында

4. бронхоспазмда

5. асқ азанның ойық жара ауруында

Тест №168. Дә ріханада жоқ, ү лкен тырысу ұ стамасының алдын алуғ а арналғ ан карбамазепин препаратын алмастыруғ а болады

1. этосуксимитпен

2. финлепсинмен

3. диазепаммен

4. нитразепаммен

5. фторотанмен

Тест №169. Заттар тобын анық тау: қ арашық ты кең ейтеді, кө зішілік қ ысымды жоғ арылатады, аккомодацияның салдануын шақ ырып, бронх жә не асқ орыту безінің секрециясын тө мендетеді, ішкі ағ залардың тегіс салалы бұ лшық еттердің тонусын тө мендетеді, тахикардия байқ алады. Кө з тү бін зерттеу ү шін, бү йрек, бауыр жә не ішек шаншуларында, бронхиальды демікпеде, асқ азанның жә не он екі елі ішектің ойық жара ауруында қ олданылады.

1. М-холиномиметиктер

2. М-холиноблокаторлар

3. холинэстеразағ а қ арсы заттар

4. ганглиоблокаторлар

5. адреномиметиктер

Тест №170. Фармакотерапиялық маң ыздылығ ы бар М-холиномиметиктердің ә сері:

1. қ арашық тың тарылуы жә не кө зішілік қ ысымның тө мендеуі

2. аккомодация спазмы

3. сілекейдің кө п бө лінуі

4. бронхиальды бездердің секрециясы кү шеюі

5. бронх тегіс салалы бұ лшық еттерінің тонусының жоғ арылауы

Тест №171. Ацетилхолин клиникада қ олданылмайды, себебі:

1. М- жә не Н-холинорецепторларды қ оздырады

2. ө те қ ысқ а уақ ытта ә сер етеді, себебі МАО-мен тез бұ зылады

3. ө те қ ысқ а уақ ытта ә сер етеді, себебі ацетилинэстеразамен-мен тез бұ зылысқ а ұ шырайды

4. ө те ұ зақ уақ ытта ә сер етеді, себебі нейроналды қ айта ұ сталуғ а аз ұ шырайды

5. ө те қ ысқ а уақ ытта ә сер етеді, себебі КОМТ-пен тез бұ зылады

Тест №172. Басқ арылатын гипотензияда қ олданылады:

1. гигроний

2. дитилин

3. празозин

4. тубокурарин

5. атропин

Тест №173. Холинэстеразағ а қ арсы заттардың деполяризацияғ а қ арсы миорелаксанттардың миопаралитикалық ә серін:

1. ә лсіретеді

2. кү шейтеді

3. ұ зартады

4. бұ рмалайды

5. ә сер етпейді

Тест №174. Наркозғ а арналғ ан эфирдің жә не фторотанның деполяризацияғ а қ арсы миорелаксанттардың ә сері ық палы:

1. ә лсіретеді

2. кү шейтеді

3. қ ысқ артады

4. ә сер етпейді

5. бұ рмаланады

Тест №175. Альфа-адренорецепторларды ерекше белсендіреді:

1. адреналин

2. фенилэфрин

3. клонидин

4. пропранолол

5. изадрин

Тест №176. Бета 1 жә не бета 2 адренорецепторларды тежейді (селективті емес бета адреноблокаторлар):

1. метапролол

2. пропранолол

3. лабеталол

4. изадрин

5. атенолол

Тест №177. Ішкі симпатомиметикалық белсенділігі бар таң дамалы емес бета-адреноблокатор:

1. пропранолол

2. метапролол

3. оксопреналол

4. лабеталол

5. атенолол

Тест №178. Альфа-адренорецепторлардың ә серін адреналиннің прессорлық ә сері

1. кү шейтеді

2. ұ зартады

3. тө мендейді

4. бұ рмаланады

5. ө згермейді

Тест №179. Артериальды гипертензиясы мен жыпылық тау аритмиясы бар науқ аста бронхоспазмның ұ стамасы анық талды. Артериальды гипертензиясы мен жыпылық тау аритмияны емдеу ү шін қ андай топтағ ы препараттар қ олдану қ ажет?

1. альфа-адреноблокаторлар

2. симпатолитиктер

3. селективті бета-адреноблокаторлар

4. селективті емес бета-адреноблокаторлар

5. альфа жә не бета адреноблокаторлар

Тест №180. Фенотеролды қ олдануғ а кө рсеткіштері:

1. бронхиаьды демікпе жә не бронхоспазммен бірге жү ретін басқ а да тыныс алу жолдарының аурулары

2. атриовентикулярлы ө ткізгіштіктің бұ зылысы

3. ә лсіз босану кезінде миометрияның жиырылу белсенділігін жоғ арлатуы

4. контрацептив ретінде қ олдану

5. асқ азан –ішек жолдарының атониясы

Тест №181. Дә рілік затты анық тау: операция кезінде кө лденең жолақ ты бұ лшық етті босаң сыту ү шін қ олданылады. Жү йке-бұ лшық еттік ө ткізгіштікті бұ зады. Ә сер ету ұ зақ тығ ы 5-10 мин. Холинэстеразағ а қ арсы заттар оның ә серін кү шейтеді. Жанама ә серлері: наркоздан кейінгі кезең де бұ лшық еттердің ауырсынуы, жү рек артитмиялары, кө зішілік қ ысымның жоғ арылауы.

1. пентамин

2. тубокурарин

3. пипекуроний

4. дитилин

5. атракурий

Тест №182. Стенокардия кезінде бета-адреноблокаторлардың фармакотерапиялық ә сер ету механизмі:

1. тә ждік қ антамырлардың кең еюі жіне микардқ а оттегі келуінің жоғ арылауы

2. брадикардия, диастоланың ұ заруы, нә тижесінде тә ждік қ ан айналым жоғ арылайды

3. жү ректің жиырылу кү шінің тө мендеуі, жү ректің лақ тыру кү шінің тө мендеуі

4. миокардттың оттегіге қ ажеттілігінің жоғ арылауы

5. шеткі қ ан тамырлардың тарылуы

Тест №183. Альфа жә не бета адренорецепторларды белсендіретін зат:

1. адреналин

2. фенатерол

3. добутамин

4. изадрин

5. норадреналин

Тест №184. Селективті бета-2 адреномиметиктер:

1. адреналин, норадреналин

2. изадрин, мезатон

3. эфедрин, добутамин

4. нафтизин, галозалин

5. фенотерол, сальбутамол

Тест №185. Изадринді қ олдануғ а кө рсетулер:

1. гипотония, коллапс

2. жү ректің ишемиялық ауруы, тахиаритмия

3. бронхоспазм, атриовентикулярлық блокада

4. аллергиялық ринит

5. артериалды гипертензия

Тест № 186. Альфа жә не бета-адреноблокатор:

1. празозин

2. фентоламин

3. метапролол

4. пропранолол

5. лабеталол

Тест № 187. Пропранололдың жанама ә серлері:

1. атриовентикулярлы ө ткізгіштіктің бұ зылысы, жү рек жетіспеушілігі, бронхоспазм

2. тахикардия, мазасыздану діріл

3. деппресия, мұ рынның шырышты қ абығ ының ісінуі, асқ азан безі секрециясының жоғ арылауы

4. ортостатикалық коллапс, тахикардия

5. енгізген жердегі тіннің ө леттенуі

Тест № 188. Дә рілік затты анық тау: жү рек жиырылу жиілігін жә не кү шін тө мендетеді, автоматизмді тежейді. Бастапқ ы енгізуде қ ан тамырлардың тонусы жоғ арылайды, ал ұ зақ уақ ыт қ олданғ анда – тө мендейді. Стенокардия кезінде, жү ректік тахиаритмияларда, артериальды гипертензияда қ олданылады. Жанама ә серлері: бронхоспазм, атриовентикулярлы ө ткізгіштіктің бұ зылысы, жү рек ә лсіздігі.

1. Резерпин

2. Пропранолол

3. атенолол

4. метопролол

5. октадин

Тест № 189. Заттың тобын анық тау: артериальды қ ан қ ысымын тө мендетеді, аяқ тың қ ан айналымын жақ сартады. Н- холинорецепторларды тежейді, М- холинорецепторларғ а ә сер етпейді. Гипертониялық кризде, басқ арылатын гипотензияда, ө кпе ісінуінде қ олданылады.

1. альфа-адреноблокаторлар

2. бета-адреноблокаторлар

3. симпатолитиктер

4. деполяризацияғ а қ арсы миорелаксанттар

5. ганглиоблокаторлар

Тест № 190. Кө з тү бін зерттеу ү шін, бү йрек, бауыр жә не ішек шаншуларында, бронхиальды демікпеде, асқ азанның жә не он екі елі ішектің ойық жара ауруында, холинэстеразағ а қ арсы заттармен уланғ анда қ олданылады:

1. сальбутамол

2. пирензепин

3. ипратропиум бромиді

4. ацеклидин

5. атропин

Тест № 191. М-холиномиметиктер кө зішілік қ ысымды тө мендетеді, себебі олар:

1. мидриаз шақ ырады, кө зішілік сұ йық тық тың ағ ымын жақ сартады

2. миоз шақ ырады, кө зішілік сұ йық тық тың ағ ымын жақ сартады

3. аккомодация спазмын шақ ырады

4. аккомодация параличін шақ ырады

5. кө зішілік сұ йық тық тың тү зілуін тө мендетеді

Тест № 192. Пилокарпинмен уланғ анда атропинді қ олданғ ан кездегі антогонизмнің тү рі:

1. химиялық ө зара байланысу

2. физикалық ө зара байланысу

3. конкурентті антогонизм

4. конкурентті емес антогонизм

5. физико-химиялық ө зара байланысу

Тест № 193. М-холиномиметиктермен уланғ анда қ олданылады:

1. рпозерин

2. галантамин

3. атропин

4. физостигмин

5. цититон

Тест № 194. Тікелей емес адреномиметик (симпатомиметик):

1. фенотерол

2. нафтизин

3. эфедрин

4. добутамин

5. изадрин

Тест № 195. Иммуномодуляциялық ә сері бар антибиотик:

1. кларитромицин

2. гентамицин

3. цефтриаксон

4. доксициклин

5. ампициллин

Тест № 196. Дә рілік затты анық тау: альфа- адреномиметик. Тамырларды тарылтып, артериальды қ ан қ ысымын жоғ арылатады, рефлекторлы брадикардия шақ ыруы мү мкін. Жү рекке жә

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Нормативно-правовые акты Российской Федерации. 1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г | Отметка за практику
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.265 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал