Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад. Сучасний рівень розвитку науки і техніки дозволяє створити освітлю­валь­ні прилади в кілька разів більш економічні


Сучасний рівень розвитку науки і техніки дозволяє створити освітлю­валь­ні прилади в кілька разів більш економічні, ніж існуючі, при тій самій ос­віт­лю­вальній здатності. Оскільки електроенергія досить дорога, то існує ре­аль­на потреба в таких виробах.

 

Роботи даного етапу важко піддаються формалізації, а тому їх тривалість складно прогнозувати. Певну методичну допомогу можуть надати результати детального і системного аналізу методів генерації ідей (взагалі – методів проектування). Слід зауважити, що точність прогнозування значною мірою залежить від досвіду залучених фахівців.

Вибір ідей. На даному етапі з усієї множини згенерованих ідей відбирають прийнятні для конкретного суб'єкта господарювання. Тоб­то здійснюється перевірка ідей інновацій, спрямованих на реалізацію існуючих ринкових можливостей інноваційного розвитку. Перевірка може бути виконана на основі:

1) перевірки відповідності ідей інновацій вимогам, які були визнані адекватними в аналогічних ситуаціях;

2) перевірки відповідності ідей інновацій заздалегідь визначеним вимо­гам;

3) порівняння ідей інновацій за встановленим переліком критеріїв і їхніх показників і вибору оптимальних із них.

Попередня оцінка сформульованих ідей інновацій передбачає одержання відповідей на такі запитання:

1) чи буде ринок для конкретної інновації?;

2) чи існує технічна й економічна можливість розроблення, виробництва і просування інновації на ринок?;

3) чи буде інновація давати прибуток і як це позначиться на діяльності підприємства?

Такого роду оцінка виконується найчастіше експертним методом, оскільки на даному етапі звичайно дуже великий вплив елементів не­виз­наченості внаслідок великої частки неточної, неповної і супереч­ли­вої інформації, яка характеризує можливу інновацію, процеси її роз­роблення і просування на ринку. З огляду на суб'єктивізм експертів, ре­зуль­тати оцінки прямо залежать від їх кваліфікації і досвіду. До групи експертів, які проводять оцінку, доцільно відносити: фахівців у відпо­від­ній галузі і суміжних науково-технічних галузях, маркетингу, інно­ва­ційного менеджменту, економіки та ін., які раніше брали участь у виконанні подібних оцінок, і по можливості, потенційних споживачів.

Для об'єктивізації оцінку можна виконувати в такій послі­дов­ності:

1) виділити оцінні показники;

2) визначити найкращі значення по­каз­ників із усіх порівнюваних ідей інновацій;

3) визначити вагові харак­теристики показників;

4) розрахувати підсумкову (інтегральну) оцінку од­ним із відомих методів, наприклад, методом відстаней.

У такому ви­пад­ку елементи суб'єктивізму збережуться в основному тільки при виборі оцінних показників і визначенні їх вагових характеристик.

У випадку об'єднання в одній особі розробника і виробника інно­ва­цій необхідно здійснювати перевірку можливості генерації і сприй­нят­тя ідей і задумів новацій і доведення їх до рівня нових технологій, конст­рукцій, організаційних і управлінських рішень, що вимагає оцін­ки інноваційного, а також виробничо-збутового потенціалу інно­ватора.

Роботи цього етапу є більш формалізованими, ніж попереднього, однак вплив елементів неповної визначеності є досить значним. Правильний вибір методики відбору ідей дозволяє досить точно прогнозувати тривалість робіт етапу, яка може складати від кількох тижнів до кількох місяців.

Розроблення задуму інновації (який слід розуміти як виражену в зрозумілій для споживачів формі ідею інновації) і його перевірка. Відібрані на попередньому етапі ідеї трансформують у задуми товарів.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал